Teksti suurus:

Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 91, 594

Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2000 nr 394

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373) § 32 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254) §-ga 19.

1. peatükk
REGISTRI ASUTAMINE

§ 1. Elamis- ja töölubade registri nimi

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik elamis- ja töölubade register» (edaspidi register).

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutav töötleja on Siseministeerium ning volitatud töötleja Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ning Eesti välisesindused.

§ 3. Registri pidamise eesmärk

Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on arvestuse pidamine elamis- ja töölubade ning nende pikendamise taotluste, Eestisse elama asumise kutsete, elamis- ja töölubade tühistamise taotluste, elamis- ja töölubade andmete uude reisidokumenti ülekandmise taotluste, Eestist eemalviibimise registreerimise taotluste ning nende suhtes tehtud otsuste kohta, tagamaks «Välismaalaste seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmine.

2. peatükk
«RIIKLIKU ELAMIS- JA TÖÖLUBADE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu
Registri koosseis ning registriandmete õiguslik režiim

§ 4. Registri koosseis

Registri koosseisu kuuluvad:
1) taotluste registreerimise raamat (edaspidi registreerimisraamat);
2) paberkandjal menetlustoimikud (edaspidi menetlustoimik);
3) digitaalsed registrikaardid (edaspidi registrikaart);
4) käesoleva määruse §-s 22 nimetatud taotluse vastus. Vastus sisaldab andmeid registrist andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saaja kohta. Vastuse kohta peetakse digitaalselt arvestust vastavalt volitatud töötleja asjaajamiskorrale.

§ 5. Registreerimisraamatu koosseis

Registreerimisraamatusse kantakse elamisloa ja tööloa ning nende pikendamise taotluse ja elamis- ja tööloa andmete uude reisidokumenti ülekandmise taotluse esitanud välismaalase kohta § 7 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 ning elamis- ja tööloa ning nende pikendamise taotluste ja elamis- ja tööloa andmete uude reisidokumenti ülekandmise taotluse esitamise kohta sama paragrahvi lõike 10 punktides 1–4 nimetatud andmed.

§ 6. Menetlustoimiku koosseis

Menetlustoimik sisaldab §-s 8 nimetatud alusdokumente ja dokumente, mis tõendavad registrisse kantud andmete parandamise õigsust.

§ 7. Registriandmete koosseis välismaalaste, kutsujate, taotluste, kutsete ning elamis- ja töölubade kohta

(1) Tähtajalise elamisloa ja elamisloa pikendamise taotlusel märgitud välismaalase kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) eesnimed;
2) perekonnanimed;
3) endine perekonnanimi (endised perekonnanimed);
4) sugu;
5) sünniaeg (päev, kuu, aasta);
6) sünnikoht (riik, halduspiirkond);
7) Eesti isikukood;
8) Eestisse saabumise aeg;
9) kodakondsus;
10) endine või teine kodakondsus;
11) perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
12) haridus (alg-, põhi-, keskeri-, kõrgharidus, muu)
13) elukutse;
14) isikut tõendava dokumendi andmed (liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg, kehtivusaeg);
15) reisidokumendi, kuhu taotleja soovib kanda elamisloa, andmed (liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg, kehtivusaeg);
16) elukoht välisriigis (kui see on olemas);
17) elukoht Eestis (kui see on olemas);
18) kontakttelefon (e-posti aadress, faksi number);
19) tähtaeg, milleks taotleja soovib elamisluba saada või pikendada (alguse ja lõpu kuupäev);
20) andmed elamisloa omamise kohta Eestis (jah/ei);
21) kehtiva elamisloa number ja kehtivusaeg (kui elamisluba on olemas);
22) tähtajalise elamisloa taotlemise alus (töötamiseks, õppimiseks, elama asumiseks lähedase sugulase (vanem, laps, lapselaps, eestkostja) juurde, abikaasa juurde, välislepingu alusel, on olemas piisav legaalne sissetulek);
23) kehtiva tähtajalise elamisloa andmise alus (töötamiseks, õppimiseks, elama asumiseks lähedase sugulase (vanem, laps, lapselaps, eestkostja) juurde, abikaasa juurde, välislepingu alusel, on olemas piisav legaalne sissetulek, muul alusel);
24) kui taotleja on eesti rahvusest, siis rahvus;
25) kas taotleja soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist «Välismaalaste seaduse» § 21 alusel;
26) kui taotleja on kriminaalkorras karistatud: karistamise aasta, karistuse kestus, karistuse kandmise alguse ja lõpu kuupäev, andmed karistatuse kustumise, kustutamise või karistusregistrist kustutamise kohta;
27) tahtlike kuritegude eest kriminaalkorras korduva karistatuse andmed (jah/ei);
28) välisriigi relvajõudude tegevteenistuses olemise andmed (jah/ei);
29) kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes teenimise (jah/ei) ning välisriigi relvajõududest erru minemise või reservi arvamise andmed (jah/ei);
30) välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötamise andmed (jah/ei);
31) välisriigi luure- või julgeolekuteenistuse teenistuses olemise andmed (jah/ei);
32) dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või eriettevalmistuse saamise andmed (jah/ei);
33) karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalemise andmed (jah/ei);
34) andmed selle kohta, kas taotleja abikaasa, laps või vanem on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses (jah/ei), teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes (jah/ei), välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses (jah/ei), olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses (jah/ei), saanud eriväljaõppe või eriettevalmistuse dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal (jah/ei), osalenud karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu (jah/ei);
35) perekonnaliikmete ja lähemate sugulaste andmed (ees- ja perekonnanimi, sugulusaste, sünniaeg, kodakondsus ja elukoht);
36) andmed selle kohta, kas perekonnaliikmel ja lähedastel sugulastel on elamisluba Eestis (jah/ei) ja kas nad taotlevad elamisluba Eestis (jah/ei).

