Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määruse nr 57 «Parika looduskaitseala ning Kolga lahe ja Pirita jõeoru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 101, 665

Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määruse nr 57 «Parika looduskaitseala ning Kolga lahe ja Pirita jõeoru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 19.12.2000 nr 452

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) § 5 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määrusega nr 57 kinnitatud «Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja» (RT I 1999, 17, 280; 2000, 2, 11; 30, 176) punkti 25 alapunkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) Kalmuse tee piiranguvööndis on lubatud elamu- ja sotsiaalehitus, kusjuures poollooduslikuna peab säilima 50% piiranguvööndi alast;».

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json