Teksti suurus:

Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I 2004, 17, 129

Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamise kord

Vastu võetud 25.03.2004 nr 87

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» (RT I 2004, 2, 3) § 26 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib vägivallakuriteo tagajärjel kahju kannatanud Eesti kodanikule, Euroopa Liidu kodanikule, alalise või tähtajalise elamisloa alusel Eestis elavale välismaalasele, «Vägivallakuritegude ohvritele hüvitiste maksmise Euroopa konventsiooniga» ühinenud riigi kodanikule ning Eestis viibivale pagulasele või nende ülalpeetavatele perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamist vastavalt hindade ja elukalliduse muutumisele.

§ 2. Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamine

(1) Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamisel võetakse aluseks hindade ja elukalliduse muutus, mida kajastab Statistikaameti poolt ametlikult avaldatud tarbijahinnaindeksi muutuse protsent eelmise kalendriaastaga võrreldes. Nimetatud protsendi arvuline näitaja korrutatakse §-s 1 toodud isikutele perioodiliselt maksmisele kuuluva hüvitisega.

(2) Hüvitise suurus arvutatakse ümber üks kord aastas. Vastavad ümberarvutused tehakse iga kalendriaasta 1. märtsiks, millest alates hakatakse maksma ümberarvutatud hüvitist.

§ 3. Rakendussäte

Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2004. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json