Teksti suurus:

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2005
Avaldamismärge:RT II 2004, 6, 17

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks

(õ) 9.04.10 13:00

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

 
EUROOPA NÕUKOGU
Euroopa lepingud
ETS nr 48

Strasbourg, 16. aprill 1964

PREAMBUL

Käesolevale allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades, et Euroopa Nõukogu eesmärk on saavutada oma liikmete suurem ühtsus, et kaasa aidata nende sotsiaalsele arengule,

arvestades, et Euroopa Nõukogu sotsiaalprogrammi üks eesmärk on julgustada kõiki liikmeid edendama oma sotsiaalkindlustussüsteeme,

tunnustades liikmesriikide sotsiaalsete kohustuste ühtlustamise soovitavust,

olles veendunud, et on soovitav kehtestada Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks kõrgemal tasemel kui rahvusvahelises töökonventsioonis nr 102 sätestatud sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid,

on kokku leppinud järgmistes koostöös Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga välja töötatud sätetes.

I osa
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

1. Käesolevas koodeksis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
a) «ministrite komitee» tähendab Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteed;
b) «komitee» tähendab Euroopa Nõukogu Sotsiaalkindlustusekspertide Komiteed või muud sellesarnast Komiteed, mille Ministrite Komitee võib määrata artikli 2 lõikes 3, artikli 74 lõikes 4 ja artikli 78 lõikes 3 sätestatud kohustuste täitmiseks;
c) «peasekretär» tähendab Euroopa Nõukogu peasekretäri;
d) «sätestatud» tähendab siseriiklike õigusaktidega määratletud;
e) «elamine» tähendab tavalist elamist asjaomase lepingupoole territooriumil ning «elanik» tähendab isikut, kes tavaliselt elab asjaomase lepingupoole territooriumil;
f) «abikaasa» tähendab oma mehe ülalpidamisel olevat abielus naist;
g) «lesk» tähendab naist, kes oli oma mehe ülalpidamisel mehe surma hetkel;
h) «laps» tähendab koolikohustuslikus eas last või alla 15-aastast last, nagu on sätestatud;
i) «kvalifikatsiooniperiood» tähendab osamaksete tegemise, töötamise või elamise perioodi või nende mis tahes kombinatsiooni, nagu on sätestatud;

2. Artiklites 10, 34 ja 49 tähendab «hüvitis» kas otsest hüvitist, mida osutatakse abina, või kaudset hüvitist, milleks on asjaomase isiku tehtud kulutuste kompenseerimine.

Artikkel 2

1. Lepingupool kohustub järgima:
a) I osa;
b) vähemalt kuut osa II kuni X osast, eeldusel, et II osa läheb arvesse kahe osana ja V osa kolme osana;
c) asjakohaseid sätteid XI ja XII osast; ja
d) XIII osa.

2. Eelneva lõike punkti (b) tingimused loetakse täidetuks, kui:
a) järgitakse vähemalt kolme osa II kuni X osast, sealhulgas vähemalt ühte osa IV, V, VI, IX ja X osast; ja
b) lisaks sellele tõendatakse, et kehtivad sotsiaalkindlustusvaldkonda reguleerivad õigusaktid on vastavuses ühe käesolevas punktis sätestatud kombinatsiooniga, arvestades
i) et käesoleva lõike punktiga (a) hõlmatud teatud (sotsiaalkindlustus)liikide puhul ületatakse koodeksi standardeid kaitstavate isikute või hüvitiste taseme või mõlema suhtes;
ii) et käesoleva lõike punktiga (a) hõlmatud teatud (sotsiaalkindlustus)liikide puhul ületatakse koodeksi standardeid, osutades lisas 2 nimetatud täiendavaid teenuseid või soodustusi; ja
iii) (sotsiaalkindlustus)liike, mis ei vasta koodeksi standarditele.

3. Allakirjutanu, kes soovib enda suhtes kohaldada käesoleva artikli lõike 2 punkti (b) sätteid, peab selleks avaldama soovi peasekretärile aruandes, mis esitatakse artikli 78 sätete kohaselt. Komitee, lähtudes võrdsete kulutuste põhimõttest, kehtestab reeglid käesoleva artikli lõike 2 punkti (b) sätete arvestamise tingimuste määratlemise ja kooskõlastamise kohta. Eelnimetatud sätteid võib igal üksikjuhtumil arvesse võtta üksnes komitee heakskiidul, kusjuures heakskiitev otsus peab olema vastu võetud kahe kolmandiku häälteenamusega.

Artikkel 3

Lepingupool määratleb oma ratifitseerimisdokumendis need osad II kuni X osani, mille suhtes ta võtab endale käesoleva koodeksi kohustused, näidates samuti ära, kas ja millises ulatuses kohaldatakse artikli 2 lõiget 2.

Artikkel 4

1. Lepingupool võib hilisemalt peasekretärile teatada, et võtab endale koodeksi kohustused II kuni X osast ühe või enama osa suhtes, mida ratifitseerimisel veel ei määratletud.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 viidatud kohustused loetakse ratifitseerimise lahutamatuks osaks ja nad jõustuvad ratifitseerimisest teatamise kuupäevast.

Artikkel 5

Kui ratifitseerimisele kuuluvate koodeksi II kuni X osa täitmiseks on lepingupool kohustatud sätestatud isikute kategooriate puhul tagama kaitse vähemalt kindlaksmääratud protsendile töötajatest või elanikest, siis peab lepingupool enne selle kohustuse võtmist veenduma, et nõutav kaitse ulatus on saavutatud.

Artikkel 6

Käesoleva koodeksi II, III, IV, V, VIII (niivõrd kui see puudutab arstiabi), IX või X osa täitmiseks võib lepingupool arvesse võtta kindlustuskaitset, mis ei ole siseriiklike õigusaktide kohaselt kaitstavatele isikutele kohustuslik, kui see:
a) on riigi subsideeritud või täiendav kindlustus, selle üle teostavad järelevalvet riigiasutused või seda administreerivad sätestatud standardite kohaselt ühiselt tööandjate ja töötajate ühendused;
b) hõlmab olulise osa isikutest, kelle sissetulekud ei ületa artikli 65 kohaselt määratletud meesoskustöölise sissetulekut; ja
c) on koos teiste kaitse vormidega, kus kohane, kooskõlas koodeksi asjaomaste sätetega.

II osa
ARSTIABI

Artikkel 7

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele hüvitise maksmise seisundi puhul, mis nõuab ennetavat arstiabi või ravi, kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 8

Hõlmatavateks juhtudeks on mis tahes haiguslik seisund, sõltumata selle põhjusest, samuti rasedus ja sünnitus ning nende tagajärjed.

Artikkel 9

Kaitstavateks isikuteks on:
a) sätestatud töötajate kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest, ning nende abikaasad ja lapsed; või
b) sätestatud majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriad, kes moodustavad vähemalt 20 protsenti kõikidest elanikest, ning nende abikaasad ja lapsed; või
c) sätestatud elanike kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest elanikest.

Artikkel 10

1. Hüvitis peab hõlmama vähemalt:
a) haigusliku seisundi puhul
i) üldarstiabi, kaasaarvatud koduvisiidid;
ii) haiglas osutatavat statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi ning eriarstiabi, mis on kättesaadav väljaspool haiglat;
iii) vajalikke ravimeid, mida on meditsiini- või muu kvalifitseeritud spetsialist välja kirjutanud; ja
iv) vajaduse korral haiglaravile paigutamist; ja
b) raseduse ja sünnituse ning nende tagajärgede puhul
i) sünnieelset, sünnitus- ja sünnitusjärgset abi, mida osutavad meditsiinitöötajad või kvalifitseeritud ämmaemandad; ja
ii) vajaduse korral haiglaravile paigutamist.

2. Hüvitise saajalt või tema ülalpidajalt võidakse nõuda haigusliku seisundi puhul osutatud arstiabi kulude osalist tasumist; kulude jagamise reeglite kehtestamisel tuleb vältida majanduslike raskuste tekitamist.

3. Käesoleva artikli kohaselt osutatavat hüvitist võimaldatakse eesmärgiga säilitada, taastada või parandada kaitstava isiku tervist ja töövõimet ning võimet iseenda eest hoolitseda.

4. Hüvitist administreerivad institutsioonid või valitsusasutused ergutavad sobival viisil kaitstavaid isikuid kasutama üldisi tervishoiuteenuseid, mida pakuvad neile riigiasutused või riigiasutuste poolt tunnustatud asutused.

Artikkel 11

Hõlmataval juhul tagatakse artiklis 10 määratletud hüvitis vähemalt kaitstavale isikule, kes ise või kelle ülalpidaja on täitnud kvalifikatsiooniperioodi, mida peetakse vajalikuks kuritarvituste vältimiseks.

Artikkel 12

Artiklis 10 määratletud hüvitist makstakse kogu hõlmatava juhtumi kestuse jooksul, mööndusega, et haigusliku seisundi puhul võib hüvitise osutamist piirata 26 nädalaga iga juhtumi kohta, kuid hüvitise osutamist ei või katkestada haigushüvitise maksmise ajal, ning tuleb võimaldada hüvitise osutamise kestvuse pikendamist sätestatud pikaajalist ravi nõudvate haiguste puhul.

III osa
HAIGUSHÜVITIS

Artikkel 13

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele haigushüvitise maksmise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 14

Hõlmatavaks juhuks on töövõimetus, mis tuleneb haiguslikust seisundist ja mille tõttu jääb saamata töine tulu, nagu on määratletud siseriiklikes õigusaktides.

Artikkel 15

Kaitstavateks isikuteks on:
a) sätestatud töötajate kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest; või
b) sätestatud majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriad, kes moodustavad vähemalt 20 protsenti kõikidest elanikest; või
c) kõik elanikud, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa artikli 67 nõuetega kooskõlas sätestatud piirsummat.

Artikkel 16

1. Kui kaitstakse töötajate kategooriaid või majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriaid, on hüvitiseks perioodiline väljamakse, mida arvutatakse nii, et on täidetud artikli 65 või artikli 66 nõuded.

2. Kui kaitstakse kõiki elanikke, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa sätestatud piirsummat, on hüvitiseks perioodiline väljamakse, mida arvutatakse nii, et on täidetud artikli 67 nõuded; tingimusel, et hüvitis tagatakse elatusvahendeid arvesse võtmata artikli 15 (a) või (b) kohaselt määratletud isikute kategooriatele.

Artikkel 17

Hõlmataval juhul tagatakse artiklis 16 määratletud hüvitis vähemalt kaitstavale isikule, kes on täitnud kvalifikatsiooniperioodi, mida peetakse vajalikuks kuritarvituste vältimiseks.

Artikkel 18

Artiklis 16 määratletud hüvitist makstakse kogu juhtumi kestuse jooksul, mööndusega, et hüvitise maksmist võib piirata 26 nädalaga iga haigusjuhtumi kohta ja seda võib mitte maksta töise tulu katkemise esimese kolme päeva eest.

IV osa
TÖÖTUSHÜVITIS

Artikkel 19

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele töötushüvitise maksmise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 20

Hõlmatavaks juhuks on töise tulu katkemine, nagu on määratletud siseriiklikes õigusaktides, kui kaitstav isik, kes on töövõimeline ja valmis tööle asuma, ei ole suuteline leidma sobivat tööd.

Artikkel 21

Kaitstavateks isikuteks on:
a) sätestatud töötajate kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest; või
b) kõik elanikud, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa artikli 67 nõuetega kooskõlas sätestatud piirsummat.

Artikkel 22

1. Kui kaitstakse töötajate kategooriaid, on hüvitiseks perioodiline väljamakse, mida arvutatakse nii, et on täidetud artikli 65 või artikli 66 nõuded.

2. Kui kaitstakse kõiki elanikke, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa sätestatud piirsummat, on hüvitiseks perioodiline väljamakse, mida arvutatakse nii, et on täidetud artikli 67 nõuded; tingimusel, et hüvitis tagatakse elatusvahendeid arvesse võtmata artikli 21(a) kohaselt määratletud töötajate kategooriatele.

Artikkel 23

Hõlmataval juhul tagatakse artiklis 22 määratletud hüvitis vähemalt kaitstavale isikule, kes on täitnud kvalifikatsiooniperioodi, mida peetakse vajalikuks kuritarvituste vältimiseks.

Artikkel 24

1. Artiklis 22 määratletud hüvitist makstakse kogu juhtumi kestuse jooksul, mööndusega, et hüvitise maksmise kestust võib piirata
a) 13 nädalaga 12-kuulise perioodi jooksul, või 13 nädalaga iga töise tulu katkemise juhtumi kohta, kui kaitstakse töötajate kategooriaid; või
b) 26 nädalaga 12-kuulise perioodi jooksul, kui kaitstakse kõiki elanikke, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa sätestatud piirsummat; tingimusel, et elatusvahendeid arvesse võtmata tagatud hüvitise maksmise kestust võib piirata vastavalt käesoleva lõike punktile (a).

2. Kui siseriiklike õigusaktidega on sätestatud hüvitise maksmise kestus sõltuvalt osamaksete tegemise perioodist ja/või sätestatud perioodil eelnevalt saadud hüvitisest, loetakse käesoleva artikli lõike 1 sätted täidetuks, kui hüvitise maksmise keskmine kestus on vähemalt 13 nädalat 12-kuulise perioodi jooksul.

3. Hüvitist võib mitte maksta esimesed seitse päeva kestva ooteperioodi eest iga töise tulu katkemise juhtumi korral, lugedes töötuspäevi enne ja pärast sätestatud perioodist lühemat ajutist töötamist sama töise tulu katkemise juhtumi osaks.

4. Hooajatööliste puhul võib hüvitise maksmise kestust ja ooteperioodi kohandada vastavalt nende tööga hõivatuse tingimustele.

V osa
VANADUSHÜVITIS

Artikkel 25

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele vanadushüvitise maksmise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 26

1. Hõlmatavaks juhuks on elamine pärast sätestatud vanusesse jõudmist.

2. Sätestatud vanus ei tohi ületada 65 aastat või kõrgemat vanust, kuhu jõudnud elanike arv moodustab vähemalt 10 protsenti elanike arvust, kes on sellest vanusest nooremad, kuid vanemad kui 15 aastat.

3. Siseriiklikud õigusaktid võivad sätestada, et hüvitise maksmine sellele õigust omavale isikule võidakse katkestada, kui isik on hõivatud mis tahes sätestatud tulutoova tegevusega, või et osamaksetest sõltuvat hüvitist võidakse vähendada, kui hüvitisesaaja töine tulu ületab sätestatud summa, ning mitteosamakselist hüvitist võidakse vähendada, kui hüvitisesaaja töine tulu või muud elatusvahendid või need kokku ületavad sätestatud summa.

Artikkel 27

Kaitstavateks isikuteks on:
a) sätestatud töötajate kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest; või
b) sätestatud majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriad, kes moodustavad vähemalt 20 protsenti kõikidest elanikest; või
c) kõik elanikud, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa artikli 67 nõuetega kooskõlas sätestatud piirsummat.

Artikkel 28

Hüvitiseks on perioodiline väljamakse, mida arvutatakse järgmiselt:
a) töötajate kategooriate või majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriate kaitsmisel nii, et on täidetud artikli 65 või artikli 66 nõuded;
b) kõikide elanike kaitsmisel, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa sätestatud piirsummat nii, et on täidetud artikli 67 nõuded.

Artikkel 29

1. Hõlmataval juhul tagatakse artiklis 28 määratletud hüvitis vähemalt:
a) kaitstavale isikule, kes on enne juhtumi saabumist täitnud sätestatud reeglite järgi kvalifikatsiooniperioodi, milleks võib olla 30 osamaksete tegemise või töötamise aastat või 20 elamise aastat; või
b) kui põhimõtteliselt on kaitstud kõik majanduslikult aktiivsed isikud, siis kaitstavale isikule, kes on täitnud vastavalt sätestatule osamaksete tegemisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi ja kelle eest on tema tööea jooksul makstud ettenähtud iga-aastast keskmist osamakset.

2. Kui käesoleva artikli lõikes 1 viidatud hüvitise saamise tingimuseks on osamaksete tegemise või töötamise miinimumperioodi täitmine, tagatakse vähendatud suuruses hüvitis vähemalt:
a) kaitstavale isikule, kes on enne juhtumi saabumist täitnud sätestatud reeglite järgi 15-aastase osamaksete tegemise või töötamisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi; või
b) kui põhimõtteliselt on kaitstud kõik majanduslikult aktiivsed isikud, siis kaitstavale isikule, kes on täitnud vastavalt sätestatule osamaksete tegemisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi ja kelle eest on tema tööea jooksul makstud pool käesoleva artikli lõike 1 punktis (b) sätestatud iga-aastasest keskmisest osamaksest.

3. Käesoleva artikli lõike 1 nõuded loetakse täidetuks, kui XI osa nõuete kohaselt arvutatud hüvitis, kuid kümne protsendipunkti võrra madalamal tasemel, kui on näidatud standardse hüvitisesaaja kohta sellele osale lisatud tabelis, tagatakse vähemalt kaitstavale isikule, kes on sätestatud reeglite järgi täitnud kümme osamaksete tegemise või töötamise aastat või viis elamise aastat.

4. XI osale lisatud tabelis näidatud protsenti võib proportsionaalselt vähendada, kui vähendatud protsendile vastava hüvitise kvalifikatsiooniperiood on üle kümne, kuid alla 30 osamaksete tegemise või töötamise aasta; kui eelnimetatud kvalifikatsiooniperiood ületab 15 aastat, makstakse hüvitist vähendatud suuruses kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2.

5. Kui käesoleva artikli lõikes 1, 3 või 4 viidatud hüvitise saamise tingimuseks on osamaksete tegemise või töötamise miinimumperioodi täitmine, makstakse vastavalt sätestatud tingimustele hüvitist vähendatud suuruses kaitstavale isikule, kes ainuüksi oma kõrge vanuse tõttu käesoleva osa rakendamise sätete jõustumise ajal ei täitnud käesoleva artikli lõikega 2 kooskõlas sätestatud tingimusi, välja arvatud juhul, kui sellisele isikule on käesoleva artikli lõigete 1, 3 või 4 sätetele vastav hüvitis tagatud tavalisest kõrgemas vanuses.

Artikkel 30

Artiklites 28 ja 29 määratletud hüvitisi makstakse kogu juhtumi kestuse jooksul.

VI osa
TÖÖVIGASTUSHÜVITIS

Artikkel 31

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele töövigastuse korral hüvitise maksmise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 32

Hõlmatud on järgmised juhtumid, mille puhul on kirjeldatud olukorra põhjustanud töötamisega seotud õnnetus või sätestatud haigus:
a) haiguslik seisund;
b) töövõimetus, mille põhjuseks on haiguslik seisund ja mille tõttu jääb saamata töine tulu, nagu on määratletud siseriiklikes õigusaktides;
c) sissetuleku teenimise võime täielik või osaline kaotus üle sätestatud ulatuse, mis on tõenäoliselt püsiva iseloomuga, või teovõime sama suur kaotus; ja
d) lesel või lapsel ülalpidaja surma tõttu toetuse kaotamine; lese puhul võib vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatule hüvitise saamise tingimuseks seada võimetuse end ise ülal pidada.

Artikkel 33

Kaitstavateks isikuteks on sätestatud töötajate kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest, ning ülalpidaja surma korral saadava hüvitise puhul ka nende abikaasad ja lapsed.

Artikkel 34

1. Haigusliku seisundi puhul on hüvitiseks käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 määratletud arstiabi.

2. Arstiabi hõlmab:
a) üldarstiabi ning statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi, sealhulgas koduvisiite;
b) hambaravi;
c) hooldusravi kodus või haiglas või teistes meditsiiniasutustes;
d) hooldust haiglates, taastusraviasutustes, sanatooriumites või teistes meditsiiniasutustes;
e) hambaravi-, farmaatsia- ja muid meditsiinilisi või kirurgilisi vahendeid, kaasa arvatud proteesid ja nende hooldus ning prillid; ja
f) abi, mida osutavad arsti või hambaarsti järelevalve all selliste elukutsete esindajad, mida õiguslikult tunnustatakse arsti erialaga seotud elukutsetena.

3. Käesoleva artikli eelnevate lõigete kohaselt osutatavat arstiabi võimaldatakse eesmärgiga säilitada, taastada või parandada kaitstava isiku tervist ja tema töövõimet ning võimet iseenda eest hoolitseda.

Artikkel 35

1. Arstiabi administreerivad institutsioonid või valitsusasutused teevad vajadusel koostööd kutsealase rehabiliteerimise teenuste osutajatega eesmärgiga aidata puuetega isikuid sobivale tööle.

2. Siseriiklike õigusaktidega võib volitada selliseid institutsioone või asutusi osutama puuetega isikutele kutsealase rehabiliteerimise teenuseid.

Artikkel 36

1. Töövõimetuse, sissetuleku teenimise võime täieliku kaotuse, mis on tõenäoliselt püsiva iseloomuga, või teovõime sama suure kaotuse või ülalpidaja surma korral on hüvitiseks perioodiline väljamakse, mida arvutatakse nii, et on täidetud artikli 65 või artikli 66 nõuded.

2. Sissetuleku teenimise võime osalise kaotuse, mis on tõenäoliselt püsiva iseloomuga, või teovõime sama suure kaotuse korral on hüvitiseks, kui seda makstakse, perioodiline väljamakse, milleks on sobiv proportsionaalne osa sellest, mis määratakse sissetuleku teenimise võime täieliku kaotuse või teovõime sama suure kaotuse korral.

3. Perioodilise väljamakse võib asendada ühekordse väljamaksega:
a) kui võimetuse aste on väike; või
b) kui pädev asutus on veendunud, et ühekordset väljamakset kasutatakse sihipäraselt.

