Teksti suurus:

Eesti keele valdamise nõuded kaadrisõdurile, kaadriallohvitserile ja kaadriohvitserile ning Vabariigi Valitsuse 16. augusti 1999. a määruse nr 249 «Kohustusliku eesti keele oskuse tasemete, eesti keele tasemeeksami eelsete konsultatsioonide ulatuse ja korra ning eesti keele oskuse tunnistuse vormi kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2001, 41, 229

Eesti keele valdamise nõuded kaadrisõdurile, kaadriallohvitserile ja kaadriohvitserile ning Vabariigi Valitsuse 16. augusti 1999. a määruse nr 249 «Kohustusliku eesti keele oskuse tasemete, eesti keele tasemeeksami eelsete konsultatsioonide ulatuse ja korra ning eesti keele oskuse tunnistuse vormi kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 24.04.2001 nr 150

Määrus kehtestatakse « Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167) § 79 lõike 2 ja « Keeleseaduse» (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326) § 5 lõike 4 alusel ning kooskõlas « Keeleseaduse» § 3 lõikega 1 ja § 5lõikega 5.

§1. Eesti keele valdamise nõuded kaadrisõdurile

Kaadrisõdurilt nõutakse eesti keele valdamist vähemalt kesktasemel.

§2. Eesti keele valdamise nõuded kaadriallohvitserile ja kaadriohvitserile

Kaadriallohvitserilt ja kaadriohvitserilt nõutakse eesti keele valdamist kõrgtasemel.

§3. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. augusti 1999. a määrusega nr 249 «Kohustusliku eesti keele oskuse tasemete, eesti keele tasemeeksami eelsete konsultatsioonide ulatuse ja korra ning eesti keele oskuse tunnistuse vormi kinnitamine» (RT I 1999, 66, 656) punkti 1 alapunktiga 1 kinnitatud «Avalikele teenistujatele ning valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötajatele, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajatele ning arstina, farmatseudina või psühholoogina äriühingus, mittetulundusühingus ja sihtasutuses töötavatele või samal tegevusalal füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele isikutele kohustuslikud eesti keele oskuse tasemed» tehakse järgmised muudatused:

1) täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11. Keeleoskuse kohustuslik tase kaadrisõduritele, kaadriallohvitseridele ja kaadriohvitseridele on sätestatud kaitseväeteenistuse seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eesti keele valdamise nõuetega kaadrisõdurile, kaadriallohvitserile ja kaadriohvitserile, käesolevatest eesti keele oskuse kohustuslikest tasemetest tulenevate erisustega.»;

2) punkti 3 alapunkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7. Keeleoskust vähemalt kesktasemel nõutakse piiriametnikest nooremspetsialistidelt ja spetsialistidelt.»;

4) punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

«11. Keeleoskust kõrgtasemel nõutakse kohtunikelt ja notaritelt ning piiriametnikest vanemspetsialistidelt, jaoskonna- ja osakonnaülematelt.»

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN