Teksti suurus:

Küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 19, 133

Küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. märtsi 2004. a otsusega nr 563

I. Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311; 2003, 88, 594) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) küttegaasiseadme ja küttegaasiseadme abiseadme turule laskmisele ja kasutusele võtmisele, kasutamisele ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale;»;

2) lõike 1 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) küttegaasipaigaldise kasutamise järelevaatajale, gaasitöid juhtivale isikule, gaasipaigaldise püsiliiteid tegevale isikule ning nende isikute nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale;
5) gaasitöödele, gaasitööde tegijale, teavitatud asutusele, isiku nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele, tehnilisele kontrollile ja riikliku järelevalve korraldusele.»;

3) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seaduse §-de 3 ja 4 ning § 41 lõigete 2–4 nõudeid ei kohaldata gaasiseadmetele, mis on kavandatud kasutamiseks tööstusehitises toimuvas tööstuslikus protsessis.»

§ 2. Paragrahvi 2:

1) lõiked 4, 5 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Küttegaasipaigaldis (edaspidi gaasipaigaldis) on küttegaasitorustike, -mahutite ja nendega seotud ehitiste statsionaarselt paigaldatud talitluslik süsteem.

(5) Gaasitööd on gaasiseadme või abiseadme ning gaasipaigaldise remontimine, hooldamine ja küttegaasi ladustamine, samuti gaasiseadme või abiseadme paigaldamine või demonteerimine või vedelgaasianuma täitmine.»;

« (9) Tööstuslik protsess käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevusena taimede ja loomade kasvatamine, taimede, loomsete saaduste, toidu, materjalide, tehistoodete või muude toodete ekstraheerimine, rafineerimine, töötlemine, tootmine või ettevalmistamine.»;

2) täiendatakse lõigetega 10–12 järgmises sõnastuses:

« (10) Tööstusehitis käesoleva seaduse tähenduses on koht, kus peamiselt toimub tööstuslik protsess. Tööstusehitiseks ei loeta kohti, kus peamiseks tegevuseks on hulgi- või jaemüük.

(11) Küttegaasitorustik (edaspidi gaasitorustik) on torude ja nendega seotud ohutus-, juhtimis-, mõõte- või reguleerseadmete süsteem, mis on ette nähtud küttegaasi edastamiseks.

(12) Käesolevas seaduses kasutatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 2 nimetatud mõisteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 3. Seaduse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«KÜTTEGAASI, GAASI- JA ABISEADME TURULE LASKMINE, KASUTUSELE VÕTMINE JA KASUTAMINE».

§ 4. Paragrahvi 3:

1) pealkiri, lõike 1 sissejuhatav osa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Küttegaasi, gaasi- ja abiseadme turule laskmine ning gaasi- ja abiseadme kasutusele võtmine

(1) Gaasi- või abiseadme võib turule lasta ja kasutusele võtta, kui:
1) see ettenähtud korras paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel või muul mõistlikul viisil kasutamise korral ei ohusta inimest ega vara;»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lõhnastamata küttegaasi võib turule lasta vabatarbijatele müügiks C- ja D-kategooria gaasipaigaldistes, kasutamiseks tööstuslikus protsessis, edasiseks töötlemiseks või muul eriotstarbel kasutamiseks, kui gaasi jaotuspunktist nendeks juhtudeks gaasi edastamiseks ettenähtud gaasitoru kaudu ei edastata gaasi väiketarbijatele. Lõhnastamata küttegaasi turule laskmisel peab lekke avastamine olema tagatud muude meetmetega.»

§ 5. Paragrahvi 4 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Seaduse 2. peatükki täiendatakse §-dega 4 1 ja 42 järgmises sõnastuses:

« § 41. Nõuded gaasiseadme kasutamisele

(1) Gaasiseadet võib kasutada, kui:
1) see vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuetele;
2) selle kasutamine vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides esitatavatele nõuetele ning ei ohusta inimest ega vara;
3) selle kasutamisel järgitakse gaasiseadme tootja antud juhendeid.

(2) A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadet võib kasutada, kui gaasiseade ei ole ületanud gaasiseadme tootja määratud kasutusaega või gaasiseadmele on tehtud käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud tehniline kontroll.

(3) Kui tootja ei ole määranud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud gaasiseadme kasutusaega või on selle esitanud minimaalväärtusena, loetakse tootja määratud kasutusajaks 15 aastat.

