Teksti suurus:

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 92, 600

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.11.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. detsembri 2000. a otsusega nr 935

§ 1. Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduses (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele – 25%;»;

2) paragrahvi 7 lõiget 11 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) laenu andmiseks tagastatavate eluruumide üürnikele nende ümberasumiskulude ja nimetatud eluruumide omandamise kulude katteks. Tagastatavate eluruumide üürnikud saavad eluruumide omandamiseks võetud laenu tagasi maksta erastamisväärtpaberites, millele kohaldatakse erastamisseaduse §-s 29 sätestatut;
6) laenu andmiseks kohalikele omavalitsustele üüripindade ehitamiseks, renoveerimiseks või ostmiseks tagastatavate eluruumide üürnike jaoks.»;

3) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Vara erastamisest riigi asutatud sihtasutustele laekunud raha kasutamine

Käesoleva seaduse § 3 lõike 1 punkti 1 kohaselt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele laekunud raha kasutatakse sihtotstarbeliselt toetusena:
1) regionaalprogrammide finantseerimiseks;
2) ettevõtluse ja turismi arendusprogrammide finantseerimiseks;
3) teadus- ja arendusprogrammide finantseerimiseks.»;

4) paragrahvis 10 asendatakse läbivalt sõnad «sihtasutus Eesti Eluase» sõnadega «Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus» vastavas käändes;

5) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Enne 2001. aasta 1. jaanuari sihtasutusele Eesti Eluase erastamisest laekuv raha kasutatakse enne nimetatud tähtpäeva kehtinud alustel ja korras.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril. Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json