Artikkel 37

Hõlmataval juhul tagatakse artiklites 34 ja 36 määratletud hüvitis vähemalt kaitstavale isikule, kes töötas asjaomase lepingupoole territooriumil õnnetusjuhtumi ajal, kui vigastus tekkis õnnetuse tagajärjel, või haiguse kujunemise ajal, kui vigastus tekkis haiguse tagajärjel, ning selle isiku lesele ja lastele ülalpidaja surmaga seoses makstavate perioodiliste väljamaksete korral.

Artikkel 38

Artiklites 34 ja 36 määratletud hüvitist makstakse kogu juhtumi kestuse jooksul, mööndusega, et töövõimetuse korral võib hüvitist mitte maksta iga töise tulu katkemise juhtumi puhul esimese kolme päeva eest.

VII osa
PEREHÜVITIS

Artikkel 39

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele perehüvitise maksmise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 40

Hõlmatavaks juhuks on vastutus laste ülalpidamise eest vastavalt sätestatule.

Artikkel 41

Kaitstavateks isikuteks on artiklis 42 määratletud perioodiliste väljamaksete puhul:
a) sätestatud töötajate kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest; või
b) sätestatud majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriad, kes moodustavad vähemalt 20 protsenti kõikidest elanikest.

Artikkel 42

Hüvitiseks on:
a) perioodiline väljamakse sätestatud kvalifikatsiooniperioodi täitnud kaitstavale isikule; või
b) lastele või lastega seoses toidu, riietuse, eluaseme, puhkuse või koduabi tagamine; või
c) kombinatsioon käesoleva artikli punktides (a) ja (b) nimetatud hüvitistest.

Artikkel 43

Artiklis 42 määratletud hüvitis tagatakse vähemalt kaitstavale isikule, kes on kindlaksmääratud aja jooksul täitnud kvalifikatsiooniperioodi, milleks võib vastavalt sätestatule olla üks kuu osamaksete tegemist või töötamist või kuus kuud elamist.

Artikkel 44

Kaitstavatele isikutele artikli 42 kohaselt makstavate hüvitiste koguväärtus peab olema vähemalt 1,5 protsenti artiklis 66 kehtestatud reeglite järgi määratletud tavalise täiskasvanud meeslihttöölise palga ja kõikide elanike laste koguarvu korrutisest.

Artikkel 45

Kui hüvitiseks on perioodiline väljamakse, makstakse seda kogu juhtumi kestuse jooksul.

VIII osa
EMADUSHÜVITIS

Artikkel 46

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele emadushüvitise maksmise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 47

Hõlmatavateks juhtudeks on rasedus, sünnitus ja nende tagajärjed ning töise tulu katkemine vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatule.

Artikkel 48

Kaitstavateks isikuteks on:
a) kõik naised sätestatud töötajate kategooriates, mis moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest, ning emadusega seotud meditsiiniteenuste puhul ka nendesse töötajate kategooriatesse kuuluvate meeste abikaasad; või
b) kõik naised sätestatud majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriates, kes moodustavad vähemalt 20 protsenti kõikidest elanikest, ning emadusega seotud meditsiiniteenuste puhul ka nendesse kategooriatesse kuuluvate meeste abikaasad.

Artikkel 49

1. Raseduse, sünnituse ja nende tagajärgede puhul on emadusega seotud meditsiiniteenusteks arstiabi vastavalt käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatule.

2. Arstiabi peab hõlmama vähemalt:
a) sünnieelset, sünnitus- ja sünnitusjärgset abi, mida osutavad meditsiinitöötajad või kvalifitseeritud ämmaemandad; ja
b) vajaduse korral haiglaravile paigutamist.

3. Käesoleva artikli lõikes 2 määratletud arstiabi võimaldatakse eesmärgiga säilitada, taastada või parandada kaitstava naise tervist ja töövõimet ning võimet iseenda eest hoolitseda.

4. Emadusega seotud meditsiiniteenuseid administreerivad institutsioonid või valitsusasutused ergutavad sobival viisil kaitstavaid naisi kasutama üldisi tervishoiuteenuseid, mida pakuvad neile riigiasutused või riigiasutuste poolt tunnustatud asutused.

Artikkel 50

Rasedusest, sünnitusest ja nende tagajärgedest tuleneva töise tulu katkemise puhul on hüvitiseks perioodiline väljamakse, mida arvutatakse nii, et on täidetud artikli 65 või artikli 66 nõuded. Perioodilise väljamakse suurus võib juhtumi kestuse jooksul muutuda, tingimusel et selle keskmine määr vastab eelnimetatud nõuetele.

Artikkel 51

Hõlmataval juhul tagatakse artiklites 49 ja 50 määratletud hüvitis vähemalt kaitstavatesse kategooriatesse kuuluvale naisele, kes on täitnud kvalifikatsiooniperioodi, mida peetakse vajalikuks kuritarvituste vältimiseks. Artiklis 49 määratletud hüvitis tagatakse ka kaitstavatesse kategooriatesse kuuluva mehe abikaasale, kui mees on täitnud eelnimetatud kvalifikatsiooniperioodi.

Artikkel 52

Artiklites 49 ja 50 määratletud hüvitist makstakse kogu juhtumi kestuse jooksul, mööndusega, et perioodilise väljamakse tegemist võib piirata 12 nädalaga. Kui siseriiklikud õigusaktid nõuavad või lubavad pikemaajalist töölt puudumist, ei või perioodilise väljamakse tegemist piirata sellest lühema perioodiga.

IX osa
INVALIIDSUSHÜVITIS

Artikkel 53

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele invaliidsushüvitise maksmise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 54

Hõlmatavaks juhuks on võimetus tegeleda mis tahes tulutoova tegevusega ettenähtud ulatuses, kui selline seisund on tõenäoliselt püsiva iseloomuga või kestab pärast haigushüvitise maksmise perioodi lõppemist.

Artikkel 55

Kaitstavateks isikuteks on:
a) sätestatud töötajate kategooriad, kes moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest; või
b) sätestatud majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriad, kes moodustavad vähemalt 20 protsenti kõikidest elanikest; või
c) kõik elanikud, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa artikli 67 nõuetega kooskõlas sätestatud piirsummat.

Artikkel 56

Hüvitiseks on perioodiline väljamakse, mida arvutatakse järgmiselt:
a) töötajate kategooriate või majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriate kaitsmisel nii, et on täidetud artikli 65 või artikli 66 nõuded;
b) kõikide elanike kaitsmisel, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa sätestatud piirsummat nii, et on täidetud artikli 67 nõuded.

Artikkel 57

1. Hõlmataval juhul tagatakse artiklis 56 määratletud hüvitis vähemalt:
a) kaitstavale isikule, kes on enne juhtumi saabumist täitnud sätestatud reeglite järgi kvalifikatsiooniperioodi, milleks võib olla 15 osamaksete tegemise või töötamise aastat või 10 elamise aastat; või
b) kui põhimõtteliselt on kaitstud kõik majanduslikult aktiivsed isikud, siis kaitstavale isikule, kes on täitnud kolmeaastase osamaksete tegemisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi ja kelle eest on tema tööea jooksul makstud ettenähtud iga-aastast keskmist osamakset.

2. Kui käesoleva artikli lõikes 1 viidatud hüvitise saamise tingimuseks on osamaksete tegemise või töötamise miinimumperioodi täitmine, tagatakse vähendatud suuruses hüvitis vähemalt:
a) kaitstavale isikule, kes on enne juhtumi saabumist täitnud sätestatud reeglite järgi viieaastase osamaksete tegemise või töötamisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi; või
b) kui põhimõtteliselt on kaitstud kõik majanduslikult aktiivsed isikud, siis kaitstavale isikule, kes on täitnud kolmeaastase osamaksete tegemisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi ja kelle eest on tema tööea jooksul makstud pool käesoleva artikli lõike 1 punktis (b) sätestatud iga-aastasest keskmisest osamaksest.

3. Käesoleva artikli lõike 1 nõuded loetakse täidetuks, kui XI osa nõuete kohaselt arvutatud hüvitis, kuid kümne protsendipunkti võrra madalamal tasemel, kui on näidatud standardse hüvitisesaaja kohta sellele osale lisatud tabelis, tagatakse vähemalt kaitstavale isikule, kellel on sätestatud reeglite järgi täitnud viis osamaksete tegemise või töötamise aastat või viis elamise aastat.

4. XI osale lisatud tabelis näidatud protsenti võib proportsionaalselt vähendada, kui vähendatud protsendile vastava pensioni kvalifikatsiooniperiood on üle viie, kuid alla 15 osamaksete tegemise või töötamise aasta; vähendatud suuruses hüvitist makstakse kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2.

Artikkel 58

Artiklites 56 ja 57 määratletud hüvitist makstakse kogu juhtumi kestuse jooksul või vanadushüvitisele õiguse tekkimiseni.

X osa
TOITJAKAOTUSHÜVITIS

Artikkel 59

Lepingupool, kelle suhtes käesolev osa koodeksist jõustub, peab tagama kaitstavatele isikutele toitjakaotushüvitise kooskõlas käesoleva osa järgmiste artiklitega.

Artikkel 60

1. Hõlmatavaks juhuks on lesel või lapsel ülalpidaja surma tagajärjel toetuse kaotamine. Lese puhul võib vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatule hüvitise saamise tingimuseks seada võimetuse end ise ülal pidada.

2. Siseriiklikud õigusaktid võivad sätestada, et hüvitise maksmine sellele õigust omavale isikule võidakse katkestada, kui isik on hõivatud mis tahes sätestatud tulutoova tegevusega, või et osamaksetest sõltuvat hüvitist võidakse vähendada, kui hüvitisesaaja töine tulu ületab sätestatud summa ning mitteosamakselist hüvitist võidakse vähendada, kui hüvitisesaaja töine tulu või muud elatusvahendid või need koos ületavad sätestatud summa.

Artikkel 61

Kaitstavateks isikuteks on:
a) abikaasad ja lapsed, kelle ülalpidajad kuuluvad sätestatud töötajate kategooriatesse, mis moodustavad vähemalt 50 protsenti kõikidest töötajatest; või
b) abikaasad ja lapsed, kelle ülalpidajad kuuluvad sätestatud majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriatesse, mis moodustavad vähemalt 20 protsenti kõikidest elanikest; või
c) kõik elanikest lesed ja lapsed, kes on kaotanud oma ülalpidaja ja kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa artikli 67 nõuetega kooskõlas sätestatud piirsummat.

Artikkel 62

Hüvitiseks on perioodiline väljamakse, mida arvutatakse järgmiselt:
a) töötajate kategooriatesse või majanduslikult aktiivse elanikkonna kategooriatesse kuuluvate ülalpidajate abikaasade ja laste kaitsmisel nii, et on täidetud artikli 65 või artikli 66 nõuded;
b) kõikide elanikest leskede ja laste kaitsmisel, kelle elatusvahendid juhtumi kestuse jooksul ei ületa sätestatud piirsummat nii, et on täidetud artikli 67 nõuded.