(4) Nõuded vedelgaasiga töötava gaasiseadme ja -ballooni kasutamisele ning ruumidele, kus sellist gaasiseadet või -ballooni kasutatakse, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

§ 42. Gaasiseadme omaniku kohustused

(1) Gaasiseadme omanik peab:
1) tagama käesoleva seaduse §-s 4 1 esitatud nõuete täitmise;
2) omama gaasiseadme kohta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud dokumentatsiooni ja, kui on nõutav gaasiseadme tehniline kontroll, ka tehnilist kontrolli käsitlevat dokumentatsiooni;
3) peatama gaasiseadme kasutamise, kui selle edasine kasutamine võib ohustada inimest või vara, ning võtma kasutusele meetmeid tekkinud ohu kõrvaldamiseks;
4) tagama, et gaasitöid teeb selleks pädev isik;
5) tagama, et riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule osutataks igakülgset abi gaasiseadmega toimunud avarii ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumi tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni avarii ja õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi.

(2) Kui gaasiseadme omanik ei ole käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi täitnud, peab nimetatud kohustused täitma gaasiseadme valdaja.»

§ 7. Paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teavitatud asutus on tunnustatud asutus, kes teeb gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.»

§ 8. Paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 2, lugedes paragrahvi senine tekst lõikeks 1, järgmises sõnastuses:

« (2) Gaasipaigaldis, mis on ette nähtud vedelgaasiballooniga ühendamiseks, on A-kategooria gaasipaigaldis.»

§ 9. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Gaasipaigaldise kaitsevöönd

(1) Gaasipaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritseb maa-ala, õhuruum või veekogu (edaspidi gaasipaigaldise kaitsevöönd ), kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist.

(2) Gaasipaigaldise kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada gaasipaigaldist, sealhulgas ei tohi:
1) teha tuld ja kasvatada puid;
2) ehitada ehitisi, välja arvatud gaasipaigaldise omaniku väljastatud tehnilistele tingimustele vastavaid ehitisi;
3) veekogus asuva gaasipaigaldise kaitsevööndis teha süvendustöid, heita veesõidukiga ankrusse, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega.

(3) Gaasipaigaldise kaitsevööndi ulatuse kehtestab Vabariigi Valitsus tulenevalt gaasipaigaldise ohutasemest, survest ja asukohast.»

§ 10. Paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadmed vastavad käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning ei ohusta inimest ega vara.»

§ 11. Paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 2, lugedes paragrahvi senine tekst lõikeks 1, järgmises sõnastuses:

« (2) Kui gaasipaigaldise omanik ei ole käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi täitnud, peab nimetatud kohustused täitma gaasipaigaldise valdaja.»

§ 12. Paragrahvi 13:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja on isik, kes:
1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama gaasipaigaldise ja sellega ühendatud gaasiseadmete ja -balloonide nõuetekohast kasutamist;
2) kohustub tagama, et gaasipaigaldise ja sellega ühendatud gaasiseadmete ja -balloonide kasutamisel järgitaks käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide nõudeid.

(2) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajal peavad olema teadmised gaasipaigaldisest, mille kasutamise järelevaatajaks ta on määratud, samuti selle ehitusest, sellega ühendatud või ühendamiseks ettenähtud gaasiseadmetest ja -balloonidest ning kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagavad gaasipaigaldise ohutu kasutamise.»;

2) lõike 4 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) gaasipaigaldise kasutamine peatataks, kui gaasipaigaldise või sellega ühendatud gaasiseadmete või -balloonide edasine kasutamine võib ohustada inimest, vara või keskkonda;
3) esimesel võimalusel teatataks gaasipaigaldise või sellega ühendatud gaasiseadme kasutamisel toimunud avariist ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumist Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile.»

§ 13. Paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Gaasipaigaldist ehitada on ettevõtjal lubatud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registri registreeringu ja käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud gaasitöid juhtiva isiku olemasolu korral ning tema pädevuse ulatuses.»

§ 14. Paragrahvi 15:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Gaasitöid teha on isikul lubatud käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud registri registreeringu ja §-s 16 nimetatud gaasitöid juhtiva isiku olemasolu korral ning tema pädevuse ulatuses.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Nõuded gaasitöödele, sealhulgas vedelgaasi ladustamisele, samuti vedelgaasi ladustamise kohale kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 15. Paragrahvi 16 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama nõuetekohast gaasitööde tegemist või gaasipaigaldise ehitamist;
2) kohustub tagama, et gaasitöödel või gaasipaigaldise ehitamisel järgitaks käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide nõudeid.»

