Teksti suurus:

Patendivoliniku seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 27, 151

Patendivoliniku seadus

Vastu võetud 21.02.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. märtsi 2001. a otsusega nr 1021

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus sätestab patendivoliniku tegevuse õiguslikud alused.

§ 2. Patendivolinik

(1) Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal (edaspidi õigusteenus).

(2) Patendivolinikuna võib tegutseda isik, kellele on käesolevas seaduses sätestatud alustel ja korras antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks ühes või mõlemas patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas.

(3) Patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnad on:
1) leiutis ja mikrolülituse topoloogia;
2) kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis.

(4) Seadusega ettenähtud juhtudel võib isikule õigusteenust osutada üksnes patendivolinik.

§ 3. Volituse kehtivus

(1) Kui seadusega on ette nähtud, et patendivolinik võib esitada volikirja pärast toimingu tegemist, loetakse volituse andmise päevaks toimingu tegemise päev, sõltumata volikirja allakirjutamise päevast.

(2) Volitus lõpeb:
1) kui patendivolinik loobub isiku esindamisest käesoleva seaduse § 5 lõikes 4 nimetatud juhtudel;
2) kui patendivoliniku kohta tehtud registreeringu andmed kustutatakse riiklikust patendivolinike registrist (edaspidi register);
3) patendivoliniku kutsetegevuse peatamise korral;
4) muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel peab patendivolinik teda volitanud isikut juhtunust viivitamata teavitama.

(4) Patendivoliniku surma või tema teovõimetuks tunnistamise või teovõime piiramise korral peab patendivoliniku pärija või eestkostja, samuti patendivoliniku äriühing viivitamata teavitama juhtunust majandusministrit või tema volitatud ametnikku.

2. peatükk
PATENDIVOLINIKU KUTSETEGEVUS JA JÄRELEVALVE PATENDIVOLINIKU KUTSETEGEVUSE ÜLE

§ 4. Patendivoliniku õiguspädevus

Oma kutsetegevuse valdkonnas on patendivolinik pädev:
1) osutama õigusteenust;
2) esindama isikut riigiasutustes ja kohtus ning muudel juhtudel;
3) koguma tõendeid;
4) vabalt valima ja kasutama isikule õigusteenuse osutamisel seadusega ettenähtud vahendeid ja viise;
5) tõestama asutustele esitatavate tööstusomandialaste dokumentide tõlkeid ja ärakirju.

§ 5. Patendivoliniku kohustused

(1) Patendivolinik on kohustatud:
1) kasutama teda volitanud isiku huvides kõiki seadusega ettenähtud vahendeid ja viise, säilitades kutseau ja väärikuse;
2) teavitama teda volitanud isikut õigusteenuse osutamisega seotud toimingutest;
3) pidama õigusteenuse osutamisega seotud toimingute nimekirja.

(2) Patendivolinik ei omanda isikule õigusteenust osutades tema õigusi.

(3) Patendivolinik ei või õigusteenust osutada isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolinik samas asjas õigusteenust osutab või on osutanud, samuti muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

(4) Patendivolinik võib oma algatusel loobuda isikule õigusteenuse osutamisest, kui isik on:
1) esitanud nõude, mille täitmiseks patendivolinik peab rikkuma seadust või kutse-eetika nõudeid;
2) jätnud korduvalt õigusteenuse eest tähtaegselt tasumata;
3) oma tegevusega muutnud võimatuks temale õigusteenuse osutamise;
4) kuritarvitanud patendivoliniku nime või kutset.

§ 6. Patendivoliniku kutsetegevuse tagatised

(1) Patendivolinik on õigusteenust osutades sõltumatu ja juhindub seadustest, samuti kutse-eetika nõuetest, headest kommetest ja südametunnistusest.

(2) Patendivolinikule usaldatud andmed on konfidentsiaalsed. Asjaolude kohta, mis on patendivolinikule või patendivoliniku äriühingu töötajale saanud teatavaks õigusteenust osutades, ei saa teda tunnistajana üle kuulata ega temalt seletust nõuda.

(3) Patendivolinikult või patendivoliniku äriühingu töötajalt, samuti patendivoliniku äriühingult ei või ära võtta õigusteenuse osutamise käigus saadud teabekandjaid.

