Teksti suurus:

Notariaadialaste määruste muutmise määrus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 36, 590

Notariaadialaste määruste muutmise määrus

Vastu võetud 30.03.2004 nr 26

Määrus kehtestatakse «Notariaadiseaduse» (RT I 2000, 104, 684; 2001, 93, 565; 2002, 57, 537; 61, 375; 64, 390; 102, 600; 2003, 18, 100; 78, 527) § 39 lõike 2 ning § 57 punktide 4 ja 5 alusel, «Tõestamisseaduse» (RT I 2001, 93, 564; 2002, 53, 336; 2003, 18, 100) § 58 ja «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ning § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1. Justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruses nr 5 «Notariaadimäärustik» (RTL 2002, 19, 245; 74, 1124; 120, 1746; 2003, 50, 741; 107, 1660) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 38 pealkirjast jäetakse välja sõna «elektrooniliselt»;

3) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ametitoimingute raamatut peetakse elektrooniliselt.»;

4) paragrahvi 38 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Justiitsministeerium teostab pidevat kontrolli ametikindlustuse olemasolu üle. Selleks esitab notar igakordselt mõistliku aja jooksul pärast kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist Notarite Koja kaudu Justiitsministeeriumile ärakirja kindlustuslepingu kohta väljastatud kindlustuspoliisist.»;

6) paragrahvi 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 64. Ametitoimingute statistilise aruande sisu

(1) Statistilises aruandes näidatakse järgmiste ametitoimingute arvud:
1) kinnisvara võõrandamise või koormamise tehingu tõestamine;
2) ehitise kui vallasasja ja selle osa võõrandamise või koormamise tehingu tõestamine;
3) kinnistatud või kinnistamisele kuuluva laeva või teisaldatava ujuvvahendi võõrandamise, koormamise või prahtimise tehingu tõestamine;
4) eraõigusliku juriidilise isiku asutamis-, ühinemis-, jagunemis- või ümberkujundamistehingu tõestamine;
5) osaühingu osa, samuti muu äriühingu osa- või sissemakse või aktsia võõrandamise, koormamise või rentimise tehingu tõestamine;
6) testamendi tõestamine;
7) pärimislepingu tõestamine;
8) abieluvaralepingu tõestamine;
9) ühisvara jagamise kokkuleppe tõestamine;
10) volikirja tõestamine;
11) volikirja tühistamine;
12) muu tehingu või tahteavalduse tõestamine «Tõestamisseaduse» 2. peatüki alusel;
13) juriidilise isiku organi otsuse tõestamine;
14) pärandi vastuvõtmise või pärandist loobumise avalduse tõestamine;
15) pärimisõiguse tunnistuse väljastamine;
16) omandiõiguse tunnistuse väljastamine;
17) muu sündmuse või asjaolu tõestamine «Tõestamisseaduse» 3. peatüki alusel;
18) ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine (v.a algärakirja ja -väljavõtte õigsuse kinnitamine);
19) allkirja ja allkirjanäidise õigsuse kinnitamine;
20) tõlke õigsuse kinnitamine;
21) tõlkija allkirja õigsuse kinnitamine;
22) registriseisu tõendi väljastamine ja registriväljatrüki õigsuse kinnitamine (v.a siis, kui see on muu tõestamistoimingu osaks);
23) muude asjaolude kinnitamine «Tõestamisseaduse» 3. peatüki alusel;
24) raha, väärtpaberite ja väärtasjade hoiulevõtmine;
25) nõustamine, sh dokumendiprojekti koostamine, kui selle eest on võetud tasu «Notari tasu seaduse» (RT I 1996, 23, 456; 1998, 95, 1512; 1999, 27, 380; 29, 400; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 3, 6; 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 18, 100) § 30 või § 33 alusel;
26) avaldaja nimel vastulause koostamine;
27) «Tõestamisseaduse» § 51 kohaselt dokumendi eestikeelsele tõlkele lisatud tõlke õigsust kinnitava tõendi väljastamine;
28) väljaspool notaribürood toimingu tegemine.