§ 16. Seaduse 5. peatükki täiendatakse §-ga 16 1 järgmises sõnastuses:

« § 161. Nõuded gaasipaigaldise püsiliiteid tegevatele isikutele

(1) Gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavate püsiliidete tegijad peavad olema võimelised tegema nõuetele vastavaid püsiliiteid.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud gaasipaigaldise ehitaja või gaasitööde tegija valikul surveseadme ohutuse seaduse (RT I 2002, 49, 309; 2003, 88, 594; 2004, 2, 5) §-s 12 nimetatud tunnustatud erapooletu asutuse või käesoleva seaduse §-s 20 nimetatud isiku poolt.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõue ei kehti isikutele, kelle nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud vastavalt surveseadme ohutuse seaduse §-le 7.»

§ 17. Paragrahvi 17:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tehniline kontroll käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

(2) Tehnilist kontrolli tuleb teostada käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud juhtudel enne gaasipaigaldise kasutuselevõttu ja gaasipaigaldise või gaasiseadme kasutamise ajal. Tehniline kontroll jaguneb kasutusele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tehnilise kontrolli teostamise juhud, korra, sageduse ja tähtajad kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 18. Paragrahvi 18:

1) lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) teavitama gaasiseadme või -paigaldise omanikku või valdajat ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni tehnilise kontrolli käigus tuvastatud gaasiseadme või -paigaldisega seotud puudustest, mis võivad ohustada inimest, vara või keskkonda;»;

2) lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) tagama kogu Eesti territooriumil kõikide gaasiseadmete ja -paigaldiste tehnilise kontrolli teenuse osutamise ühtse hinnakirja alusel, kusjuures tehnilise kontrolli teenuse hind ei tohi oleneda kontrollitava gaasiseadme või -paigaldise asukohast;».

§ 19. Paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus äriregistris registreeritud ettevõtja või muu juriidiline isik (edaspidi isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja) hindab ja tõendab kirjalikult gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiva isiku või käesoleva seaduse §-s 161 nimetatud juhul gaasipaigaldise püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavust.»

§ 20. Paragrahvi 21:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine on lubatud käesoleva seaduse §-s  22 nimetatud registri registreeringu olemasolu korral akrediteerimistunnistusel märgitud ulatuses.»;

2) lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) olema gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja, gaasitöid juhtiva isiku või püsiliiteid tegeva isiku hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud.»

§ 21. Paragrahvi 29:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) järelevalve turule lastud küttegaasi, turule lastud, kasutusele võetud või kasutatava gaasi- või abiseadme, samuti nende kasutamise vastavuse üle käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele (turujärelevalve);»;

2) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) nõuetele mittevastava gaasi- või abiseadme turult eemaldamise nõudmine või nende kasutamise keelamine, samuti nõuetele mittevastava gaasipaigaldise kasutamise keelamine, kohaldades nende eesmärkide saavutamiseks vajaduse korral asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras;».

§ 22. Paragrahvi 33:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kontrollida gaasipaigaldise ja kasutusele võetud gaasiseadme nõuetele vastavust;»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui tuvastatakse, et:
1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud gaasi- või abiseade ei vasta kehtestatud nõuetele, peab selle tootja või isik, kes lasi gaasi- või abiseadme turule, tagastama inspektsioonile lõike 1 punktis 1 sätestatud tasu ja hüvitama nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse dokumentaalselt tõendatud kulud;
2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud gaasiseade või -paigaldis ei vasta kehtestatud nõuetele, peab selle omanik hüvitama gaasiseadme või -paigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse dokumentaalselt tõendatud kulud.»

§ 23. Paragrahvi 36 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 36. Gaasipaigaldise ja gaasiseadme kasutusele võtmise ja kasutamise nõuete rikkumine

(1) Gaasipaigaldise või gaasiseadme kasutusele võtmise või kasutamise nõuete või gaasipaigaldise või gaasiseadme omaniku või gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 24. Paragrahvi 41:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Seadme kasutamise järelevaataja ja seadme valmistamise järelevaataja, kelle nõuetele vastavust on hinnatud ja tõendatud pädevustunnistusega surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse alusel, loetakse neile väljastatud pädevustunnistuse kehtivuse lõpuni käesolevas seaduses esitatud nõuetele vastavaks pädevustunnistusel märgitud ulatuses. Seadme valmistamise järelevaataja pädevus on vastav käesolevas seaduses sätestatud gaasitöid juhtiva isiku omale.»;

2) täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

« (5) A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadet, mis on ületanud tootja määratud kasutusaja, võib kasutada tehnilist kontrolli tegemata 2005. aasta 1. juulini.

(6) Käesoleva seaduse § 161 lõikes 1 nimetatud püsiliiteid võib 2004. aasta 15. oktoobrini teha isik, kelle nõuetele vastavus ei ole tõendatud käesolevas seaduses sätestatud korras.

(7) Vedelgaasianumaid võib täita gaasitöid juhtivat isikut määramata 2004. aasta 1. juulini.»

II. § 25. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json