Teksti suurus:

Asjaõigusseaduse ja äriseadustiku muutmise seadus talu mõiste määratlemiseks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 34, 185

Asjaõigusseaduse ja äriseadustiku muutmise seadus talu mõiste määratlemiseks

Vastu võetud 13.03.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. märtsi 2001. a otsusega nr 1031

§ 1. Asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) § 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Põllumajandusliku kinnisasja päraldised ja talu mõiste

(1) Põllumajandussaaduste tootmise otstarbeks kasutatava kinnisasja päraldised on ka selle majandamiseks kasutatav põllumajandusinventar, masinad ja loomad, samuti maatüki saadused, mis on vajalikud majandamise jätkamiseks järgmise saagini.

(2) Talu on kõik ühe valdaja poolt põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasjad koos päraldistega.»

§ 2. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Talupidaja on ettevõtja, kelle tegevusalaks on põllumajandussaaduste tootmine ja kes selleks otstarbeks kasutab enda valduses olevat talu.»;

2) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Füüsilisest isikust talupidaja ärinimi ei pea sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime juhul, kui ärinimes sisaldub talu nimi.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json