Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 21, 115

Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. veebruari 2001. a otsusega nr 999

I. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 ja 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376; 84, 533; 92, 597; 104, 685) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 76:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «karistatakse vabadusekaotusega kuni viie aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega ühest kuni kuue aastani»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni kaheksa aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kaheksa aastani».

§ 2. Paragrahv 1772 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1772. Aine või eseme ebaseaduslik toimetamine kinnipidamisasutuse või väljasaatmislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile või selle ebaseaduslik üleandmine

(1) Kinnipidamisasutuse või väljasaatmislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku mis tahes viisil toimetamise eest, kui isiku suhtes oli samasuguse tegevuse eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse vabadusekaotusega ühest kuni viie aastani.

(11) Kinnipidamisasutuse või väljasaatmislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku mis tahes viisil toimetamise eest – karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni kuue aastani.

(2) Kinnipidamisasutuses või väljasaatmislaagris või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldavas asutuses kinnipeetavale või väljasaadetavale alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku mis tahes viisil üleandmise eest, kui isiku suhtes oli samasuguse tegevuse eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni viie aastani.

(21) Kinnipidamisasutuses või väljasaatmislaagris või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldavas asutuses kinnipeetavale või väljasaadetavale narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku mis tahes viisil üleandmise eest – karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kaheksa aastani.»

§ 3.  Paragrahvis 1773 asendatakse sõnad «karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuust kuni kolme aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuust kuni nelja aastani».

§ 4. Paragrahvi 2025:

1) pealkirjast jäetakse välja sõnad «väikeses koguses»;

2) lõikes 1 asendatakse sõnad «karistatakse rahatrahvi või arestiga» sõnadega «karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani»;

3) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses omandamise või hoidmise eest ilma edasiandmise eesmärgita – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega ühest kuni viie aastani.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud tegevuse eest, kui see pandi toime:
1) vähemalt teistkordselt või
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud mingi käesoleva koodeksi §-des 2022, 2023, 2025, 2101, 2102, 2103 või 2104 ettenähtud teo, – karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni seitsme aastani.»

§ 5.  Paragrahvi 2101:

1) pealkiri ja lõiked 1 ning 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2101. Narkootilise või psühhotroopse aine ebaseaduslik valmistamine, ümbertöötamine, vedu või edasisaatmine edasiandmise eesmärgita

(1) Narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku valmistamise, ümbertöötamise, veo või edasisaatmise eest edasiandmise eesmärgita – karistatakse vabadusekaotusega ühest kuni viie aastani.

(2) Sama tegevuse eest, kui see pandi toime:
1) teistkordselt või
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud mingi käesoleva koodeksi §-des 2022, 2023, 2025 2102, 2103 või 2104 ettenähtud kuriteo, või
3) siis, kui nimetatud tegevuse objektiks oli narkootiline või psühhotroopne aine suures koguses, – karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni seitsme aastani.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 2102 pealkiri ja lõiked 1 ning 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2102. Narkootilise või psühhotroopse aine ebaseaduslik valmistamine, ümbertöötamine, omandamine, hoidmine, vedu, edasisaatmine edasiandmise eesmärgil

(1) Narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku valmistamise, ümbertöötamise, omandamise, hoidmise, veo või edasisaatmise eest edasiandmise eesmärgil, samuti narkootilise või psühhotroopse aine ebaseadusliku edasiandmise eest – karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni seitsme aastani.

(2) Sama tegevuse eest, kui see pandi toime:
1) teistkordselt või
2) isikute grupi poolt või
3) isiku poolt, kes on varem toime pannud mingi käesoleva koodeksi §-des 2022, 2023, 2025, 2101, 2103 või 2104 ettenähtud kuriteo, või
4) siis, kui nimetatud tegevuse objektiks oli narkootiline või psühhotroopne aine suures koguses, – karistatakse vabadusekaotusega viiest kuni kaheksa aastani.»

§ 7. Paragrahvis 2103 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuust kuni viie aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kuue aastani»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kaheksa aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega viiest kuni kaheksa aastani»;

3) lõikes 3 asendatakse sõnad «karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuni kaheteistkümne aastani» sõnadega «karistatakse vabadusekaotusega seitsmest kuni kaheteistkümne aastani».

II. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578; 95, 609 ja 613; 2001, 3, 5; 2001, 17, 76; 18, 87) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 8. Paragrahvi 21 lõike 3 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Politseiprefekt või politseidirektor võib määrata rahatrahvi kuni kahesaja päevapalga ulatuses käesoleva seadustiku §-des 96, 98 lg 1 ja 2, 101 lg 2, 103, 104 ja 158 nimetatud õiguserikkumiste eest.»

§ 9. Paragrahvis 158 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «määratakse rahatrahv kuni viiekümne päevapalga ulatuses» sõnadega «määratakse rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kolmkümmend ööpäeva»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Paragrahvi 168 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnipidamisasutuse või väljasaatmislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku mis tahes viisil toimetamise eest – määratakse rahatrahv viiekümne kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses või haldusarest kuni viisteist ööpäeva.

(2) Kinnipidamisasutuses või väljasaatmislaagris või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldavas asutuses kinnipeetavale või väljasaadetavale alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku mis tahes viisil üleandmise eest – määratakse rahatrahv viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kolmkümmend ööpäeva.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json