Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 8, 39

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 17.01.2001 nr 22

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352, 58, 378; 95, 613) § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) punktid 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Ministeeriumi valitsemisalas on õigusloome koordineerimine, õigusaktide süstematiseerimine, Eesti õigusaktide ühtlustamine Euroopa Liidu õigusega, esimese ja teise astme kohtute korralduslik tegevus ning majandamine, Registrikeskuse tegevuse koordineerimine, prokuratuuri ja vanglate töö korraldamine, notariaadi ametitegevuse korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ministeeriumi pädevuse kohaselt.

8. Ministeeriumi valitsemisalas on maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtud, Registrikeskus, prokuratuur, vanglad, eelvangistusmajad ja väljasaatmislaagrid.»;

2) punkti 12 täiendatakse alapunktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) Registrikeskuse tegevuse koordineerimine;»;

3) punkti 18 täiendatakse alapunktiga 161 järgmises sõnastuses:

« 161) kinnitab Registrikeskuse põhimääruse, määrab struktuuri ja teenistujate koosseisu, teostab teenistuslikku järelevalvet Registrikeskuse üle ning täidab muid Registrikeskuse tegevuse koordineerimisega seotud ülesandeid seadusega ettenähtud alustel ja korras;»;

4) punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

« 46. Kohtute osakonna põhiülesanne on esimese ja teise astme kohtute organisatsioonilise tegevuse korraldamine, teenistuslik järelevalve kohtute üle, kohtustatistika, kohtu töö kohta esitatud kaebuste lahendamine, õigusabitaotluste täitmise korraldamine, Registrikeskuse organisatsioonilise tegevuse koordineerimine ja järelevalve, prokuratuuri organisatsioonilise tegevuse korraldamine ja järelevalve, tsiviiltäite tegevuse korraldamine ning järelevalve, kriminaalhooldussüsteemi ja kriminaalpreventiivse tegevuse korraldamine ning koordineerimine, kohtulike registrite haldamine ja vandetõlkide, notariaadi ning notariteenistuse korraldamine.»

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json