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele kantakse registrisse välismaalase kohta, kes taotleb tähtajalist elamisluba Eestis õppimiseks, järgmised andmed:
1) andmed selle kohta, kas taotleja saabub Eestisse koos perekonnaliikmetega (jah/ei);
2) taotleja eeldatav või olemasolev elukoht Eestis (aadress);
3) andmed õppeasutuse kohta, kuhu taotleja asub õppima (täielik nimi, aadress);
4) õpitava eriala või kursuse nimetus ja nominaalse õpiaja kestus (alguse ja lõpu kuupäev);
5) andmed legaalse sissetuleku allika(te) ja suuruse kohta Eestis õppimise ajal.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele kantakse registrisse välismaalase kohta, kes taotleb tähtajalist elamisluba Eestisse elama asumiseks Eestis elava lähedase sugulase või abikaasa juurde, järgmised andmed:
1) praeguse elukoha aadress;
2) andmed praeguse elukoha kohta (elamispinna suurus, tubade arv, elamispinna omaniku või valdaja nimi, andmed isikute kohta, kes elavad sellel elamispinnal (nimi, sünniaeg, sugulussuhe või muu suhe taotlejaga));
3) ülalpeetavad (nimi, sünniaeg, sugulussuhe või muu suhe taotlejaga);
4) andmed õppimise, töö- või teenistuskoha kohta (asutus, selle aadress, ametikoht, mis ajast alates töötab taotleja nimetatud asutuses);
5) andmed legaalse sissetuleku allikate ja suuruse kohta;
6) andmed eesti keele oskuse kohta (jah/ei);
7) andmed Eestis elamise kohta (mis ajast elab Eestis);
8) kui taotleja soovib elama asuda abikaasa juurde, siis andmed abielu sõlmimise aja ja koha, taotleja ja kutsuja ühiste laste (nimi, sünniaeg), kutsuja laste (nimi, sünniaeg), taotleja ülalpeetavate (nimi, sünniaeg, sugulus- või muu suhe taotlejaga), taotleja ja kutsuja vaheliste majanduslike sidemete, taotleja ja kutsuja teineteise külastamise aja, taotleja ja kutsuja varasemate abielude kohta (jah/ei, mitu korda);
9) andmed teise vanema kohta (nimi, kodakondsus, elukoht) kui alla 15-aastane taotleja soovib elama asuda vanema juurde;
10) kui taotleja soovib elama asuda lapse või lapselapse juurde, siis andmed taotleja hooldamise vajaduse kohta (mis ajast vajab hooldust ja missugust hooldust vajab, kes hooldab taotlejat praegu, miks ei ole taotlejal võimalik saada hooldust asukohariigis, kas kutsuja on taotlejat varem hooldanud);
11) andmed taotlejat Eestisse kutsuva isiku kohta (ees- ja perekonnanimi, endised nimed, sünniaeg, Eesti isikukood, sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress);
12) andmed taotleja Eestis elamisega seotud kulude katmise kohta (kulud kaetakse kutsuja sissetulekutest või taotleja sissetulekutest või kutsuja ja taotleja sissetulekutest, sissetuleku suurus, regulaarsus, allikad).