§ 7. Kutsesaladuse hoidmine

(1) Patendivolinik on kohustatud hoidma saladuses õigusteenust osutades temale teatavaks saanud ärisaladust. Nimetatud kohustus ei ole ajaliselt piiratud ja kehtib ka pärast patendivoliniku kutsetegevuse lõppemist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus kehtib ka patendivoliniku äriühingu töötaja, samuti avaliku teenistuja suhtes, kellele patendivoliniku kutsesaladus on teatavaks saanud seoses teenistuskohustuste täitmisega.

(3) Isik või tema õigusjärglane võib kirjaliku nõusolekuga vabastada patendivoliniku kutsesaladuse hoidmise kohustusest.

(4) Kutsesaladuse hoidmise kohustus ei laiene kulude sissenõudmisele patendivoliniku õigusteenuse eest.

(5) Kutsesaladuse rikkumiseks ei loeta andmete avaldamist patendivoliniku kutsetegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule.

§ 8. Patendivoliniku kutsetegevuse viisid

(1) Patendivolinik võib tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana, patendivoliniku äriühingu kaudu või, patendivoliniku kutset omades, teise isikuga sõlmitud töölepingu alusel.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku andmed peavad olema kantud äriregistrisse.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev patendivolinik või patendivoliniku äriühing peab teatama registrile oma ja äriühingu kontaktandmed. Andmed patendivoliniku äriühingu kaudu tegutsevate patendivolinike kohta edastab registrile äriühing. Patendivoliniku kutset omav teise isikuga sõlmitud töölepingu alusel tegutsev isik peab registrile teatama oma ja tööandja kontaktandmed.

§ 9. Patendivoliniku äriühing

(1) Patendivoliniku äriühing võib osutada vaid õigusteenust.

(2) Patendivoliniku äriühing võib ühineda ainult teise patendivoliniku äriühinguga.

(3) Täisühingu või usaldusühinguna tegutseva patendivoliniku äriühingu ühinguleping sõlmitakse kirjalikult ja see lisatakse ühingu äriregistrisse kandmise avaldusele.

(4) Patendivoliniku äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku ärinimes peab sisalduma sõna «patendibüroo» või «patendivolinik».

§ 10. Varaline vastutus

(1) Õigusteenuse osutamise korral vastutab patendivolinik süüliselt tekitatud varalise kahju eest.

(2) Kui patendivolinik osutab õigusteenust patendivoliniku äriühingu kaudu, vastutavad patendivolinik ja äriühing käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju eest solidaarselt.

§ 11. Patendivoliniku kutsekindlustus

(1) Käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud kahju hüvitamise tagamiseks on patendivolinik või patendivoliniku äriühing kohustatud sõlmima lepingu patendivoliniku vastutuse kindlustamiseks.

(2) Kindlustussumma alammäär on üks miljon krooni.

(3) Kindlustusandjal on tagasinõudeõigus füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku ja patendivoliniku äriühingu või patendivoliniku vastu, kui kindlustushüvitis on välja makstud patendivoliniku tahtliku teo tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks.

§ 12. Patendivoliniku reklaam

(1) Patendivolinikul ja patendivoliniku äriühingul on keelatud ennast ja oma tegevust reklaamida.

(2) Reklaamiks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta teavet patendivoliniku ja patendivoliniku äriühingu nime, kutsetegevuse valdkondade, kontaktandmete ega patendivoliniku äriühingu töötajate kohta.

(3) Teave kõikide patendivolinike ja patendivoliniku äriühingute nimede, tegevusvaldkondade ning kontaktandmete kohta avaldab Patendiamet oma ametlikus väljaandes ja registri Interneti-lehel.

§ 13. Riiklik järelevalve patendivoliniku kutsetegevuse üle

(1) Riiklikku järelevalvet patendivoliniku kutsetegevuse üle teostab majandusminister või tema volitatud ametnik.

(2) Patendivolinik, kelle kutsetegevuse üle riiklikku järelevalvet teostatakse, on majandusministri või tema volitatud ametniku nõudel kohustatud:
1) ilmuma Majandusministeeriumi;
2) esitama majandusministrile või tema volitatud ametnikule patendivoliniku kutsetegevusega, samuti sellega seonduva patendivoliniku äriühingu asjaajamisega seotud dokumendid;
3) andma selgitusi patendivoliniku kutsetegevuse kohta.

(3) Majandusminister või tema volitatud ametnik võib:
1) teha patendivolinikule hoiatuse ja nõuda, et patendivolinik kõrvaldaks kutsetegevuses ilmnenud puudused majandusministri või tema volitatud ametniku määratud tähtaja jooksul;
2) peatada patendivoliniku kutsetegevuse käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud juhtudel;
3) teha patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud juhtudel.

