Teksti suurus:

Majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 18, 131

Majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. märtsi 2004. a otsusega nr 556

I. Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 2000, 16, 109; 78, 497; 2001, 50, 289; 56, 335; 2002, 53, 336; 63, 387; 90, 521; 92, 527) tehakse järgmine muudatus:

§ 1. Paragrahv 841 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 841. Teatud kaubaga kauplemise keeld

(1) Kui väärteoprotokoll on koostatud käesoleva seaduse § 811 lõikes 1 või 2 nimetatud väärteo kohta, võib väärteoasja menetlev asutus keelata jaekaubanduse kohta registreeringut omaval isikul kauplemise Eesti Kaupade Nomenklatuuri (edaspidi EKN) selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub kauplemise objektiks olnud piraatkoopia. Keeld kehtib, sõltumata väärteo toimepanemise kohast, kõigi tegevuskohtade suhtes kuni asjas tehtud otsuse jõustumiseni. Väärteoasja menetlev asutus teeb vastavasisulise märke majandustegevuse registri kolmandasse jakku või teeb ettepaneku vastavasisulise märke tegemiseks valla- või linnavalitsusele.

(2) Kui menetlus isiku suhtes käesoleva seaduse § 811 lõikes 1 või 2 nimetatud väärteo kohta lõpetatakse, kustutab väärteoasja menetlev asutus või valla- või linnavalitsus väärteoasja menetleva asutuse ettepanekul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märke majandustegevuse registrist.

(3) Isikul, kelle karistamise kohta käesoleva seaduse § 811 lõike 1 või 2 järgi on otsus jõustunud, on keelatud kauplemine EKN-i selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud piraatkoopia. Keeld kehtib, sõltumata väärteo toimepanemise kohast, kõigi tegevuskohtade suhtes kolme aasta vältel otsuse jõustumise päevast arvates.»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 53, 310; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31) tehakse järgmised muudatused:

§ 2. Paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 85 järgmises sõnastuses:

« 85) majandustegevuse registri toimingud;»

§ 3. Paragrahvi 6:

1) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Majandustegevuse registriga seotud toimingu eest võetav riigilõiv laekub riigieelarvesse, kui toimingu sooritab valitsusasutus. Riigilõiv laekub valla- või linnaeelarvesse, kui toimingu sooritab valla- või linnavalitsus.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 213 järgmises sõnastuses:

« § 213. Majandustegevuse registri toimingute eest riigilõivu tasumisest vabastamine

Kohus, valitsusasutus ning valla- ja linnavalitsus on vabastatud riigilõivu tasumisest nende pädevuses olevate ülesannete täitmiseks vajalike majandustegevuse registri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamisel.»

§ 5. Peatükki 7 täiendatakse 17. jaoga järgmises sõnastuses:

«17. jagu
Majandustegevuse registri toimingud

§ 6817. Registreerimine

Registreerimise eest tasutakse riigilõivu 300 krooni.

§ 6818. Registri andmete ametlikult kinnitatud väljavõtte väljastamine

Majandustegevuse registri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 krooni iga lehekülje eest.»

§ 6. Paragrahvi 1896 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahv 1978 tunnistatakse kehtetuks.

III. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 477; 2003, 26, 156) tehakse järgmine muudatus:

§ 8. Paragrahvi 17 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) valitsusasutusel ja kohaliku omavalitsuse asutusel seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmiseks;».

IV. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RT I 1998, 110, 1811; 2000, 84, 533; 2001, 93, 565; 2002, 53, 336; 63, 387; 2003, 81, 544) tehakse järgmised muudatused:

§ 9. Paragrahvi 242 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Paragrahvi 243:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatule kantakse registrisse:
1) tegevusala;
2) tegevuskoha (-kohtade) aadress(-id);
3) valuutavahetusteenuse pakkumise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed.»;

2) lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahv 244 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 244. Registreeringu tegemisest keeldumine

Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib registreeringu tegemisest keelduda, kui karistusregistrile esitatud päringu vastusest ilmneb, et registreeringu taotlejaks olevat isikut on karistatud karistusseadustiku §-de 394–396 ja 2371 järgi kvalifitseeritud kuriteo eest ja möödunud ei ole karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 477; 2003, 26, 156) § 25 lõikes 1 sätestatud tähtajad.»

§ 12. Paragrahv 245 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 245. Registreeringu kustutamine

Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule kustutatakse registreering pärast sellekohase informatsiooni laekumist, kui karistusregistrile esitatud päringu vastusest ilmneb, et registreeringu taotlejaks olevat isikut on karistatud käesoleva seaduse §-s 244 nimetatud kuriteo eest.»

§ 13. Paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 29. Valuutavahetusteenuse pakkujana tegutsevate ettevõtjate registreerimiskohustus

Enne 2004. aasta 15. aprilli valuutavahetusteenuse pakkujatena tegutsenud ettevõtjad võivad tegevust jätkata registreeringuta majandustegevuse registris kuni 2004. aasta 15. septembrini.»

V. Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses (RT I 1999, 92, 825; 2003, 45, 308; 81, 543) tehakse järgmised muudatused:

§ 14. Seaduse 4. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
VOLITATUD ASUTUSE VÕI TUNNUSTATUD ASUTUSE REGISTREERIMINE».

§ 15. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Registreerimine

(1) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avaldab volitatud asutusele ja tunnustatud asutusele tegutsemisõiguse andmisel andmed otsuse kohta majandustegevuse registris registrikandena. Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seadust (RT I 2004, 12, 79) käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Majandustegevuse registris kajastub lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule järgmine teave:
1) tooted või toodete liik, mille suhtes isikul on volitatud asutusena või tunnustatud asutusena õigus tegutseda, samuti vastavushindamise protseduurid, mida isikul on volitatud asutusena või tunnustatud asutusena õigus täita;
2) teave komisjoni otsuse kohta, millega isikule anti õigus mingis valdkonnas volitatud asutusena või tunnustatud asutusena tegutseda, samuti teave sellise otsuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta;
3) teave volitatud asutusele või tunnustatud asutusele tehtud ettekirjutuse kohta;
4) volitatud asutuse või tunnustatud asutuse tunnusnumber.»

§ 16. Paragrahvi 263 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) isik on kantud äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse;».

§ 17. Paragrahv 265 tunnistatakse kehtetuks.

VI. Tubakaseaduses (RT I 2000, 59, 379; 74, õiend; 2001, 43, 242; 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 2, 17; 26, 156; 88, 591 ja 594) tehakse järgmised muudatused:

§ 18. Paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Tubakatoote jaemüük

(1) Tubakatoote jaemüügi õigus on ettevõtjal, kellel on majandustegevuse registris jaemüügi kohta tehtud registreeringus märge tubakatoote jaemüügi kohta.

(2) Tubakatoote jaemüügi õiguse saamiseks esitatakse valla- või linnavalitsusele, tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutusele või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele taotlus, milles peavad sisalduma vähemalt:
1) ettevõtja nimi, registrikood ja vastava registri nimi, ettevõtja aadress ja muud kontaktandmed;
2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
3) ettevõtte nimi (selle olemasolu korral);
4) tegevuskoha aadress või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teave;
5) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
6) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(3) Kui esitatakse taotlus tubakatoote jaemüügiks avalikul üritusel, märgitakse taotluses tegevuskoha aadressi asemel selle avaliku ürituse nimetus, toimumise aeg, toimumispaik ja selle ettevõtja müügikohtade arv. Koos taotlusega esitatakse avaliku ürituse korraldaja kirjalik nõusolek.

(4) Registreerimismenetlusele kohaldatakse kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78) ja majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(5) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule keeldutakse tubakatoote jaemüügi õiguse andmisest, kui tubakatoote jaemüügi õigust taotlev ettevõtja soovib teostada tubakatoote jaemüüki kohas, kus see käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punktide 4 ja 5 kohaselt ei ole lubatud.

(6) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule kustutatakse registreeringus märge tubakatoote jaemüügi kohta, kui kalendriaasta jooksul on korduvalt müügiks pakutud, müüdud või müügikohas hoitud nõuetekohaselt märgistamata tubakatooteid või eiratud käesoleva seaduse §-s 17 sätestatut.»

§ 19. Paragrahvi 21 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) teha ettepanek tubakatoote käitlemise õigust andva dokumendi kehtetuks tunnistamiseks või majandustegevuse registris jaemüügi kohta tehtud registreeringus sisalduva märke kustutamiseks.»

