Teksti suurus:

Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 102, 680

Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.12.2000 nr 453

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370) § 51 lõike 4 ja «Palgaseaduse» (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248) § 27 lõike 3 alusel ja kooskõlas «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2000, 55, 359; 58, 377) § 13 lõike 3 punktiga 1, § 31 lõike 1 punktiga 7 ja § 48 lõike 4 punktiga 4.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruses sätestatakse töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele (edaspidi töötaja) seoses töö- või ametilähetusega (edaspidi töölähetus) tekkivate kulude hüvitamise kord ja tingimused ning päevaraha alammäärad, maksmise kord ja tingimused. Samuti sätestatakse tingimused ning piirmäärad, millele vastavaid teenistus- või töölähetuse kulude hüvitisi ja päevaraha ei maksustata tulumaksuga.

§ 2. Määrust ei kohaldata hüvitistele ja päevarahadele, mida makstakse töötajatele sõitude eest töötaja elukoha ja töölepinguga määratud töö tegemise koha (edaspidi töökoht) vahel, ning laevapere liikmetele. Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme puhul loetakse töökohaks juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi asukoht.

§ 3. Töölähetuse kulud hüvitatakse ja päevaraha makstakse tööandja kirjaliku otsuse alusel, milles näidatakse töölähetuse sihtkoht, kestus ja ülesanne ning hüvitatavate lähetuskulude ja päevaraha määrad.  Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tööandjana käsitatakse käesolevas määruses juriidilist isikut, kelle juhtimis- või kontrollorgani liige lähetatu on.

§ 4. Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud ning maksma töölähetuses oldud aja eest päevaraha vähemalt käesolevas määruses sätestatud alammäärade ulatuses. Lähetuskulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused Eesti kroonidesse välisriiki toimunud lähetuselt (edaspidi välislähetus) saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

2. peatükk
TÖÖLÄHETUSE KULUDE HÜVITAMINE

§ 5. Töölähetusega seotud sõidukulud hüvitatakse järgmiselt:
1) sõidul lähetuskohta ja tagasi töökohta hüvitatakse kulud lähetatu poolt esitatud kulu tõendava dokumendi või sõidupileti alusel;
2) sõidupileti ettetellimise kulud, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud märkuse alusel.

§ 6. Töölähetusega seotud majutuskulud hüvitatakse järgmiselt

1. Töölähetusega seotud majutuskulude alammäärad on:
1) riigisisesel lähetusel 200 krooni ööpäevas;
2) välislähetusel 800 krooni ööpäevas.

2. Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Kui kulu tõendaval dokumendil märgitud summa on väiksem kui lõikes 1 sätestatud hüvitise alammäär, hüvitab tööandja kulud dokumendil märgitud summa ulatuses.

§ 7. Välisriiki lähetatule hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulud kindlustuspoliisi koopia või viisakoopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 8. Muid lähetusülesande täitmisega seotud kulusid (pagasivedu, linnasisesed sõidud, sideteenused jms) võib hüvitada ainult kulu tõendavate dokumentide alusel.

3. peatükk
PÄEVARAHA MAKSMINE

§ 9. Teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse töötajale töölähetuse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht.

§ 10. Töölähetuse päevaraha alammäär on riigisisesel lähetusel 50 krooni päevas ja välislähetusel 350 krooni päevas.

§ 11. Välislähetusel makstakse päevaraha järgmiselt:
1) välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse välislähetuse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse välislähetuse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.
2) kui märgitud ajavahemik välislähetusse väljasõidul või sealt saabumisel on alla kolme tunni, makstakse päevaraha riigisisese määra alusel. Riigisisese päevaraha määra alusel makstakse ka Eestist välislähetusse väljasõidu päevale eelnenud ja tagasijõudmise päevale järgnenud lähetuspäevade eest.

§ 12. Tööandja võib päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine või seda asendav toiduraha.

4. peatükk
TEENISTUS- VÕI TÖÖLÄHETUSE KULUDE HÜVITISTE JA PÄEVARAHA MAKSUSTAMINE

§ 13. Tulumaksuga ei maksustata järgmisi «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1 ja § 31 lõike 1 punktis 7 nimetatud isikutele makstavaid teenistus- või töölähetuse kulude hüvitisi:
1) sõidupileti ja sõidupileti ettetellimise kulu, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud §-s 5 sätestatud tingimustel;
2) majutuskulu riigisisesel lähetusel kuni 700 krooni ööpäevas ja välislähetusel kuni 1700 krooni ööpäevas §-s 6 sätestatud tingimustel;
3) reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulu §-s 7 sätestatud tingimusel;
4) muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud kuni 35 protsendi ulatuses § 14 punktis 2 ettenähtud välislähetuse päevaraha summast ja kuni 100 protsendi ulatuses riigisisese lähetuse päevaraha summast §-s 8 sätestatud tingimusel.

§ 14. Tulumaksuga ei maksustata «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1 ja § 31 lõike 1 punktis 7 nimetatud isikutele makstavat päevaraha, mis ei ületa järgmisi piirmäärasid:
1) ühepäevasel lähetusel käesoleva määruse §-s 10 ettenähtud alammäära;
2) mitmepäevasel riigisisesel lähetusel 80 krooni päevas ja välislähetusel 500 krooni päevas;
3) määruse §-s 10 ettenähtud alammäära, kui lähetatu töö tulenevalt töölepingus sätestatud töö laadist on seotud ringsõitudega, millega kaasneb ööbimine väljaspool elukohta.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 15. Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2000. a määrus nr 20 «Töölähetuse kulude hüvitiste määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» (RT I 2000, 5, 37) tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json