Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 21, 143

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" muutmine

Vastu võetud 27.03.2004 nr 91

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 88, 589; 2004, 2, 9) § 17 lõike 1 ja «Majandusvööndi seaduse» (RT 1993, 7, 105; RT I 2002, 61, 375; 63, 387) § 6 lõike 1 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määrust nr 144 «Kalapüügieeskiri» (RT I 2003, 41, 282; 54, 370) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «selle» sõnaga «sellele»;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 3 lõppu lisatakse lause «Mõrra suu kõrguseks loetakse mõrra suus kere külge ühendatud tiiva (kariaia) rakendatud osa pikkust;»;

3) paragrahvi 11 punktis 2 asendatakse sõna «vooluveekogu» sõnaga «veekogu»;

4) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Erandina lõikes 1 sätestatust peavad Narva jões hüdroelektrijaama tammist suudmeni silmutorbikute jadad olema tähistatud kaldapoolses otsas ujuva poiga, millele on märgitud kalapüügiloa number ja jadas olevate silmutorbikute arv.»;

5) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse arv «120» arvuga «110»;

6) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse arv «120» arvuga «110»;

7) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kaldast kaugemal kui 1 km Peipsi järves ning kaldast kaugemal kui 500 m Lämmijärves ja Pihkva järves väiksemat silmasuurust kui 130 mm, välja arvatud siiapüügil;»;

8) paragrahvi 33 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «põhjaõngega» sõnaga «, allveepüügivahenditega»;

9) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõheliste kudejõgedes on käesoleva määruse § 41 lõike 1 punktides 2–4 toodud lõheliste püügikeelu ajal keelatud kalapüük vees viibides, välja arvatud silmupüügil silmutorbikute ja silmumõrdadega.»;

10) paragrahvi 35 punktis 3 asendatakse sõnad «Muda ojas» sõnaga «Mudajões»;

11) paragrahvi 37 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) aastaringselt kalapüük Pärnu lahes alal, mis on piiratud Pärnu jõe vasakpoolse muuliga (vaadatuna allavoolu), rannajoonega ja Side tänava mõtteliseks pikenduseks oleva liiniga, mis läbib punkte koordinaatidega 58° 22,3 ' N, 24° 30,3' E ja 58° 21,6' N, 24° 29,7' E ning viimasega punktis koordinaatidega 58° 21,6' N, 24° 29,7' E ristuva ja muuli otsa läbiva liiniga, välja arvatud tindipüük mõrdadega 1. märtsist kuni jääkatte lagunemiseni;»;

12) paragrahvi 37 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

« 24) aastaringselt kalapüük Ujula abajas põhja pool punktide 58° 14,58' N, 22° 28,42' E ja 58° 14,58' N, 22° 28,59' E ühendusjoont, välja arvatud kalapüük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja sikutiga ning ajavahemikus 1. novembrist kuni 31. märtsini püük kurnpüünistega.»;

13) paragrahvi 39 lõike 7 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Piusa jõgi – Kivioja suubumiskohast kuni Tartu–Petseri maantee sillani;»;

14) paragrahvi 39 lõike 7 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Peetri jõgi – kogu ulatuses;»;

15) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Lahepera järve Peipsi järvega ühendavas Naelavere peakraavi lõigus (Lahe jõgi), Koosa, Kargaja, Agali, Kalli ja Kaevandu jões, Leegu järve ja Kalli jõge ühendavas kanalis ning Ahijärves, Võngjärves, Koosa järves Tartumaal, Lahepera, Kalli, Keeri ja Leegu järves – 1. maist 25. maini;»;

16) paragrahvi 40 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Pärlijõgi Võru maakonnas – kogu ulatuses;

2) Võhandu jõgi – Jõksi järvest kuni Vagula järveni;»;

17) paragrahvi 40 lõike 1 punktist 4 ja § 41 lõike 1 punktist 11 jäetakse välja sõnad «välja arvatud püük lihtkäsiõngega»;

