Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 35, 581

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid" muutmine

Vastu võetud 26.03.2004 nr 23

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» (RT I 1999, 16, 273; 2002, 39, 245; 61, 375) § 16 lõike 3 alusel.

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» (RTL 2002, 18, 236; 2003, 22, 322) §-s 1 nimetatud lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 26. märtsi 2004. a määruse nr 23 «Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid»
lisa 2

Suunamiskiri rehabilitatsiooniasutusse

nr ………………

    rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks ja/või  
    isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks    
    rehabilitatsiooniplaani alusel teenuse osutamiseks  
   

Suunamiskirja väljastamise kuupäev       « ____» ____________ 200__ . a

   

________________________ Pensioniameti arstliku ekspertiisi komisjoni

   

__________________ koosseis

   

postiaadress: _________________________________________________________________________

   

tel: ______________________  e-post: ____________________________________________________

   

Ekspertarsti nimi ja allkiri: _____________________________     ___________________________

   

Sotsiaalkindlustusamet

   

postiaadress: _________________________________________________________________________

   

tel: ______________________  e-post: ____________________________________________________

   

Ametniku nimi ja allkiri: _______________________________     ___________________________

   

Puude raskusastme või rehabilitatsiooniplaani alusel osutatava teenuse taotleja

   

___________________________________________________________________________

   

                                          (ees- ja perekonnanimi)

   

___________________________________________________________________________

   

                                        (elukoht, kontaktandmed)

I TEATIS REHABILITATSIOONIPLAANI KOOSTAMISE JA/VÕI REHABILITATSIOONIPLAANI ALUSEL OSUTATUD TEENUSE KOHTA

SKA suunamiskiri nr ..........................

(täidab rehabilitatsiooniasutus)

Asutus: Aadress: Registrinumber: Rehabilitatsiooniplaani koostamise eest vastutav isik
(ees- ja perekonnanimi):


Telefon, faks, e-post
osutatud teenus hulk hind  

Allkiri_________________  

Kuupäev: ______________

rehabilitatsiooniteenuse osutamine rehabilitatsiooniasutuses (nädalates)    
rehabilitatsiooniteenuse osutamine väljaspool rehabilitatsiooniasutust (nädalates)

koht ja aadress: ______________________________

__________________________________________

   
Ööbimine rehabilitatsiooniasutuses    
HIND KOKKU:    

Puude raskusastme taotleja või rehabilitatsiooniplaani alusel teenuseid saanud isiku allkiri:

____________________________________________

II HINNANG REHABILITATSIOONIPLAANILE JA REHABILITATSIOONIPLAANI ALUSEL OSUTATUD TEENUSELE

(täidab ekspertarst)

rehabilitatsiooniplaanis sisalduvad andmed on piisavad puude raskusastme määramiseks;

osutatud rehabilitatsiooniteenused vastavad plaanile

rehabilitatsiooniplaanis sisalduvad andmed on ebapiisavad puude raskusastme määramiseks;

osutatud teenused ei vasta rehabilitatsiooniplaanile

puudused ja nende kõrvaldamise tähtaeg: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ ___________________________ ___________________________
              Kuupäev                  Nimi                  Allkiri

TEADMISEKS PUUDE RASKUSASTME TAOTLEJALE

1. jaanuaril 2002. a jõustunud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatuse kohaselt (vt seaduse § 21 lõige 2) on Teile puude raskusastme määramiseks vaja koostada isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Isiklik rehabilitatsiooniplaan on vajalik selleks, et hinnata Teie tegevusvõimet, vajadust kõrvalabi, juhendamise või järelevalve järele. Samuti tuuakse rehabilitatsiooniplaanis ära Teie iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused. Rehabilitatsiooniplaan koostatakse Teie või Teie seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel sotsiaalministri kehtestatud nõuetele vastavas rehabilitatsiooniasutuses.

Lisame rehabilitatsiooniasutuste nimekirja, kust Teil on võimalik valida rehabilitatsiooniplaani koostav ja rehabilitatsiooniplaani alusel teenust osutav asutus.
Palun valige rehabilitatsiooniasutus «X»-ga tähistatud asutuste hulgast ja soovitavalt 2 nädala jooksul pöörduge teenusele registreerumiseks valitud asutusse.
Rehabilitatsiooniasutus registreerib taotluse ja nimetab teenuse alustamise aja. Kui rehabilitatsiooniasutuses on pikk ooteaeg teenusele pääsemiseks või kui valitud asutuse kompetents ei vasta Teie vajaduste spetsiifikale, nõustatakse Teid sobiva asutuse valikul.
• Rehabilitatsiooniasutusse rehabilitatsiooniplaani tegema või rehabilitatsiooniplaani alusel teenust saama minnes võtke kaasa käesolev suunamiskiri.
• Sotsiaalministri 08.01.2002 määruse nr 9 «Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord» alusel, mille paragrahvis 7 on sätestatud puude raskusastme määramise päev, juhime tähelepanu, et
1) puude raskusaste määratakse alates ekspertiisitaotluse esitamise päevast, kui ekspertiisikomisjonile või Sotsiaalkindlustusametile on rehabilitatsiooniplaan esitatud või saadetud kolme kuu jooksul alates suunamiskirja saamisest;
2) rehabilitatsiooniplaani hilisemal esitamisel määratakse puude raskusaste alates rehabilitatsiooniplaani saabumise päevast.

TEADMISEKS REHABILITATSIOONIASUTUSELE

Rehabilitatsiooniasutus tagastab täidetud suunamiskirja koos rehabilitatsiooniplaaniga isiku suunanud pensioniameti arstliku ekspertiisi komisjonile või Sotsiaalkindlustusametile.

/otsingu_soovitused.json