Artikkel 63

1. Hõlmataval juhul tagatakse artiklis 62 määratletud hüvitis vähemalt:
a) kaitstavale isikule, kelle ülalpidaja on sätestatud reeglite järgi täitnud kvalifikatsiooniperioodi, milleks võib olla 15 osamaksete tegemise või töötamise aastat või 10 elamise aastat; või
b) kui põhimõtteliselt on kaitstud kõikide majanduslikult aktiivsete isikute abikaasad ja lapsed, siis kaitstavale isikule, kelle ülalpidaja on täitnud kolmeaastase osamaksete tegemisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi ja kelle ülalpidaja eest on viimase tööea jooksul makstud ettenähtud iga-aastast keskmist osamakset.

2. Kui käesoleva artikli lõikes 1 viidatud hüvitise saamise tingimuseks on osamaksete tegemise või töötamise miinimumperioodi täitmine, tagatakse vähendatud suuruses hüvitis vähemalt:
a) kaitstavale isikule, kelle ülalpidaja on sätestatud reeglite järgi täitnud viieaastase osamaksete tegemise või töötamisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi; või
b) kui põhimõtteliselt on kaitstud kõikide majanduslikult aktiivsete isikute abikaasad ja lapsed, siis kaitstavale isikule, kelle ülalpidaja on täitnud kolmeaastase osamaksete tegemisega määratletud kvalifikatsiooniperioodi ja kelle ülalpidaja eest on viimase tööea jooksul makstud pool käesoleva artikli lõike 1 punktis (b) sätestatud iga-aastasest keskmisest osamaksest.

3. Käesoleva artikli lõike 1 nõuded loetakse täidetuks, kui XI osa nõuete kohaselt arvutatud hüvitis, kuid kümne protsendipunkti võrra madalamal tasemel, kui on näidatud standardse hüvitisesaaja kohta sellele osale lisatud tabelis, tagatakse vähemalt kaitstavale isikule, kelle ülalpidaja on sätestatud reeglite järgi täitnud viis osamaksete tegemise, töötamise või elamise aastat.

4. XI osale lisatud tabelis näidatud protsenti võib proportsionaalselt vähendada, kui vähendatud protsendile vastava hüvitise kvalifikatsiooniperiood on üle viie, kuid alla 15 osamaksete tegemise või töötamise aastat; vähendatud suuruses hüvitist makstakse kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2.

5. Lastetule lesele, kes pole võimeline end ise ülal pidama, võidakse toitjakaotushüvitise saamise tingimuseks seada, et abielu ülalpidajaga kestis ettenähtud miinimumperioodi.

Artikkel 64

Artiklites 62 ja 63 määratletud hüvitist makstakse kogu juhtumi kestuse jooksul.

XI osa
PERIOODILISTE VÄLJAMAKSETE SUHTES KEHTESTATUD STANDARDID

Artikkel 65

1. Perioodilise väljamakse puhul, mille suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit, peab hüvitise määr koos juhtumi kestuse jooksul makstavate perehüvitistega olema vähemalt tasemel, mis kõnealusel juhtumil vastab käesolevale osale lisatud tabelis standardse hüvitisesaaja kohta näidatud protsendile hüvitisesaaja või tema ülalpidaja eelneva töise tulu ja perehüvitiste kogusummast, mida makstakse kaitstavale isikule, kellel on samasugused perekondlikud kohustused kui standardsel hüvitisesaajal.

2. Hüvitisesaaja või tema ülalpidaja eelnev töine tulu arvutatakse sätestatud reeglite kohaselt. Kui kaitstavad isikud või nende ülalpidajad jagunevad töise tulu järgi kategooriatesse, siis võib nende eelneva töise tulu arvestamisel lähtuda vastava kategooria põhitöötasust.

3. Hüvitise määrale või hüvitise arvutamisel arvesse võetava töise tulu suurusele võib sätestada maksimumpiiri tingimusel, et selle kehtestamisel järgitakse käesoleva artikli lõike 1 sätteid, kui hüvitisesaaja või tema ülalpidaja eelnev töine tulu on võrdne või väiksem kui meesoskustöölise palk.

4. Hüvitisesaaja või tema ülalpidaja eelneva töise tulu, meesoskustöölise palga, hüvitise ja perehüvitiste arvutamisel võetakse aluseks sama ajaperiood.

5. Teiste hüvitisesaajate puhul peab hüvitis olema mõistlikus seoses standardse hüvitisesaaja hüvitisega.

6. Käesoleva artikli mõttes on meesoskustööliseks:
a) lukksepp või treial masinatööstuses, välja arvatud elektrimasinatööstuses; või
b) tüüpiline oskustööline vastavalt käesoleva artikli lõikes 7 sätestatule; või
c) isik, kelle töine tulu on 125 protsenti kõikide kaitstavate isikute keskmisest töisest tulust.

7. Käesoleva artikli lõike 6 punkti (b) mõttes on tüüpiline oskustööline isik, kes töötab peamises majandusharus, kus on kõnealusel juhtumil suurim arv kaitstavaid majanduslikult aktiivseid meessoost isikuid või, sõltuvalt juhtumist, kaitstavate isikute ülalpidajaid, kui tegemist on majandusharuga, kus on suurim arv selliseid isikuid või ülalpidajaid. Siinkohal kasutatakse rahvusvahelist majandusharude standardset tööstusklassifikatsiooni, mille on vastu võtnud Ühendatud Rahvaste Majandus- ja Sotsiaalnõukogu oma seitsmendal istungjärgul 27. augustil 1948 ja mis on ära toodud käesoleva koodeksi lisas 1, või selle klassifikatsiooni mis tahes muudetud varianti.

8. Kui hüvitise määr on regiooniti erinev, siis võib meesoskustöölise iga regiooni jaoks eraldi määratleda kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 6 ja 7.

9. Käesoleva artikli lõike 6 punktide (a) ja (b) kohaselt valitud meesoskustöölise palga määratlemisel lähtutakse normtöötundide palgamääradest, mis on sätestatud kollektiivlepingutes või siseriiklikes õigusaktides või siseriiklikest õigusaktidest või praktikast lähtuvalt, arvestades seejuures võimalikke elukallidushüvitisi. Kui eelnimetatud palgamäärad erinevad regiooniti, kuid käesoleva artikli lõiget 8 ei kohaldata, siis võetakse aluseks keskmine palgamäär.

10. Jooksvate perioodiliste väljamaksete määrad vanaduse, töövigastuse (välja arvatud töövõimetus), invaliidsuse ja ülalpidaja surma korral vaadatakse üle, kui töise tulu üldine tase muutub tuntavalt ning see on põhjustatud elukalliduse olulisest muutumisest.

Artikkel 66

1. Perioodilise väljamakse puhul, mille suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit, peab hüvitise määr koos juhtumi kestuse jooksul makstavate perehüvitistega olema vähemalt tasemel, mis kõnealusel juhtumil vastab käesolevale osale lisatud tabelis standardse hüvitisesaaja kohta näidatud protsendile tavalise täiskasvanud meeslihttöölise palga ja perehüvitiste kogusummast, mida makstakse kaitstavale isikule, kellel on samasugused perekondlikud kohustused kui standardsel hüvitisesaajal.

2. Tavalise täiskasvanud meeslihttöölise palga, hüvitise ja perehüvitiste arvutamisel võetakse aluseks sama ajaperiood.

3. Teiste hüvitisesaajate puhul peab hüvitis olema mõistlikus seoses standardse hüvitisesaaja hüvitisega.

4. Käesoleva artikli mõttes on tavaline täiskasvanud meeslihttööline:
a) isik, kes teeb tüüpilist mitteoskustööd masinatööstuses, välja arvatud elektrimasinatööstuses; või
b) isik, kes teeb tüüpilist mitteoskustööd vastavalt järgmises lõikes sätestatule.

5. Käesoleva artikli lõike 4 punkti (b) mõttes teeb tüüpilist mitteoskustööd isik, kes töötab peamises majandusharus, kus on kõnealusel juhtumil suurim arv kaitstavaid majanduslikult aktiivseid meessoost isikuid või, sõltuvalt juhtumist, kaitstavate isikute ülalpidajaid, kui tegemist on majandusharuga, kus on suurim arv selliseid isikuid või ülalpidajaid. Siinkohal kasutatakse rahvusvahelist majandusharude standardset tööstusklassifikatsiooni, mille on vastu võtnud Ühendatud Rahvaste Majandus- ja Sotsiaalnõukogu oma seitsmendal istungjärgul 27. augustil 1948 ja mis on ära toodud käesoleva koodeksi lisas 1, või selle klassifikatsiooni mis tahes muudetud varianti.

6. Kui hüvitise määr on regiooniti erinev, siis võib tavalise täiskasvanud meeslihttöölise iga regiooni jaoks eraldi määratleda kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 4 ja 5.

7. Tavalise täiskasvanud meeslihttöölise palga määratlemisel lähtutakse normtöötundide palgamääradest, mis on sätestatud kollektiivlepingutes või siseriiklikes õigusaktides või siseriiklikest õigusaktidest või praktikast lähtuvalt, arvestades seejuures võimalikke elukallidushüvitisi. Kui eelnimetatud palgamäärad erinevad regiooniti, kuid käesoleva artikli lõiget 6 ei kohaldata, siis võetakse aluseks keskmine palgamäär.

8. Jooksvate perioodiliste väljamaksete määrad vanaduse, töövigastuse (välja arvatud töövõimetus), invaliidsuse ja ülalpidaja surma korral vaadatakse üle, kui töise tulu üldine tase muutub tuntavalt ning see on põhjustatud elukalliduse olulisest muutumisest.

Artikkel 67

Perioodilise väljamakse puhul, mille suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit:
a) määratakse hüvitise määr vastavalt ettenähtud skaalale või pädeva riigiasutuse sätestatud reeglite kohaselt kindlaksmääratud skaalale;
b) hüvitise määra võib vähendada ainult ulatuses, mille võrra hüvitisesaaja pere muud elatusvahendid ületavad ettenähtud arvestatava suurusega summa või pädeva riigiasutuse sätestatud reeglite kohaselt kindlaksmääratud arvestatava suurusega summa;
c) hüvitise ja muude elatusvahendite kogusumma pärast käesoleva artikli punktis (b) nimetatud arvestatava suurusega summade mahaarvamist peab olema piisav, et hüvitisesaaja pere tervise juures hoida ja kohaselt ülal pidada, ega tohi olla väiksem kui vastav hüvitis, mis on arvutatud kooskõlas artikli 66 nõuetega
d) käesoleva artikli punkti (c) sätted loetakse täidetuks, kui asjakohase osa järgi makstavate hüvitiste kogusumma ületab vähemalt 30 protsendi võrra hüvitiste kogusummat, mis saadakse, kui kohaldatakse artiklit 66 ja:
(i) artikli 15 punkti (b) III osa puhul;
(ii) artikli 27 punkti (b) V osa puhul;
(iii) artikli 55 punkti (b) IX osa puhul;
(iv) artikli 61 punkti (b) X osa puhul.

