Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse § 224 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 34, 190

Kaitseväeteenistuse seaduse § 224 muutmise seadus

Vastu võetud 22.03.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. märtsi 2001. a otsusega nr 1037

§ 1. Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167) § 224 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kuni 2003. aasta 16. aprillini võib allohvitseri või ohvitseri auastmega ametikohal töötada käesoleva seaduse jõustumisel kaitseväeametnikuna teenistuses olev Eesti Vabariigi sõjaväelise auastmeta Eesti kodanik, kelle suhtes ei esine käesoleva seaduse §-s 80 sätestatud lepingulisse tegevteenistusse võtmist välistavaid asjaolusid.

(2) 2003. aasta 16. aprilliks muudetakse kaitseväeametniku ametikohad sõjaväelise auastmega ametikohtadeks või avaliku teenistuja ametikohtadeks vastavalt riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadusele (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376) ning sellel ametikohal töötanud isik määratakse ametisse vastavalt käesolevale seadusele või nimetatakse ametisse vastavalt avaliku teenistuse seadusele.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json