VII. Turismiseaduses (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387; 2003, 88, 594) tehakse järgmised muudatused:

§ 20. Seaduses asendatakse sõnad «reisikorraldaja või reisibüroo» sõnaga «reisiettevõtja» vastavas käändes.

§ 21. Paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Turismiteenust võivad pakkuda ja osutada ettevõtja, asutus, sihtasutus ja mittetulundusühing (edaspidi ettevõtja).»

§ 22. Seaduse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
REISIETTEVÕTJA, GIID JA GIID-TÕLK».

§ 23. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Reisiettevõtja

(1) Reisiettevõtja on käesoleva seaduse tähenduses ettevõtja, kes pakub müügiks või müüb enda või teise reisiettevõtja koostatud pakettreise ja üksikuid reisiteenuseid.

(2) Reisikorraldaja on reisiettevõtja, kes koostab pakettreise ja pakub neid müügiks või müüb ise või teise reisiettevõtja kaudu.

(3) Reisibüroo on reisiettevõtja, kes pakub müügiks või müüb reisikorraldaja koostatud pakettreise.»

§ 24. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Reisiettevõtja tegevusalade liigitus

Reisiettevõtja tegevusalad liigitatakse järgmiselt:
1) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük väljaspool Eestit;
2) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;
3) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja tšarterlendu sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük;
4) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tšarterlendu, sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük või välisriigi reisikorraldaja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;
5) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate teise reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;
6) üksikute reisiteenuste müügiks pakkumine ja müük.»

§ 25. Paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pakettreisi kirjeldus või muud tarbijale edastatavad lepingutingimused peavad vastama võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374; 2003, 78, 523) sätestatule.»

§ 26. Paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Tegutsemine reisiettevõtjana

Ettevõtja tegevus reisiettevõtjana on lubatud majandustegevuse registri (edaspidi register) registreeringu ja käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud nõuetekohase tagatise olemasolu korral.»

§ 27. Paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« 11) tegevuskoha aadress või tegevuskohtade aadressid ja muud kontaktandmed;
12) reisiettevõtja tegevusala või tegevusalad vastavalt käesoleva seaduse §-le 6;»

§ 29. Paragrahvi 10 lõike 2 punktid 2–4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 30. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seadust (RT I 2004, 12, 79) käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Registrisse kantakse lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule järgmised andmed:
1) reisiettevõtja kasutatav kaubamärk selle olemasolu korral;
2) tegevuskoha aadress või tegevuskohtade aadressid ja muud kontaktandmed;
3) reisiettevõtja tegevusala;
4) käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud tagatise suurus ja kehtivuse aeg ning tagatise olemasolu tõendava dokumendi väljastanud ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja muud kontaktandmed.»

§ 31. Paragrahvid 12–14 tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Tagatis

(1) Tagatiseks loetakse Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asuva kindlustusseltsi või krediidiasutuse võetud kohustust tagada rahaliste vahendite olemasolu reisiettevõtja maksejõuetuse korral:
1) reisija naasmiseks reisi lähtepunkti, kui pakettreisileping sisaldab sõitjateveo teenust;
2) reisija majutamiseks kuni reisi lähtepunkti naasmiseni, kui pakettreisileping sisaldab majutusteenust;
3) reisitasu tagastamiseks tarbijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumiseks pakettreisi ärajäänud osa eest.

(2) Käesoleva seaduse tähenduses loetakse reisiettevõtja maksejõuetuks, kui ta ei suuda täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi.

(3) Tagatise kasutamise üle otsustab Tarbijakaitseamet.

(4) Tagatise kasutamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(5) Tagatise suurust arvestatakse sõltuvalt reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist ja käesoleva seaduse §-s 6 loetletud tegevusalast järgmiselt:
1) punktis 2 nimetatud tegevusala puhul – 1 protsent pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 10 000 krooni;
2) punktis 3 nimetatud tegevusala puhul – 3 protsenti pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 500 000 krooni;
3) punktis 4 nimetatud tegevusala puhul – 1 protsent pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 200 000 krooni;
4) punktis 5 nimetatud tegevusala puhul – 1 protsent pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 100 000 krooni;
5) punktides 1 ja 6 nimetatud tegevusalade puhul – tagatise nõuet ei rakendata.

(6) Kui reisiettevõtja tegutseb mitmel tegevusalal, siis on tagatise miinimummääraks suurima summaga tegevusala miinimummäär.

(7) Kui tagatise kehtivuse ajal pakettreiside tegelik kogumüük ületab tagatise suuruse määramise aluseks olnud planeeritud kogumüügi, tuleb tagatise suurust kohe suurendada.

(8) Reisiettevõtjad esitavad kord kvartalis 20. kuupäevaks pärast aruandekvartali lõppu Tarbijakaitseametile pakettreiside müügi aruande, mille vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 33. Paragrahvi 18:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majutusettevõtte liik iseloomustab majutusettevõtet ja selle kaudu pakutavat majutusteenust. Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus.»;

2) täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

« (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määratlusi võib majutusettevõtete puhul kasutada vaid juhul, kui majutusettevõte vastab selle liigi kirjeldusele ning kehtestatud nõuetele.

(11) Kui majutusettevõte ei vasta ühegi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud liigi kirjeldusele ega seda liiki majutusettevõttele kehtestatud nõuetele, võib ettevõtja kasutada muud sobivat määratlust.»

§ 34. Paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui majutusettevõte ei vasta ühelegi § 18 lõikes 1 nimetatud liigi kirjeldusele ega seda liiki majutusettevõttele kehtestatud nõuetele, võib majutusettevõtte tunnustada liiki määratlemata või ettevõtja poolt määratletuna, kui majutusettevõte vastab majutusettevõtetele kehtestatud üldnõuetele.»

§ 35. Paragrahvi 20 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Majutusettevõtte tunnustamise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu.»

§ 36. Paragrahvi 30 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Tarbijakaitseamet teostab kontrolli registri andmete õigsuse üle.»

§ 37. Paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tarbijakaitseamet kannab andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.»

§ 38. Paragrahv 311 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 311. Tagatisega seonduvate nõuete rikkumine

(1) Pakettreiside müügiks pakkumise või müügi eest ilma nõuetekohase tagatiseta – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Pakettreiside müügi vormikohase aruande esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 40 000 krooni.»

§ 39. Paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris registreeritud reisibürood ja reisikorraldajad on kohustatud 2004. aasta 15. oktoobriks viima oma andmed vastavusse turismiseaduse nõuetega, esitades uue registreerimistaotluse.»

VIII. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591) tehakse järgmised muudatused:

§ 40. Seaduses asendatakse sõnad «riiklik erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register» sõnadega «majandustegevuse register» vastavas käändes.

§ 41. Seaduses asendatakse sõna «tegutsemiskoht» sõnaga «tegevuskoht» vastavas käändes.

§ 42. Seaduse 2. peatüki 5. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5. jagu
Alkoholi import, hulgimüük ja eksport».

§ 43. Paragrahvid 23–25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Alkoholi impordi, hulgimüügi ja ekspordi õigus

(1) Alkoholi importi, hulgimüüki ja eksporti võib teostada äriregistrisse ja hulgimüüjana majandustegevuse registrisse (edaspidi register) kantud ettevõtja, kellel on registri registreeringus märge vastavalt alkoholi impordi, hulgimüügi või ekspordi kohta.

(2) Alkoholi impordil ei ole toiduseaduse § 42 lõikes 1 nimetatud tegevusluba nõutav.

(3) Alkoholi käitlemisele täitemenetluse käigus ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud äriregistrisse, samuti majandustegevuse registrisse kandmise nõuet.

§ 24. Registreerimistaotlus

Ettevõtja, kes soovib teostada alkoholi importi, hulgimüüki või eksporti, esitab valla- või linnavalitsusele, tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutusele või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele (edaspidi valla- või linnavalitsus) taotluse registreeringusse vastava märke tegemiseks, milles peavad sisalduma vähemalt:
1) ettevõtja ärinimi, äriregistrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
2) tegevuskoha asukoht või teave alkoholi käitlemise kohta ilma tegevuskohata vastavalt kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78) sätestatule;
3) täpsustatud andmed tegevusala kohta (alkoholi import, hulgimüük, eksport);
4) toiduseaduse tähenduses tunnustamise otsuse number, otsuse tegemise kuupäev ja otsuse teinud asutuse nimi, kui tunnustamine on nõutav;
5) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
6) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja sidevahendite andmed.