(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele kantakse registrisse välismaalase kohta, kes taotleb tähtajalist elamisluba Eestis piisava legaalse sissetuleku olemasolul, järgmised andmed:
1) andmed selle kohta, kas taotleja saabub Eestisse koos perekonnaliikmetega (jah/ei);
2) Eestisse elama asumise motiivide lühike kirjeldus;
3) andmed legaalse sissetuleku allika(te), suuruse ja regulaarsuse kohta.

(5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele kantakse registrisse välismaalase kohta, kes taotleb välislepingu alusel tähtajalist elamisluba, järgmised andmed:
1) viide välislepingule;
2) asjaolude kirjeldus, miks välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba välislepingu alusel.

(6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele kantakse registrisse välismaalase kohta, kes taotleb tööluba, järgmised andmed:
1) andmed selle kohta, kas taotleja saabub Eestisse koos perekonnaliikmetega (jah/ei);
2) eeldatav elukoht Eestis (aadress);
3) olemasolev elukoht Eestis (aadress);
4) andmed õppeasutuse lõpetamise kohta (õppeasutuse nimi, lõpetamise aasta, eriala);
5) varasem töö- või teenistuskäik (tööandja nimi, ametikoht, töötamise periood);
6) milliseks tähtajaks soovib taotleja tööluba saada (alguse ja lõpu kuupäev);
7) andmed kehtiva tööloa kohta (jah/ei). Kui on tööluba, siis selle number ja kehtivusaeg;
8) tööandja nimi, aadress, telefoni- ja registreerimisnumber ning tegevusalad;
9) töökoha aadress ja telefoninumber;
10) sõlmitava lepingu liik (tööleping, tööettevõtu leping, muu leping) või töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana;
11) tööle asumise aeg ja töökohustuste lõppemise aeg;
12) ametikoht;
13) peamised töökohustused;
14) tööaja kestus nädalas;
15) puhkuse kestus;
16) töötasu orienteeriv suurus (garanteeritav töötasumiinimum);
17) andmed selle kohta, kas Tööturuameti kohalik asutus on andnud nõusoleku välismaalase tööle võtmiseks või keeldunud nõusoleku andmisest.

(7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele kantakse registrisse välismaalase kohta, kes töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes või on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» (RT II 1995, 46, 203) artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja või kelle abikaasa, vanem või laps on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses, või kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja on sealt reservi või erru arvatud või töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on saanud eriväljaõppe või eriettevalmistuse dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal või on osalenud karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu järgmised andmed:
1) isanimi;
2) andmed sõjaväelise või eriauastme kohta (auastme andmise aeg, kelle poolt antud ja mille alusel), koosseis;
3) varjunimi ja selle kasutamise aeg;
4) andmed sõjaväelistes erikoolides või kursustel õppimise kohta (kooli või kursuse nimi, aadress, õppimise aeg ja eriala);
5) andmed dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või eriettevalmistuse saamise kohta;
6) andmed osavõtu kohta sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil (riik, osalemise alguse ja lõpu kuupäev, ametikoht (-kohad), ülesanded);
7) reservi arvamise aeg (päev, kuu, aasta);
8) erru minemise aeg (päev, kuu, aasta);
9) andmed teenistus- ja töökäigu kohta (asutuste nimed ja sõjaväeosade numbrid, aadressid, ametikohad, teenistuse ja töötamise alguse ja lõpu kuupäevad, ülesanded ja tegevuse suunad kõigil ametikohtadel, väeliigid).

(8) Alalise elamisloa taotlemisel kantakse registrisse välismaalase kohta järgmised andmed:
1) eesnimed;
2) perekonnanimed;
3) endine perekonnanimi (endised perekonnanimed);
4) sugu;
5) sünniaeg (päev, kuu, aasta);
6) kodakondsus;
7) Eesti isikukood;
8) perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
9) kehtiva elamisloa number;
10) elamisloa kehtivusaeg (päev, kuu, aasta);
11) elukoha aadress (maakond, linn/vald, küla/tänav, postiindeks);
12) andmed isikut tõendava dokumendi kohta (liik, number, kehtivusaeg, väljaandja);
13) legaalse sissetuleku allikas (allikad) ja suurus;
14) andmed perekonnaliikmete ja lähedaste sugulaste kohta (ees- ja perekonnanimi, sugulusaste, sünniaeg, elukoht, kodakondsus).

