Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 31, 173

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.03.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. märtsi 2001. a otsusega nr 1028

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduse (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68) § 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 37. Andmed käesoleva seaduse alusel väljaantavate dokumentide kohta

Andmed käesoleva seaduse alusel väljaantavate dokumentide kohta kantakse rahvastikuregistrisse vastavalt rahvastikuregistri seadusele (RT I 2000, 50, 317). Andmeid Eestis ebaseaduslikult viibiva välismaalase dokumentide kohta töödeldakse välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68) alusel kehtestatud siseministri määrusega sätestatud korras.»

§ 2. Rahvastikuregistri seaduses (RT I 2000, 50, 317) tehakse järgmised täiendused ja muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktidega 81, 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

« 81) ajutine reisidokument;

9 1) tagasipöördumistunnistus;

9 2) tagasipöördumise luba;»;

2) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, diplomaatilise passi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi, tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise aluseks olevad dokumendid;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json