Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse, pagulaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 16, 68

Välismaalaste seaduse, pagulaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.01.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. jaanuari 2001. a otsusega nr 979

§ 1. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Volitatud asutused

(1) Käesolevast seadusest tulenevaid toiminguid sooritavad Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutused.

(2) Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutuse juht võib volitada sama valitsusasutuse vanem- või kõrgemat ametnikku sooritama valitsusasutuse nimel käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud toiminguid.»;

2) paragrahvi 141 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «valitsusasutuste» sõnadega «ja vastavate valitsusasutuste ametnike»;

3) seadust täiendatakse §-ga 142 järgmises sõnastuses:

« § 142. Elamis- ja tööloa andmise, pikendamise ja tühistamise pädevus

(1) Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutus otsustab tähtajalise ja alalise elamisloa ning tööloa andmise või andmisest keeldumise, pikendamise või pikendamisest keeldumise või tühistamise.

(2) Vabariigi Valitsus otsustab erandina elamisloa andmise, andmisest keeldumise või elamisloa pikendamisest keeldumise, kui taotleja on «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» (RT II 1995, 46, 203) artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirjas.»

§ 2. Pagulaste seaduse (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365) § 2 senine tekst loetakse esimeseks lõikeks ning paragrahvi täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

« (2) Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutuse juht võib volitada sama valitsusasutuse vanem- või kõrgemat ametnikku sooritama valitsusasutuse nimel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toiminguid.»

§ 3. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust (RT I 1998, 98/99, 1575; 1999, 84, 762; 2000, 40, 254; 58, 376) täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Ettekirjutuse tegemise, tähtaja pikendamise ja järelevalvemeetmete kohaldamise pädevus

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor võib volitada sama valitsusasutuse vanem- või kõrgemat ametnikku Kodakondsus- ja Migratsiooniameti nimel tegema ettekirjutust, pikendama ettekirjutuse tähtaega ja otsustama järelevalvemeetmete kohaldamist.»

§ 4. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550) tehakse järgmised täiendused:

1) seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Dokumendi väljaandmise, väljavahetamise ja kehtetuks tunnistamise pädevus

Välisminister ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor võivad volitada vastava valitsusasutuse vanem- või kõrgemat ametnikku valitsusasutuse nimel dokumenti välja andma või sellest keelduma, välja vahetama või sellest keelduma ning dokumenti kehtetuks tunnistama.»;

2) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Nimetatud valitsusasutuse juht võib volitada nimetatud toimingut sooritama sama valitsusasutuse vanem- või kõrgemat ametnikku.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json