(9) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 8 toodud andmetele kantakse registrisse ka järgmised andmed, kui alalist elamisluba taotletakse Eesti kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel elava välismaalase alaealisele lapsele, välja arvatud juhul, kui ta elab välisriigis ja soovib elama asuda Eestisse:
1) andmed elamisloa omamise kohta (jah/ei)
2) telefon, faks, e-post;
3) andmed sünnitunnistuse kohta;
4) andmed vanemate ja perekonnaliikmete kohta (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, sugulussuhe või muu suhe taotlejaga).

(10) Elamis- ja tööloa andmise või pikendamise taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotluse esitamise koht;
2) taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise kuupäev;
3) taotluse registreerimisnumber;
4) taotluse registreerinud ja menetlusse võtnud ametniku nimi, ametikoht ja allkiri;
5) andmed selle kohta, kas taotleja kuulub sisserände piirarvu alla või mitte (jah/ei), kui taotleja ei kuulu sisserände piirarvu alla, siis selle põhjus;
6) andmed taotluse menetluse lõpetamise kohta (menetluse lõpetamise alus, otsuse number, otsuse kuupäev, otsuse teinud ametniku nimi, ametikoht ja allkiri);
7) elamis- ja tööloa andmise või andmisest keeldumise või pikendamise või pikendamisest keeldumise otsuse alus;
8) andmed elamis- ja tööloa andmise või andmisest keeldumise või pikendamise või pikendamisest keeldumise kohta (Kodakondsus- ja Migratsiooniameti otsus või siseministri käskkiri või Vabariigi Valitsuse korraldus, otsuse kuupäev ja number, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti otsuse puhul ka otsuse teinud ametniku nimi, ametikoht ja allkiri).

(11) Väljastatud elamisloa (edaspidi elamisloa kleebis) kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) number;
2) elamisloa kehtivusaeg;
3) alalise elamisloa puhul kleebise kehtivusaeg;
4) taotleja, kellele elamisloa kleebis väljastatakse, ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning isikukood;
5) reisidokumendi, kuhu elamisloa kleebis kantakse, number;
6) elamisloa taotluse number;
7) elamisloa andmise alus;
8) elamisloa andmise otsuse / elamisloa number;
9) tööloa seos elamisloa andmise alusega (ei ole lubatud töötada Eestis, vajab Eestis töötamiseks tööluba, ei vaja Eestis töötamiseks tööluba);
10) elamisloa andmise otsuse tegija nimi, ametikoht ja tunnus;
11) elamisloa kleebise väljastamise kuupäev, väljastanud ametniku nimi, allkiri ja tunnus.

(12) Väljastatud tööloa (edaspidi tööloa kleebis) kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) number;
2) tööloa kehtivusaeg;
3) taotleja, kellele tööloa kleebis väljastatakse, ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning isikukood;
4) tööloa taotluse number;
5) tööloa andmise otsuse / tööloa number;
6) tööandja nimi ja ametikoht (juhul, kui tööluba on taotletud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punktis 1 märgitud alusel);
7) tööandja registreerimisnumber (juhul, kui tööluba on taotletud välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 1 punktis 1 märgitud alusel);
8) tööloa andmise otsuse teinud ametniku nimi, ametikoht ja tunnus.

