Teksti suurus:

Valgesoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 35, 193

Valgesoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 28.03.2001 nr 112

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Valgesoo maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) kaitse alla võetud sookaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on Ida-Eesti tüüpi siirdesooilmelise lamedapinnalise veelahkmesoo kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

(3) Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riigi maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Valgesoo maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kiidjärve–Kärsa teelt kagu ja lõuna suunas mööda Ahja ja Vastse-Kuuste valla piiri, mis on ühtlasi Kiidjärve metskonna kvartali 97 kirde- ja idapiir, siis mööda Kohava maaüksuse (87202:002:1046) idapiiri, mööda kvartalite 97 ja 101 idapiiri kuni kvartali 102 põhjapiirini, edasi mööda kvartali 102 põhja- ja idapiiri, mööda kvartali 107 idapiiri kuni kvartali 120 loodenurgani. Edasi kulgeb piir Põlva vallas mööda kvartali 120 eraldise 2 põhja- ja idapiiri, kvartali 122 eraldise 1 idapiiri lõuna suunas kuni kvartalite 120 ja 119 vahelise piirini. Piir jätkub mööda kvartali 119 idapiiri lõuna suunas kuni maaüksuse (61902:001:0342) läänepiirini, sealt mööda nimetatud maaüksuse läänepiiri lõuna suunas kuni põhja-lõunasuunalise magistraalkraavini, edasi mööda nimetatud kraavi lõuna suunas kuni maaüksuse (61902:001:0751) põhjapiirini, mööda nimetatud maaüksuse põhjapiiri ja selle piiriks olevat ida-läänesuunalist magistraalkraavi lääne suunas kuni maaüksuse (61902:001:0811) idapiirini. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud maaüksusel jätkuvat magistraalkraavi lääne suunas kuni kõrgepingeliinini ja mööda kõrgepingeliini trassi kirdeserva loode suunas kuni Valgesoo külast Kiidjärve–Kärsa teele suunduva metsateeni. Edasi kulgeb piir mööda seda metsateed loode ja põhja suunas kuni Kiidjärve–Kärsa teeni ja edasi mööda nimetatud teed kirde suunas kuni Kiidjärve metskonna kvartali 97 kirdepiirini.

(2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse 1993. aasta Kiidjärve metskonna metsakorralduse puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ja talumaade osas maakatastri andmete alusel seisuga detsember 2000. a.

§ 3. Kaitseala valitseja

Valgesoo maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida ja korjata marju ning seeni kogu kaitseala maa-alal. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud linnujaht.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud:
1) jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel, samuti kaitsealal asuva majapidamise teenindamisel kinnistu piires;
2) uute maaparandussüsteemide rajamine;
3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
5) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
6) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuuures kaitseala valitsejal on koosluse liikide ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
7) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) metsamajandamiskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine;
6) uute ehitiste püstitamine;
7) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

§ 6. Metsakaitse kaitsealal

Kaitsealal on metsakaitse eesmärk elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 7. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87,1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) § 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json