§ 25. Registreerimismenetlus

Registreerimismenetlusele kohaldatakse kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 44. Paragrahvid 26–28 tunnistatakse kehtetuks.

§ 45. Paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 29. Registreeringujärgne tegevuskoht

(1) Alkoholi hulgimüük on lubatud vaid registreeringus märgitud tegevuskoha kaudu.

(2) Tegevuskoht alkoholi hulgimüügil on:
1) aktsiisiladu;
2) tolliladu;
3) ladu, mille suhtes ei kohaldata maksu- või tolliseaduses sätestatud regulatsiooni.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata alkoholi hulgimüügi suhtes:
1) kui imporditud alkoholi realiseeritakse selle edasisele käitlejale viimase tegevuskohas;
2) alkoholi ekspordil.»

§ 46. Seaduse 2. peatüki 6. jao ja 1. jaotise pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6. jagu
Alkohoolse joogi jaemüük

1. jaotis

Alkohoolse joogi jaemüük registreeringu alusel».

§ 47. Paragrahvid 30–32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Alkohoolse joogi jaemüügi õigus

(1) Alkohoolse joogi jaemüügi õigus on registris jaemüügi kohta tehtud registreeringus alkohoolse joogi jaemüügi märke olemasolu korral järgmistel isikutel ja asutustel:
1) äriregistrisse kantud ettevõtja;
2) füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole äriregistrisse kantud, kui ta teostab vaid enda poolt alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud tingimustel toodetud alkohoolse joogi jaemüüki;
3) etendusasutus, rahvamaja või muuseum, kui alkohoolse joogi jaemüüki teostatakse selle asutuse ruumides või territooriumil kohapeal tarbimiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata alkohoolse joogi jaemüügil täitemenetluse käigus.

§ 31. Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse saamiseks esitatav taotlus

(1) Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse saamiseks esitatakse valla- või linnavalitsusele taotlus, milles peavad sisalduma vähemalt:
1) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
2) taotleja nimi, registrikood ja vastava registri nimi, taotleja aadress ja muud sidevahendite andmed;
3) tegevuskoha määratlus vastavalt käesoleva seaduse § 40 lõikele 1 ja ettevõtte nimi (selle olemasolu korral);
4) tegevuskoha asukoht või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teave;
5) müügikohtade asupaigad rändkaupluse puhul;
6) toiduseaduse tähenduses tunnustamise otsuse number, otsuse tegemise kuupäev ja otsuse teinud asutuse nimi;
7) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
8) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja sidevahendite andmed.

(2) Taotluse esitamisel alkohoolse joogi jaemüügiks rändkaupluses, sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis või reisirongi restoranvagunis märgitakse taotluses tegevuskoha asukoha asemel seda sõidukit identifitseeriv tunnus (seadusega sätestatud korras registreeritud sõiduki registreerimisnumber).

(3) Taotluse esitamisel alkohoolse joogi jaemüügiks avalikul üritusel märgitakse tegevuskoha asukoha asemel avaliku ürituse nimetus, toimumise aeg, toimumispaik ja selle ettevõtja müügikohtade arv.

(4) Taotluse esitamisel alkohoolse joogi jaemüügiks avalikul üritusel esitatakse koos taotlusega selle avaliku ürituse korraldaja kirjalik nõusolek.

(5) Taotluse esitamisel alkohoolse joogi jaemüügiks rändkauplusest, mille müügikohad paiknevad teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, esitatakse koos taotlusega nende müügikohtade järgse valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek.

§ 32. Registreerimismenetlus

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule keeldutakse alkohoolse joogi jaemüügi õiguse andmisest, kui isik soovib teostada alkohoolse joogi jaemüüki:
1) õigusaktiga mittelubatud tegevuskohas või tingimustel;
2) samas tegevuskohas, kus temale varem antud alkohoolse joogi jaemüügi õigus on tunnistatud kehtetuks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud alustel ja selle õiguse kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumise päevast on möödunud vähem kui kuus kuud.

(3) Avaliku korra tagamise huvides võib keelduda avalikul üritusel alkohoolse joogi jaemüüki teostada soovivale isikule mis tahes alkohoolse joogi või teatud etanoolisisaldusega või teatud liiki alkohoolse joogi jaemüügi õiguse andmisest.

(4) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib kustutada registreeringus märke alkohoolse joogi jaemüügi kohta, kui on aset leidnud:
1) alkohoolse joogi jaemüük ajal, mil alkohoolse joogi jaemüügi õigus oli peatatud;
2) käitlemiseks mittelubatud alkoholi jaemüük;
3) käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmine või ladustamine tegevuskohas, sõltumata selle alkoholi kuuluvusest või hoidmise või ladustamise eesmärgist;
4) alkohoolse joogi müük alaealisele;
5) käesoleva seaduse §-s 42 sätestatust tulenevate eritingimuste järgimata jätmine.»

§ 48. Paragrahvid 33–35 tunnistatakse kehtetuks.

§ 49. Paragrahv 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 36. Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine

(1) Avaliku korra tagamise huvides võib alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatada kuni peatamise tinginud asjaolu äralangemiseni:
1) Vabariigi Valitsus – riigis tervikuna;
2) maavanem – maakonnas tervikuna;
3) valla- või linnavalitsus – oma haldusterritooriumil tervikuna või teatud müügikohtades või ühes müügikohas.

(2) Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamisel riigis, maakonnas või kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tervikuna teavitatakse alkohoolse joogi jaemüügi õigust omavat isikut sellest viivitamata massiteabevahendite kaudu.

(3) Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamisel teatud müügikohtades või ühes müügikohas edastatakse alkohoolse joogi jaemüügi õigust omavale isikule viivitamata sellekohane teade.»

§ 50. Paragrahvid 37–39 tunnistatakse kehtetuks.

§ 51. Paragrahvi 41 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Alkohoolse joogi jaemüük kioskist või tänava- või turukaubanduse korras on keelatud. Nimetatud keelu järgimise tagamiseks on kioskis või tänava- või turukaubanduse müügikohas keelatud hoida või ladustada alkoholi, sõltumata selle alkoholi kuuluvusest või hoidmise või ladustamise eesmärgist.»

§ 52. Paragrahvi 42 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Valla- või linnavalitsus võib alkohoolse joogi jaemüügi kohta märke tegemisel kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu alusel tingimusi alkohoolse joogi jaemüügile.»

§ 53. Paragrahvi 50 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) teha valla- või linnavalitsusele motiveeritud ettepanek registreeringus alkohoolse joogi jaemüügi märke kustutamise kohta ja saada sellele ettepanekule motiveeritud vastus.»

§ 54. Paragrahvi 51 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) valla- või linnavalitsusele – avalikul üritusel mis tahes või teatud etanoolisisaldusega või teatud liiki alkohoolse joogi jaemüügiks õiguse andmisest keeldumiseks.»

§ 55. Paragrahv 56 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 56. Järelevalveasutuse ettepanekul alkoholiregistri volitatud töötlejale tootenäidise või esitamisele kuuluvate andmete esitamata jätmine

(1) Järelevalveasutuse ettepanekul alkoholiregistri volitatud töötlejale tootenäidise või esitamisele kuuluvate andmete esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 25 000 krooni.»

§ 56. Paragrahv 57 tunnistatakse kehtetuks.

§ 57. Paragrahv 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 64. Alkoholi hoidmine või ladustamine kioskis või tänava- või turukaubanduse müügikohas

(1) Alkoholi hoidmise või ladustamise eest kioskis või tänava- või turukaubanduse müügikohas – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.»

IX. Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153) tehakse järgmised muudatused:

§ 58. Paragrahvi 41 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) majandustegevuse registri (edaspidi register) registreering ja».

§ 59. Paragrahvi 42 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 60. Paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 43. Registreerimine

(1) Registripidaja registreerib ettevõtja andmed või muudab neid registreerimistaotluses või registreeringu muutmise taotluses esitatud andmete alusel majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatud korras.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule kantakse registrisse järgmised andmed:
1) ettevõtja registreerimistaotluses esitatud tegevusala;
2) soovitud tegevusalale vastava vastutava spetsialisti andmed;
3) andmed ehitusettevõtja kvalifikatsiooni ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kohta nende olemasolu korral.»

