Teksti suurus:

2001. aasta põllumajandusloenduse loendustöötajate töö tasustamise ning kulude hüvitamise kord ja määrad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 30, 162

2001. aasta põllumajandusloenduse loendustöötajate töö tasustamise ning kulude hüvitamise kord ja määrad

Vastu võetud 20.03.2001 nr 101

Määrus kehtestatakse «Põllumajandusloenduse seaduse» (RT I 2000, 35, 217) § 17 lõike 7 alusel.

§ 1. Loendustöötajale kohaldatavad palgamäärad

(1) Ringkonnajuhataja, ringkonnajuhataja asetäitja ja loendajate juhendaja töö tasustamisel kohaldatakse järgmisi kuupalgamäärasid:
1) ringkonnajuhataja kuupalgamäär on 5060 krooni;
2) ringkonnajuhataja asetäitja kuupalgamäär on 4680 krooni;
3) loendajate juhendaja kuupalgamäär on 4330 krooni.

(2) Ringkonnajuhatajale või tema asetäitjale määratud kuupalgamäära võib diferentseerida koefitsiendiga 0,8 või 1,2 vastavalt sellele, kas ringkonnajuhataja või tema asetäitja koormus on ettenähtud keskmisest koormusnormist ühe loenduspiirkonna võrra väiksem või suurem. Põllumajandusloenduse loendustöötaja koormusnormid määratakse tulenevalt «Põllumajandusloenduse seaduse» § 9 lõike 3 alusel kehtestatud koormusnormidest.

(3) Loendajale kohaldatakse töö tasustamist tükitöö alusel.

(4) Loendaja tunnipalgamäär on 24 krooni, millest lähtuvalt kohaldatakse normaaloludes tükitöö tegemiseks kuluva ajaga vastavuses järgmisi tükitööpalga määrasid:
1) ühe põllumajandusliku majapidamise, kus toodetakse põllumajandussaadusi, loendamise eest 63 krooni;
2) ühe põllumajandusliku majapidamise, kus ei toodeta põllumajandussaadusi, loendamise eest 25 krooni 20 senti;
3) ühe põllumajandusliku kodumajapidamise loendamise eest 25 krooni 20 senti.

§ 2. Loendustöötajale kohaldatav lisatasu

(1) Ringkonnajuhatajale, tema asetäitjale ja loendajate juhendajale võib maksta lisaülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest ühekordset lisatasu lisatasumääraga kuni 50% vastavalt neile määratud kuupalgamäärale. Lisatasu määratakse Statistikaameti peadirektori käskkirja alusel.

(2) Loendajale võib maksta töö eest tavalisest raskemates tingimustes lisatasu kuni 15% temale arvestatud tükitöö töötasust. Lisatasu määratakse, lähtudes ringkonnajuhataja poolt kinnitatud loendajate juhendaja esildisest, Statistikaameti peadirektori käskkirja alusel.

§ 3. Loendustöötajale kulude hüvitamise kord ja määrad

(1) Loendustöötaja lähetuskulud hüvitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusele nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» (RT I 2000, 102, 680) või vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 1996. a määrusele nr 13 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise tingimuste, ulatuse ja korra kinnitamine» (RT I 1996, 5, 97; 1997, 48, 785; 1998, 10, 114; 2000, 14, 99).

(2) Loendustöötaja isikliku sõiduauto kasutamise kulud hüvitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määrusele nr 78 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäär» (RT I 2000, 20, 118).

(3) Loendustöötaja lähetuskulude ja isikliku sõiduauto kasutamise kulud hüvitatakse määrades, mis on sätestatud lõigetes 1 ja 2 nimetatud õigusaktides.

(4) Loendustöötaja lähetuskulud hüvitatakse Statistikaameti peadirektori käskkirja alusel ja isikliku sõiduauto kasutamise kulud, lähtudes ringkonnajuhataja esildisest, Statistikaameti peadirektori käskkirja alusel.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json