(2) Statistilise aruande koostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
1) mitme tehingu tõestamist ühes notariaalaktis sisaldav ametitoiming kajastatakse aruandes ühe ametitoiminguna;
2) iga ametitoiming kajastatakse vaid ühel aruandereal, v.a lõike 1 punktides 24 ja 26–28 nimetatu;
3) kui ametitoimingu sisuks on notariaalakti muutmine või kehtetuks tunnistamine, siis see kajastatakse samal aruandereal muudetava või kehtetuks tunnistatava notariaalakti tõestamise või kinnitamise ametitoiminguga;
4) kui ametitoiming võiks oma sisu järgi kajastuda mitmel aruandereal, siis eelistatakse lõikes 1 toodud liigituse järgi eespool olevat rida.»;

7) paragrahvi 68 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 68. Konkursi osad

(1) Konkursi osad on õigusteadmiste test ning vestlus. Testiga samaaegselt koostatakse õiguslik arvamus (mahus kuni 1 lehekülg).

(2) Õigusteadmiste testi küsimused ning õigusliku arvamuse teemad kinnitab konkursikomisjon.

(3) Õigusteadmiste testiga kontrollitakse notarikandidaadiks taotleja teadmisi järgmistes valdkondades:
1) tsiviilõiguse üldosa;
2) võlaõigus;
3) asjaõigus;
4) perekonnaõigus;
5) pärimisõigus;
6) ühinguõigus.

(4) Õigusliku arvamuse teemad määratakse lõikes 3 nimetatud valdkondade piires. Õiguslikku arvamust hinnatakse vestluse osana arvestades notarikandidaadiks taotleja oskust oma mõtteid loogiliselt, argumenteeritult ja arusaadavalt väljendada.

(5) Konkursil osaleja kirjutab õigusteadmiste testile ja õiguslikule arvamusele ainult märgusõna ja esitab komisjonile koos testiga kinnises ümbrikus märgusõna koos oma nimega.

(6) Vestlusele pääsevad üksnes need notarikandidaadiks taotlejad, kelle õigusteadmiste testi hindab komisjon vähemalt hindega «rahuldav».

(7) Vestlusel hinnatakse konkursil osaleja sobivust notariameti pidamise seisukohalt. Hindamisel võetakse arvesse isiku üldist silmaringi, tema kõlbelisi omadusi, kõne-, argumenteerimis- ja suhtlemisoskust, oskust mõtteid loogiliselt ja arusaadavalt väljendada, riigikeele oskust, senist haridusteed ja ametikäiku, samuti ettekujutust notari ametitegevusest. Vestlusel käsitletakse notarikandidaadi poolt kirjutatud õiguslikku arvamust.

(8) Konkursiosade kestuse määrab kindlaks konkursikomisjon.»;

8) paragrahvi 69 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 69. Hindamissüsteem

(1) Õigusteadmiste testi hindab komisjon testi vastuste eest saadud punktide alusel 6-palli süsteemis järgmiselt:
5 palli – suurepärane
4 palli – väga hea
3 palli – hea
2 palli – rahuldav
1 pall – kasin
0 palli – puudulik.

(2) Erinevate pallide saamiseks vajalike punktide arvu kinnitab konkursikomisjon koos küsimustega ning teeb selle otsuse teatavaks konkursil osalejatele. Hinne moodustub komisjoni liikmete hinnete keskmisena. Keskmise hinde arvutamiseks liidetakse komisjoni liikmete poolt antud hinded kokku ja jagatakse komisjoni liikmete arvuga, keskmised hinded ümardatakse täisarvuks viisil, et hinnet, mis lõpeb viie kümnendikuga või suurema arvuga, ümardatakse järgmise suurema täisarvuni, väiksemat hinnet aga eelneva väiksema täisarvuni.

(3) Vestluse ning õigusliku arvamuse põhjal antakse notarikandidaadiks taotlejale hinnang – «sobiv» või «mittesobiv».

(4) Konkurssi ei läbi notarikandidaadiks taotleja, kelle õigusteadmiste testile on antud hinnang «kasin» või «puudulik» või kellele vestluse põhjal on antud hinnang «mittesobiv».»;

9) paragrahvi 70 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 70. Konkursitulemused

(1) Vastavalt kandidaadikohtade arvule loetakse konkursi läbinuks notarikandidaadiks taotlejad õigusteadmiste testi hinnete järgi moodustatud paremusjärjestuse alusel.