18) paragrahvi 41 lõike 1 punkti 10 lõpust jäetakse välja sõnad «ning välja arvatud püük lihtkäsiõngega»;

19) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 44 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 44 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Räime ja kilu kaaspüüki lubatakse järgmiselt:
1) räime kaaspüüki kilupüügil, kui räime püük antud püünisega on keelatud või kui ettevõtjale eraldatud räimepüügivõimalus on ära kasutatud – 45% kaaluliselt kogusaagist;
2) kilu kaaspüüki räimepüügil, kui ettevõtjale eraldatud kilupüügivõimalus on ära kasutatud – 45% kaaluliselt kogusaagist.»;

22) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

« (31) Kilu ja räime suhte arvutamiseks traalpüügi saagis kasutatakse juhusliku proovi kogumise meetodit. Kilu ja räime kaaluline osakaal proovi kogukaalust arvutatakse lisas 6 toodud metoodika alusel.

(32) Kilu ja räime osakaalu määramiseks traalpüügi kogu saagis tuleb võtta vähemalt kolm proovi. Proov peab koosnema vähemalt 3 kilogrammist kalast, sisaldades üksnes kilu ja räime.

(33) Lõikes 32 nimetatud proovi võtmisel kohaldatakse järgmisi nõudeid:
1) merel otse traalpüünisest juhusliku proovi kogumisel tuleb võtta kalaproovid traalnooda erinevatest osadest;
2) kui kalasaak on laevatekil või punkris, tuleb juhusliku proovi saamiseks kalu koguda laevateki või punkri eri osadest;
3) kui kalasaak on pandud konteineritesse, kastidesse või muudesse mahutitesse, tuleb kalaproovid võtta juhuslikult valitud mahutite erinevatest osadest;
4) proovi võtmisel ei tohi kalu võtta kätega, selleks tuleb kasutada kahva, labidat, kühvlit või muud sarnast abivahendit.»;

23) paragrahvi 44 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Räime- ja kilupüügil arvestatakse kaaspüük räime või kilu püügikvoodi katteks.»;

24) paragrahvi 45 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 47 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. Määruse rakendamine»;

26) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Paragrahvi 20 lõike 1 punkt 5 ja § 24 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks 1. maist 2004. a.»;

27) lisa 1 pealkirja täiendatakse pärast sõna «põhjaõngega» sõnaga «, allveepüügivahenditega»;

28) lisas 1 asendatakse sõnad «Võllingu jõgi» sõnadega «Võllinge jõgi» ning sõnad «Hilba oja» sõnadega «Hilba jõgi»;

29) lisast 5 «Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded» jäetakse välja read «Räim» ja «Kilu»

30) lisas 5 asendatakse real «Koha; Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves» alammõõt «30» alammõõduga «46»;

31) lisas 5 täiendatakse rida «Koha; Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves» alammõõduga l «40»;

32) määrust täiendatakse lisaga 6 «Kilu ja räime osakaalu määramise metoodika».

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri»
lisa 6
(Vabariigi Valitsuse 27. märtsi 2004. a määruse nr 91 sõnastuses)

KILU JA RÄIME OSAKAALU MÄÄRAMISE METOODIKA

1. Kilu ja räime kaaluline osakaal proovi kogukaalust arvutatakse alljärgneva metoodika alusel:
1.1. mõõdetakse juhusliku proovi üldkaal (W),
1.2. eraldatakse proovis leiduvad kilud ja räimed,
1.3. mõõdetakse eraldi kilu ja räime kaal juhuslikus proovis (Wkilu ja Wräim).

2. Kilu kaaluline osakaal (Wkilu) juhuslikus proovis arvutatakse järgmise valemi järgi:

3. Räime kaaluline osakaal (Wräim) juhuslikus proovis arvutatakse järgmise valemi järgi:

4. Kilu ja räime osakaalu määramiseks kogusaagis arvutatakse võetud proovide keskmine.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json