Teksti suurus:

Metsaseaduse, kiirgusseaduse, maapõueseaduse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 102, 670

Metsaseaduse, kiirgusseaduse, maapõueseaduse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2000. a otsusega nr 954

§ 1. Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319) § 566 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 566. Juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asja arutamine

Juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjades on asja arutamise ja karistuse määramise õigus maa- või linnakohtul.»

§ 2. Kiirgusseaduse (RT I 1997, 37/38, 569; 1998, 97, 1520; 1999, 88, 804) § 36 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Asja arutamise ja karistuse määramise õigus käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud õiguserikkumise asjades on maa- või linnakohtul.»

§ 3. Maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2000, 54, 348) § 83 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juriidilisele isikule halduskaristuse määramise õigus on maa- või linnakohtul. Karistuse kohaldamisel rakendatakse haldusõiguserikkumiste seadustikuga kehtestatud menetlust.»

§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238) § 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asja arutamine

Käesolevas seaduses nimetatud juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjades on asja arutamise ja karistuse määramise õigus maa- või linnakohtul.»

§ 5. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json