Tabel XI osa juurde

Perioodilised väljamaksed standardsetele hüvitisesaajatele

OSA JUHTUM STANDARDNE HÜVITISESAAJA PROTSENT
III Haigus Mees abikaasa ja kahe lapsega 45
IV Töötus Mees abikaasa ja kahe lapsega 45
V Vanadus Mees pensioniealise abikaasaga 40
VI Töövigastus:    
  Töövõimetus Mees abikaasa ja kahe lapsega 50
  Sissetuleku teenimise võime täielik kaotus Mees abikaasa ja kahe lapsega 50
  Toitjakaotus Lesk kahe lapsega 40
VIII Emadus Naine 45
IX Invaliidsus Mees abikaasa ja kahe lapsega 40
X Toitjakaotus Lesk kahe lapsega 40

 

XII osa
ÜHISSÄTTED

Artikkel 68

Hüvitise maksmise, millele kaitstaval isikul oleks õigus käesoleva koodeksi II kuni X osa kohaselt, võib sätestatud ulatuses katkestada:
a) ajaks, mil asjaomane isik ei viibi asjaomase lepingupoole territooriumil;
b) ajaks, mil asjaomast isikut peetakse ülal riigieelarvelistest vahenditest või sotsiaalkindlustusasutuse või -talituse kulul, välja arvatud hüvitise osa, mis tagatakse hüvitisesaaja ülalpidamisel olevatele isikutele;
c) ajaks, mil asjaomane isik saab mõnda teist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist, välja arvatud perehüvitis, ning ajaperioodiks, mil ta saab kõnealuse juhtumiga seoses kahjutasu kolmandalt isikult, tingimusel et katkestatud hüvitise osa ei ületa teist liiki hüvitist või kolmanda isiku makstavat kahjutasu;
d) kui asjaomane isik on esitanud petisliku nõude;
e) kui olukord on tekkinud asjaomase isiku toimepandud kuriteo tagajärjel;
f) kui olukord on tekkinud asjaomase isiku tahtliku väärkäitumise tagajärjel;
g) asjakohastel juhtudel, kui asjaomane isik keeldub talle pakutavatest meditsiini- või rehabiliteerimise teenustest või ei suuda sätestatud reeglite kohaselt tõendada juhtumi toimumist või kestmist või hüvitisesaajate käitumist;
h) töötushüvitise puhul, kui asjaomane isik ei kasuta talle pakutavaid tööhõiveteenuseid;
i) töötushüvitise puhul, kui asjaomane isik on kaotanud töö töövaidluse tõttu toimunud töökatkestuse otsesel tagajärjel või on lahkunud töölt vabatahtlikult ilma mõjuva põhjuseta; ja
j) toitjakaotushüvitise puhul ajaks, mil lesk elab koos mehega, kellele ta on abikaasaks.

Artikkel 69

1. Nõude esitajal on õigus edasikaebamisele, kui talle keeldutakse hüvitise andmisest või ei rahuldata kaebust hüvitise kvaliteedi või kvantiteedi suhtes.

2. Kui käesoleva koodeksi rakendamisel on arstiabi administreerimine usaldatud seadusandja ees vastutavale valitsusasutusele, võib käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud edasikaebamisõiguse asendada õigusega esitada kaebus seoses arstiabita jätmisega või anda sobivale asutusele õigus uurida osutatud ravi kvaliteeti.

3. Kui kaebusi menetleb sotsiaalkindlustusküsimustega tegelemiseks loodud erikomisjon, kus on esindatud kaitstavad isikud, ei ole edasikaebamisõigus nõutav.

Artikkel 70

1. Käesoleva koodeksiga kooskõlas hüvitiste osutamise ja administreerimise kulud kaetakse kollektiivselt kindlustusosamaksete või üldiste maksude või mõlema kaudu viisil, mis väldib väheste elatusvahenditega isikute majanduslikesse raskustesse sattumist ning võtab arvesse asjaomase lepingupoole ja kaitstavate isikute kategooriate majanduslikku olukorda.

2. Kaitstavate töötajate makstavate kindlustusosamaksete kogusumma ei tohi ületada 50 protsenti kõikidest rahalistest vahenditest, mis eraldatakse töötajate ning nende abikaasade ja laste kaitseks. Selle tingimuse täitmise kindlakstegemisel võib kokku arvestada kõik hüvitised, mida asjaomane lepingupool kooskõlas käesoleva koodeksiga osutab, välja arvatud perehüvitis ja töövigastushüvitis, kui viimast osutatakse eraldi liigina.

3. Asjaomane lepingupool võtab endale üldise vastutuse käesoleva koodeksiga kooskõlas hüvitiste õigeaegse osutamise eest ja rakendab sel eesmärgil kõiki vajalikke abinõusid. Lepingupool tagab, kus vajalik, finantstasakaalu käsitlevate kindlustusstatistiliste uuringute ja arvutuste perioodilise teostamise, seejuures igal juhul enne muudatuste tegemist hüvitiste, kindlustusosamaksete määra või maksude osas, mida eraldatakse hõlmatud juhtumitega seotud kulude katmiseks.

Artikkel 71

1. Kui administreerimist ei ole usaldatud seadusandja ees vastutavale valitsusasutusele, peavad kaitstavate isikute esindajad osalema juhtimises või nendega tuleb konsulteerida sätestatud tingimustel; siseriiklikud õigusaktid võivad sarnaselt määratleda tööandjate esindajate ja riigiasutuste osalemise.

2. Asjaomane lepingupool võtab endale üldise vastutuse käesoleva koodeksi rakendamisega seotud asutuste ja teenuste kohase administreerimise eest.

XIII osa
MUUD SÄTTED

Artikkel 72

Käesolevat koodeksit ei rakendata:
a) juhtudele, mis leidsid aset enne koodeksi vastava osa jõustumist asjaomase lepingupoole suhtes;
b) hüvitistele juhtudel, mis leidsid aset pärast koodeksi vastava osa jõustumist asjaomase lepingupoole suhtes, kuid õigused hüvitistele tulenesid jõustumise kuupäevale eelnenud perioodidest.

Artikkel 73

Lepingupooled püüavad sõlmida eraldi kokkuleppe välismaalasi ja migrante puudutavates sotsiaalkindlustusküsimustes, eelkõige selles osas, mis puudutab võrdse kohtlemise tagamist oma riigi kodanikega ning omandatud ja omandatavate õiguste säilimist.

Artikkel 74

1. Lepingupool esitab peasekretärile iga-aastase aruande, mis käsitleb käesoleva koodeksi rakendamist. Aruanne sisaldab:
a) täielikku informatsiooni seaduste ja määruste kohta, mille abil jõustatakse käesoleva koodeksi ratifitseeritud sätted; ja
b) tõenduse statistiliste tingimuste täitmise kohta, mis on määratletud:
i) artiklites 9 (a), (b) või (c); 15 (a) või (b); 21 (a); 27 (a) või (b); 33; 41 (a) või (b); 48 (a) või (b); 55 (a) või (b); 61 (a) või (b) kaitstavate isikute arvu osas;
ii) artiklites 44, 65, 66 või 67 hüvitise määrade osas;
iii) artikli 24 lõikes 2 töötushüvitise kestuse osas; ja
iv) artikli 70 lõikes 2 kaitstavate töötajate kindlustusosamaksete osakaalu kohta rahalistest vahenditest.
Tõendus tuleb esitada, niivõrd kui see on võimalik, komitee soovitatud üldises korras ja viisil.

2. Lepingupool annab peasekretärile selle nõudmisel täiendavat informatsiooni koodeksi ratifitseeritud sätete rakendamise kohta.

3. Ministrite komitee võib volitada peasekretäri edastama Konsultatiivsele Assambleele koopiad aruandest ja täiendavast informatsioonist, mis on esitatud vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2.

4. Peasekretär saadab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektorile aruande ja täiendava informatsiooni, mis on esitatud vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2 ning palub viimasel konsulteerida nimetatud aruande ja täiendava informatsiooni osas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vastavat üksust ja edastada peasekretärile järeldused, milleni see üksus jõudis.

5. Aruanne, täiendav informatsioon ja käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vastava üksuse esitatud järeldused vaatab läbi komitee. Komitee esitab ministrite komiteele aruande, mis sisaldab nende tehtud järeldusi.

Artikkel 75

1. Ministrite komitee, olles eelnevalt vajadusel konsulteerinud Konsultatiivse Assambleega, otsustab vastavalt Euroopa Nõukogu põhikirja artikli 20 lõikele (d) kahe kolmandiku häälteenamusega, kas iga lepingupool on täitnud endale käesoleva koodeksiga võetud kohustusi.

2. Kui ministrite nõukogu leiab, et lepingupool ei täida käesoleva koodeksi raames oma kohustusi, kutsub ta nimetatud lepingupoolt üles rakendama ministrite komitee poolt vajalikuks peetud abinõusid, et tagada kohustuste täitmine.

Artikkel 76

Lepingupool annab peasekretärile iga kahe aasta järel aru oma seaduste ja praktika seisust koodeksi mis tahes II kuni X osa suhtes, mida lepingupool pole määratlenud koodeksi ratifitseerimisel artikli 3 kohaselt või artikli 4 kohaselt tehtud hilisemas teatises.

XIV osa
LÕPPSÄTTED

Artikkel 77

1. Käesolev koodeks on avatud allakirjutamiseks Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. See kuulub ratifitseerimisele. Ratifitseerimisdokumente hoiustatakse peasekretäri juures, eeldusel et ministrite nõukogu on asjakohastel juhtudel teinud eelnevalt positiivse otsuse vastavalt artikli 78 lõikes 4 sätestatule.

2. Käesolev koodeks jõustub aasta möödudes alates kolmanda ratifitseerimisdokumendi hoiustamise kuupäevast.

3. Iga järgnevalt ratifitseeriva allakirjutanu suhtes jõustub koodeks aasta möödudes alates tema ratifitseerimisdokumentide hoiustamise kuupäevast.

Artikkel 78

1. Allakirjutanu, kes soovib enda suhtes kohaldada artikli 2 lõike 2 sätteid, peab enne ratifitseerimist esitama peasekretärile aruande, milles näidatakse, mil määral on tema sotsiaalkindlustussüsteem vastavuses käesoleva koodeksi sätetega.

Selline aruanne peab sisaldama loetelu:
a) vastavatest seadustest ja määrustest; ja
b) tõenduse statistiliste tingimuste täitmise kohta, mis on määratletud:
i) artiklis 9 (a), (b) või (c); 15 (a) või (b); 21 (a); 27 (a) või (b); 33; 41 (a) või (b); 48 (a) või (b); 55 (a) või (b); 61 (a) või (b) kaitstavate isikute arvu suhtes;
ii) artiklis 44, 65, 66 või 67 hüvitiste määrade suhtes;
iii) artikli 24 lõikes 2 töötushüvitise kestuse suhtes; ja
iv) artikli 70 lõikes 2 kaitstavate töötajate kindlustusosamaksete osakaalust rahalistest vahenditest suhtes; ja
c) kõiki elemente, mida allakirjutanu soovib lasta arvesse võtta, vastavalt artikli 2 lõigetele 2 ja 3.
Selline tõendus tuleb esitada, niivõrd kui see on võimalik, komitee soovitatud üldises korras ja viisil.

