Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 102, 667

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2000. a otsusega nr 950

§ 1. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2000, 55, 359; 58, 377) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 1 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvides 49–52 sätestatud tulumaksuga maksustatakse residendist juriidilise isiku poolt tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud, makstud dividendid ja muud kasumieraldised, ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed.

(4) Paragrahvis 53 sätestatud tulumaksuga maksustatakse mitteresidendi poolt tehtud erisoodustused, mitteresidendi poolt püsiva tegevuskoha kaudu tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud, kasumieraldised, ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed.»;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maksumaksja elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksuameti poolt peetavasse maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riiklikku registrisse kantud elukoht. Kui Maksuametil puuduvad andmed füüsilise isiku elukoha kohta, jaotatakse 56% lõike 1 punktis 2 nimetatud tulumaksust kohalike omavalitsusüksuste vahel proportsionaalselt nende arvestuslikele osakaaludele. Tulumaksu kandmine kohalikele omavalitsusüksustele ning arvestuslike osakaalude arvutamine toimub rahandusministri määrusega kehtestatud korras.»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Juriidilise isiku staatust mitteomava välismaise isikute ühenduse ja varakogumi tulu maksustatakse nimetatud ühenduse või varakogumi osanike või liikmete tuluna proportsionaalselt nende osalusele. Kui ühenduse või varakogumi liikmed või osanikud ei ole teada või ei ole tõendatud nende residentsus, siis omistatakse tulu isikule, kes valitseb ühenduse või varakogumi vara või teeb tema nimel tehinguid. Nimetatud ühendusele või varakogumile tehtavatelt väljamaksetelt tulumaksu kinnipidamisel kohaldatakse mitteresidendist juriidilise isiku kohta käivaid sätteid. Kui nimetatud ühendus või varakogum asub madala maksumääraga territooriumil (§ 10), kohaldatakse tulumaksu kinnipidamisel madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku kohta käivaid sätteid.»;

4) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus on tulumaksuga maksustamisel või tulumaksu kinnipidamisel ette nähtud seaduses sätestatust soodsamad tingimused, kohaldatakse välislepingu sätteid.»;

5) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui Eestis tegutseb mitteresidendi esindaja, kes on volitatud tegema ja korduvalt teeb mitteresidendi nimel tehinguid, loetakse, et mitteresidendil on Eestis püsiv tegevuskoht selle esindaja poolt mitteresidendi nimel Eestis tehtud tehingute osas.»;

6) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) laevade prahtimisest.»;

7) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksuga maksustatakse kõik rahalised tasud, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale, sealhulgas palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu, avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167) § 46 alusel makstav puhkusetoetus, töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel ettenähtud hüvitis, kohtu või töövaidluskomisjoni poolt väljamõistetud hüvitis või viivis, Eesti Vabariigi puhkuseseaduse (RT 1992, 37, 481; 1993, 10, 150; RT I 1994, 84, 1474; 1995, 16, 228; 1997, 74, 1229; 93, 1560; 1999, 82, 749) § 31 alusel riigi poolt hüvitatav tasu täiendavate puhkusepäevade eest, samuti spordiseaduse (RT I 1998, 61, 982) § 13 lõikes 2 nimetatud lepingu alusel sportlasele makstav tasu. Avalik teenistuja käesoleva seaduse tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse § 12 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teenistuja.»;

8) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tulumaksuga maksustatakse kõik rahalised tasud, mida maksab juriidiline isik juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9) oma ametiülesannete täitmise eest.»;

9) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavaid teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitisi ning päevaraha, samuti teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kulude hüvitisi;»;

10) paragrahvi 13 lõike 3 punktist 2 ning § 31 lõike 1 punktist 8 jäetakse välja sõna «kaitseväeteenistujale,»;

11) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« 11) välisteenistuse seaduse (RT I 1995, 15, 172; 50, 764; 1996, 49, 953) § 25 alusel diplomaadile tehtavaid väljamakseid;
12) kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167) § 160 ja politseiteenistuse seaduse (RT I 1998, 50, 753; 104, 1742; 2000, 10, 57; 28, 167) § 26 alusel makstavat vormiriietuse maksumuse kompensatsiooni.»;

12) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksuga maksustatakse kõik laenudelt, väärtpaberitelt või muudelt võlakohustustelt (sealhulgas kapitalirent) saadud intressid.»;

13) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) seaduse alusel makstavaid stipendiume, toetusi ja töötu abiraha, välja arvatud neid stipendiume ja toetusi, mida makstakse seoses töö- või teenistussuhtega, samuti seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga;»;

14) paragrahvi 19 lõike 3 punktid 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) punktis 3 nimetamata õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavaid stipendiume, mis vastavad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustele;
6) füüsiliselt isikult, riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutuselt, residendist juriidiliselt isikult, samuti mitteresidendilt Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud kingitusi ja annetusi;»;

15) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksuga maksustatakse Eesti Vabariigi ravikindlustusseaduse (RT 1991, 23, 272; RT I 1999, 7, 113; 29, 397; 2000, 57, 374; 84, 536) § 6 alusel väljamakstud ajutise töövõimetuse hüvitis.»;

16) paragrahvi 20 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tulumaksuga maksustatakse kahjukindlustuse varakindlustusjuhtumi korral väljamakstud kindlustushüvitis, kui maksumaksja on selle kindlustusjuhtumiga seotud kindlustusmaksed, kindlustatud vara soetamismaksumuse või samalt varalt enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud tulumaksuseaduse alusel arvestatud põhivara amortisatsiooni maha arvanud oma ettevõtlustulust.»;

17) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tulumaksuga maksustatakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule väljamakstud summa, millest on maha arvatud sama lepingu alusel kindlustusvõtja poolt tasutud kindlustusmaksed. Nimetatud summa maksustatakse juhul, kui see on saadud enne kaheteistkümne aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest.»;

18) paragrahvi 20 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Lõigetes 1–4 ning §-s 21 nimetamata kindlustussummasid ja -hüvitisi ning elukindlustuslepingu lõpetamisel makstavat tagasiostuväärtust, samuti lõikes 3 nimetatud lepingu alusel väljamakstud surmajuhtumi kindlustuse hüvitisi ei maksustata tulumaksuga.»;

19) paragrahvi 21 preambulis asendatakse sõna «soodusmaksumääraga» sõnaga «määraga»;

20) paragrahvi 22 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Residendist füüsiline isik deklareerib kalendriaastal temale kuulunud madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiad, osad, häälte arvu ning õiguse juriidilise isiku kasumile oma tuludeklaratsioonis. Lõikes 3 nimetatud residendist maksumaksja lisab temale langeva osa välismaise juriidilise isiku tulust oma maksustatavale tulule ning deklareerib selle tulu oma tuludeklaratsioonis. Tuludeklaratsioonide vormid ning madala maksumääraga territooriumidel registreeritud juriidiliste isikute tulu deklareerimise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.»;

21) 4. peatükki täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Täiendav maksuvaba tulu kolme ja enama lapse korral

(1) Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik perekonnaseaduse §-de 60, 65, 67 või 97 tähenduses, kes peab üleval kolme või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendavat maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta, alates kolmandast lapsest.

(2) Lõikes 1 sätestatud täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse kolmanda ja iga järgneva lapse kohta osas, mille võrra lapse maksustatav tulu on väiksem maksustamisperioodi maksuvabast tulust (§ 23).

(3) Lõikes 1 sätestatud täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse alates lapse sündimise, eestkostja määramise või ülalpidamiskohustuse tekkimise aastast kuni lõikes 1 nimetatud lapse 17-aastaseks saamise aastani (kaasa arvatud).

(4) Vaidluse korral loetakse last ülalpidavaks isikuks lõike 1 tähenduses isikut, kes saab riiklike peretoetuste seaduse (RT I 1997, 42, 676; 77, 1309; 1998, 86/87, 1407; 1999, 10, 150; 16, 273; 67, 657; 82, 749) § 6 alusel lapsetoetust.»;

22) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksuga maksustatakse tulu, mida mitteresident sai töötamisest töölepingu alusel või avalikus teenistuses (§ 13 lõige 1), kui mitteresident täitis oma töö- või teenistusülesannet Eestis ning väljamakse tegijaks on Eesti riik, kohalik omavalitsusüksus, resident, Eestis tööandjana tegutsev mitteresident või kui väljamakse tehti mitteresidendist juriidilise isiku Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha (§ 7) kaudu.»;

23) paragrahvi 29 lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) üürile või rendile antud, samuti piiratud asjaõigusega koormatud vallasasi on kantud või kuulub kandmisele Eesti registrisse või»;