§ 61. Paragrahv 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 44. Registreerimismenetlus

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule keeldub registripidaja ettevõtja registreerimisest, kui registripidaja on ettevõtja andmed kustutanud eelneva 60 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel.

(3) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule kustutab registripidaja registreeringu käesoleva seaduse § 64 lõikes 5 nimetatud Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni otsuse alusel kas sellise otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni otsust jõusse jätva kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.»

§ 62. Paragrahvid 45 ja 46 tunnistatakse kehtetuks.

§ 63. Paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon teostab kontrolli registri andmete õigsuse üle.»

§ 64. Paragrahvi 65 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Füüsilise isiku poolt ehitisregistrile valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 65. Paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Füüsilise isiku poolt kohalikule omavalitsusele ehitusuuringute tulemuste teatamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.»

X. Surveseadme ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 309; 2003, 88, 594; 2004, 2, 5) tehakse järgmised muudatused:

§ 66. Paragrahvi 7 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 6 alusel kehtestatud korras ettenähtud juhtudel peab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikute pädevus olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud tunnustatud erapooletu asutuse poolt.

(4) Käesoleva seaduse § 6 alusel kehtestatud korras ettenähtud juhtudel peavad surveseadme ja surveseadmetöödel surveseadme survetaluvust mõjutavate püsiliidete tegemisel osalevate isikute nõuetele vastavus ja püsiliidete tegemise protseduurid olema hinnatud ja tõendatud tootja valikul kas teavitatud asutuse või käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud tunnustatud erapooletu asutuse poolt.»

§ 67. Paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tunnustatud asutus käesoleva seaduse tähenduses on isik, kellel on õigus teha surveseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure. Tunnustatud asutused käesoleva seaduse tähenduses on teavitatud asutused, heakskiidetud asutused või heakskiidetud inspekteerimisasutused. Heakskiidetud inspekteerimisasutus võib teha III liigi surveseadme tehnilist kontrolli.

(2) Tunnustatud asutusele tegutsemisõiguse andmisele, selle kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti tunnustatud asutusena tegutsemisele ja tema üle järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 68. Paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tunnustatud erapooletule asutusele tegutsemisõiguse andmisele, selle kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti tema üle järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse vastavaid tunnustatud asutuse suhtes kehtivaid sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 69. Paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tunnustatud asutus ja tunnustatud erapooletu asutus peavad vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele järgmiste erisustega:».

§ 70. Paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tunnustatud erapooletule asutusele ei laiene toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses toodet ja selle vastavushindamist käsitlevad sätted.»

§ 71. Paragrahvi 32:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes soovib tegutseda surveseadmetööde tegijana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab registreerimistaotluse majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale.»;

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) surveseadmetööde tegijana tegutsemise soovi korral töid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;»;

3) lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 72. Paragrahvid 33–35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 32 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

§ 34. Registreerimisest keeldumine

Registreerimisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 41 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.

§ 35. Registreeringu kustutamine

(1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või käesoleva seaduse § 41 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsust jõusse jätva kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(2) Registreeringu kustutamise korral peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ühe kuu jooksul registreeringu kustutamise päevast arvates.»

§ 73. Paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks.

§ 74. Paragrahvi 39 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) registriandmete kontroll.»

§ 75. Paragrahvi 41:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud ettevõtja kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
2) kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui inspektsiooni ametiisiku ettekirjutus tehti ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 32 nimetatud registris, kannab inspektsioon andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.»

§ 76. Paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks.

XI. Elektriohutusseaduses (RT I 2002, 49, 310; 110, 659) tehakse järgmised muudatused:

§ 77. Paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui inimesele, varale või keskkonnale elektriseadmest või -paigaldisest elektrist tulenevate ohtude või elektromagnetiliste häirete vältimine on reguleeritud teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis, kohaldatakse teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõudeid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 78. Paragrahvi 8 lõike 2 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Madalpingeseadmele käesoleva seaduse §-s 9 ja selle alusel kehtestatud nõudeid ei kohaldata:»

§ 79. Paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tunnustatud asutus käesoleva seaduse tähenduses on isik, kellel on õigus teha elektriseadme ja -paigaldise elektromagnetilise ühilduvuse või elektriseadme elektriohutuse nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure. Tunnustatud asutused käesoleva seaduse tähenduses on teavitatud asutused või kompetentsed asutused.

(2) Tunnustatud asutusele tegutsemise õiguse andmisele, selle kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti tunnustatud asutusena tegutsemisele ja tema üle järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 80. Paragrahvi 13 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tunnustatud asutus peab vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele järgmiste erisustega:».

§ 81. Paragrahvi 31:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes soovib tegutseda elektritöö ettevõtjana, tehnilise kontrolli teostajana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab registreerimistaotluse majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale.»;

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) elektritöö ettevõtjana tegutsemise soovi korral elektritöid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;»

3) lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 82. Paragrahvid 32–34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 32. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 31 lõike 2 punktides 2–6 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 40 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

§ 33. Registreerimisest keeldumine

Registreerimisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.

§ 34. Registreeringu kustutamine

(1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(2) Registreeringu kustutamise korral peab tehnilise kontrolli teostaja ning isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma tehnilise kontrolli või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ühe kuu jooksul registreeringu kustutamise päevast arvates.»

§ 83. Paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks.

§ 84. Paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) registriandmete kontroll.»

§ 85. Paragrahvi 40:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud ettevõtja kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
2) kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui inspektsiooni ametiisiku ettekirjutus tehti ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud registris, kannab inspektsioon andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.»

§ 86. Paragrahv 43 tunnistatakse kehtetuks.

XII. Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311; 2003, 88, 594) tehakse järgmised muudatused:

§ 87. Paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teavitatud asutusele tegutsemisõiguse andmisele, selle õiguse kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.»

§ 88. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Teavitatud asutusele esitatavad nõuded

Teavitatud asutus peab vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele järgmiste erisustega:
1) teavitatud asutus peab olema gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele;
2) teavitatud asutusel peab olema kogu teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtiv ja käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud tingimustele vastav vastutuskindlustus;
3) teavitatud asutus peab tagama, et tema töötajad hoiaksid ametiülesannete täitmisel neile teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena, kui seadus ei näe ette selle avalikustamist.»

§ 89. Paragrahvi 22:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes soovib tegutseda gaasitööde tegijana, gaasipaigaldise ehitamisega tegeleva ettevõtjana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale registreerimistaotluse.»;

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) gaasitööde tegijana ja gaasipaigaldise ehitamisega tegeleva ettevõtjana tegutsemise soovi korral gaasitöid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning tema nõuetekohasust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;»;

3) lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 90. Paragrahvid 23–25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 22 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

§ 24. Registreerimisest keeldumine

Registreeringu tegemisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.

§ 25. Registreeringu kustutamine

(1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel ja käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(2) Registreeringu kustutamise korral peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ühe kuu jooksul registreeringu kustutamise päevast arvates.»

§ 91. Paragrahv 26 tunnistatakse kehtetuks.

§ 92. Paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) registriandmete kontroll.»

§ 93. Paragrahvi 31:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud ettevõtja kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
2) kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui inspektsiooni ametiisik tegi ettekirjutuse ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registris, kannab inspektsioon andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.»

§ 94. Paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks.

XIII. Lifti ja köistee ohutuse seaduses (RT I 2002, 50, 312; 2003, 88, 594; 2004, 7, 41) tehakse järgmised muudatused:

§ 95. Paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lifti paigaldamine on isikul lubatud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registri registreeringu korral.»

