Teksti suurus:

Telekommunikatsiooniseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 23, 125

Telekommunikatsiooniseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.02.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. veebruari 2001. a otsusega nr 1003

I. Telekommunikatsiooniseaduses (RT I 2000, 18, 116; 78, 495) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvis 3:

1) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Telekommunikatsioonivõrgu liigid on telefonivõrk, mobiiltelefonivõrk, raadiovõrk, püsiliinivõrk ja lülitatav lairibavõrk.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 221 ja 222 järgmises sõnastuses:

« (221) Kõne edastamine käesoleva seaduse tähenduses on sõnumit kandva signaali edastamine telekommunikatsioonivõrgus.

(222) Kõne edastamise liigid on:
1) telefonikõne, mille puhul on sõnumi loojaks hääl;
2) Interneti sissehelistamiskõne, mille puhul on sõnumi loojaks vastav modem;
3) faksikõne, mille puhul on sõnumi loojaks faksiseade.»

§ 2. Seaduse 7. peatükki täiendatakse §-ga 391 järgmises sõnastuses:

« § 391. Sidumisteenuse osutamine ja sidumise tasandid

(1) Signaali algatamine (call origination) on sidumisteenus, mis seisneb signaali edastamises telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punktist sidumispunkti.

(2) Signaali lõpetamine (call termination) on sidumisteenus, mis seisneb signaali edastamises sidumispunktist telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punkti.

(3) Transiit on sidumisteenus, mis seisneb signaali edastamises kahe sidumispunkti vahel.

(4) Telefonijaama tarbijamahu väljaviik (remote subscriber stage) on telefonijaama eraldiseisev osa, mille abil kontsentreeritakse liiklust.

(5) Kohaliku kõne tariifipiirkond on ühes konkreetses telekommunikatsioonivõrgus ühesuguse tasumääraga telefoni- või mobiiltelefoniteenuse osutamise geograafiline piirkond, milles asub nii kõne algataja kui ka kõne vastuvõtja.

(6) Sidumine kohalikul tasandil (local level interconnection) seisneb telefoni- või mobiiltelefonivõrkude sidumises sidumispunktis, mis on ühendatud sidumist pakkuva või sidumiseks kohustatud telefoni- või mobiiltelefonivõrgu operaatori telefonijaamaga, mille kaudu on juurdepääs sidumist pakkuva või sidumiseks kohustatud telefoni- või mobiiltelefonivõrgu operaatori ühe kohaliku kõne tariifipiirkonna telekommunikatsiooniteenuste kasutajatele.

(7) Sidumine ühekordse transiidi tasandil (single transit interconnection, regional level) seisneb telefoni- või mobiiltelefonivõrkude sidumises sidumispunktis, mis on ühendatud sidumist pakkuva või sidumiseks kohustatud telefoni- või mobiiltelefonivõrgu operaatori telefonijaamaga, mille kaudu on juurdepääs vähemalt kahele sidumist pakkuva või sidumiseks kohustatud telefoni- või mobiiltelefonivõrgu operaatori kohaliku kõne tariifipiirkonna telekommunikatsiooniteenuste kasutajatele.

(8) Sidumine kahekordse transiidi tasandil (double transit interconnection, national level) seisneb telefoni- või mobiiltelefonivõrkude sidumises sidumispunktis, mis on ühendatud sidumist pakkuva või sidumiseks kohustatud telefoni- või mobiiltelefonivõrgu operaatori telefonijaamaga, mille kaudu on juurdepääs kõikidele selle telefoni- või mobiiltelefonivõrgu operaatori telekommunikatsiooniteenuste kasutajatele.

(9) Üldkasutatava telefoni- või mobiiltelefonivõrgu operaator võib võimaldada sidumist ja sidumisteenuse osutamist ühel või mitmel käesoleva paragrahvi lõigetes 6–8 sätestatud sidumise tasandil.

(10) Olulise turujõuga ettevõtjast üldkasutatava telefonivõrgu operaator on kohustatud võimaldama sidumist ja sidumisteenuse osutamist kõigil käesoleva paragrahvi lõigetes 6–8 sätestatud sidumise tasanditel vastava sidumisteenuse tasumääraga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul.

(11) Kui sidumist pakkuv või sidumiseks kohustatud üldkasutatava telefonivõrgu operaator ei võimalda sidumist ja sidumisteenuse osutamist kohalikul tasandil, siis vastava sidumisteenuse tasu arvestamisel võrdsustatakse telefonijaama tarbijamahu väljaviik kohalikul tasandil seotava telefonijaamaga.»

§ 3. Paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Olulise turujõuga ettevõtjast üldkasutatava telekommunikatsiooni-võrgu operaator on kohustatud sõlmima sidumislepingu ja siduma oma telekommunikatsioonivõrgu teise telekommunikatsioonivõrguga taotletud sidumispunktis kahe kuu jooksul pärast vastava taotluse saamist ning osutama taotletud sidumisteenust igas taotletud sidumispunktis.»

§ 4. Paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Olulise turujõuga ettevõtjast üldkasutatava telekommunikatsiooni-võrgu operaatori sidumisteenuse tasud ei tohi sõltuda telekommunikatsioonivõrgu liigist, milles signaal algatatakse või milles lõpetatakse, või sidumispunkti läbiva kõne edastamise liigist.»

§ 5. Paragrahvi 43 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Ettekirjutus kuulub viivitamatule täitmisele ning selle vaidlustamine ei peata ettekirjutuse täitmist.»

§ 6. Paragrahvi 98 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Ettekirjutuse täitmisel ei ole olulise turujõuga ettevõtja kohustatud täitma käesoleva seaduse § 54 lõigetes 1 ja 2 sätestatud teavitamise nõuet.»

§ 7. Paragrahv 107 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 107. Tarbijale numbri säilitamise kohustuse rakendamine

Käesoleva seaduse § 31 lõike 3 punktis 1 sätestatud üldkasutatava telefonivõrgu operaatori kohustust säilitada tarbija soovil temale number rakendatakse hiljemalt 2004. aasta 1. jaanuarist.»

§ 8.  Paragrahvi 109 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Olulise turujõuga ettevõtjast telefonivõrgu operaatori rakendatavad sidumisteenuse tasumäärad minuti kohta ei tohi 2001. aasta 31. detsembrini keskmiselt ületada:
1) 15 protsenti tema riigisisese kõne tasumäärast minuti kohta kohalikul tasandil sidumise korral;
2) 25 protsenti tema riigisisese kõne tasumäärast minuti kohta ühekordse transiidi tasandil sidumise korral;
3) 35 protsenti tema riigisisese kõne tasumäärast minuti kohta kahekordse transiidi tasandil sidumise korral.

(3) Sidumisteenuseturul olulise turujõuga ettevõtjast telefonivõrgu operaator rakendab sidumislepingus käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud tasumäära, kui käesoleva seaduse § 51 lõikes 7 nimetatud metoodika alusel arvestatud sidumisteenuse tasu ületab käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud tasumäära. Nimetatud juhul arvestatakse sidumisteenuse tasu koosseisus käesoleva seaduse § 51 lõike 4 punktis 1 sätestatud allahindlust 2001. aasta 31. detsembrini.»

II. Rakendussäte

§ 9. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json