Teksti suurus:

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 31, 174

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 07.03.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. märtsi 2001. a otsusega nr 1029

I. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578; 95, 609 ja 613; 2001, 3, 5; 17, 76; 18, 87; 21, 115 ja 116) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvis 10:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «§-des» arvuga «65,»;

2) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «147 lg 4 ja 7» sõnadega «, 1471 lg 1 ja 2».

§ 2. Paragrahvi 132 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Alaealise tubakatoote või alkohoolse joogiga kauplema lubamise eest – määratakse rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses.»

§ 3. Paragrahvi 1374 lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõnu «maksumärgiga märgistamata» sõnadega «või teistele kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis».

§ 4. Seadustikku täiendatakse §-dega 1471–1473 järgmises sõnastuses:

« § 1471. Suitsetamise piirangute rikkumine

(1) Suitsetamise eest kohtades, kus suitsetamine on seaduse alusel keelatud, – määratakse rahatrahv kuni kümne päevapalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tegevuse eest, kui süüdlasele on sama tegevuse eest aasta jooksul kaks korda kohaldatud halduskaristust, – määratakse rahatrahv kuni kahekümne päevapalga ulatuses.

(3) Suitsetamiskohtadele esitatavate nõuete mittejärgimise eest – määratakse rahatrahv kahekümne kuni saja päevapalga ulatuses.

§ 1472. Alaealisele tubakatoote mis tahes viisil pakkumine

(1) Alaealisele tubakatoote mis tahes viisil pakkumise eest – määratakse rahatrahv kuni viiekümne päevapalga ulatuses.

(2) Alaealisele tubakatoote mis tahes viisil pakkumise eest vanemate, neid asendavate isikute või isiku poolt, kellest alaealine on teenistuslikus sõltuvuses, – määratakse rahatrahv kahekümne kuni saja päevapalga ulatuses.

§ 1473. Tubakatoote ostmine alaealisele

Tubakatoote ostmise eest alaealisele – määratakse rahatrahv kuni viiekümne päevapalga ulatuses.»

§ 5. Paragrahvis 189:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast arvu «147« sõnadega «, 1471 lg 1 ja 2, 1472, 1473»;

2) lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast arvu «144» sõnadega «, 1471 lg 1 ja 2, 1472, 1473» ja pärast sõnu «150 lg 1» arvudega «, 151, 152»;

3) lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast arvu «142» sõnadega «, 1471 lg 1 ja 2, 1472, 1473» ja pärast sõnu «150 lg 1» arvudega «, 151, 152».

§ 6. Paragrahvi 200 lõiget 1 täiendatakse pärast arvu «1101» arvuga «, 1471».

§ 7. Paragrahvis 205:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast arvu «135» arvuga «, 1471»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «ning 135» sõnadega «, 135 ja 1471».

§ 8. Paragrahvi 228 lõike 1 punkti 29 täiendatakse enne arvu «1376» arvuga «1374,».

§ 9. Paragrahvi 238 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) maksumärgiga märgistamata või teistele kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoode;».

II. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 ja 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376; 84, 533; 92, 597; 104, 685; 2001, 21, 115 ja 116) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Paragrahvis 33:

1) lõikest 2 jäetakse välja arv «1591»;

2) lõiget 3 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« 8) võltsitud maksumärgile või asjale, mis on märgistatud võltsitud maksumärgiga;
9) maksumärgiga märgistamata või teistele kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatootele.»

§ 11. Koodeksit täiendatakse §-ga 1492 järgmises sõnastuses:

« § 1492. Tubakatoodete käitlemise korra rikkumine

Maksumärgiga märgistamata või teistele kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatootega kauplemise, hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest suures ulatuses – karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»

III. § 12. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 2. mail.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2001. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json