2. Allakirjutanu annab peasekretärile viimase nõudmisel täiendavat informatsiooni tema sotsiaalkindlustussüsteemi vastavuse kohta käesoleva koodeksi sätetega.

3. Komitee vaatab läbi aruande ja täiendava informatsiooni, võttes arvesse artikli 2 lõike 3 sätteid. Komitee esitab ministrite komiteele aruande, mis sisaldab selle järeldusi.

4. Ministrite komitee otsustab vastavalt Euroopa Nõukogu põhikirja artikli 20 lõikele (d) kahe kolmandiku häälteenamusega, kas allakirjutanu sotsiaalkindlustussüsteem on vastavuses käesoleva koodeksi nõuetega.

5. Kui ministrite komitee otsustab, et nimetatud sotsiaalkindlustussüsteem ei ole vastavuses käesoleva koodeksi sätetega, informeerib ta sellest asjaomast allakirjutanut ja võib teha soovitusi, kuidas vastavust saavutada.

Artikkel 79

1. Pärast käesoleva koodeksi jõustumist võib ministrite komitee kutsuda koodeksiga ühinema mis tahes riiki, mis ei ole Euroopa Nõukogu liikmesriik. Sellise riigi ühinemisele laienevad samad tingimused ja protseduur, nagu koodeksis ratifitseerimise kohta on kehtestatud.

2. Riik ühineb käesoleva koodeksiga, hoiustades ühinemisdokumendi peasekretäri juures. Iga ühineva riigi suhtes jõustub koodeks ühe aasta möödudes alates tema ühinemisdokumendi hoiustamise kuupäevast.

3. Ühineva riigi kohustused ja õigused on samad, mis käesolevas koodeksis on sätestatud koodeksi ratifitseerinud allakirjutanu jaoks.

Artikkel 80

1. Käesolev koodeks rakendub iga lepingupoole peaterritooriumi suhtes. Lepingupool võib allakirjutamise või ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi hoiustamise ajal määratleda peasekretärile adresseeritud avalduses territooriumi, mida sel eesmärgil käsitletakse tema peaterritooriumina.

2. Koodeksit ratifitseeriv lepingupool või iga ühinev riik võib allakirjutamise või ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi hoiustamise ajal või ükskõik millisel hilisemal ajal teatada peasekretärile, et käesolev koodeks laieneb täielikult või osaliselt, arvestades teatises täpsustatud muudatusi, tema peaterritooriumi mis tahes osale, mida pole määratletud käesoleva artikli lõike 1 alusel või mis tahes muule territooriumile, mille rahvusvaheliste suhete eest ta on vastutav. Teatises määratletud muudatusi võib tühistada või täiendada järgnevate teatistega.

3. Lepingupool võib ajal, mil ta vastavalt koodeksi artiklile 81 saab koodeksi denonsseerida, teatada peasekretärile, et koodeks lõpetab kehtivuse mis tahes tema peaterritooriumi osa suhtes või mis tahes muu territooriumi suhtes, millele koodeksit on käesoleva artikli lõike 2 alusel laiendatud.

Artikkel 81

Lepingupool võib denonsseerida koodeksi või mis tahes ühe või enama osa selle II kuni X osast alles pärast viie aasta möödumist kuupäevast, mil koodeks jõustus selle lepingupoole suhtes, või pärast iga järgnevat viieaastast perioodi, ning igal juhul teatades sellest peasekretärile ühe aasta ette. Denonsseerimine ei mõjuta koodeksi kehtivust teiste lepingupoolte suhtes, eeldusel et kogu aeg on vähemalt kolm lepingupoolt.

Artikkel 82

Peasekretär teatab Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, iga ühineva riigi valitsusele ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektorile:
i) käesoleva koodeksi jõustumise kuupäeva ja kõigi seda ratifitseerivate liikmete nimed;
ii) igast ühinemisdokumendi hoiustamisest artikli 79 kohaselt ja sellega koos saadud teatistest;
iii) igast teatisest, mis on saadud artiklite 4 ja 80 kohaselt; või
iv) igast teatest, mis on saadud artikli 81 kohaselt.

Artikkel 83

Käesoleva koodeksi lisa on koodeksi lahutamatuks osaks.

Selle tõenduseks on selleks volitatud isikud käesolevale koodeksile alla kirjutanud.

Strasbourg’is 16. aprillil 1964. a prantsuse ja inglise keeles, mõlemad tekstid on võrdse jõuga, ühes eksemplaris, mida hoiustatakse Euroopa Nõukogu arhiivis ja millest peasekretär saadab kinnitatud koopiad igale allakirjutanule ja ühinevale riigile ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektorile.

 

  Lisaosa

Artikkel 68i

Selle koodeksi artiklit 68i tõlgendatakse vastavalt iga liikmesriigi rahvuslikule seadusandlusele.

 

  Lisa 1

RAHVUSVAHELINE MAJANDUSHARUDE STANDARDNE TÖÖSTUSKLASSIFIKATSIOON
Harude ja põhirühmade nimekiri

Haru 0 – Põllumajandus, metsandus, jahindus ja kalandus

01. Põllumajandus ja loomakasvatus

02. Metsandus ja metsatöötlemine

03. Jahindus, loomade püüdmine ja ulukite levitus

04. Kalandus

Haru 1 – Allmaa- ja lahtine kaevandus

11. Söekaevandus

12. Metallikaevandus

13. Toornafta ja looduslik gaas

14. Kivimurd, savi- ja liivakarjäär

19. Mittemetallide kaevandus, mujal klassifitseerimata

Harud 2–3 – Tööstuslik tootmine

20. Toiduainete (v.a joogid) tööstus

21. Joogitööstus

22. Tubakatööstus

23. Tekstiilitööstus

24. Jalatsite, valmisriiete ja muude rõivaste tootmine

25. Puidu ja korgi tootmine, välja arvatud mööblitootmine

26. Mööbli ja inventari tootmine

27. Paberi ja paberitoodete tootmine

28. Trükkimine, kirjastamine ja sellega seotud tööstus

29. Naha ja nahktoodete tootmine, välja arvatud jalatsid

30. Kummitoodete tootmine

31. Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

32. Nafta- ja söetoodete tootmine

33. Mittemetalliliste mineraaltoodete tootmine, välja arvatud nafta- ja söetooted

34. Metallitööstus

35. Metalltoodete tootmine, välja arvatud masinad ja transpordivahendid

36. Masinatööstus, välja arvatud elektrimasinad

37. Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete tootmine

38. Transpordivahendite tootmine

39. Muu tööstuslik tootmine

Haru 4 – Ehitus

40. Ehitus

Haru 5 – Elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsiooniteenused

51. Elekter, gaas, aur

52. Vee- ja kanalisatsiooniteenused

Haru 6 – Kaubandus

61. Hulgi- ja jaekaubandus

62. Pangad ja muud finantsinstitutsioonid

63. Kindlustus

64. Kinnisvara

Haru 7 – Transport, ladustamine ja side

71. Transport

72. Ladustamine

73. Side

Haru 8 – Teenused

81. Valitsusteenused

82. Ühiskondlikud ja äriteenused

83. Puhketeenused

84. Isikuteenused

Haru 9 – Ebapiisavalt kirjeldatud tegevused

90. Ebapiisavalt kirjeldatud tegevused

 

  Lisa 2

TÄIENDAVAD TEENUSED VÕI SOODUSTUSED

II osa. ARSTIABI

1. Üld- või eriarstiabi väljaspool haiglaid, kaasa arvatud koduvisiidid, kestuspiiranguta, kusjuures hüvitise saajalt või tema ülapidajalt võib nõuda ravikulutuste katmises osalemist kuni 25 protsendi ulatuses.

2. Olulised farmaatsiatooted, kestuspiiranguta, kusjuures hüvitise saajalt või tema ülapidajalt võib nõuda kulutuste katmises osalemist kuni 25 protsendi ulatuses.

3. Haiglaravi, kaasa arvatud hooldus, vajaduste kohane üld- või eriarstiabi, ning kõik seotud teenused, mis on vajalikud ettenähtud pikaajalist ravi vajavate haiguste korral, kaasa arvatud tuberkuloos, kestusel, mida ei tohi piirata vähem kui 52 nädalaga iga juhtumi kohta.

4. Säilitav hambaravi, kusjuures hüvitise saajalt või tema ülapidajalt võib nõuda ravikulutuste katmises osalemist kuni ühe kolmandiku ulatuses.

5. Kui kulutuste katmises osalemine toimub fikseeritud summana iga ravijuhtumi või iga väljakirjutatud farmaatsiatoote kohta, siis kõigi kaitstud isikute poolt lõigetes 1, 2 või 4 viidatud raviliikide suhtes tehtud maksete kogusumma ei tohi ületada kindlaksmääratud protsenti nimetatud raviliigi koguhinnast kindlaksmääratud perioodil.

III osa. HAIGUSHÜVITIS

6. Haigushüvitis selle koodeksi artiklis 16 määratletud määras, kestusel, mida ei tohi piirata vähem kui 52 nädalaga iga juhtumi kohta.

IV osa. TÖÖTUSHÜVITIS

7. Töötushüvitis selle koodeksi artiklis 22 määratletud määras, kestusel, mida ei tohi piirata vähem kui 21 nädalaga 12 kuu vältel.

V osa. VANADUSHÜVITIS

8. Vanadushüvitis määras, mis on vähemalt 50 protsenti artiklis 28 määratletud hüvitisest:
a) vastavalt artikli 29 lõikele 2, või kui artiklis 28 määratletud hüvitis on sõltuv elamisperioodist ja asjassepuutuv liikmesriik ei kasuta artikli 29 lõiget 3, pärast 10 elamisaastat; ja
b) vastavalt artikli 29 lõikele 5, kohaldades sätestatud tingimusi kaitstud isiku varasema majandusliku tegevuse kohta.

VII osa. PEREHÜVITIS

9. Rahaline perehüvitis perioodilise väljamaksena, kuni õigust andev laps, jätkates hariduse omandamist, jõuab sätestatud ikka, mis ei või olla alla 16. eluaasta.

VIII osa. EMADUSHÜVITIS

10. Emadushüvitise osutamine ilma kvalifikatsiooniperioodita.

IX osa. INVALIIDSUSHÜVITIS

11. Invaliidsushüvitis määras, mis on vähemalt 50 protsenti artiklis 56 määratletud hüvitisest:
a) vastavalt artikli 57 lõikele 2, või kui artiklis 56 määratletud hüvitis on sõltuv elamisperioodist ja asjassepuutuv liikmesriik ei kasuta artikli 57 lõiget 3, pärast 5 elamisaastat; ja
b) kaitstud isiku puhul, kes ei ole täitnud tingimusi, mis on sätestatud vastavuses artikli 57 lõikega 2 ainult oma kõrge vanuse tõttu käesoleva osa rakendamist puudutavate sätete jõustumise ajal, kohaldades sätestatud tingimusi kaitstud isiku varasema majandusliku tegevuse kohta.