3. peatükk
PATENDIVOLINIKU KUTSE ANDMINE

§ 14. Patendivoliniku kutse andmise tingimused

(1) Patendivoliniku kutse võib saada isik, kes:
1) on teovõimeline;
2) on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kelle püsiv elukoht on Eestis;
3) omab kõrgharidust;
4) valdab kõnes ja kirjas eesti keelt;
5) on töötanud enne patendivoliniku kutse taotlemist selles valdkonnas, milles ta kutset taotleb, vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus;
6) valdab patendivoliniku kutsetegevuseks vajalikus ulatuses kahte võõrkeelt, millest vähemalt üks on Euroopa Patendiameti ametlik töökeel;
7) ei ole kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

(2) Patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus töötamise aja hulka arvestatakse Patendiametis vastavas valdkonnas töötamise aeg, kuid mitte rohkem kui kaks aastat.

§ 15. Patendivoliniku kutsekomisjon

(1) Patendivoliniku kutse andmiseks moodustab majandusminister vähemalt kuueliikmelise patendivoliniku kutsekomisjoni (edaspidi komisjon), kinnitab selle koosseisu ning määrab komisjoni esimehe.

(2) Komisjoni koosseisu määratakse kaks Patendiameti teenistujat ja kaks patendivolinikku.

(3) Komisjon on pädev otsustama, kui otsustamises osaleb komisjoni esimees või esimehe äraolekul komisjoni liige, kelle komisjoni esimees on määranud ennast asendama, ning vähemalt neli komisjoni liiget.

(4) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks komisjoni esimehe või teda asendava komisjoni liikme hääl.

(5) Komisjoni põhimääruse kehtestab majandusminister.

(6) Komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Majandusministeeriumi eelarve kaudu.

§ 16. Patendivoliniku kutse taotlemine

(1) Patendivoliniku kutse taotleja esitab komisjonile:
1) kirjaliku avalduse;
2) dokumendid, mis tõendavad käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele vastavust;
3) patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute aruande tema poolt tehtud tööstusomandialastest toimingutest (edaspidi aruanne);
4) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

(2) Patendivoliniku kutse taotlemise avaldus peab sisaldama vähemalt:
1) ühte käesoleva seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud valdkonda, milles tegutsemiseks kutset taotletakse;
2) kutse taotleja kinnitust selle kohta, et ta vastab käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele.

(3) Kui patendivoliniku kutse taotlemise avaldus või aruanne ei vasta käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele, teeb komisjon patendivoliniku kutse taotlemise avalduse menetlusse võtmisest keeldumise otsuse ja saadab selle kutse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 17. Patendivoliniku kutseeksam

(1) Patendivoliniku kutseeksam (edaspidi eksam) on patendivoliniku kutse taotleja teadmiste kontrollimine patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas, milles ta kutset taotleb.

(2) Eksam toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

(3) Eksami toimumise aja ja koha määrab komisjon.

(4) Eksam on kirjalik. Eksam koosneb eksamineeritava teoreetiliste teadmiste kontrollimisest ja tööstusomandialaste kaasusülesannete lahendamisest.

(5) Eksamitulemust hinnatakse hindega ühest kümneni.

(6) Eksamihinne on komisjoniliikmete antud hinnete keskmine, mis ümardatakse täisarvuks. Hinne alla viie loetakse mitterahuldavaks.

(7) Kui eksamineeritav on saanud mitterahuldava hinde, ei ole patendivoliniku kutse taotleja eksamit sooritanud.

(8) Kui patendivoliniku kutse taotleja ei sooritanud eksamit, võib ta eksami uuesti teha kolme kuu pärast.

(9) Kolmandat või enamat korda võib patendivoliniku kutse taotleja teha eksami viimasest eksamist kolme aasta möödumisel.

§ 18. Otsus

(1) Komisjon teeb patendivoliniku kutse andmise otsuse, kui patendivoliniku kutse taotleja:
1) vastab käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele;
2) on kinnitanud oma vastavust käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele;
3) on sooritanud eksami.

(2) Komisjon teeb patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsuse, kui patendivoliniku kutse taotleja ei vasta käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõuetele või ei soorita eksamit.

(3) Patendivoliniku kutse andmise otsus jõustub patendivoliniku kutse andmise otsuse registreeringu tegemisel registris.

(4) Patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsus jõustub selle tegemise päevast.

