Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2001
Avaldamismärge:RT I 2000, 102, 675

Sotsiaalmaksuseadus

Vastu võetud 13.12.2000

(õ) 13.07.2007 11:45

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2000. a otsusega nr 960

§ 1. Sotsiaalmaksu mõiste

Sotsiaalmaks on riiklikuks pensioni- ja ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele käesolevas seaduses ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel.

§ 2. Maksuobjekt

(1) Sotsiaalmaksu makstakse:
1) töötajale rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt;
2) töötajale riigi poolt pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 13, 93; 54, 353) § 58 lõike 2 alusel makstud saamata jäänud palgalt, puhkusetasult ja töölepingu lõpetamisel saamata jäänud hüvitiselt;
3) Riigikogu liikmele, Vabariigi Presidendile, Vabariigi Valitsuse liikmele ja avalikule teenistujale makstud palgalt ja muudelt tasudelt;
4) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2000, 55, 359; 58, 377) § 9 tähenduses liikmele makstud tasudelt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;
5) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 7 sätestatut, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude palga alammäärade 15-kordselt summalt aastas;
6) füüsilisele isikule tööettevõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt, sealhulgas spordiseaduse (RT I 1998, 61, 982) § 13 lõikes 2 sätestatud lepingu alusel makstud tasudelt, käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;
7) erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult.

(2) Sotsiaalmaksu makstakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tasu saava põhikohaga töötaja või teenistuja kohta kuu eest mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt, välja arvatud isiku puhul, kes saab riiklikku pensioni, ning käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel. Riikliku pensioni saaja on isik, kes saab pensioni Eesti riigi poolt riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009; 2000, 36, 226) või muu seaduse alusel või tulenevalt Riigikogu poolt ratifitseeritud sotsiaalkindlustuslepingust. Põhikohaga töötaja või teenistuja on isik, kelle kohta tööandja peab tööraamatut.

(3) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga, järgmistel juhtudel:
1) töötaja puhul, kelle tööleping on peatunud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370) § 55 punktide 3–11 alusel,
2) teenistuja puhul, kelle teenistussuhe on peatunud avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167) § 108 punktide 2–9 alusel või
3) töötaja või teenistuja puhul, kes on asunud tööle või lahkunud töölt sellel kuul.

(4) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult järgmistel juhtudel:
1) töötaja puhul, kellele on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 68 alusel kehtestatud osaline tööaeg või kes on saadetud osaliselt tasustatavale puhkusele või
2) töötaja või teenistuja puhul, kellele on töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 1994, 2, 12; 1995, 12, 120) § 10 lõigete 1–3 alusel kehtestatud lühendatud tööaeg või § 18 lõike 3 alusel kehtestatud osaline tööaeg sellel kuul.

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu aastas mitte vähem kui maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summalt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhul ning juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud riikliku pensioni saaja või on maksustamisperioodi kestel:
1) kantud äriregistrisse või registreeritud elukohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses või
2) kustutatud äriregistrist või teatanud elukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele oma tegevuse lõpetamisest või
3) saanud riikliku pensioni saajaks.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–3 sätestatud juhtudel makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud kuude arvuga või lõike 5 punktis 3 nimetatud staatuse saamisele eelnenud kuude arvuga.

(7) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1 või 5 alusel riik ja tema ettevõtlusest saadud tulu on maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summast väiksem, võib tema ettevõtlusest saadava tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa olla maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel, et tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1 ja 5 alusel riigi poolt tema eest ja ettevõtlusest saadava tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summalt arvutatud maksusummaga.

§ 3. Sotsiaalmaksuga mittemaksustatavad summad

Sotsiaalmaksuga ei maksustata järgmisi käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud isikutele makstud summasid või antud soodustusi:
1) tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktides 1 ja 2 ning § 31 lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud väljamakseid;
2) väljamakseid Eesti välisesindustes töötavatele asukohariigi elanikele, kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti;
3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362) § 13 lõikest 1 tulenevaid tööandja kulutusi töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;
4) seaduse «Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta» (RT 1992, 28, 381; RT I 1996, 51, 966; 1998, 107, 1765; 1999, 10, 153) § 9, Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse (RT I 1996, 51, 966; 2000, 55, 359) § 3, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse (RT I 1996, 81, 1448; 1999, 29, 406; 2000, 55, 359) § 121 ning välisteenistuse seaduse (RT I 1995, 15, 172; 50, 764; 1996, 49, 953) § 25 alusel tehtavaid väljamakseid;
5) Eesti Vabariigi puhkuseseaduse (RT 1992, 37, 481; 1993, 10, 150; RT I 1994, 84, 1474; 1995, 16, 228; 1997, 74, 1229; 93, 1560; 1999, 82, 749) §-s 27, töö- ja puhkeaja seaduse §-des 25 ja 29 ning palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248) §-s 24 sätestatud täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise vaheaegade eest makstavat palgahüvitist;
6) laevapere liikmetele ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmetele antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust reisidel viibimise ajal riigisiseste töölähetuste päevaraha alampiirides;
7) Eesti residendi poolt välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu välisriigi residentidele makstud summasid;
8) summasid, mida makstakse isikule, kes viibib kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohas;
9) seaduse «Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta» § 11 alusel Riigikogu liikmele tehtavaid väljamakseid;
10) politseiteenistuse seaduse (RT I 1998, 50, 753; 104, 1742; 2000, 10, 57; 28, 167) § 26 ja kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167) § 160 alusel tehtavaid väljamakseid;
11) kaitseväeteenistuse seaduse § 158 alusel tehtavaid väljamakseid.