(13) Lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 5, 7, 8 ja 11 toodud andmetele kantakse registrisse kutsuja poolt esitatud Eestisse elama asumise kutses märgitud andmetest järgmised andmed:
1) andmed elukoha kohta Eestis (aadress, elamispinna suurus, tubade arv, elamispinna omaniku või valdaja nimi, andmed isikute kohta, kes elavad sellel elamispinnal (nimi, sünniaeg, sugulus- või muu suhe kutsujaga));
2) ülalpeetavad (nimi, sünniaeg, sugulussuhe või muu suhe kutsujaga);
3) andmed õppimise, töö- või teenistuskoha kohta (asutus, selle aadress, ametikoht, mis ajast alates taotleja töötab selles asutuses);
4) andmed legaalse sissetuleku allika(te) ja suuruse kohta;
5) andmed Eestis elamise aja kohta (mis ajast elab Eestis);
6) andmed abielu sõlmimise aja ja koha, taotleja ja kutsuja ühiste laste (nimi, sünniaeg), kutsuja laste (nimi, sünniaeg), kutsuja ülalpeetavate (nimi, sünniaeg, sugulus- või muu suhe kutsujaga), taotleja ja kutsuja vaheliste majanduslike sidemete, taotleja ja kutsuja teineteise külastamise, taotleja ja kutsuja varasemate abielude kohta (jah/ei, mitu korda), kui kutsuja kutsub enda juurde elama abikaasat;
7) andmed teise vanema kohta (nimi, kodakondsus, elukoht), kui kutsuja kutsub enda juurde elama alla 15-aastast last;
8) andmed vanema või vanavanema hooldamise vajaduse kohta (mis ajast vajab hooldust ja missugust hooldust vajab, kes hooldab vanemat või vanavanemat praegu, miks ei ole vanemal või vanavanemal võimalik saada hooldust asukohariigis, kas kutsuja on vanemat või vanavanemat varem hooldanud), kui kutsuja kutsub enda juurde elama vanemat või vanavanemat;
9) andmed välismaalase kohta, keda kutsuja kutsub enda juurde elama (ees- ja perekonnanimi, endised nimed, sünniaeg, Eesti isikukood (kui see on olemas), sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress);
10) andmed välismaalase, keda kutsuja kutsub enda juurde elama, Eestis elamisega seotud kulude katmise kohta (kulud kaetakse kutsuja sissetulekutest või taotleja sissetulekutest või kutsuja ja taotleja sissetulekutest, sissetulekute suurus, regulaarsus, allikad).

(14) Lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4, 7, 9 ja 18 toodud andmetele kantakse registrisse elamis- ja tööloa uude reisidokumenti ülekandmise taotluses märgitud andmetest järgmised andmed:
1) uue reisidokumendi andmed (liik, number, väljaandmise aeg, kehtivusaeg, väljaandja) juhul, kui andmete ülekandmist taotletakse välisriigi poolt väljaantud reisidokumenti;
2) elamis- ja tööloa andmete ülekandmise taotlemise põhjus (reisidokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumine, hävimine, kaotsiminek, vargus, muu);
3) seletuskiri, kui elamis- ja tööloa andmete ülekandmist taotletakse reisidokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumise, hävimise, kaotsimineku või varguse tõttu);
4) sideaadress;
5) andmed selle kohta, millises regionaalosakonnas või välisesinduses taotleja soovib ülekantava elamis- ja tööloa väljastamist;
6) vanema ees- ja perekonnanimi, kui taotluse esitab alla 15-aastase alaealise eest vanem;
7) eestkostja ees- ja perekonnanimi, kui taotluse esitab eestkostja;
8) eestkosteasutuse juhi ees- ja perekonnanimi, kui taotluse esitab eestkosteasutuse esindaja;
9) hoolekandeasutuse juhi ees- ja perekonnanimi, kui taotluse esitab hoolekandeasutuse esindaja;
10) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha aadress, kui taotluse esitab esindaja.

(15) Lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 5 ja 17 toodud andmetele kantakse registrisse Eestist eemalviibimise registreerimise taotluses märgitud andmetest järgmised andmed:
1) eemalviibimise registreerimise taotluse esitamise kuupäev;
2) elamisloa number ja kehtivusaeg;
3) Eestist eemalviibimise aeg ja põhjus;
4) elukoht välisriigis, kuhu asub elama, selle puudumisel kontaktaadress;
5) välisriigis viibimise alus.

(16) Lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 toodud andmetele kantakse registrisse elamis- ja tööloa tühistamise taotluses märgitud andmetest järgmised andmed:
1) elamis- ja tööloa taotluse esitamise kuupäev;
2) elamisloa number (kui taotletakse elamisloa tühistamist);
3) tööloa number (kui taotletakse tööloa tühistamist);
4) soovitav elamis- ja tööloa tühistamise kuupäev;
5) elamis- ja tööloa tühistamise kuupäev;
6) elamis- ja tööloa tühistamise põhjus.

(17) Eestisse elama asumise kutse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) registreerimise number ja kuupäev;
2) märge selle kohta, kas kutsuja on Eesti kodanik või välismaalane;
3) kui kutsuja on Eesti kodanik, siis tema reisidokumendi number;
4) kui kutsuja on välismaalane, siis tema elamisloa number ja kehtivusaeg ning reisidokumendi number;
5) kutse kinnitamisest keeldumise alus ja põhjus;
6) kutse kinnitamise või kinnitamisest keeldumise otsuse teinud ametniku nimi, ametikoht ja allkiri.