§ 96. Paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teavitatud asutusele tegutsemisõiguse andmisele, selle õiguse kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 97. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Teavitatud asutusele esitatavad nõuded

Teavitatud asutus peab vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele järgmiste erisustega:
1) teavitatud asutus, tema juht, juhatuse ja nõukogu liige ning tõendamistoimingute teostamise või kvaliteedisüsteemi järelevalve eest vastutav töötaja ei tohi olla oma kontrollitava alamsüsteemi või ohutusseadise projekteerija, tootja ega varustaja, köistee ohutusseadise, alamsüsteemi või lifti paigaldaja, nimetatute volitatud esindaja, köistee ohutusseadise või alamsüsteemi turule laskja;
2) teavitatud asutus, tema juht, juhatuse ja nõukogu liige ning tõendamistoimingute eest vastutav töötaja ei tohi otse ega volitatud esindaja kaudu olla seotud ohutusseadise või alamsüsteemi projekteerimise, tootmise, ehitamise, turustamise ega hooldamisega või lifti paigaldamisega. See nõue ei välista tehnilise teabe vahetamist ohutusseadise või alamsüsteemi tootja või lifti paigaldaja ja teavitatud asutuse vahel;
3) teavitatud asutus ja selle töötajad peavad teostama kontrolli- või järelevalvetoiminguid ausalt ja tehniliselt kompetentselt ning olema sõltumatud mõjutamisest, millest võib oleneda nende otsus või kontrollimise tulemus, eriti kui mõjutamine võib toimuda kontrollimise või järelevalve tulemusest huvitatud isiku või isikute grupi poolt;
4) teavitatud asutusel peavad olema vajalikud töötajad ja vahendid, mis võimaldavad nõuetekohaselt täita kontrollimise või järelevalvega seotud tehnilisi ja haldusülesandeid;
5) teavitatud asutusel peab olema võimalus kasutada eri kontrollimisteks vajalikku varustust;
6) kontrollimise eest vastutaval töötajal peavad olema hea tehniline ja ametialane väljaõpe, piisavad teadmised tema tehtavatele katsetele esitatavatest nõuetest, piisavad kogemused nende katsete tegemisel ning oskus koostada sertifikaate, protokolle ja aruandeid, mida on vaja katsete tegemise kinnitamiseks;
7) teavitatud asutus peab tagama kontrollivate töötajate erapooletuse ning nende tasustamine ei tohi sõltuda tehtud katsete arvust ja tulemustest;
8) teavitatud asutus peab tagama, et tema töötajad hoiaksid ametiülesannete täitmisel neile teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena, kui seadus ei näe ette selle avalikustamist;
9) teavitatud asutusel peab olema kogu teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtiv ja käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud tingimustele vastav vastutuskindlustus;
10) teavitatud asutus peab olema lifti, alamsüsteemi või ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele.»

§ 98. Paragrahvid 22–25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Registreerimistaotlus

(1) Isik, kes soovib tegutseda lifti paigaldajana, tõsteseadmetööde tegijana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale registreerimistaotluse.

(2) Registreerimistaotluses peavad sisalduma:
1) ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
2) tegevusala (lifti paigaldamine, tõsteseadmetööde tegemine või isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine), millel soovitakse tegutseda;
3) tõsteseadmetööde tegijana tegutsemise soovi korral tõsteseadmetöid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning tema nõuetekohasust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;
4) isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise soovi korral vastutuskindlustuse suurus ja kehtivusaeg ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
5) akrediteeringu olemasolu korral teave, milliste toimingute tegemiseks ja kelle poolt ettevõtja on akrediteeritud, akrediteeringut tõendava dokumendi number ning selle väljastanud isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
6) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(3) Olenevalt sellest, kas tõsteseadmetööde tegijana tegutseda sooviv ettevõtja soovib teha lifti- või köisteetöid või mõlemaid, peab ta registreerimistaotluses lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele esitama täpsustatud andmed tegevusala kohta, millel ta soovib tegutseda.

§ 23. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 22 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

§ 24. Registreerimisest keeldumine

Registreerimisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.

§ 25. Registreeringu kustutamine

(1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel ja käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(2) Registreeringu kustutamise korral peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ühe kuu jooksul registreeringu kustutamise päevast arvates.»

§ 99. Paragrahv 26 tunnistatakse kehtetuks.

§ 100. Paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) registriandmete kontroll.»

§ 101. Paragrahvi 31:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud ettevõtja kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
2) kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui inspektsiooni ametiisiku ettekirjutus tehti ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registris, kannab inspektsioon andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.»

§ 102. Paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks.

XIV. Masina ohutuse seaduses (RT I 2002, 99, 580) tehakse järgmised muudatused:

§ 103. Paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teavitatud asutusele tegutsemisõiguse andmisele, selle õiguse kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 104. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Teavitatud asutusele esitatavad nõuded

Teavitatud asutus peab vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele järgmiste erisustega:
1) teavitatud asutus, tema juht, juhatuse ja nõukogu liige ning tõendamistoimingute eest vastutav personal ei tohi olla oma kontrollitava masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarviku projekteerija, tootja, varustaja või paigaldaja ega tema volitatud esindaja;
2) teavitatud asutus, tema juht, juhatuse ja nõukogu liige ning tõendamistoimingute eest vastutav personal ei tohi otse ega volitatud esindaja kaudu olla seotud masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarviku projekteerimise, valmistamise, turustamise või hooldamisega. See nõue ei välista tehnilise teabe vahetamist tootja ja teavitatud asutuse vahel;
3) teavitatud asutus ja tema personal peavad tegema tõendamiskatseid professionaalselt ja tehniliselt kompetentselt ning olema sõltumatud mõjutamisest, eriti rahalisest, millest võib sõltuda nende otsus või kontrollimise tulemus, eriti kui mõjutamisvõimalus on kontrollimise tulemusest huvitatud isikul või isikute grupil;
4) teavitatud asutusel peavad olema vajalik personal ja vahendid, mis võimaldavad nõuetekohaselt täita kontrollimisega seotud tehnilisi ja haldusülesandeid;
5) teavitatud asutusel peab olema võimalus kasutada kontrollimiseks vajalikku erivarustust;
6) kontrollimise eest vastutav personal peab olema saanud põhjaliku tehnilise väljaõppe, tal peavad olema piisavad teadmised tema tehtavatele katsetele esitatavatest nõuetest, nende katsete tegemise kogemused ning oskus koostada sertifikaate, protokolle ja raporteid, mida on vaja katsete tegemise kinnitamiseks;
7) teavitatud asutus peab tagama kontrollivate töötajate erapooletuse ning nende tasustamine ei tohi sõltuda tehtud katsete arvust ja tulemustest;
8) teavitatud asutus peab tagama, et tema personal hoiaks ametiülesannete täitmisel teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena, kui seadus ei näe ette selle avalikustamist;
9) teavitatud asutusel peab olema kogu teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtiv ja käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud tingimustele vastav vastutuskindlustus;
10) teavitatud asutus peab olema masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi või komponendi nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele.»

§ 105. Paragrahvi 28:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes soovib tegutseda masinatööde tegijana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale registreerimistaotluse.»;

2) lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 106. Paragrahvid 29–31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 29. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 28 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed, §-s 37 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

§ 30. Registreerimisest keeldumine

Registreerimisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.

§ 31. Registreeringu kustutamine

(1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel ja käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(2) Registreeringu kustutamise korral peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ühe kuu jooksul registreeringu kustutamise päevast arvates.»

§ 107. Paragrahv 32 tunnistatakse kehtetuks.

§ 108. Paragrahvi 35 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) registriandmete kontroll.»

§ 109. Paragrahvi 37:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud ettevõtja kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
2) kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui inspektsiooni ametiisiku ettekirjutus tehti ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 28 nimetatud registris, kannab inspektsioon andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.»

§ 110. Paragrahv 40 tunnistatakse kehtetuks.

§ 111. Paragrahvi 45 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

XV. Väärismetalltoodete seaduses (RT I 2003, 15, 85; 75, 500; 88, 591) tehakse järgmised muudatused:

§ 112. Seaduses asendatakse sõnad «riiklik erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register» sõnadega «majandustegevuse register» vastavas käändes.

§ 113. Paragrahvi 1 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse järgmiselt:

« 1) tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavate väärismetallide, väärismetalli sisaldavate toodete ja väärismetalltoodete suhtes;
2) väärismetalltoodete valmistamiseks kasutatavate materjalide suhtes;».

§ 114. Paragrahvi 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) sissevedu – väärismetalltoodete toimetamine Eestisse eesmärgiga teha need kättesaadavaks kasutusele võtmiseks või levitamiseks;».

§ 115. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Väärismetalltoodete käitlemise õigus

Väärismetalltooteid võib valmistada, hulgi- või jaemüügi korras müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada, samuti käesoleva seaduse § 4 lõike 5 alusel kehtestatud nomenklatuuri kuuluvaid tooteid ja detaile sisse vedada äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kantud ettevõtja, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge vastavalt väärismetalltoodete valmistamise, sisseveo, hulgimüügi või jaemüügi kohta.»

