Teksti suurus:

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 95, 612

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. detsembri 2000. a otsusega nr 942

§ 1. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

« (3) Maksumäärade muutmise korral esitab kohalik omavalitsus volikogu muudetud maamaksumäärad Maksuameti kohalikule asutusele hiljemalt maksustamisaasta 1. veebruariks. Kui nimetatud tähtpäevaks ei ole muudetud maksumäärasid Maksuameti kohalikule asutusele esitatud, arvutatakse maamaks eelmisel aastal kehtinud määrade järgi.

(4) Maa omaniku või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud juhul maa kasutaja andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed esitab kohalik omavalitsus Maksuameti kohalikule asutusele 1. veebruariks ja 1. augustiks.

(5) Esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.»;

3) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maamaks tasutakse vähemalt 1/3 suuruste osadena 15. aprilliks, 15. juuliks ja 15. oktoobriks.

(2) Maksuamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 30 kalendripäeva enne maksu tasumise tähtpäeva.

(3) Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 20 krooni.»;

4) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse arv «2000» arvuga «2003»;

5) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse arv «2000» arvuga «2002»;

6) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009; 2000, 36, 226) alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,1 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.»;

7) paragrahvi 11 lõike 3 esimesse lausesse lisatakse sõnade «volikogu poolt kehtestatud» järele sõnad «ulatuses ja».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json