(18) Elamis- ja tööloa andmete uude reisidokumenti ülekandmise taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) registreerimisnumber ja kuupäev;
2) ülekantava elamisloa ja tööloa number, kehtivusaeg;
3) eelmise kleebise number;
4) elamis- ja tööloa andmete ülekandmise ja ülekandmisest keeldumise otsuse ja elamis- ja tööloa andmete ülekandmise taotluse menetluse lõpetamise otsuse kuupäev, otsuse number, otsuse teinud ametniku nimi, ametikoht ja allkiri.

(19) «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud juhtudel kantakse registrisse elamis- ja tööloa tühistamise kohta järgmised andmed:
1) elamis- ja tööloa tühistamise kuupäev ja alus;
2) elamis- ja tööloa tühistamise otsuse teinud ametniku nimi, ametikoht ja allkiri.

§ 8. Andmete alusdokumendid

Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks (edaspidi alusdokument) on:
1) Eestisse elama asumise kutse, elamis- ja tööloa saamise, pikendamise ja tühistamise taotlus, elamis- ja tööloa andmete uude reisidokumenti ülekandmise taotlus ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlus ning neile lisatud dokumendid, mille esitamist nõutakse vastavalt seda valdkonda reguleerivatele õigusaktidele;
2) perekonnaseisuosakonna või kohaliku omavalitsuse teatis isiku surma kohta;
3) jõustunud kohtuotsus isiku kriminaalkorras karistatuse kohta;
4) haldusakt Eestisse elama asumise kutse kinnitamise ja sellest keeldumise, elamis- ja tööloa andmise või pikendamise ja andmisest või pikendamisest keeldumise, elamis- ja tööloa tühistamise, Eestist eemalviibimise registreerimise ning elamis- ja tööloa andmete uude reisidokumenti ülekandmise või sellest keeldumise kohta.

§ 9. Andmete õiguslik tähendus

Registreerimisraamatusse kantud andmetel ja registrikaartidel olevatel andmetel on informatiivne tähendus ning menetlustoimikutes alusdokumentidel olevatel andmetel õiguslik tähendus.

§ 10. Registri ülesehitus ja pidamise viisid

Register on ühetasandiline andmekogu, mida peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ja menetlustoimikutena.

2. jagu
Andmete esitamise ja registri pidamise kord

§ 11. Andmete esitajad

Registrisse esitavad andmeid:
1) volitatud töötleja ametnik taotluse alusel, mille on esitanud välismaalane või Eesti kodanik, kes taotleb Eestisse elama asumise kutse kinnitamist, või välismaalane, kes taotleb elamis- ja tööloa saamist, pikendamist, tühistamist, elamis- ja tööloa andmete uude reisidokumenti ülekandmist ja Eestist eemalviibimise registreerimist vastavalt seda valdkonda reguleerivatele õigusaktidele;
2) «Välismaalaste seaduse» § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud subjektid selle seaduse § 15 lõigetes 1 ja 2 loetletud asjaolude osas vastavalt Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 404 kinnitatud «Välismaalaste seaduse» paragrahvi 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest informeerimise korrale» (RT I 1999, 99, 878);
3) Eesti välisesindused ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti struktuuriüksused.

§ 12. Alusdokumentide edastamine Eesti välisesinduste poolt

Eesti välisesindused edastavad nende poolt vastuvõetud, käesoleva määruse §-s 3 loetletud toimingute tegemisega seotud alusdokumendid Kodakondsus- ja Migratsiooniametile lühima võimaliku aja jooksul.

§ 13. Andmete registreerimine ja registrisse kandmine

Registrikaardile kantakse andmed järgmiselt:
1) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalosakond registreerib talle esitatud andmed registreerimisraamatus taotluse esitamise päeval ning kannab §-s 7 nimetatud andmed, välja arvatud selle paragrahvi lõike 1 punktides 19, 27, 33 ja 36, lõike 2 punktides 1, 4 ja 5, lõike 3 punktides 2–5, 8, 10–12, lõikes 4, lõike 5 punktis 2, lõike 6 punktides 1, 4–6, 9–11 ja 13–15, lõike 8 punktis 13, lõike 9 punktis 2, lõike 13 punktides 1–10, lõike 14 punktides 3–10, lõike 15 punktides 1, 2, 4 ja 5, lõike 16 punktides 1, 4 ja 6 ning lõikes 17 nimetatud andmed registrikaardile viie tööpäeva jooksul andmete vastuvõtmisest;
2) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti keskosakond kannab viie päeva jooksul andmete saamisest registrikaardile talle Eesti välisesinduste poolt esitatud andmed, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed, mida registrikaardile ei kanta.