§ 116. Paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Nende väärismetalltoodete ja väärismetalltoodete detailide nomenklatuuri, mille sissevedamisel ettevõtja peab olema registreeritud käesolevas seaduses ettenähtud korras, kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 117. Paragrahvi 19 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kui valmistaja või sissevedaja kohta käivatest majandustegevuse registriandmetest on kustutatud märge väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo kohta.»

§ 118. Paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Motiveeritud teade registriandmete kustutamise kohta edastatakse ettevõtjale, kelle nimemärgis oli registrisse kantud, ja valla- või linnavalitsusele, tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutusele või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele (edaspidi valla- või linnavalitsus) posti teel või elektrooniliselt hiljemalt registriandmete kustutamise päevale järgneval tööpäeval.»

§ 119. Seaduse 2. peatüki 4. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4. jagu
Väärismetalltoodete valmistamine ja sissevedu».

§ 120. Paragrahvid 21–23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Väärismetalltoodete valmistamise ja sisseveo õigus

(1) Väärismetalltooteid võib valmistada hulgimüüja, jaemüüja või teenuse osutajana majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kellel on registreeringus märge väärismetalltoodete valmistamise kohta.

(2) Käesoleva seaduse § 4 lõike 5 alusel kehtestatud nomenklatuuri kuuluvaid tooteid ja detaile võib sisse vedada hulgimüüjana majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kellel on registreeringus märge väärismetalltoodete sisseveo kohta.

§ 22. Registreerimistaotlus

Ettevõtja, kes soovib väärismetalltooteid valmistada või käesoleva seaduse § 4 lõike 5 alusel kehtestatud nomenklatuuri kuuluvaid tooteid ja detaile sisse vedada, esitab asukohajärgsele või tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele registreerimistaotluse, milles peavad sisalduma vähemalt:
1) ettevõtja nimi, registrikood ja vastava registri nimi, ettevõtja aadress ja muud kontaktandmed;
2) tegevusala, millel tegutsejana soovitakse ennast registrisse kanda, ning täpsustavad andmed, kas soovitakse tegeleda väärismetalltoodete valmistamise või sisseveoga;
3) tegevuskoha aadress selle olemasolu korral;
4) nimemärgise registreerimisnumber nimemärgiste riiklikus registris;
5) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
6) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

§ 23. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78) ja majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule peab registreeringus sisalduma märge tegevusala kohta vastavalt käesoleva seaduse § 22 punktis 2 sätestatule.

(3) Väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo korral ei sisaldu registreeringus kauplemisaeg ning müüdavate kaupade ja teenuste loetelu.

(4) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule keeldutakse registreeringu või registreeringus märke tegemisest, kui:
1) registreeringus sisalduv märge väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo kohta on eelnenud 60 päeva jooksul kustutatud käesoleva seaduse § 45 lõikes 5 nimetatud ettepaneku alusel tehtud otsusega;
2) väärismetalltoodete valmistaja või sissevedaja nimemärgis ei ole kantud nimemärgiste riiklikusse registrisse või tema registriandmed on kustutatud nimemärgiste riiklikust registrist.

(5) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule kustutatakse registreeringus märge väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo kohta käesoleva seaduse § 45 lõikes 5 nimetatud ettepaneku alusel tehtud otsusega.

(6) Kui valmistaja või sissevedaja majandustegevuse registri registreeringust on kustutatud märge väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo kohta, edastab valla- või linnavalitsus sellekohase teate nimemärgiste riikliku registri volitatud töötlejale.»

§ 121. Paragrahvid 24 ja 25 tunnistatakse kehtetuks.

§ 122. Seaduse 2. peatüki 5. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5. jagu
Väärismetalltoodete jaemüük ja hulgimüük».

§ 123. Paragrahvid 26–28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Väärismetalltoodete jaemüügi ja hulgimüügi õigus

(1) Väärismetalltoodete jaemüügi õigus on ettevõtjal, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge väärismetalltoodete jaemüügi kohta.

(2) Väärismetalltoodete hulgimüügi õigus on ettevõtjal, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge väärismetalltoodete hulgimüügi kohta.

§ 27. Väärismetalltoodete jaemüügi ja hulgimüügi õiguse saamiseks esitatav taotlus

(1) Väärismetalltoodete jaemüügi või hulgimüügi õiguse saamiseks peab esitama registreerimistaotluse vastavalt kaubandustegevuse seaduse §-s 13 sätestatud nõuetele käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Lisaks kaubandustegevuse seaduse §-s 13 sätestatule peavad registreerimistaotluses sisalduma andmed, kas soovitakse tegeleda väärismetalltoodete jae- või hulgimüügiga.

§ 28. Registreerimismenetlus

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule keeldutakse väärismetalltoodete jaemüügi õiguse andmisest, kui:
1) väärismetalltoodete jaemüügi õigust taotlev ettevõtja soovib väärismetalltoodete jaemüüki kohas, kus see vastavalt käesoleva seaduse §-s 33 sätestatule ei ole lubatud;
2) registreeringus sisalduv märge väärismetalltoodete jaemüügi kohta on eelnenud 60 päeva jooksul kustutatud käesoleva seaduse § 45 lõikes 5 nimetatud ettepaneku alusel tehtud otsusega.

(3) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule kustutatakse registreeringus märge väärismetalltoodete jae- või hulgimüügi kohta:
1) käesoleva seaduse § 45 lõikes 5 nimetatud ettepaneku alusel tehtud otsusega;
2) järelevalve teostaja motiveeritud ettepaneku alusel, kui kalendriaasta jooksul on korduvalt müügiks pakutud, müüdud või müügikohas hoitud nõuetekohaselt märgistamata või käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud hulgimüügidokumendita väärismetalltooteid.»

§ 124. Paragrahvid 29–32 tunnistatakse kehtetuks.

§ 125. Paragrahvi 40:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Väärismetalli proovi tõendaja on väärismetalli proovi standardproovile vastavuse tõendamise toiminguid teostav äriühing. Nimetatud äriühing on ainuõigust omav ettevõtja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600; 2003, 23, 133) tähenduses.»;

2) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) äriühing, selle juhatuse ja nõukogu liige ning väärismetalli proovi standardproovile vastavuse tõendamise eest vastutav töötaja ei tohi tegeleda käesoleva seaduse kohaldamisalasse kuuluva väärismetalltoodete valmistamise, sisseveo, hulgi- või jaemüügi korras müügiks pakkumise või tasu eest võõrandamisega.»

§ 126. Paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 42. Järelevalve teostajad

(1) Käesolevas seaduses kehtestatud nõuete järgimise üle teostab järelevalvet Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

(2) Vastavalt oma pädevusele teostavad käesolevas seaduses kehtestatud nõuete järgimise üle järelevalvet:
1) Tarbijakaitseamet;
2) politseiprefektuur;
3) Maksu- ja Tolliamet;
4) valla- või linnavalitsus.

(3) Valla- või linnavalitsus teostab järelevalvet majandustegevuse registri andmete õigsuse üle.»

§ 127. Paragrahvi 43 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) teha valla- või linnavalitsusele motiveeritud ettepanek väärismetalltoodete käitleja registreeringus väärismetalltoodete valmistamise, sisseveo, hulgi- või jaemüügi märke kustutamise kohta.»

§ 128. Paragrahvi 44 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet teostava asutuse ametnik on kohustatud oma tööülesannete täitmisel esitama ametitõendi.»

§ 129. Paragrahvi 45:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Järelevalvet teostava asutuse peadirektoril või tema volitatud ametnikul on õigus ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral teha otsus, milles fikseeritakse ettekirjutuse täitmata jätmine ning mis on käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ettepaneku alus.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Järelevalve teostaja edastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsuse koopia hiljemalt otsuse jõustumise päevale järgneval tööpäeval posti teel või elektrooniliselt valla- või linnavalitsusele koos ettepanekuga kustutada registreeringus märge väärismetalltoodete käitlemise kohta.»

§ 130. Paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 46. Ettekirjutuse või toimingu vaidlustamine

(1) Järelevalvet teostava asutuse ametniku ettekirjutuse või toiminguga mittenõustumise korral on õigus esitada kirjalik vaie asutuse peadirektorile kümne tööpäeva jooksul ettekirjutusest või muust toimingust teadasaamise päevast arvates.

