Teksti suurus:

Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 7, 31

Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 10.01.2001 nr 16

Määrus kehtestatakse « Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Uhtju looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 27. novembri 1958. a otsuse nr 300 «Looduskaitse organiseerimisest Rakvere rajoonis» lisaga 1 kaitse alla võetud maastikukaitseala baasil. Kaitseala kaitse-eesmärk on kahe II kategooria kaitsealuse loomaliigi, hall- ja viigerhülge elupaiga kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§2. Kaitseala piir

(1) Uhtju looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) on kirjeldatav Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas järgmiste geodeetiliste joontega: punktist 59°42'23,1"N 26°32'40,1"E (6621,445-643,267) punkti 59°39'00"N 26°32'54,7"E (6615,267-643,685), sealt edasi punkti 59°38'59,0"N 26°29'07,8"E (6615,093-640,134) ja punkti 59°42'23,1"N 26°28'04,8"E (6621,455-638,958) ning sealt punkti 59°42'23,1"N 26°32'40,1"E (6621,445-643,267).

(2) Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on esitatud geograafiliste koordinaatidena WGS-84 süsteemis ja ristkoordinaatidena Eesti põhikaardi EUREF-EST-92 süsteemis Lamberti konformses koonilises projektsioonis.

§3. Kaitseala valitseja

Uhtju looduskaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida ja ujuvvahendiga sõita kogu kaitsealal, välja arvatud sihtkaitsevööndis käesoleva määrusega sätestatud juhtudel.

(2) Telkimine ja lõkketegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
3) projekteerimistingimuste andmine.

§5. Keelatud tegevus

Kaitseala kohal on keelatud lennukitega lendamine madalamal kui 500 m, välja arvatud järelevalve-, pääste- ja teadustöödel.

§6. Teadustööd kaitsealal

Teadustöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» §-s 25 sätestatud korra alusel.

§7. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Kui on vaja teha keskkonnaekspertiis, on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, kusjuures ta peab teatama sellest nii nõusoleku taotlejale kui ka loa andjale.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§8. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

(1) Uhtju looduskaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:
1)Uhtju sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Põhja-Uhtju saar ja seda ümbritsev veeala, mille piir on kirjeldatav järgmiste geodeetiliste joontega: punktist 59°41'42,8"N 26°29'57,4"E (6620,236-640,722) punkti 59°41'42,8"N 26°31'21,6"E (6620,236-642,037), sealt edasi punkti 59°40'19,4"N 26°31'21,6"E (6617,626-642,037) ja punkti 59°40'19,4"N 26°29'57,4"E (6617,626-640,722) ning sealt punkti 59°41'42,8"N 26°29'57,4"E (6620,236-640,722);
2)Lõuna-Uhtju sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Lõuna-Uhtju saar.

§9. Keelatud tegevus

Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4 sätestatud lubatud tegevus. Samuti on sihtkaitsevööndis keelatud inimeste viibimine ajavahemikul 15. aprillist kuni 15. juulini.

§10. Lubatud tegevus

Kaitseala valitseja nõusolekul on 15. juulist kuni 15. aprillini sihtkaitsevööndis lubatud ulukite arvukuse reguleerimine.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§11. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Uhtju looduskaitseala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seadusega» ning selle alusel käesoleva määrusega kehtestatud tingimusi.

(2) Uhtju piiranguvöönd on kaitseala piires olev vee-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§12. Lubatud tegevus

Piiranguvööndis on lubatud kalapüük, välja arvatud aastaringne püük mõrraga või võrguga, mille silmasuurus ületab 200 mm.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979).

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json