Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse §-de 32 ja 33^1 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 102, 666

Ringhäälinguseaduse §-de 32 ja 33^1 täiendamise seadus

Vastu võetud 05.12.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2000. a otsusega nr 946

Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268; 25, 364; 59, 613; 2000, 25, 143; 35, 220) tehakse järgmised täiendused:

§ 1. Paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

« 121) laenule riigigarantii taotluse esitamine;».

§ 2. Paragrahvi 331 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi 3. lõike punktis 5 märgitud laenude hulka ei arvestata laene, mille võtmiseks on Riigikogu andnud riigigarantii. Laenule riigigarantii taotluse esitab ringhäälingunõukogu Vabariigi Valitsusele, kes otsustab vastava Riigikogu otsuse eelnõu algatamise.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json