(5) Patendivoliniku kutse andmise otsuse ärakiri saadetakse patendivoliniku kutse taotlejale ja registrile kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse andmise otsuse tegemise päevast arvates.

(6) Patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse patendivoliniku kutse taotlejale kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsuse jõustumise päevast arvates.

(7) Patendivoliniku kutse taotlemise eest tasutud riigilõivu ei tagastata.

§ 19. Patendivoliniku kutsetegevuse peatamine ja taastamine

(1) Patendivoliniku kutsetegevus peatatakse, kui:
1) patendivolinik ei saa tervislikel või muudel põhjustel täita patendivoliniku kohustusi järjest rohkem kui kuus kuud;
2) patendivolinik on pankrotivõlgnik;
3) patendivoliniku äriühing, mille kaudu patendivolinik osutab õigusteenust, on pankrotivõlgnik;
4) patendivolinik on registrile esitanud peatamise taotluse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 nimetatud juhtudel peab patendivolinik esitama majandusministrile või tema volitatud ametnikule patendivoliniku kutsetegevuse peatamise avalduse ja peatamise alust tõendava dokumendi viie tööpäeva jooksul kutsetegevuse peatamise aluse tekkimise päevast arvates. Patendivolinik peab teavitama tema esitatud patendivoliniku kutsetegevuse peatamise avaldusest isikuid, kellele ta osutab õigusteenust, viie tööpäeva jooksul kutsetegevuse peatamise aluse tekkimise päevast arvates.

(3) Patendivoliniku kutsetegevuse peatamise otsuse teeb majandusminister või tema volitatud ametnik viie tööpäeva jooksul patendivoliniku kutsetegevuse peatamise avalduse esitamise päevast arvates või 10 tööpäeva jooksul patendivoliniku kutsetegevuse peatamise aluse tekkimise päevast arvates.

(4) Patendivoliniku kutsetegevuse peatamise otsuse ärakiri saadetakse patendivolinikule ja registrile kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutsetegevuse peatamise otsuse tegemise päevast arvates.

(5) Patendivoliniku kutsetegevuse taastamiseks esitab patendivolinik majandusministrile või tema volitatud ametnikule avalduse ja dokumendid, mis tõendavad, et kutsetegevuse peatamise alus on ära langenud.

(6) Majandusminister või tema volitatud ametnik teeb avalduse alusel patendivoliniku kutsetegevuse taastamise või taastamisest keeldumise otsuse.

(7) Kui patendivoliniku kutse on peatatud enamaks kui viis aastat, taastatakse patendivoliniku kutse pärast käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud eksami sooritamist.

§ 20. Patendivoliniku kutse äravõtmine

(1) Patendivoliniku kutse võetakse ära, kui patendivolinik:
1) on patendivoliniku kutsetegevuses rikkunud seadust;
2) ei ole korduvalt täitnud käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud kohustusi;
3) ei vasta käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
4) esitab patendivoliniku kutsest loobumise avalduse.

(2) Majandusminister või tema volitatud ametnik teeb patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse 10 tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse äravõtmise alusest teada saamise päevast arvates.

(3) Patendivoliniku kutse äravõtmise otsus jõustub patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse registreeringu tegemisel registris.

(4) Patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse ärakiri saadetakse patendivolinikule ja registrile kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse tegemise päevast arvates.

4. peatükk
RIIKLIK PATENDIVOLINIKE REGISTER

§ 21. Registri asutamine

(1) Registri asutab Vabariigi Valitsus.

(2) Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 22. Registri pidamine

(1) Registri vastutav töötleja on Patendiamet.

(2) Registrikanded on:
1) registreeringu andmete kanne,
2) registreeringu andmete muutmise kanne ja
3) registreeringu kustutamise kanne.

(3) Registrikanne tehakse komisjoni, majandusministri või tema volitatud ametniku või kohtu otsuse alusel viie tööpäeva jooksul registrikande aluseks olevate dokumentide registrisse jõudmise päevast arvates.

(4) Registrikanne jõustub selle tegemise päeval.

(5) Registrikande teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

§ 23. Registri avalikkus ja teabe väljastamine

(1) Register on avalik. Igaühel on õigus tutvuda registrikannetega ja saada neist ärakirju.

(2) Registrist kirjaliku teabe väljastamise eest võetakse riigilõivu, välja arvatud teabe väljastamise eest järelevalveõiguslikule ametiisikule või kohtule.

