Teksti suurus:

Kuratooriumi liikmete arv ja nende volituste kestus ning kuratooriumi töökord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I 2000, 91, 595

Kuratooriumi liikmete arv ja nende volituste kestus ning kuratooriumi töökord

Vastu võetud 30.11.2000 nr 395

Määrus kehtestatakse « Ülikooliseaduse» (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 1998, 57, 859; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 25, 140; 78, 496) § 20 lõike 2 alusel.

§ 1. Kuratooriumi liikmete arv ja tema liikmete volituste kestus

(1) Kuratooriumil on 11–15 liiget.

(2) Kuratooriumi liikmete volituste kestus on kolm aastat.

§ 2. Kuratooriumi töö juhtimine

(1) Kuratooriumi tööd juhib ja teda esindab kuratooriumi esimees, viimase äraolekul aseesimees.

(2) Esimesel istungil, mille kutsub kokku ülikooli rektor, valib kuratoorium oma liikmete hulgast kolmeks aastaks esimehe ja aseesimehe.

§ 3. Kuratooriumi töövorm

(1) Kuratooriumi peamiseks töövormiks on istung.

(2) Oma ülesannete täitmiseks võib kuratoorium rakendada ka teisi töövorme, mille valiku otsustab kuratoorium.

§ 4. Kuratooriumi istung

(1) Kuratooriumi korralise istungi kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord semestris, teatades sellest kirjalikult kuratooriumi liikmetele vähemalt kaks nädalat enne korralise istungi toimumist.

(2) Kuratooriumi erakorralise istungi kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vähemalt ühe kolmandiku kuratooriumi liikmete ettepanekul, teatades sellest kirjalikult kuratooriumi liikmetele vähemalt üks nädal enne erakorralise istungi toimumist.

(3) Kuratooriumi sekretär saadab istungi päevakorra koos teiste vajalike materjalidega kuratooriumi liikmetele tutvumiseks vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

(4) Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks istungile kuratooriumisse mittekuuluvaid isikuid, kes ei osale hääletamisel.

§ 5. Kuratooriumi otsus

(1) Kuratoorium võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid. Kuratoorium lähtub otsuse vastuvõtmisel «Ülikooliseadusest», käesolevast määrusest, ülikooli põhikirjast ja teistest õigusaktidest.

(2) Kuratoorium on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt kaks kolmandikku kuratooriumi liikmetest, sealhulgas esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub esimees või tema äraolekul aseesimees uue istungi kokku kahe nädala jooksul.

(3) Kuratoorium võtab otsuse vastu avalikul hääletamisel kohalolijate häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl. Paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud juhul võtab kuratoorium otsuse vastu salajasel hääletamisel koosseisulise häälteenamusega.

§ 6. Kuratooriumi istungi protokoll

Kuratooriumi sekretär protokollib kuratooriumi istungid. Protokollile kirjutavad alla esimees või tema äraolekul aseesimees ja sekretär. Protokollide koopiad edastab kuratooriumi sekretär ühe nädala jooksul pärast istungi toimumist kuratooriumi liikmetele.

§ 7. Kuratooriumi sekretär

Kuratooriumi tööd korraldab ja istungit protokollib ülikooli poolt ametisse määratud sekretär, kes ei ole kuratooriumi liige.

§ 8. Kuratooriumi liikmete õigused

(1) Kuratooriumi liikmetel on õigus saada informatsiooni ülikooli tegevuse kohta.

(2) Kuratooriumi volitatud esindaja võtab sõnaõigusega osa ülikooli nõukogu istungitest.

§ 9. Kuratooriumi teenindamine

Kuratooriumi tehnilise teenindamise tagab ülikool.

§ 10. Kuratooriumi finantseerimine

Kuratooriumi tegevusega seotud kulud kaetakse ülikooli eelarvest.

§ 11. Rakendussäte

Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1997. a määrus nr 40 «Avalik-õiguslike ülikoolide kuratooriumide liikmete nimetamine, nende volituste kestuse määramine ja kuratooriumi töökorra kinnitamine» (RT I 1997, 16, 270; 74, 1235; 1998, 69, 1141) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Mart LAAR

Haridusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json