(2) Vaiet ei saa esitada asutuse peadirektori haldusakti või toimingu peale.

(3) Vaide esitamine ei võta kohustust täita ettekirjutust.

(4) Järelevalvet teostava asutuse peadirektor vaatab vaide läbi ja teeb otsuse 14 tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast arvates. Vaiet ei saa läbi vaadata ametnik, kelle ettekirjutuse või toimingu peale vaie on esitatud.

(5) Järelevalvet teostava asutuse peadirektori otsus tehakse vaide esitajale teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.»

§ 131. Paragrahvid 50–53 tunnistatakse kehtetuks.

§ 132. Paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 54. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 47–49 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590) sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 47–49 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vastavalt oma pädevusele:
1) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon;
2) Tarbijakaitseamet;
3) politseiprefektuur;
4) valla- või linnavalitsus.»

§ 133. Paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud ainuõiguse andmiseks korraldatakse aasta jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist avalik konkurss konkurentsiseaduses sätestatud korras. Kuni ainuõiguse andmiseni avaliku konkursi tulemuse alusel annab väärismetalli proovi tõendajana tegutsemiseks ainuõiguse majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul Vabariigi Valitsus.»

XVI. Kaevandamisseaduses (RT I 2003, 20, 118) tehakse järgmised muudatused:

§ 134. Paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enamohtlike tegevusalade kohta projekti koostamisega tegeleva ettevõtja vastutaval spetsialistil peab olema vastav ettevalmistus ja vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus projekteerimisega tegeleva ettevõtja juures ulatuses, mis tagab nõuetekohase projekti koostamise.»

§ 135. Paragrahvid 20–23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Registreerimistaotlus

(1) Ettevõtja või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja esitab registreerimistaotluse majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale.

(2) Registreerimistaotluses peavad sisalduma:
1) nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood, viimase puudumisel sünniaeg;
2) tegevusala (isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine, kaevandamine, kaeveõõne teisene kasutamine või projektide koostamine), millel soovitakse tegutseda;
3) kaevandamise, kaeveõõne teisese kasutamise või projektide koostamise puhul ühe või enama vastutava spetsialisti nimi või nimed ja kontaktandmed ning andmed nende pädevuse kohta;
4) kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise puhul objekti nimetus ja asukoht;
5) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed;
6) isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise soovi korral andmed vastutuskindlustuse ja akrediteeringu kohta.

(3) Ettevõtja võib registreerimistaotluses esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevusaladele täpsustatud andmed tegevusala kohta, millel ta soovib tegutseda.

§ 21. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 20 lõike 2 punktides 2–4 ja 6 ning lõikes 3 nimetatud andmed, §-s 28 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

§ 22. Registreerimisest keeldumine

Registreerimisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 28 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.

§ 23. Registreeringu kustutamine

Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või käesoleva seaduse § 28 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.»

§ 136. Paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 137. Paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) registriandmete kontroll.»

§ 138. Paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 28. Ettekirjutus ja otsus

(1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks, sealhulgas nõuetele mittevastava kaevandamise, kaeveõõne teisese kasutamise või vastavate projektide koostamise peatamiseks või inimeste eemaldamiseks objektilt, teeb riiklikku järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
1) esitab nõude õigusrikkumise lõpetamiseks,
2) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks või
3) kohustab tegema tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

(2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud isiku kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
2) kui isik ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.

(3) Kui inspektsiooni ametiisiku ettekirjutus tehti isiku kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 20 nimetatud registris, kannab inspektsioon andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riiklikku järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»

§ 139. Paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 140. Paragrahvi 34 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

XVII. Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127; 88, 591) tehakse järgmised muudatused:

§ 141. Paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Bensiini, diislikütust, mootorsõidukites kasutatavat vedelgaasi, petrooleumi, kerget kütteõli, põlevkiviõli või rasket kütteõli võib importida, eksportida, müüa või selle hoiuteenust osutada ainult majandustegevuse registris (edaspidi register) vastaval tegevusalal registreeritud äriühing. Täpsustatud kütuste loetelu kehtestab EKN-i kaubakoodide alusel majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 142. Paragrahvid 13–15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Registreeritavad tegevusalad

Registreering on nõutav tegutsemisel ühel või mitmel järgnevatest tegevusaladest:
1) kütuse import;
2) kütuse eksport;
3) kütuse müük;
4) kütuse hoiuteenuse osutamine.

§ 14. Registreerimistaotlus

(1) Ettevõtja, kes soovib tegutseda §-s 13 nimetatud tegevusalal, esitab registripidajale registreerimistaotluse, milles peavad sisalduma:
1) äriühingu nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
2) tegevusala, millel soovitakse tegutseda;
3) tegevuskoha aadress või aadressid, lao olemasolul selle aadress või aadressid;
4) vastutuskindlustuse lepingu number, kehtivuse aeg, kindlustussumma suurus ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi ja registrikood, kui vastutuskindlustuse olemasolu on nõutav;
5) kirjalik kinnitus, et äriühingul on olemas võimalused moodustada kütuse miinimumvaru, kui taotletakse registreeringut kütuse impordiks;
6) andmed kasutatavate mahutite mahutavuse kohta, kui taotletakse registreeringut kütuse hoiuteenuse osutamiseks;
7) taotluse esitamise kuupäev, taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 ja 6 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 25 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

§ 15. Registreerimismenetlus

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb registripidaja registreerimisest keeldumise otsuse, kui:
1) registreeringu taotlejat on karistatud registreeringuta tegutsemise eest valdkonnas, kus registreering oli nõutav, ja möödunud ei ole karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 477; 2003, 26, 156) § 25 lõikes 1 nimetatud tähtajad;
2) registreering on taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul kustutatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud alustel.

(3) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb registripidaja registreeringu kustutamise otsuse:
1) käesoleva seaduse § 25 lõigetes 3 ja 6 sätestatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates;
2) kui äriühingut, kelle kohta on registreering tehtud, on karistatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud süüteo eest või ta on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele, vastava otsuse jõustumise päeval;
3) kui äriühing ei ole 12 kuu jooksul alates registreeringu tegemisest vastaval tegevusalal tegutsema asunud või kui tema tegevus on katkenud enam kui 12 kuuks, registrile järelevalveasutuselt vastava teabe laekumise päeval;
4) kui käesoleva seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud äriühingu vastutuskindlustuse lepingu kehtivuse aeg on möödunud ja ta ei ole teatanud uue lepingu sõlmimisest ning tema osa- või aktsiakapital ei vasta sätestatud nõuetele, registrile vastava teabe laekumise päeval;
5) kui käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud äriühingu osa- või aktsiakapital ei vasta kehtestatud nõuetele, registrile vastava teabe laekumise päeval.»

§ 143. Paragrahvid 16–18 tunnistatakse kehtetuks.

§ 144. Paragrahvi 21 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) registriandmete kontroll;».

§ 145. Paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 25. Ettekirjutus ja otsus

(1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks teeb käesoleva seaduse §-s 20 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik ettekirjutuse, kus peavad sisalduma järgmised andmed:
1) selle isiku nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress ja kontakttelefoni number, kellele ettekirjutus on suunatud;
2) andmed ettekirjutuse objektiks oleva asjaolu kohta koos viitega käesoleva seaduse vastavale paragrahvile, mida rikutakse, ning nõue õigusrikkumise lõpetamiseks;
3) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
4) viide ettekirjutuse vaidlustamise võimaluse, korra, koha ja tähtaja kohta;
5) ettekirjutuse tegemise kuupäev, ettekirjutuse teinud isiku nimi, ametikoht, ametinimetus ja allkiri.