§ 14. Andmete ristkasutus rahvastiku arvestuse andmebaasiga

Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1, 2, 4–9, 11, 17, 20 ja 21 ning lõike 8 punktides 1, 2 ja 4–11 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastiku arvestuse andmebaasist.

§ 15. Andmete ristkasutus Eesti rahvastikuregistriga

Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1, 2, 4–11, 16 ja 17, 20 ja 21, lõike 6 punktides 3 ja 7, lõike 8 punktides 1, 2 ja 4–12, lõike 9 punktis 1, lõike 11 punktides 2–5, 8 ja 10, lõike 12 punktides 2, 3, 5 ja 8, lõike 16 punktis 5, lõike 18 punktis 2 ning lõike 19 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist, välja arvatud Eestisse elama asumise kutse ja elamisloa taotluse esmakordsel esitamisel ning tööloa taotluse esmakordsel esitamisel «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punktis 1 märgitud alusel.

§ 16. Andmete ristkasutus karistusregistriga

Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 26 ja 27 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel karistusregistrist.

§ 17. Arvestuse pidamine andmete üle

Volitatud töötleja peab digitaalselt ja paberkandjal arvestust andmete registrisse esitamise aja, andmete koosseisu ja andmete esitaja üle vastavalt volitatud töötleja asjaajamiskorrale.

§ 18. Menetlustoimiku koostamine

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti regionaalosakond ning Eesti välisesindus koostavad menetlustoimiku § 8 punktis 1 nimetatud alusdokumentide vastuvõtmise päeval. Regionaalosakond edastab menetlustoimiku lühima võimaliku aja jooksul selle koostamisest Kodakondsus- ja Migratsiooniameti keskosakonnale, kui selle taotluse suhtes otsuse tegemine ei kuulu tema pädevusse.

§ 19. Registriandmete õigsuse tagamine

Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning § 8 punktis 1 märgitud alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Kodakondsus- ja Migratsiooniameti vastav struktuuriüksus vastutab tema poolt registrikaardile kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

§ 20. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui volitatud töötleja avastab registris ebaõigeid andmeid või teavitab andmete esitaja teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, on volitatud töötleja kohustatud parandama need registris viie tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates.

(2) Kui Eesti välisesindus avastab või saab teada registrisse kantud ebaõigetest andmetest ning need andmed on kantud registrikaardile, siis edastab Eesti välisesindus sellekohase info lühima võimaliku aja jooksul Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, kelle vastav struktuuriüksus registrikaardile kantud andmed parandab.

(3) Andmete esitaja edastab volitatud töötlejale registris olevate andmete ebaõigsust tõendavate dokumentide koopiad. Paranduste aluseks olevad koopiad lisatakse menetlustoimikule.

3. jagu
Andmete registrist väljastamise kord

§ 21. Isikud, kellele väljastatakse andmeid

(1) Registrisse kantud andmed on piiratud juurdepääsuga. Registrist väljastatakse andmeid:
1) volitatud ja vastutava töötleja teenistujatele, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi alusel, mis määrab kindlaks, millistele §-s 7 loetletud andmetele on tal juurdepääs ja millises ulatuses;
2) valitsusasutustele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadustega;
4) välismaalasele, kelle isikuandmeid registris töödeldakse, või tema seadusjärgsele esindajale.

(2) Statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks võib isikuandmeid väljastada vastutava töötleja loal isikutele, kellele on vastav õigus antud seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis. Sel eesmärgil väljastatavad andmed peavad olema kujul, mis ei võimalda isikut identifitseerida.

§ 22. Andmete väljastamise kord ja viis

(1) Andmeid väljastatakse, välja arvatud § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul, volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud:
1) milliseid määruse §-s 7 nimetatud andmeid taotletakse;
2) andmete väljastamist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi ning elukoht või juriidilise isiku nimi, aadress ja vastava registri kood. Juriidilise ja füüsilise isiku ning valitsusasutuse esindaja esitab lisaks dokumendi, mis tõendab tema esindusõigust;
3) andmete, millele juurdepääsu taotletakse, kasutamise eesmärk;
4) isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg või isikukood ning muud teadaolevad andmed isiku kohta, kelle kohta andmete väljastamist taotletakse;
5) taotluse esitamise kuupäev.

