Teksti suurus:

Kontrollproovide võtmise kord ning kogused ja kontrollimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 32, 177

Kontrollproovide võtmise kord ning kogused ja kontrollimise kord1

Vastu võetud 28.03.2001 nr 107

Määrus kehtestatakse «Aiandustoodete seaduse» (RT I 2000, 89, 579) § 72 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev määrus reguleerib aiandustoodetest kontrollproovide võtmist aiandustoote kvaliteedi nõuetekohasuse kontrollimiseks vastavalt «Aiandustoodete seaduse» §-dele 13, 14 ja 15.

(2) Kontrollproovide võtmise õigus on Taimetoodangu Inspektsiooni ja Tarbijakaitseameti järelevalveametnikul vastavalt «Aiandustoodete seaduse» § 68 lõigetele 1 ja 2.

(3) Kontrollproovide võtmise õigus laieneb Taimetoodangu Inspektsiooni poolt volitatud isikule vastavalt «Aiandustoodete seaduse» § 72 lõikele 4.

§ 2. Kontrollproovi võtmine

(1) Kontrollproov võetakse «Aiandustoodete seaduse» §-des 13, 14 ja 15 sätestatud ajal ja kohas.

(2) Kontrollproovi võtmine on aiandustoote kogusest või partiist teatava koguse ajutine eraldamine aiandustoote nõuetekohasuse kontrollimiseks. Aiandustooteid võetakse kontrollprooviks mitme üksikproovina juhusliku valiku teel.

(3) Üksikproov on aiandustoote kogusest või partiist eraldatud üksikpakend või ühest kohast eraldatud teatav kogus pakendamata aiandustoodet. Üksikproovid võetakse mitmest erinevast kohast ühesuguste omadustega aiandustoodetest.

(4) Üksikproovide võtmise kohad aiandustoodete kogusest või partiist määrab järelevalveametnik või selleks volitatud isik.

(5) Samaaegselt kontrollitava aiandustoote mitme koguse või partii puhul tehakse kindlaks, kas koguseid või partiisid on võimalik eristada märgistuse abil. Kui neid on võimalik eristada, võetakse proov igast kogusest või partiist eraldi. Kui neid ei ole võimalik eristada, võib kõiki koguseid või partiisid, mis on ühesugused tooteliigi, päritolumaa, ettevõtja, kvaliteediklassi ja vajaduse korral sordi või suuruse alusel, käsitada ühe koguse või partiina.

§ 3. Kontrollproovi kogus

(1) Kontrollproov moodustatakse kindlast hulgast aiandustoodete kogust või partiid esindavatest üksikproovidest.

(2) Üksikproovide arvu ja kontrollproovi koguse määrab järelevalveametnik või selleks volitatud isik. Kontrollproovi kogus peab olema piisav aiandustoote koguse või partii kõigile kehtestatud nõuetele vastavuse määramiseks. Kui puu- ja köögiviljad on suure massiga ehk üle 2 kg ühiku kohta, võetakse kontrollprooviks üksikproove vähemalt viis eksemplari.

(3) Koguse või partii teistkordsel kontrollimisel või järelkontrollimisel tuleb võtta kontrollproov vastavuses määruse lisas toodud kontrollproovide kogustega.

(4) Aiandustoote koguse või partii võib tunnistada mittenõuetekohaseks vaid siis, kui kontrollproovi kogus vastab määruse lisas toodud kontrollproovide kogustele.

§ 4. Vähendatud proov

Värske puu- ja köögivilja sisu kvaliteedi nõuetekohasuse kontrollimiseks võib kontrollproovist võtta vähendatud proove, kui selleks on põhjendatud vajadus. Vähendatud proov on kontrollproovist võetud esindav kogus, mis on piisav aiandustoote koguse või partii mõnele kindlale nõudele vastavuse kontrollimiseks. Vähendatud proovi kogus ei või ületada 10% kontrollproovist.

§ 5. Kontrollimise kord

(1) Aiandustoodete koguse või partii vastavust «Aiandustoodete seaduse» § 11 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele kontrollitakse kontrollproovi alusel ja selle kontrollimise tulemused laiendatakse kogusele või partiile, millest kontrollproov on võetud.

(2) Pakendi, pakendamise ning märgistuse ja aiandustoodete nõuetekohasust kontrollitakse visuaalselt. Kui aiandustoodete suurusele ja massile on kehtestatud nõudeid, siis lisandub visuaalsele kontrollile suuruse ja massi määramine selleks kohaste mõõtevahenditega.

(3) Nõuetele mittevastavuse kahtluse korral kontrollitakse aiandustoodete sisu vähendatud proovist.

(4) Kontrollimiseks pakitakse kontrollproov lahti. Aiandustoodet võib kontrollida seda lahti pakkimata, kui pakendi liik ja laad seda võimaldavad.

(5) Nõuetele mittevastavate aiandustoodete osa määratakse protsentides tükiarvu või massi suhtes. Massi määramiseks kasutatakse kolmanda täpsusklassi kaale.

(6) Aiandustoodete koguse või partii kontrollimise tulemused protokollitakse vastavuses «Aiandustoodete seaduse» §-ga 73. Nõuetekohasele aiandustoodete kogusele või partiile antakse välja kvaliteeditõend.

§ 6. Teistkordne kontroll ja järelkontroll

(1) Aiandustoote kogust või partiid võib teist korda kontrollida, kui ühe kontrollimise põhjal koguse või partii tunnistamine nõuetekohaseks on raskendatud.

(2) Aiandustoote kogust või partiid peab teist korda kontrollima, kui määruse lisas ettenähtud kogusest väiksem kontrollproov osutus nõuetele mittevastavaks.

(3) Teistkordseks kontrolliks võetakse kontrollproov vastavalt § 3 lõikele 3.

Teistkordse kontrolli lõpptulemustes arvestatakse mõlema kontrollimise tulemusi.

(4) Järelkontroll on nõuetele mittevastavaks tunnistatud koguse või partii vastavusse viimise järel tehtud kvaliteedi nõuetekohasuse määramine § 3 lõike 3 kohaselt võetud kontrollproovi alusel.

(5) Järelkontrolli tulemuste arvestamisel esialgse kontrollimise tulemusi arvesse ei võeta.
1 Euroopa Ühenduste  Komisjoni määrus EMÜ/2251/92 (EÜT L  219, 4.08.1992, lk 9)

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 107 «Kontrollproovide võtmise kord ning kogused ja kontrollimise kord»
lisa

PAKENDATUD JA PAKENDAMATA AIANDUSTOODETEST TEISTKORDSEL JA JÄRELKONTROLLIL VÕETAVATE KONTROLLPROOVIDE VÄHIMAD KOGUSED

Pakendatud aiandustoodete partii

Pakendamata aiandustoodete koguse või partii

pakendite arv, tk üksikproovide vähim arv, tk mass või tükiarv, kg või tk üksikproovi vähim kogus, kg või tk
kuni 100 5 kuni 100 10
101 kuni 300 7 101 kuni 500 20
301 kuni 500 9 501 kuni 1000 30
501 kuni 1000 10 1001 kuni 5000 60
üle 1000 vähemalt 15 üle 5000 vähemalt 100

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Heiki KRANICH

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json