Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 100, 646

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 19.12.2000 nr 431

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613) § 27 lõike 3 ja § 89 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 922 lõikega 4.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8; 34, 209; 52, 331; 71, 446) kinnitatud lisades 2–14 tehakse järgmised muudatused:

1. Lisa 2 «Hiiu Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Hiiu Maavalitsus asub Kärdlas Leigri väljak 5, postiindeks on 92401.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

2. Lisa 3 «Ida-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Ida-Viru Maavalitsus asub Jõhvis Keskväljak 1, postiindeks on 41594.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

3. Lisa 4 «Jõgeva Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Jõgeva Maavalitsus asub Jõgeval Suur 3, postiindeks on 48306.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

4. Lisa 5 «Järva Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Järva Maavalitsus asub Paides Rüütli 25, postiindeks on 72713.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

5. Lisa 6 «Lääne Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Lääne Maavalitsus asub Haapsalus Lahe 8, postiindeks on 90503.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;»;

3) punkti 2 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) siseauditiosakond – teostab maavalitsuses siseauditit ning koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes.»

6. Lisa 7 «Lääne-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Lääne-Viru Maavalitsus asub Rakveres Kreutzwaldi 5, postiindeks on 44314.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

7. Lisa 8 «Põlva Maavalitsuse asukoht ja struktuur» punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

8. Lisa 9 «Pärnu Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Pärnu Maavalitsus asub Pärnus Akadeemia 2, postiindeks on 80088.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

9. Lisa 10 «Rapla Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Rapla Maavalitsus asub Raplas Tallinna mnt 14, postiindeks on 79513.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi;».

10. Lisa 11 «Saare Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Saare Maavalitsus asub Kuressaares Lossi 1, postiindeks on 93816.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;»;

3) punkti 2 täiendatakse alapunktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) siseauditiosakond – teostab maavalitsuses siseauditit ning koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes.»

11. Lisa 12 «Tartu Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Tartu Maavalitsus asub Tartus Riia 15, postiindeks on 51010.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi;»;

3) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) majandusarenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;»;

4) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

12. Lisa 13 «Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Valga Maavalitsus asub Valgas Kesk 12, postiindeks on 68203.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1)  kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;».

13. Lisa 14 «Viljandi Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Viljandi Maavalitsus asub Viljandis Vabaduse plats 2, postiindeks on 71020.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;»;

3) punkti 2 täiendatakse alapunktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) siseauditiosakond – teostab maavalitsuses siseauditit ning koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes.»

14. Lisa 15 «Võru Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi;».

§ 2. Maavanematel viia maavalitsuste struktuur kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga hiljemalt ühe kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

§ 3. Maavalitsustes, kus siseauditi läbiviimiseks ei moodustata siseauditit läbiviivat struktuuriüksust, nimetatakse siseauditi eest vastutav isik maavanemate poolt nende vahetus alluvuses.

§ 4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json