Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 "Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas" ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 "Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 17, 127

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 "Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas" ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 "Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord" muutmine

Vastu võetud 25.03.2004 nr 85

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138; 23, 143; 88, 594) § 4 lõigete 1 ja 7 ning «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» (RT I 2003, 23, 138) § 20 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruses nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas» (RT I 2000, 62, 400; 2002, 44, 288; 82, 485; 2003, 19, 114; 47, 338; 2004, 3, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 20 sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Välisriigi riiklikus lennunduses teenistuslikeks vajadusteks kasutatava või muu eriotstarbelise õhusõiduki sisenemist Eesti õhuruumi, maandumist Eesti territooriumil ja lendu üle Eesti territooriumi reguleerib Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrus nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» (RT I 2004, 3, 10) või välisleping. Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata Eesti õhuruumi kaitsel ja selle puutumatuse tagamisel (edaspidi õhuturbe teostamine) osalevatele välisriigi relvajõudude õhusõidukitele.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 452 järgmises sõnastuses:

« § 452. Lennujuhtimise erisusi õhuturbe teostamisel reguleerib peatükk 81.»;

3) määrust täiendatakse peatükiga 81 järgmises sõnastuses:

«81. peatükk
ÕHUTURBE TEOSTAMINE

§ 691. Õhuturbe teostamisel võivad osaleda Eesti Vabariigiga kollektiivse enesekaitse põhimõtet sisaldava lepingu osapooleks oleva riigi relvajõud. Õhuturbe teostamise harjutamiseks võib kaitseväe või rahvusvahelise organisatsiooni vastav teenistus koostöös asjaomaste lennuliiklusteenistustega läbi viia treeninglende vastavalt treeninglendude plaanile, mille on kooskõlastanud Lennuamet. Õhuturbe teostamise harjutamiseks taotleb Kaitseministeerium Vabariigi Valitsuselt piiritletud õhuruumi osade eraldamist.

§ 692. Õhuturbe teostamisel osalevate õhusõidukite õhuruumi kasutamist korraldab kaitseväe või rahvusvahelise organisatsiooni vastav teenistus koostöös asjaomase lennuliikluse juhtimisteenistusega. Lennuliikluse ohutuse tagamiseks sõlmivad Lennuamet ja kaitsevägi koostöökokkuleppe, mis sätestab kaitseväe või rahvusvahelise organisatsiooni vastava teenistuse ja asjaomase lennuliiklusteenistuse koostööprotseduurid õhuturbe teostamisel ning poolte õigused, kohustused ja vastutuse.

§ 693. Õhuturbe teostamisel osalevatel õhusõidukitel on prioriteet teiste lendude suhtes Eesti õhuruumis, välja arvatud nende lendude suhtes, mille lendu on ebaseaduslikult sekkutud või mis on hädaolukorras. Tsiviillennunduse ohutuse tagamiseks suunab asjaomane lennuliiklusteenistus muu lennuliikluse ohtlikust alast eemale. Vastavad protseduurid nähakse ette §-s 692 nimetatud koostöökokkuleppes.

§ 694. Õhuturbe teostamisel osalevad õhusõidukid võivad operatiivsel vajadusel lennata ülehelikiirusel.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» (RT I 2004, 3, 10) § 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud loa olemasolul teavitab kaitseväe või rahvusvahelise organisatsiooni vastav teenistus Eesti õhuruumi kaitsmisel ja selle puutumatuse tagamisel osaleva välisriigi relvajõudude õhusõiduki sisenemisest Eesti õhuruumi eelnevalt asjaomast lennuliikluse juhtimisteenistust. Tsiviillennunduse ohutuse tagamiseks koordineeritakse Eesti õhuruumi kaitseks ja selle puutumatuse tagamiseks teostatav lend asjaomase lennuliiklusteenistusega.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Kaitseminister Margus HANSON

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json