Teksti suurus:

Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.08.2006
Avaldamismärge:RT I 2000, 98, 637

Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 12.12.2000 nr 425

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) § 5 lõike 4 ning § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Alatskivi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Tartu Rajooni Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 «Looduse kaitsest Tartu rajoonis» kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega maastikukaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on Alatskivi pargi ja ürgoru ning piirkonna pärandkultuurmaastike kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja kaheks piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Alatskivi maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Alatskivi vallas Tartu–Kallaste maantee ning Alatskivi–Pala maantee ristist piki Alatskivi–Pala maantee kirdeserva loodesse kuni Alatskivi–Pala ja Alatskivi–Savastvere maantee ristini, edasi piki nimetatud tee põhjaserva lääne suunas kuni elamute juurde viiva pinnasteeni maaüksuse (12601:003:0453) läänepiiril ja mööda teed loode, kirde ja ida suunas läbi maaüksuste (12601:003:0453), (12601:003:0565), (12601:003:0465), (12601:003:0391) ja (12601:003:0348) kuni Alatskivi–Pala maanteeni ning edasi mööda nimetatud maanteed lõuna suunas kuni risti üle maantee asuva maaüksuse (12601:003:0469) loodenurgani. Piir jätkub mööda teed, mis kulgeb mööda nimetatud maaüksuse põhjapiiri, edasi mööda teed kagu suunas läbi maaüksuse (12601:003:0191) kuni maaüksuse (12601:003:0200) loodepiirini, mööda nimetatud maaüksuse loodepiiril ja maaüksuse (12601:003:0210) idapiiril kulgevat teed kuni Alatskivi metskonna kvartali 68 eraldise 2 läänepiirini, mööda seda põhja suunas kuni kvartali põhjapiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 68 põhja- ja idapiiri kuni kvartali 76 idapiirini, mööda kvartali 76 ida- ja põhjapiiri kuni nimetatud kvartali eraldise 3 idanurgani. Piir jätkub kvartali 76 eraldise 3 idanurgast mööda mõttelist sirgjoont ida suunas kuni teeni, mööda teed kagu suunas kuni Tartu–Kallaste maanteeni, mööda nimetatud maantee lääneserva edela suunas kuni Alatskivi–Pala maanteeni.

(2) Alatskivi maastikukaitseala välispiiride ja vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Alatskivi metskonna 1993. aasta puistuplaani ja Alatskivi sovhoosi riikliku metsafondi metsamaa 1988. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas maakatastri andmete alusel seisuga 2000. aasta november.

§ 3. Kaitseala valitseja

Alatskivi maastikukaitseala valitseja on Tartumaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda harrastuslike püügivahenditega kala kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt kooskõlastatud ja selleks ettevalmistatud ning tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitseala veekogudel on lubatud liiklemine mootorita ujuvvahendiga.

(5) Kaitsealal on lubatud jahipidamine vastavalt jahiseadusele.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukite liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teadusalastel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning määruses lubatud metsa- ja põllumajandustöödel ning pargi hooldustöödel.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
5) anda projekteerimistingimusi.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid kaitsealal tehakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra kohaselt.

§ 7. Üksikobjekti kaitse

Kaitseala piiranguvööndis paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 5 kohase kaitseeeskirja alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Metsaraie taotluse vaatab läbi kaitseala valitseja, kes tulenevalt koosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) § 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 10. Vööndi kirjeldus

(1) Alatskivi maastikukaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kõdesi sihtkaitsevöönd hõlmab Alatskivi metskonna kvartali 68 (maaüksuse (12601:004:0404) ja maaüksuse (12601:004:0017) ning talumaa Juhkami A 32 osas).

§ 11. Keelatud tegevus sihtkaitsevööndis

Lisaks §-s 5 loetletud tegevustele on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-des 4, 6 ja 7 sätestatud lubatud tegevus.

§ 12. Lubatud tegevus sihtkaitsevööndis

Lisaks §-des 4, 6 ja 7 lubatud tegevusele on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:
1) teha hooldustöid kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) harvendada vastavalt kaitse-eesmärgile puu- ja põõsarinnet, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) hooldada olemasolevaid maaparandussüsteeme.

§ 13. Metsakaitse sihtkaitsevööndis

Sihtkaitsevööndis on metsakaitse eesmärk bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 14. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Kaitsealal on kaks piiranguvööndit:
1) Alatskivi pargi piiranguvöönd, kuhu kuulub katastriüksuse 12601:004:0280 maa-ala, endise Alatskivi sovhoosi metsakvartali 76 eraldised 1–4 ja 7–9, kvartali 77 eraldis 3 ja eraldise 2 maaüksuse (12601:004:0280) läänepiirist ida poole jääv osa, kvartali 78 eraldised 1 ja 6 ning eraldiste 2, 3, 4 ja 5 katastriüksuse 12601:004:0280 maa-alast väljapoole jääv osa; endise Alatskivi sovhoosi metsakvartali 76 eraldised 7–9; Alatskivi sovhoosi metsakvartali 36 eraldise 23 kaitsealale jääv osa ning eraldised 24–30.
2) Alatskivi–Peatskivi piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu Kõdesi sihtkaitsevööndisse ja Alatskivi pargi piiranguvööndisse.

(2) Alatskivi pargi piiranguvöönd on ajalooliselt kujunenud planeeringuga ja dendroloogiliselt, kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku puistuga ala.

(3) Alatskivi–Peatskivi piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning selle alusel käesolevas määruses kehtestatud tingimusi.

§ 15. Keelatud tegevus piiranguvööndis

(1) Piiranguvööndis on lisaks §-s 5 loetletud tegevustele keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine veekogule lähemal kui 50 m;
4) energiapuistute rajamine;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades;
6) ehitamine veekogule lähemale kui 25 m veepiirist.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud:
1) püstitada uusi ehitisi;
2) rajada uusi teid, õhuliine ja muid kommunikatsioone;
3) muuta veekogude veetaset ja kahjustada nende kaldaid.
4) puhtpuistute kujundamine.

§ 16. Kaitseala valitseja kohustused Alatskivi pargi piiranguvööndis

Alatskivi pargi piiranguvööndis on pargi ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kohustuslikud järgmised tööd nagu niitmine, puu- ja põõsarinde harvendamine ning kujundamine.
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json