§ 4. Sotsiaalmaksu maksja

Sotsiaalmaksu maksjaks on:
1) juriidiline isik;
2) füüsiline isik;
3) Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresident;
4) riik ja kohalik omavalitsus oma asutuste kaudu;
5) muu Eestis tegutsev isik, kes teeb käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid.

§ 5. Kindlustatav

Kindlustatavaks käesoleva seaduse mõistes on:
1) füüsilisest isikust ettevõtja;
2) töötaja, Riigikogu või Vabariigi Valituse liige, Vabariigi President või avalik teenistuja;
3) isik, kes saab tasu juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena;
4) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud lepingu alusel töötav füüsiline isik;
5) käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud isikud.

§ 6. Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud

(1) Riik maksab sotsiaalmaksu järgmiste isikute eest:
1) isik, kellele makstakse lapsehooldustasu riiklike peretoetuste seaduse (RT I 1997, 42, 676; 77, 1309; 1998, 86/87, 1407; 1999, 10, 150; 16, 273; 67, 657; 82, 749) § 7 lõike 1, 5 või 6 alusel, ja mittetöötav vanem, kellele makstakse lapsehooldustasu nimetatud seaduse § 7 lõike 3 alusel;
2) Eesti välisesinduses töötava diplomaadi ja teenistuja mittetöötav abikaasa;
3) kaitsejõududes ajateenistuses olev ajateenija;
4) kuni vanaduspensionieani isik, kellele makstakse hooldajatoetust puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803) § 8 alusel;
5) sotsiaalministri poolt koostatud nimekirja kantud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikohaga töötaja, kelle töövõime kaotus on 40% või enam;
6) töötu abiraha saav isik.

(2) Sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel makstakse sotsiaalmaksu eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud isikule makstud käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu osalt, mis ületab eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäära, maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaalmaksu maksab asutus, millele nähakse riigieelarves ette vastavad kulud. Maksmise korra kehtestab rahandusminister.

§ 7. Maksumäär

(1) Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt.

(2) Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul on 20 protsenti maksustatavalt summalt.

(3) Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 6 sätestatud juhul on 13 protsenti maksustatavalt summalt.

§ 8. Maksustamisperiood

(1) Sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

(2) Füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

§ 9. Sotsiaalmaksu maksmise kord

(1) Käesoleva seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksu maksja on kohustatud:
1) arvestama käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu iga kindlustatava kohta ja maksma §-s 7 toodud määras sotsiaalmaksu, arvestades käesoleva lõike punktis 2 sätestatut;
2) maksma käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu, välja arvatud juhul, kui tasu saav isik on kantud äriregistrisse või registreeritud elukohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks;
3) maksma erisoodustustelt ja erisoodustustelt arvestatud tulumaksult sotsiaalmaksu, isikustamata neid summasid;
4) üle kandma tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu Maksuameti pangakontole maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks ja esitama samaks kuupäevaks elu- või asukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele vastava maksudeklaratsiooni;
5) arvutama igakuiselt iga kindlustatava kohta käesoleva seaduse § 6 lõike 1 alusel makstava sotsiaalmaksu ja selle üle kandma järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksuameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks asukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele vastava maksudeklaratsiooni;
6) andma isikule, kellele maksti sotsiaalmaksuga maksustatavaid summasid või kelle eest maksti sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 6 lõike 1 alusel, tõendi nendelt arvestatud ja makstud sotsiaalmaksu kohta isiku nõudmisel ja kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks. Isiku töölt lahkumisel antakse eelnimetatud tõend koos lõpparvega, pensioni taotlemiseks aga isiku nõudmisel.

(2) Käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt maksab sotsiaalmaksu tööandja.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud:
1) tasuma maksustamisperioodi kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksetena Maksuameti pangakontole iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks jooksva kvartali eest vähemalt kolmekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud summas, välja arvatud isik, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja, ning käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel;
2) esitama elukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele sotsiaalmaksu aastadeklaratsiooni hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks ja tasuma käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 nimetatud juurdemaksmisele kuuluva maksusumma 1. oktoobriks Maksuameti pangakontole.

(4) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali jooksul sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1 või 5 alusel riik, võib tema poolt makstavate avansiliste maksete summa olla kolmekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud maksusummast väiksem, kui tööandja või § 6 lõike 1 punktide 1 või 5 alusel riigi poolt eelnimetatud kvartali jooksul tema eest ja tema poolt avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne kolmekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud maksusummaga.