24) paragrahvi 29 lõike 6 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) paragrahvi 16 lõikes 2 nimetatud õiguste kasutajaks või litsentsitasu maksjaks on Eesti riik, kohalik omavalitsusüksus, resident või mitteresident oma Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel või
5) paragrahvi 16 lõikes 3 nimetatud sisseseadet või oskusteavet kasutatakse Eestis või litsentsitasu maksjaks on Eesti riik, kohalik omavalitsusüksus või resident või mitteresident oma Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel.»;

25) paragrahvi 29 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tulumaksuga maksustatakse kõik mitteresidendi poolt Eesti riigilt, kohalikult omavalitsusüksuselt, residendilt ning teiselt mitteresidendilt Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressid.»;

26) paragrahvi 29 lõike 9 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tulumaksuga maksustatakse kõik Eesti riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või residendi poolt mitteresidendile makstud pensionid ja stipendiumid, kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad, toetused ja abirahad ning loteriivõidud (§ 19 lõige 2).»;

27) paragrahvi 31 lõike 1 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 5) residendist krediidiasutuse või Hüvitusfondi, samuti mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaali poolt füüsilisele isikule makstud intresse;
6) paragrahvi 19 lõike 3 punktides 1–5 nimetatud pensione, stipendiume, preemiaid ja toetusi;»;

28) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavaid teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitisi ning päevaraha, samuti teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kulude hüvitisi;»;

29) paragrahvi 31 lõike 2 preambuli tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tulumaksuga ei maksustata mitteresidendist krediidi- või finantseerimisasutusele Eesti riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või residendi poolt, samuti teise mitteresidendi poolt püsiva tegevuskoha kaudu või püsiva tegevuskoha arvel makstud intresse, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:»;

30) paragrahvi 34 punktid 8–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kingituste või annetuste maksumust;
9) kahju (§ 37), mis tekkis vara turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule (§ 8), välja arvatud juhul, kui selliselt kahjult on makstud tulumaks vastavalt §-le 48;
10) kahju (§ 37), mis tekkis maksumaksjaga seotud isikult (§ 8) turuhinnast kõrgema hinnaga ostetud vara võõrandamisest.»;

31) paragrahvis 35 asendatakse sõna «viie» sõnaga «seitsme»;

32) paragrahvi 35 lõikes 1 asendatakse sõnad «§-s 32» sõnadega «§ 32 lõigetes 1–3»;

33) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Äriregistrisse kantud või elukohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib avada pangas erikonto, millele võib kanda ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad kümne tööpäeva jooksul nende laekumisest ja millel oleva summa kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi maksustatavast tulust ja kahanemine maksustamisperioodil liidetakse sama perioodi maksustatavale tulule. Panga poolt makstud intressid raha hoiustamise eest käesolevas lõikes nimetatud erikontol loetakse kontoomaniku ettevõtlustuluks.»;

34) paragrahvi 37 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõikes 2 nimetatud vara isiklikku tarbimisse võtmisel (nii ettevõtlusega tegelemise ajal kui ka ettevõtluse lõpetamisel) lisatakse selle vara turuhind maksumaksja ettevõtlustulule. Sellise vara hilisema võõrandamise korral loetakse vara soetamismaksumuseks käesoleva lõike kohaselt ettevõtlustulule lisatud summa.»;

35) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lõikes 3 nimetatud vara isiklikku tarbimisse võtmisel (nii ettevõtlusega tegelemise ajal kui ka ettevõtluse lõpetamisel) lisatakse maksumaksja ettevõtlustulule selle vara turuhind, millest on maha arvatud soetamismaksumuse ja arvestatud põhivara amortisatsiooni vahe. Sellise vara hilisema võõrandamise korral loetakse vara soetamismaksumuseks käesoleva lõike kohaselt ettevõtlustulule lisatud summa.»;

36) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Kahju, mis tekkis väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule (§ 8) või temalt turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberite võõrandamisest, maha ei arvata.»;

37) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Paragrahvi 41 punktis 1 nimetatud väljamaksetest ei peeta kinni tulumaksu, kui väljamakse saaja täitis oma tööülesannet väljaspool Eestit ning väljamakse tehakse residendist juriidilise isiku välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu.»;

