Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 16, 120

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. märtsi 2004. a otsusega nr 562

§ 1. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toitjakaotuspension arvutatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel arvutatud pensionist järgmistes määrades:
1) ühele perekonnaliikmele 50 protsenti;
2) kahele perekonnaliikmele 80 protsenti;
3) kolmele või enamale perekonnaliikmele 100 protsenti.»;

2) paragrahvi 23 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul kolme või enama perekonnaliikme korral 100 protsenti, kahe perekonnaliikme korral 80 protsenti ja ühe perekonnaliikme korral 50 protsenti rahvapensioni määrast.»;

3) paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 54. Pensionikindlustatu informeerimine

(1) Iga kalendriaasta 10. aprilliks võimaldatakse pensionikindlustatule isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu juurdepääs alljärgnevatele andmetele eelmise kalendriaasta kohta:
1) tema poolt või tema eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaks;
2) tema sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summa;
3) sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summa;
4) aastakoefitsient eelmisel kalendriaastal;
5) aastakoefitsientide summa;
6) pensionikindlustusstaaž.

(2) Pensionikindlustatu taotlusel väljastatakse talle käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetega teatis.»;

4) paragrahvi 61 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

« (13) 2004. aasta 1. aprillil tõstetakse pärast indekseerimist täiendavalt pensioni baasosa 50 krooni ja aastahinnet 1,13 krooni võrra.

(14) 2005. ja 2006. aasta 1. juulil tõstetakse pensioni baasosa 50 krooni ja aastahinnet 1,13 krooni võrra.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json