(2) Kui mitu notarikandidaadiks taotlejat on õigusteadmiste testi eest saanud võrdse hinde, siis otsustab nende omavahelise järjestuse vestlusel konkursikomisjoni liikmetelt saadud hinnangute «sobiv» ja «mittesobiv» suhe.

(3) Kui mitu konkursil osalejat on saanud vestlusel konkursikomisjoni liikmetelt hinnanguid «sobiv» ja «mittesobiv» võrdsel hulgal, otsustab nende omavahelise järjestuse konkursikomisjon hääletamise teel.

(4) Konkursikomisjon teeb otsuse konkursitulemuste kohta kahe nädala jooksul konkursi toimumisest arvates. Konkursil osalenutele tehakse konkursitulemused teatavaks Notarite Koja kaudu.

(5) Notarite Koda teeb justiitsministrile ettepaneku konkursi läbinute kandidaaditeenistusse nimetamiseks.»;

10) paragrahvi 71 lõikes 1 asendatakse sõnad «kuue nädala» sõnadega «kolme kuu»;

11) paragrahvi 71 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui konkursi läbinud isik ei asu ettenähtud tähtaja jooksul kandidaaditeenistusse, loetakse kandidaaditeenistusse nimetamine selle isiku suhtes kehtetuks ja justiitsminister nimetab kandidaaditeenistusse konkursi paremusjärjestuse alusel järgmise isiku.»;

12) määruse 15. peatükki täiendatakse paragrahviga 111 1 järgmises sõnastuses:

« § 1111. Ametitoimingute raamatu ajutine pidamine paberkandjal

Kuni 1. jaanuarini 2005. a võib notari ametitoimingute raamatut pidada kas elektrooniliselt või paberkandjal järgmises korras:
1) paberkandjal peetav ametitoimingute raamat peab olema köidetud, A4-formaadis lehtedega ja kõvakaaneline;
2) köidetud ametitoimingute raamatu lehed peavad olema nummerdatud. Enne raamatu kasutuselevõtmist kinnitab notar selles olevate lehtede arvu oma allkirja ja pitseriga;
3) ametitoimingute raamatu tiitellehele märgitakse notari ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, büroo asukoht ning ametitoimingute raamatu kasutusele võtmise ja lõpetamise kuupäev;
4) kanded ametitoimingute raamatusse tehakse sinise säilimiskindlat kirja võimaldava  kirjutusvahendiga. Kanded peavad olema korrektsed ja loetavad;
5) kanded ametitoimingute raamatusse tehakse järjestikku nii, et ei jääks vahelekirjutamist võimaldavaid tühje ridu;
6) täiendused ja parandused tehakse nii, et esialgne tekst jääb loetavaks. Täiendused ja parandused peab notar kinnitama parandatud kande lõpus allkirjaga ja lisama kuupäeva;
7) ametitoimingute raamatu paberkandjal pidamiselt elektroonilisele ametitoimingute raamatu pidamisele üleminekul ning vastupidi tehakse ametitoimingute raamatusse märkus ülemineku aja kohta.»

§ 2. Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus» (RTL 2001, 5, 60; 2003, 50, 740; 2004, 12, 160) § 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) hallata ja arendada notariaadi infosüsteemi ning täita muid õigusaktiga pandud kohustusi.»

§ 3. Justiitsministri 1. aprilli 2002. a määruse nr 21 «Elektrooniliste registrite ja andmebaaside tõestamistoiminguteks kasutamise kord» (RTL 2002, 49, 684; 55, 800; 2004, 16, 240) § 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Notar ja muu tõestamisõiguslik isik on kohustatud riikliku ehitisregistri elektroonilisest andmebaasist kontrollima omaniku ja riikliku ehitisregistri elektroonilisse andmebaasi kantud kolmandate isikute õiguste andmeid ja võimaliku broneerimismärke olemasolu ehitise või selle osaga seotud tõestamistoimingute tegemisel.»

§ 4. Ametitoimingute statistilise aruande esitamine

Andmed 2004. aasta esimesel kvartalil tehtud notari ametitoimingute kohta esitatakse kuni käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 5 «Notariaadimäärustik» § 64 redaktsiooni kohaselt.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json