38) paragrahvi 41 punktid 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustamisele kuuluvalt kindlustushüvitiselt, pensionilt, pensionifondi väljamakselt, stipendiumilt, loteriivõidult, elatiselt (§ 19 lõiked 1 ja 2, § 20 lõiked 1, 3 ja 4, § 29 lõige 9) või muult väljamakselt, välja arvatud punktis 12 nimetatud väljamaksed;
7) mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt üüri- või renditasult või tasult asja piiratud asjaõigusega koormamise eest (§ 16 lõige 1, § 29 lõike 6 punktid 1–3) ning residendist füüsilisele isikule makstud litsentsitasult (§ 16 lõiked 2 ja 3), välja arvatud, kui väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning väljamakse on saaja ettevõtlustuluks;
8) mitteresidendile makstavalt litsentsitasult (§ 29 lõike 6 punktid 4 ja 5);»;

39) paragrahvi 44 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama elukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele tuludeklaratsiooni maksustamisperioodi tulude kohta hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.»;

40) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Mitteresident, kes sai § 29 lõigete 1, 6, 7, 9 või 10 alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole § 41 alusel tulumaks kinni peetud, on kohustatud Maksuametile esitama tuludeklaratsiooni maksustamisperioodi nimetatud tulude kohta hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.»;

41) paragrahvi 44 lõike 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) residendist füüsiline isik (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja ja § 22 lõikes 6 nimetatud maksumaksja), kellel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu või kelle tulu ei ületanud §-s 23 sätestatud maksuvaba tulu määra;»;

42) paragrahvi 44 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) residendist füüsiline isik (välja arvatud § 22 lõikes 6 nimetatud maksumaksja), kelle ainsaks maksustatavaks tuluks maksustamisperioodil oli ühes töökohas töötamisest saadud § 13 lõikes 1 nimetatud tulu ja § 20 lõikes 1 nimetatud hüvitis, kui nendelt on kinni peetud tulumaks § 41 alusel.»;

43) paragrahvi 46 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Mitteresidendile maksuteadet ei väljastata.»;

44) paragrahvi 46 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Mitteresident, kes sai kasu vara võõrandamisest, maksustatavat ettevõtlustulu või § 44 lõikes 51 nimetatud tulu, tasub juurdemaksmisele kuuluva maksusumma vastavalt § 44 lõigetes 4, 5 või 51 sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevaks Maksuameti pangakontole.»;

45) paragrahvi 47 lõike 2 esimese lause lõppu täiendatakse sõnadega «Maksuameti pangakontole»;

46) paragrahvi 48 lõike 4 esimesest lausest jäetakse välja sõna «muu»;

47) paragrahvi 48 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks;»;

48) paragrahvi 48 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) isiklikus omandis oleva või kapitalirendi korras rendile võetud sõiduauto kasutamise eest hüvitiste maksmine Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärasid ületavas osas (§ 13 lõike 3 punkt 2, § 31 lõike 1 punkt 8);»;

49) paragrahvi 48 lõiget 4 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) täiskasvanute koolituse seaduse (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617) § 3 tähenduses taseme- või vabaharidusliku koolituse kulude katmine.»;

50) paragrahvi 49 lõikest 1 jäetakse välja teine lause ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Tulumaksuga ei maksustata alljärgnevaid § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku (välja arvatud erakonna) poolt tema põhikirjalistel eesmärkidel füüsilistele isikutele tehtud kingitusi ja annetusi:
1) toimetulekuks osutatud materiaalset abi;
2) noortelaagris või noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektis osalejale kingitud meeneid kuni 500 krooni ulatuses laagri või projekti kohta;
3) spordivõistlusel osalejale võistlusel kingitud meeneid kuni 500 krooni ulatuses võistluse kohta.

(12) Tulumaksuga ei maksustata ametiühingute registrisse kantud ametiühingu poolt tehtud kulutusi seoses lastelaagrite korraldamisega ning tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektidega.»;

51) paragrahvi 49 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tulumaksuga maksustatakse kalendrikuu jooksul tehtud lõike 3 punktis 1 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 3% ning lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 2% maksumaksja poolt samal kalendrikuul tehtud vastavalt sotsiaalmaksuseaduse (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 ja 1876; 1999, 29, 397; 71, 685; 82, 749; 87, 789; 88, 806; 97, 857; 101, 903; 2000, 57, 370; 84, 536; 86, 543) § 2 lõike 1 punktidele 1–7 ja 9 sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast. Kui lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud väljamaksete kogusumma kalendrikuul on alla 2% maksumaksja poolt samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast, maksustatakse lõikes 3 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 5% maksumaksja poolt samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.