(5) Avansilisi makseid makstakse proportsionaalselt kuude arvuga, mille kestel isik oli registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana või käesoleva lõike punktis 3 nimetatud staatuse saamisele eelnenud kuude arvuga juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel:
1) kantud äriregistrisse või registreeritud elukohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses või
2) kustutatud äriregistrist või teatanud elukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele oma tegevuse lõpetamisest või
3) saanud riikliku pensioni saajaks.

(6) Maksuamet on kohustatud:
1) väljastama füüsilisest isikust ettevõtjale maksuteate vähemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva tema sotsiaalmaksu aastadeklaratsiooni andmete alusel juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kohta;
2) tagastama, välja arvatud maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533 ja 534) § 10 lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel, füüsilisest isikust ettevõtjale enammakstud sotsiaalmaksu summa tema sotsiaalmaksu aastadeklaratsioonis või eraldi esitatud taotluse alusel maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

(7) Maksudeklaratsioonide vormid ja täitmise korra ning maksu arvestamise korra kehtestab rahandusminister.

(8) Asutuse töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, sotsiaalmaksu arvestust peetakse rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

(9) Iga kindlustatava kohta arvutatud sotsiaalmaksu summa ümardatakse täiskroonideks. Summat alla 50 sendi ei arvestata ning 50 senti ja üle selle ümardatakse kroonini.

(10) Kui Riigikogu ei ole riigieelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, makstakse sotsiaalmaksu vähemalt eelmiseks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt riigieelarve vastuvõtmise kuuni, viimane kaasa arvatud.

§ 10. Maksu laekumine

(1) Maksuamet kannab käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 9 lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel sotsiaalmaksu erikontole laekunud sotsiaalmaksu üle ühe pangapäeva jooksul riigieelarve riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse.

(2) Riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr on 20 protsenti ja riikliku ravikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr on 13 protsenti.

§ 11. Andmete väljastamine

Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise korra kehtestab rahandusminister.

§ 12. Andmete täpsustamine

Sotsiaalmaksu maksjalt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punkti 6 alusel ning maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registrist ja riikliku pensionikindlustuse registrist sama perioodi kohta saadud andmete erinevuse korral on kindlustataval õigus taotleda oma elukohajärgselt Maksuameti kohalikult asutuselt andmete täpsustamist või erinevuse põhjuste selgitamist. Maksuameti kohalik asutus on kohustatud hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates teatama kindlustatavale täpsustatud andmed või andmete erinevuse põhjuse ja selle kõrvaldamise tähtpäeva.

§ 13. Seaduse rakendamine

(1) Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse (RT 1990, 9, 102; 1991, 32, 391; 1992, 21, 302; 34, 444; RT I 1993, 65, 924; 79, 1181; 1994, 40, 656; 1995, 17, 235; 1996, 74, 1307; 1998, 40, 611) alusel pärast käesoleva seaduse jõustumist tasumisele kuuluv sotsiaalmaks kantakse maksumaksja elu- või asukohajärgse Maksuameti kohaliku asutuse pangakontole, nimetatud seaduse alusel tekkinud sotsiaalmaksu osade võlad nõuab sisse Maksuamet. Eelnimetatud summad suunatakse laekumisel isikustamata summadena riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse.

(2) Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 ja 1876; 1999, 29, 397; 71, 685; 82, 749; 87, 789; 88, 806; 97, 857; 101, 903; 2000, 57, 370; 84, 536; 86, 543) alusel pärast käesoleva seaduse jõustumist tasumisele kuuluv sotsiaalmaks deklareeritakse, tasutakse ja tagastatakse vastavalt nimetatud seaduses sätestatule.

(3) Käesoleva seaduse § 3 punkt 11 kehtib 2001. aasta 31. detsembrini.

§ 14. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks sotsiaalmaksuseadus (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 ja 1876; 1999, 29, 397; 71, 685; 82, 749; 87, 789; 88, 806; 97, 857; 101, 903; 2000, 57, 370; 84, 536; 86, 543).

§ 15. Eesti Vabariigi ravikindlustusseaduse muutmine

Eesti Vabariigi ravikindlustusseaduses (RT 1991, 23, 272; RT I 1999, 7, 113; 29, 397; 2000, 57, 374; 84, 536) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 103 lõikes 41 asendatakse number «11» numbriga «2»;

2) paragrahvi 103 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Füüsilisest isikust ettevõtjale, kes kooskõlas sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 3 punktiga 1 või lõikega 4 ei ole maksnud sotsiaalmaksu avansilisi makseid, hüvitist ei maksta.»

§ 16. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2000, 55, 359; 58, 377) § 49 lõike 4 esimene lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Tulumaksuga maksustatakse kalendrikuu jooksul tehtud lõike 3 punktis 1 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 3%, ning lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 2% maksumaksja poolt samal kalendrikuul tehtud vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–6 sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast.»

§ 17. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 7 lõiked 2 ja 3 jõustuvad 2002. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

Õiend

Akti metaandmetesse lisatud jõustumisaeg 1.01.2001.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json