(2) Ettekirjutuse teinud järelevalveasutus kannab ettekirjutuse andmed registrisse majandustegevuse registri seaduses sätestatud korras või edastab teate ettekirjutuse kohta koos ettekirjutuse koopiaga registrile viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

(3) Ettekirjutuse korduval täitmata jätmisel on järelevalveasutusel õigus teha otsus, milles fikseeritakse ettekirjutuste korduv täitmata jätmine ning mis on registreeringu kustutamise aluseks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 6 nimetatud otsuse teinud järelevalveasutus kannab otsuse registrisse või edastab selle registripidajale viivitamata kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalvet teostav ametiisik enne lõikes 3 nimetatud otsuse tegemist rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

(6) Käesoleva seaduse nõuete korduval täitmata jätmisel 12 kuu jooksul on järelevalveasutusel õigus teha otsus, milles fikseeritakse nõuete korduv täitmata jätmine ning mis on registreeringu kustutamise aluseks. Kui nimetatud nõuete korduv täitmata jätmine toimus äriühingu ühes registreeringujärgses tegevuskohas, on järelevalveasutusel õigus teha otsus selle tegevuskoha kustutamise kohta registreeringust.»

§ 146. Paragrahv 29 tunnistatakse kehtetuks.

XVIII. Maagaasiseaduses (RT I 2003, 21, 128) tehakse järgmised muudatused:

§ 147. Paragrahvi 30 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Inspektsioon kannab käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 sätestatud andmed majandustegevuse registrisse (edaspidi register) kolme tööpäeva jooksul asjakohase otsuse tegemisest arvates. Andmete avaldamisele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut.»

§ 148. Paragrahvi 33 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Inspektsioon kannab muutunud andmed registrisse kolme tööpäeva jooksul nende saamisest arvates.»

§ 149. Paragrahvi 35 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Inspektsioon edastab tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegevusloa omajale ja kustutab ettevõtja andmed registrist kolme tööpäeva jooksul tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.»

§ 150. Paragrahvi 39:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teave ettekirjutuse kohta kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsuse andmed kantakse registrisse viivitamata selle vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis selle jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.»

§ 151. Paragrahvi 47 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Energiaturu Inspektsioon registreerib enne käesoleva seaduse jõustumist väljaantud kehtivad turuload majandustegevuse registris 2005. aasta 15. aprilliks.»

XIX. Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153) tehakse järgmised muudatused:

§ 152. Paragrahvi 29 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Energiaturu Inspektsioon kannab käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmed majandustegevuse registrisse (edaspidi register) kolme tööpäeva jooksul asjakohase otsuse tegemisest arvates. Andmete avaldamisele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut.»

§ 153. Paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral edastab Energiaturu Inspektsioon tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegevusloa omajale ja kustutab ettevõtja andmed registrist kolme tööpäeva jooksul tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.»

§ 154. Paragrahvi 95 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Teave ettekirjutuse kohta kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.»

XX. Kaugkütteseaduses (RT I 2003, 25, 154) tehakse järgmised muudatused:

§ 155. Paragrahvi 21 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Inspektsioon kannab käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud andmed majandustegevuse registrisse (edaspidi register) kolme tööpäeva jooksul asjakohase otsuse tegemisest arvates. Andmete avaldamisele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut.»

§ 156. Paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Inspektsioon edastab tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegevusloa omajale ja kustutab ettevõtja andmed registrist kolme tööpäeva jooksul tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.»

XXI. Raudteeseaduses (RT I 2003, 79, 530) tehakse järgmised muudatused:

§ 157. Paragrahvi 24 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ta on kantud äriregistrisse ja tal on majandustegevuse registri (edaspidi register) registreering;».

§ 158. Paragrahvid 26 ja 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Registreerimistaotlus

(1) Ettevõtja, kes soovib tegeleda raudtee-ehitusega (edaspidi ettevõtja), esitab registripidajale registreerimistaotluse.

(2) Registreerimistaotluses peavad olema:
1) ettevõtja nimi, äriregistri kood, aadress ja muud kontaktandmed;
2) käesoleva seaduse § 3 punktis 20 nimetatud raudteerajatise liik, mille ehitamisega soovitakse tegeleda;
3) andmed ettevõtja vastutava spetsialisti kohta;
4) andmed käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud vastutuskindlustuslepingu kohta (kindlustusandja, kindlustusjuhtum, kindlustussumma suurus, lepingu kehtivuse tähtaeg);
5) registreerimistaotlusele allakirjutanud ettevõtja volitatud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud vastutava spetsialisti andmed on:
1) nimi ja isikukood või viimase puudumise korral sünniaeg;
2) kontaktandmed;
3) kutsetunnistuse number, kutsetunnistusele kantud eriala, kutsetunnistuse väljaandja, väljaandmise koht ja kuupäev ning kutsetunnistuse kehtivusaeg;
4) andmed hariduse ja erialase töökogemuse kohta.

(4) Enne registreerimistaotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu ja esitama registripidajale koos registreerimistaotlusega andmed riigilõivu tasumise kohta.

(5) Registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vorminõuetele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduse (RT I 2004, 12, 79) § 20 lõiget 4.

§ 27. Registreerimismenetlus ja registriandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta:
1) vastutava spetsialisti andmed vastavalt käesoleva seaduse § 26 lõikele 3;
2) raudteerajatise liik, mille ehitamiseks ettevõtja registreeringut taotles;
3) käesoleva seaduse § 78 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta;
4) muud seaduses sätestatud andmed.

(3) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule keeldub registripidaja registreerimisest, kui ettevõtja registreeringu on registri volitatud töötleja kustutanud eelneva 60 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud alusel.

(4) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb registripidaja registreeringu kustutamise otsuse käesoleva seaduse § 78 lõikes 5 nimetatud Raudteeinspektsiooni otsuse alusel sellise otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud. Kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud Raudteeinspektsiooni otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.»

§ 159. Paragrahvid 28–30 tunnistatakse kehtetuks.

§ 160. Paragrahvi 48:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raudteeveeremi, sealhulgas eriveeremi juhtimise või vedurijuhiabina töötamise õigus võetakse isikult ära või peatatakse arstlikult komisjonilt saadud otsuse alusel, kui isiku terviseseisund ei vasta kehtestatud nõuetele.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Raudteeveeremi juhtimise õiguse peatamine on isikul raudteeveeremi juhtimise või vedurijuhiabina töötamise keelamine käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ajaks.»

§ 161. Paragrahvi 78:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raudtee-ehituse üle riiklikku järelevalvet teostav Raudteeinspektsiooni ametiisik teeb raudteerajatise omanikule ettekirjutuse, kui rajatis ei vasta sellele rajatisele ettenähtud nõuetele.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Raudteeinspektsiooni peadirektoril ja tema volitatud Raudteeinspektsiooni ametiisikul on õigus ettevõtja poolt ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral teha otsus, milles täitmata jätmine fikseeritakse ning mille alusel otsustatakse ettevõtja majandustegevuse registrist kustutamine.»

§ 162. Paragrahvi 115:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist ja pärast 1999. aasta 1. maid väljaantud raudtee-ehitustegevuse ja raudteeveeremi remondi tegevusload jäävad kehtima kuni 2004. aasta 30. juunini. Raudtee-ehitusega tegelevad ettevõtjad peavad taotlema alates 2004. aasta 15. aprillist vastava registreeringu majandustegevuse registris 2004. aasta 1. juuliks. Enne käesoleva seaduse jõustumist ja pärast 1999. aasta 1. maid raudtee-ehitustegevuse tegevusloa saanud ettevõtjad ei pea majandustegevuse registris raudtee-ehituse registreeringu taotlemisel riigilõivu tasuma, kui neile väljastatud raudtee-ehitustegevuse tegevusluba on registripidajale registreerimistaotluse esitamise kuupäeval kehtiv. Enne käesoleva seaduse jõustumist ja pärast 1999. aasta 1. maid raudteeveeremi remondi tegevusloa saanud ettevõtjad ei pea käesoleva seaduse alusel raudteeveeremi remondi tegevusloa taotlemisel riigilõivu tasuma, kui neile enne käesoleva seaduse jõustumist väljastatud raudteeveeremi remondi tegevusluba on majandus- ja kommunikatsiooniministrile tegevusloa saamiseks avalduse esitamise kuupäeval kehtiv. Raudteeveeremi tehnohooldega tegelevad ettevõtjad peavad taotlema raudteeveeremi tehnohoolde tegevusload 2004. aasta 1. juuliks.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva seaduse § 66 lõikes 1 ettenähtud nõuet kohaldatakse alates 2005. aasta 1. jaanuarist.»

XXII. § 163. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 15. aprillil.

(2) Käesoleva seaduse §-id 6 ja 160, § 161 punkt 1 ning § 162 jõustuvad 2004. aasta 31. märtsil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json