(5) Kui maksumaksja ei teinud lõike 4 kohaselt maksustamisele kuuluvaid väljamakseid kalendriaasta kõikidel kuudel, siis on tal õigus teha kalendriaasta tulumaksu summeeritud arvestus. Summeeritud arvestuse korral maksustatakse tulumaksuga lõike 3 punktis 1 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 3% ning lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 2% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. Kui kalendriaastal tehtud lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud väljamaksete kogusumma on alla 2% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast, maksustatakse lõikes 3 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 5% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.»;

52) paragrahvi 50 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Nimetatud säte ei laiene dividendidele ja muudele kasumieraldistele, mille saajaks on mitteresidendi Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht.»;

53) paragrahvi 50 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

54) paragrahvi 51 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) paragrahvi 34 punktides 3–6 nimetatud kulud või väljamaksed;»;

55) paragrahvi 51 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks;»;

56) paragrahvi 51 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks.»;

57) paragrahvi 51 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Residendist juriidiline isik maksab tulumaksu kalendrikuu jooksul temaga seotud füüsilistele isikutele (§ 8) väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete kogusummalt, mis ületab 50% maksumaksja poolt eelneval kalendrikuul tehtud vastavalt sotsiaalmaksuseadusele sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. Eelmises lauses nimetatud laenude, avansside ja ettemaksete kogusummast arvatakse maha residendist juriidilise isikuga seotud füüsiliste isikute poolt samal kalendrikuul tagastatud laenud, avansid ja ettemaksed, samal kalendrikuul eespool nimetatud avansside või ettemaksete arvel soetatud kaupade ja teenuste maksumus ning eespool nimetatud avansside või ettemaksete arvel väljamakstud töö- või teenustasude summad.»;

58) paragrahvi 52 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ettevõtlusega mitteseotud vara soetamine;»;

59) paragrahvi 52 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viivise või leppetrahvi tasumine, kohtu- või vahekohtuväliselt kahju hüvitamine madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule;»;

60) paragrahvi 54 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «§ 50 lõike 3 punktis 4,»;

61) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Residendist äriühing on kohustatud § 50 lõikes 1 nimetatud dividendide ja muude kasumieraldiste saajatest teatama oma asukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele. Teates tuleb näidata väljamakse saaja nimi, isiku- või registrikood, aadress ning isikule tehtud väljamakse või kasumieraldise suurus.»;

62) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lõigetes 2 ja 21 sätestatud teade tuleb esitada väljamakse või kasumieraldise tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.»;

63) paragrahvi 59 lõikes 2 asendatakse sulgudes olev tekst «§ 37 lõige 4» tekstiga «§ 37 lõiked 4 ja 5»;

64) paragrahvi 59 lõikes 3 asendatakse tekst «lõikes 3 või 4» tekstiga «lõigetes 3, 4 või 5»;

65) paragrahvi 60 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui residendist äriühing maksab dividende aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist, võib see äriühing § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata väljamakstud dividendile vastavalt kasumiosalt aastate 1994–1999 eest makstud tulumaksu osa, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodil § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluv tulumaksu summa.»;

66) paragrahvi 60 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui residendist äriühing maksab dividende teisele residendist äriühingule, kellele kuulub vähemalt 20% dividende maksva äriühingu aktsiatest, osadest või häältest, võib lõigetes 1 ja 2 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õiguse üle kanda dividendi saajale (edaspidi ülekantud tulumaks).»;

67) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Enne 2001. aasta 1. jaanuari sõlmitud investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel väljamakstud summa kuulub maksustamisele § 20 lõike 3 alusel, kui see on saadud enne viie aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest.»

§ 2. Ettevõtluse riikliku toetamise seaduse (RT I 1994, 40, 652; 1995, 5, 39; 1996, 45, 853; 1997, 93, 1567; 1999, 29, 402; 2000, 82, 526) § 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Tulumaksuseaduse terviktekst koos kõigi selles tehtud muudatustega avaldatakse Riigi Teatajas. Avaldamise tagab Vabariigi Valitsus.

§ 4. Seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json