Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 95, 611

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.11.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. detsembri 2000. a otsusega nr 941

I. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «kohaldatakse» sõnadega «eralasteaed-algkoolidele,».

§ 2. Paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 23 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 44:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Munitsipaalkooli kulud katab omanik. Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seadusega (RT I 1995, 94, 1627; 1996, 87, 1542; 1997, 16, 263) igal aastal riigieelarvest toetus valla- ja linnaeelarvetele munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks.»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 45. (1) Munitsipaalkooli õpetajate palga alammäärades lepivad õpetajatele atesteerimisel omistatavate ametijärkude lõikes üleriigiliselt kokku Vabariigi Valitsus, kohalike omavalitsusüksuste volitatud esindajad ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajate poolt moodustatud delegatsioon. Kokkuleppe mittesaavutamisel kehtestab munitsipaalkooli õpetajate palga alammäärad õpetajatele atesteerimisel omistatavate ametijärkude lõikes üleriigiliselt Vabariigi Valitsus.

(2) Munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise alused kinnitab valla- või linnavolikogu, kusjuures õpetajate palgaastmete ja -määrade kinnitamisel arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkulepet. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud munitsipaalkooli õpetajate palga alammääradest.

(3) Riigikooli pedagoogide töötasustamise alused kehtestab Vabariigi Valitsus.»

II. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255) tehakse järgmised muudatused:

§ 6. Paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) lasteaed-algkool;».

§ 7. Paragrahvi 5 lõike 6 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «koolieelsel lasteasutusel» sõnadega «lasteaed-algkoolil,».

§ 8. Paragrahvi 11 lõikes 4 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) koolieelsel lasteasutusel – alushariduse raamõppekavale;»;

2) lõiget täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) lasteaed-algkoolil – lasteaia osas alushariduse raamõppekavale ja algkooli osas põhi- ja üldkeskhariduse riikliku õppekavaga kehtestatud kooliastmete pädevusele ja ainete õpitulemustele;»;

3) punktides 2 ja 6 asendatakse sõnad «põhi- ja keskhariduse» sõnadega «põhi- ja üldkeskhariduse».

§ 9. Paragrahvi 21 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «koolieelse lasteasutuse» sõnadega «lasteaed-algkooli,».

§ 10. Paragrahvi 22:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Koolieelses lasteasutuses alushariduse raamõppekava alusel töötavate pedagoogide palgad ja õppevahendite soetamise kulud võib katta valla- või linnaeelarve vahenditest koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lasteaed-algkooli (algkooli osa), algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi kulude osaline katmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 3 munitsipaalkoolile sätestatud alustel.»;

3) täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« (22) Kutseõppeasutuses põhihariduse baasil kutsekeskhariduse õppekava alusel töötavate pedagoogide palgad ning nimetatud õppekava alusel õppivate õpilaste õppevahendite kulu kaetakse riigieelarvest Haridusministeeriumi eelarve kaudu kutseõppeasutuse seaduses sätestatud alustel.»

III. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349) tehakse järgmised muudatused:

§ 11. Paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «eralasteasutustele» sõnadega «ja eralasteaed-algkoolidele».

§ 12. Paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lasteaed-algkooli tegevust reguleerivad põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend), erakooliseadus (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255) ning käesolev seadus.»

IV. Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358; 51, 550; 102, 908; 2000, 40, 255) § 5 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) riigi lasteaed-algkooli (algkooli osa), algkooli, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse pedagoogide töö tasustamise aluste kehtestamine;».

V. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237; 49, 300; 54, 346 ja 349; 55, 365; 57, 372 ja 373; 59, 379; 60, õiend; 78, 498; 84, 534; 92, 597 ja 598) § 183 lõike 31 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «koolieelne lasteasutus» sõnadega «lasteaed-algkool,».

VI. Rakendussäte

§ 13. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json