(2) Volitatud töötleja otsustab andmete väljastamise või sellest keeldumise viie tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest.

(3) Vajadusel sõlmivad registri vastutav töötleja ja andmete saaja väljastatavate andmete kaitseks lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, maht ja väljastamise kord.

(4) Isiku kirjaliku taotluse alusel teavitab volitatud töötleja isikut tema kohta registris sisalduvatest andmetest ja nende töötlemisest vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317).

(5) Volitatud töötleja peab digitaalselt arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saaja üle vastavalt volitatud töötleja asjaajamiskorrale.

(6) Andmeid väljastatakse paberkandjal. Juhul kui andmete väljastamise kohta on sõlmitud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud leping, võib andmete väljastamine toimuda siduspöörduse teel andmesidevõrkude kaudu. Paragrahvi 21 lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul võib andmeid, mis ei võimalda isiku identifitseerimist, väljastada e-posti või telefoni teel.

(7) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

4. jagu
Registri hoidmine ja andmetele juurdepääs

§ 23. Andmete töötlemine

Volitatud töötleja tagab isikuandmete töötlemise tehniliste ja organisatsiooniliste abinõudega andmete töötlemise nõuete täitmise ja rakendab abinõusid andmete säilimise tagamiseks vastavalt «Andmekogude seaduses», «Isikuandmete kaitse seaduses» ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.

§ 24. Juurdepääs andmetele

(1) Paragrahvis 7 nimetatud andmetele või osale neist võimaldatakse juurdepääs vastavalt vastutava ja volitatud töötleja teenistuja ametijuhendile.

(2) Vastutav ja volitatud töötleja rakendavad vastavaid abinõusid, et määruse §-s 6 nimetatud menetlustoimikule oleks juurdepääs ametijuhendiga selleks volitatud isikutel.

§ 25. Turvameetmed registri pidamiseks

(1) Registri töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ruumides, kuhu on sissepääs ametijuhendiga selleks volitatud isikutel.

(2) Volitatud töötleja sisekorraeeskirjadega sätestatakse töötajate ruumides viibimine ja külaliste vastuvõtmise kord, mis välistab kõrvaliste isikute pääsemise ruumidesse, kus hoitakse andmeid ja seadmeid, millega andmeid töödeldakse.

5. jagu
Registri alusdokumentide säilitamise kord

§ 26. Menetlustoimikute ja alusdokumentide säilitamine

Menetlustoimikuid ja alusdokumente säilitab volitatud töötleja kuni nende üleandmiseni avalikule arhiivile vastavalt «Arhiiviseadusele» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271) ja volitatud töötleja kehtestatud arhiivieeskirjale.

6. jagu
Registri üle järelevalve teostamise kord

§ 27. Järelevalve teostamine

Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab andmekaitse järelevalveasutus. Kontrolli registri volitatud töötleja tegevuse üle registri pidamisel teostab registri vastutav töötleja teenistusliku järelevalve korras.

§ 28. Järelevalvet teostavate isikute õigused

Registri üle järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemisel kasutatavad seadmed ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

§ 29. Puuduste likvideerimine

Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku või isikute ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

7. jagu
Registri finantseerimise kord

§ 30. Finantseerimine

Registri projekteerimist, kasutusele võtmist, hooldus- ja arendustöid ja iga-aastast pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

8. jagu
Registri likvideerimise kord

§ 31. Likvideerimise otsustamine

Vabariigi Valitsus otsustab registri likvideerimisel andmete teise registrisse või riiklikku arhiivi üleandmise või nende kuulumise hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaja.

§ 32. Likvideerimise teostamine

Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklikke infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 33. Registriandmete ülekandmine

Kodakondsus- ja Migratsiooniametil kanda nelja kuu jooksul, arvates käesoleva määruse jõustumisest, olemasolevast «Välismaalaste andmekogust» «Riikliku elamis- ja töölubade registri» põhimääruses nimetatud andmed üle «Riiklikku elamis- ja töölubade registrisse».

§ 34. Registri kasutusele võtmine

Teostada «Riikliku elamis- ja töölubade registri» uue tarkvara platvormi projekteerimine juuniks 2002. a ja registri kasutuselevõtt detsembriks 2002. a.

§ 35. Käesoleva määruse §-de 14 ja 15 rakendamise erisused

(1) Käesoleva määruse § 14 kehtib kuni 31. detsembrini 2001. a.

(2) Käesoleva määruse § 15 jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json