§ 24. Registreeringu andmed

Registreeringu andmed on:
1) patendivoliniku registrinumber;
2) patendivoliniku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
3) andmed patendivoliniku hariduse kohta;
4) patendivoliniku kutsetegevuse valdkond;
5) võõrkeeled, mida patendivolinik valdab kutsetegevuseks vajalikus ulatuses;
6) patendivoliniku kutse andmise otsuse tegemise päev;
7) patendivoliniku või patendivoliniku äriühingu, mille kaudu patendivolinik tegutseb, äriregistri registrikaardi andmed, tegevuskoha aadress ja muud kontaktandmed;
8) andmed patendivoliniku kutsetegevuse peatamise, patendivoliniku kutsetegevuse taastamise, patendivoliniku kutsetegevuse taastamisest keeldumise ja patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse kohta.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 25. Seaduse kohaldamine enne käesoleva seaduse jõustumist registrisse kantud patendivolinike suhtes

Eesti Vabariigi riiklikku patendivolinike registrisse kantud patendivolinikud registreeritakse ümber käesoleva seaduse alusel asutatud registris samades tegevusvaldkondades, milles neil oli õigus tegutseda enne käesoleva seaduse jõustumist.

§ 26. Riigilõiv

Käesolevas seaduses ettenähtud toimingute sooritamise eest võetakse riigilõivu riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237; 49, 300; 54, 346 ja 349; 55, 365; 57, 372 ja 373; 59, 379; 60, õiend; 78, 498; 84, 534; 92, 597 ja 598; 95, 607 ja 611; 2001, 2, 2; 3, 4; 16, 69 ja 72) sätestatud määrade järgi.

§ 27. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseadust (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237; 49, 300; 54, 346 ja 349; 55, 365; 57, 372 ja 373; 59, 379; 60, õiend; 78, 498; 84, 534; 92, 597 ja 598; 95, 607 ja 611; 2001, 2, 2; 3, 4; 16, 69 ja 72) täiendatakse §-dega 14718 ja 14719 järgmises sõnastuses:

« § 14718. Patendivoliniku kutse taotlemine

Patendivoliniku kutse taotlemise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni iga avalduses märgitud tööstusomandi valdkonna eest.

§ 14719. Teabe väljastamine riiklikust patendivolinike registrist

Kirjaliku teabe väljastamise eest riiklikust patendivolinike registrist tasutakse riigilõivu 120 krooni iga dokumendi eest.»

§ 28. Kaubamärgiseaduse muutmine

Kaubamärgiseaduses (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231; 1999, 93, 834; 102, 907) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taotleja võib kaubamärgi registreerimise taotluse esitada ja ajada kaubamärgi registreerimisega ning registreeringu jõushoidmisega seotud asju ise või patendivoliniku kaudu. Välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud ajavad kaubamärgi Eesti Vabariigis registreerimise ja registreeringu jõushoidmisega seotud asju ainult patendivoliniku kaudu.»;

2) paragrahv 91 tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Patendiseaduse muutmine

Patendiseaduse (RT I 1994, 25, 406; 1998, 74, 1227; 107, 1768; 1999, 84, 764) § 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Patenditaotleja võib esitada patenditaotluse ning ajada patendi taotlemise ja patendi jõushoidmisega seotud asju ise või patendivoliniku kaudu.»

§ 30. Kasuliku mudeli seaduse muutmine

Kasuliku mudeli seaduse (RT I 1994, 25, 407; 2000, 60, 388) § 181 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kasuliku mudeli registreerimise ja registreeringu jõushoidmisega seotud toiminguid teostab taotleja või tema volitatud patendivolinik.»

§ 31. Tööstusdisaini kaitse seaduse muutmine

Tööstusdisaini kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466; 1998, 108/109, 1783) § 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tööstusdisainilahenduse registreerimise ja registreeringu jõushoidmisega seotud toiminguid teostab taotleja või tema volitatud patendivolinik.»

§ 32. Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse muutmine

Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse (RT I 1998, 108/109, 1783) § 19 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) volikiri, kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu või kui taotlejatel on ühine esindaja.»

§ 33. Geograafilise tähise kaitse seaduse muutmine

Geograafilise tähise kaitse seaduse (RT I 1999, 102, 907; 2000, 40, 252) § 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Geograafilise tähise registreerimise ja registreeringu jõushoidmisega seotud toiminguid teostab taotleja või tema volitatud patendivolinik.»

§ 34. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub ühe kuu möödumisel Riigi Teatajas avaldamise päevast.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json