Teksti suurus:

Salajõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 41, 231

Salajõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 26.04.2001 nr 152

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Salajõe maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 22. aprilli 1964. a otsusega nr 17 kaitse alla võetud üksikobjekti Salajõe karstiala baasil. Kaitseala põhieesmärk on Läänemaa suurima karstiala kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

(3) Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riigi maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Salajõe maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Oru vallas Vedra külas Salajõe jõe silla keskkohast 25 m mööda Aua–Veskimetsa vallateed loode suunas ning edasi mööda mõttelist sirgjoont asimuudil 209 kraadi kuni kirde-edelasuunalise kiviaiani. Piir jätkub mööda kiviaeda edela suunas kiviaia lõpuni ja kulgeb seejärel kiviaia lõunapoolsest otsast mööda mõttelist sirgjoont asimuudil 248 kraadi kuni Riguldi–Nigula maantee teemaani. Piir jätkub mööda nimetatud maantee teemaa kirdeserva kagu suunas kuni maaüksuse 55201:001:4864 loodepiirini, mööda seda kirde suunas kuni kiviaiani, mööda kiviaeda kirde ja ida suunas kuni kiviaia idapoolse otsani, sealt edasi mööda mõttelist sirgjoont loode suunas kuni Jõe maaüksuse (55201:001:3640) kagunurgani, mööda nimetatud maaüksuse kagupiiri kuni Aua–Veskimetsa teeni ja mööda teed loode suunas kuni Salajõe jõe silla keskpunktini.

Salajõe maastikukaitseala lahustüki piir kulgeb Salajõe külas maaüksuse 55201:001:3402 loodepiiri ja loode-kagusuunalise kraavi ristumiskohast mööda nimetatud kraavi kagu suunas kuni kraavi otsani, edasi mööda kraavi mõttelist kagusuunalist pikendust kuni edela-kirdesuunalise pinnasteeni, mööda pinnasteed 50 m kirde suunas. Edasi kulgeb piir mööda mõttelist sirgjoont asimuudil 343 kraadi kuni maaüksuse 55201:001:3402 loodepiirini ja seejärel edela suunas kuni loode-kagusuunalise kraavini.

(2) Kaitseala piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1940. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmete alusel seisuga jaanuar 2001. a.

§ 3. Kaitseala valitseja

Salajõe maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida ning korjata seeni ja marju kogu kaitseala maa-alal. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkketegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitseala piires on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud:
1) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
2) jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukiga sõitmine ja selle parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, veemootorsõidukiga sõitmine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel;
3) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
4) uute maaparandussüsteemide rajamine;
5) jäätmete ladustamine;
6) uute ehitiste püstitamine;
7) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kehtestamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) metsamajanduskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine;
6) uute õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

§ 6. Metsakaitse kaitsealal

Metsakaitse eesmärk kaitsealal on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 7. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusolekuga ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) § 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json