X osa. TOITJAKAOTUSHÜVITIS

12. Toitjakaotushüvitis määras, mis on vähemalt 50 protsenti artiklis 62 määratletud hüvitisest:
a) vastavalt artikli 63 lõikele 2, või kui artiklis 62 määratletud hüvitis on sõltuv elamisperioodist ja asjassepuutuv liikmesriik ei kasuta artikli 63 lõiget 3, pärast 5 elamisaastat; ja
b) kaitstud isiku puhul, kelle toitja ei ole täitnud tingimusi, mis on sätestatud vastavuses artikli 63 lõikega 2 ainult oma kõrge vanuse tõttu käesoleva osa rakendamist puudutavate sätete jõustumise ajal, kohaldades sätestatud tingimusi kaitstud isiku varasema majandusliku tegevuse kohta.

II, III või X osa

13. Matusetoetus, mis moodustab:
i) kakskümmend korda kaitstud isiku varasema ühe päeva töötasu, mis on või oleks olnud, vastavalt juhtumile, toitjakaotus- või haigushüvitise arvutamise aluseks, seejuures ei pea koguhüvitis ületama kahekümnekordset meesoskustöölise ühe päeva töötasu, määratletud vastavalt artikli 65 sätetele; või
ii) kakskümmend korda tavalise meeslihttöölise ühe päeva töötasu, määratletud vastavalt artikli 66 sätetele.

 

  ETS 48

EUROPEAN CODE OF SOCIAL SECURITY
Strasbourg, 16.IV.1964

PREAMBLE

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose, among others, of facilitating their social progress;

Considering that one of the objects of the social programme of the Council of Europe is to encourage all members to develop further their systems of social security;

Recognising the desirability of harmonising social charges in member countries;

Convinced that it is desirable to establish a European Code of Social Security at a higher level than the minimum standards embodied in International Labour Convention No. 102 concerning Minimum Standards of Social Security,

Have agreed on the following provisions, which have been prepared with the collaboration of the International Labour Office:

Part I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

1. In this Code:
a. the term “the Committee of Ministers” means the Committee of Ministers of the Council of Europe;
b. the term “the Committee” means the Committee of Experts on Social Security of the Council of Europe or such other committee as the Committee of Ministers may designate to carry out the duties laid down in Article 2, paragraph 3; Article 74, paragraph 4, and Article 78, paragraph 3;
c. the term “Secretary General” means the Secretary General of the Council of Europe;
d. the term “prescribed” means determined by or in virtue of national laws or regulations;
e. the term “residence” means ordinary residence in the territory of the Contracting Party concerned and the term “resident” means a person ordinarily resident in the territory of the Contracting Party concerned;
f. the term “wife” means a wife who is maintained by her husband;
g. the term “widow” means a woman who was maintained by her husband at the time of his death;
h. the term “child” means a child under school-leaving age or under 15 years of age, as may be prescribed;
i. the term “qualifying period” means a period of contribution, or a period of employment, or a period of residence, or any combination thereof, as may be prescribed.

2. In Articles 10, 34 and 49 the term “benefit” means either direct benefit in the form of care or indirect benefit consisting of reimbursement of the expenses borne by the person concerned.

Article 2

1. Each Contracting Party shall comply with:
a. Part I;
b. at least six of Parts II to X, provided that Part II shall count as two Parts and Part V as three Parts;
c. the relevant provisions of Parts XI and XII; and
d. Part XIII.

2. The terms of sub-paragraph b of the foregoing paragraph can be regarded as fulfilled if:
a. at least three of Parts II to X, including at least one of Parts IV, V, VI, IX and X are complied with; and
b. in addition, proof is furnished that the social security legislation in force is equivalent to one of the combinations provided for in that sub-paragraph, taking into account:
i. the fact that certain branches covered by sub-paragraph a of this paragraph exceed the standards of the Code in respect of their scope of protection or their level of benefits, or both;
ii. the fact that certain branches covered by sub-paragraph a of this paragraph exceed the standards of the Code by granting supplementary services of advantages listed in Addendum 2; and
iii. branches which do not attain the standards of the Code.

3. A Signatory desiring to avail itself of the provisions of paragraph 2.b of this article shall make a request to this effect in the report to the Secretary General submitted in accordance with the provisions of Article 78. The Committee, basing itself on the principle of equivalence of cost, shall lay down rules co-ordinating and defining the conditions for taking into account the provisions of paragraph 2.b of this article. These provisions may only be taken into account in each case with the approval of the Committee, the decision to be taken by a two-thirds majority.

Article 3

Each Contracting Party shall specify in its instrument of ratification those parts of Parts II to X in respect of which it accepts the obligations of this Code, and shall also state whether and to what extent it avails itself of the provisions of Article 2, paragraph 2.

Article 4

1. Each Contracting Party may subsequently notify the Secretary General that it accepts the obligations of the Code in respect of one or more of Parts II to X not already specified in its ratification.

2. The undertakings referred to in paragraph 1 of this article shall be deemed to be an integral part of the ratification and to have the force of ratification as from the date of notification.

Article 5

Where, for the purpose of compliance with any of the Parts II to X of this Code which are to be covered by its ratification, a Contracting Party is required to protect prescribed classes of persons constituting not less than a specified percentage of employees or residents, that Contracting Party shall satisfy itself, before undertaking to comply with such part, that the relevant percentage is attained.

Article 6

For the purpose of compliance with Parts II, III, IV, V, VIII (in so far as it relates to medical care), IX or X of this Code, a Contracting Party may take account of protection effected by means of insurance which, although not made compulsory by national laws or regulations for the persons to be protected:
a. is subsidised by the public authorities or, where such insurance is complementary only, is supervised by the public authorities or administered, in accordance with prescribed standards, by joint operation of employers and workers;
b. covers a substantial part of the persons whose earnings do not exceed those of the skilled manual male employee, determined in accordance with Article 65; and
c. complies, in conjunction with other forms of protection, where appropriate, with the relevant provisions of the Code.


Part II
MEDICAL CARE

Article 7

Each Contracting Party for which this part of this Code is in force shall secure to the persons protected the provision of benefit in respect of a condition requiring medical care of a preventive or curative nature in accordance with the following articles of this part.

Article 8

The contingencies covered shall include any morbid condition, whatever its cause, and pregnancy and confinement and their consequences.

Article 9

The persons protected shall comprise:
a. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees, and also their wives and children; or
b. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents, and also their wives and children; or
c. prescribed classes of residents, constituting not less than 50 per cent of all residents.

Article 10

1. The benefit shall include at least:
a. in case of a morbid condition,
i. general practitioner care, including domiciliary visiting;
ii. specialist care at hospitals for in-patients and out-patients, and such specialist care as may be available outside hospitals;
iii. the essential pharmaceutical supplies as prescribed by medical or other qualified practitioners; and
iv. hospitalisation where necessary; and
b. in case of pregnancy and confinement and their consequences,
i. pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives; and
ii. hospitalisation where necessary.

2. The beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the medical care the beneficiary receives in respect of a morbid condition; the rules concerning such cost-sharing shall be so designed as to avoid hardship.

3. The benefit provided in accordance with this article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his personal needs.

4. The institutions or government departments administering the benefit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the persons protected to avail themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.

Article 11

The benefit specified in Article 10 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed, or whose breadwinner has completed, such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 12

The benefit specified in Article 10 shall be granted throughout the contingency covered, except that, in case of a morbid condition, its duration may be limited to 26 weeks in each case, but benefit shall not be suspended while a sickness benefit continues to be paid, and provision shall be made to enable the limit to be extended for prescribed diseases recognised as entailing prolonged care.


Part III
SICKNESS BENEFIT

Article 13

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of sickness benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 14

The contingency covered shall include incapacity for work resulting from a morbid condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations.

Article 15

The persons protected shall comprise:
a. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
b. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents; or
c. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 16

1. Where classes of employees or classes of the economically active population are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.

2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; provided that a prescribed benefit shall be guaranteed, without means test, to the prescribed classes of persons determined in accordance with Article 15.a or b.

Article 17

The benefit specified in Article 16 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 18

The benefit specified in Article 16 shall be granted throughout the contingency, except that the benefit may be limited to 26 weeks in each case of sickness, and need not be paid for the first three days of suspension of earnings.


Part IV
UNEMPLOYMENT BENEFIT

Article 19

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of unemployment benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 20

The contingency covered shall include suspension of earnings, as defined by national laws or regulations, due to inability to obtain suitable employment in the case of a person protected who is capable of, and available for, work.

Article 21

The persons protected shall comprise:
a. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
b. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 22

1. Where classes of employees are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.

2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; provided that a prescribed benefit shall be guaranteed, without means test, to the prescribed classes of employees determined in accordance with Article 21.a.

Article 23

The benefit specified in Article 22 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 24

1. The benefit specified in Article 22 shall be granted throughout the contingency, except that its duration may be limited:
a. where classes of employees are protected, to 13 weeks within a period of 12 months, or to 13 weeks in each case of suspension of earnings; or
b. where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, to 26 weeks within a period of 12 months; provided that the duration of the prescribed benefit, guaranteed without means test, may be limited in accordance with sub-paragraph a of this paragraph.

2. Where national laws or regulations provide that the duration of the benefit shall vary with the length of the contribution period and/or the benefit previously received within a prescribed period, the provisions of paragraph 1 of this article shall be deemed to be fulfilled if the average duration of benefit is at least 13 weeks within a period of 12 months.

3. The benefit need not be paid for a waiting period of the first seven days in each case of suspension of earnings, counting days of unemployment before and after temporary employment lasting not more than a prescribed period as part of the same case of suspension of earnings.

4. In the case of seasonal workers the duration of the benefit and the waiting period may be adapted to their conditions of employment.


Part V
OLD-AGE BENEFIT

Article 25

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of old-age benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 26

1. The contingency covered shall be survival beyond a prescribed age.

2. The prescribed age shall be not more than 65 years or than such higher age that the number of residents having attained that age is not less than 10 per cent of the number of residents under that age but over 15 years of age.

3. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is engaged in any prescribed gainful activity or that the benefit, if contributory, may be reduced, where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount and, if non-contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken together exceed a prescribed amount.

Article 27

The persons protected shall comprise:
a. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
b. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents; or
c. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 28

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:
a. where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
b. where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 29

1. The benefit specified in Article 28 shall, in a contingency covered, be secured at least:
a. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 30 years of contribution or employment, or 20 years of residence; or
b. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a prescribed qualifying period of contribution and in respect of whom while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:
a. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of 15 years of contribution or employment; or
b. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a prescribed qualifying period of contribution and in respect of whom, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with paragraph 1.b of this article has been paid.

3. The requirements of paragraph 1 of this article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected who has completed, in accordance with prescribed rules, ten years of contribution or employment, or five years of residence.

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the benefit corresponding to the reduced percentage exceeds ten years of contribution or employment but is less than 30 years of contribution or employment; if such qualifying period exceeds 15 years, a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this article.

5. Where the benefit referred to in paragraphs 1, 3 or 4 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be payable under prescribed conditions to a person protected who, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this part come into force, has not satisfied the conditions prescribed in accordance with paragraph 2 of this article, unless a benefit in conformity with the provisions of paragraphs 1, 3 or 4 of this article is secured to such person at an age higher than the normal age.

Article 30

The benefits specified in Articles 28 and 29 shall be granted throughout the contingency.


Part VI
EMPLOYMENT INJURY BENEFIT

Article 31

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of employment injury benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 32

The contingencies covered shall include the following where the state of affairs described is due to accident or a prescribed disease resulting from employment:
a. a morbid condition;
b. incapacity for work resulting from such a condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations;
c. total loss of earning capacity or partial loss thereof in excess of a prescribed degree, likely to be permanent, or corresponding loss of faculty; and
d. the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.

Article 33

The persons protected shall comprise prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees, and, for benefit in respect of death of the breadwinner, also their wives and children.

Article 34

1. In respect of a morbid condition, the benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this article.

2. The medical care shall comprise:
a. general practitioner and specialist in-patient care and out-patient care, including domiciliary visiting;
b. dental care;
c. nursing care at home or in hospital or other medical institutions;
d. maintenance in hospitals, convalescent homes, sanatoria or other medical institutions;
e. dental, pharmaceutical and other medical or surgical supplies, including prosthetic appliances, kept in repair, and eyeglasses; and
f. the care furnished by members of such other professions as may at any time be legally recognised as allied to the medical profession, under the supervision of a medical or dental practitioner.

3. The medical care provided in accordance with the preceding paragraphs shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his personal needs.

Article 35

1. The institutions or government departments administering the medical care shall co-operate, wherever appropriate, with the general vocational rehabilitation services, with a view to the re-establishment of handicapped persons in suitable work.

2. National laws or regulations may authorise such institutions or departments to ensure provision for the vocational rehabilitation of handicapped persons.

Article 36

1. In respect of incapacity for work, total loss of earning capacity likely to be permanent, or corresponding loss of faculty, or the death of the breadwinner, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.

2. In case of partial loss of earning capacity likely to be permanent, or corresponding loss of faculty, the benefit, where payable, shall be a periodical payment representing a suitable proportion of that specified for total loss of earning capacity or corresponding loss of faculty.

3. The periodical payment may be commuted for a lump sum:
a. where the degree of incapacity is slight; or
b. where the competent authority is satisfied that the lump sum will be properly utilised.

Article 37

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who was employed on the territory of the Contracting Party concerned at the time of the accident if the injury is due to accident or at the time of contracting the disease if the injury is due to a disease and, for periodical payments in respect of death of the breadwinner, to the widow and children of such person.

Article 38

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall be granted throughout the contingency, except that, in respect of incapacity for work, the benefit need not be paid for the first three days in each case of suspension of earnings.


Part VII
FAMILY BENEFIT

Article 39

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of family benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 40

The contingency covered shall be responsibility for the maintenance of children as prescribed.

Article 41

The persons protected shall comprise, as regards the periodical payments specified in Article 42:
a. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
b. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents.

Article 42

The benefit shall be:
a. a periodical payment granted to any person protected having completed the prescribed qualifying period; or
b. the provision to or in respect of children of food, clothing, housing, holidays or domestic help; or
c. a combination of the benefits provided for in sub-paragraphs a and b of this article.

Article 43

The benefit specified in Article 42 shall be secured at least to a person protected who, within a prescribed period, has completed a qualifying period which may be one month of contribution or employment, or six months of residence, as may be prescribed.

Article 44

The total value of the benefits granted in accordance with Article 42 to the persons protected shall be such as to represent 1.5 per cent of the wage of an ordinary adult male labourer as determined in accordance with the rules laid down in Article 66, multiplied by the total number of children of all residents.

Article 45

Where the benefit consists of a periodical payment, it shall be granted throughout the contingency.


Part VIII
MATERNITY BENEFIT

Article 46

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of maternity benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 47

The contingencies covered shall include pregnancy and confinement and their consequences, and suspension of earnings, as defined by national laws or regulations resulting therefrom.

Article 48

The persons protected shall comprise:
a. all women in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent of all employees, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes; or
b. all women in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent of all residents, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes.

Article 49

1. In respect of pregnancy and confinement and their consequences, the maternity medical benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this article.

2. The medical care shall include at least:
a. pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives; and
b. hospitalisation where necessary.

3. The medical care specified in paragraph 2 of this article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the woman protected and her ability to work and to attend to her personal needs.

4. The institutions or government departments administering the maternity medical benefit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the women protected to avail themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.

Article 50

In respect of suspension of earnings resulting from pregnancy and from confinement and their consequences, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66. The amount of the periodical payment may vary in the course of the contingency, subject to the average rate thereof complying with these requirements.

Article 51

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall, in a contingency covered, be secured at least to a woman in the classes protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse, and the benefit specified in Article 49 shall also be secured to the wife of a man in the classes protected where the latter has completed such qualifying period.

Article 52

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall be granted throughout the contingency, except that the periodical payment may be limited to 12 weeks, unless a longer period of abstention from work is required or authorised by national laws or regulations, in which event it may not be limited to a period less than such longer period.


Part IX
INVALIDITY BENEFIT

Article 53

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of invalidity benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 54

The contingency covered shall include inability to engage in any gainful activity, to an extent prescribed, which inability is likely to be permanent or persists after the exhaustion of sickness benefit.

Article 55

The persons protected shall comprise:
a. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
b. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents; or
c. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a way as to comply with the requirements of Article 67.

Article 56

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:
a. where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
b. where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 57

1. The benefit specified in Article 56 shall, in a contingency covered, be secured at least:
a. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or
b. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:
a. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or
b. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with paragraph 1.b of this article has been paid.

3. The requirements of paragraph 1 of this article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected who has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the pension corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this article.

Article 58

The benefit specified in Articles 56 and 57 shall be granted throughout the contingency or until an old-age benefit becomes payable.


Part X
SURVIVORS’ BENEFIT

Article 59

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of survivors’ benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 60

1. The contingency covered shall include the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.

2. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is engaged in any prescribed gainful activity or that the benefit, if contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount, and, if non-contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken together exceed a prescribed amount.

Article 61

The persons protected shall comprise:
a. the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent of all employees; or
b. the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent of all residents; or
c. all resident widows and resident children who have lost their breadwinner and whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 62

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:
a. where the wives and children of breadwinners in classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
b. where all resident widows and resident children whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 63

1. The benefit specified in Article 62 shall, in a contingency covered, be secured at least:
a. to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or
b. where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:
a. to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or
b. where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with paragraph 1.b of this article have been paid.

3. The requirements of paragraph 1 of this article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the benefit corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this article.

5. In order that a childless widow presumed to be incapable of self-support may be entitled to a survivor’s benefit, a minimum duration of the marriage may be required.

Article 64

The benefit specified in Articles 62 and 63 shall be granted throughout the contingency.


Part XI
STANDARDS TO BE COMPLIED WITH BY PERIODICAL PAYMENTS

Article 65

1. In the case of a periodical payment to which this article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this part, at least the percentage indicated therein of the total of the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.

2. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner shall be calculated according to prescribed rules, and, where the persons protected or their breadwinners are arranged in classes according to their earnings, their previous earnings may be calculated from the basic earnings of the classes to which they belonged.

3. A maximum limit may be prescribed for the rate of the benefit or for earnings taken into account for the calculation of the benefit, provided that the maximum limit is fixed in such a way that the provisions of paragraph 1 of this article are complied with, where the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner are equal to or lower than the wage of a skilled manual male employee.

4. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner, the wage of the skilled manual male employee, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.

5. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.

6. For the purpose of this article, a skilled manual male employee shall be:
a. a fitter or turner in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or
b. a person deemed typical of skilled labour selected in accordance with the provisions of paragraph 7 of this article; or
c. a person whose earnings are equal to 125 per cent of the average earnings of all the persons protected.

7. The person deemed typical of skilled labour for the purposes of paragraph 6.b of this article shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose, the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27th August 1948, and reproduced in Addendum 1 to this Code, or such classification as at any time amended, shall be used.

8. Where the rate of benefit varies by region, the skilled manual male employee may be determined for each region in accordance with paragraphs 6 and 7 of this article.

9. The wage of the skilled manual male employee selected in accordance with paragraph 6.a and b of this article shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 8 of this article is not applied, the median rate shall be taken.

10. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.

Article 66

1. In the case of a periodical payment to which this article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowance payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this part, at least the percentage indicated therein of the total of the wage of an ordinary adult male labourer and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.

2. The wage of the ordinary adult male labourer, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.

3. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.

4. For the purpose of this article, the ordinary adult male labourer shall be:
a. a person deemed typical of unskilled labour in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or
b. a person deemed typical of unskilled labour selected in accordance with the provisions of the following paragraph.

5. The person deemed typical of unskilled labour for the purpose of paragraph 4.b of this article shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27th August 1948, and reproduced in Addendum 1 to this Code, or such classification as at any time amended, shall be used.

6. Where the rate of benefit varies by region, the ordinary adult male labourer may be determined for each region in accordance with paragraphs 4 and 5 of this article.

7. The wage of the ordinary adult male labourer shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 6 of this article is not applied, the median rate shall be taken.

8. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.

Article 67

In the case of a periodical payment to which this article applies:
a. the rate of the benefit shall be determined according to a prescribed scale or a scale fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;
b. such rate may be reduced only to the extent by which the other means of the family of the beneficiary exceed prescribed substantial amounts or substantial amounts fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;
c. the total of the benefit and any other means, after deduction of the substantial amounts referred to in sub-paragraph b of this article, shall be sufficient to maintain the family of the beneficiary in health and decency, and shall be not less than the corresponding benefit calculated in accordance with the requirements of Article 66;
d. the provisions of sub-paragraph c of this article shall be deemed to be satisfied if the total amount of benefits paid under the part concerned exceeds, by at least 30 per cent, the total amount of benefits which would be obtained by applying the provisions of Article 66 and the provisions of:
i. Article 15.b for Part III;
ii. Article 27.b for Part V;
iii. Article 55.b for Part IX;
iv. Article 61.b for Part X.

 

  Schedule to Part XI

Periodical payments to standard beneficiaries

Part Contingency Standard beneficiary Percentage
III Sickness Man with wife and two children 45
IV Unemployment Man with wife and two children 45
V Old age Man with wife old pensionable age 40
VI Employment injury:
   
     – Incapacity for work Man with wife and two children 50
     – Total loss of earning capacity Man with wife and two children 50
     – Survivors Widow with two children 40
VIII Maternity Woman 45
IX Invalidity Man with wife and two children 40
X Survivors Widow with two children 40


Part XII
COMMON PROVISIONS

Article 68

A benefit to which a person protected would otherwise be entitled in compliance with any of Parts II to X of this Code may be suspended to such extent as may be prescribed:
a. as long as the person concerned is absent from the territory of the Contracting Party concerned;
b. as long as the person concerned is maintained at public expense, or at the expense of a social security institution or service, subject to a portion of the benefit being granted to the dependants of the beneficiary;
c. as long as the person concerned is in receipt of another social security cash benefit, other than a family benefit, and during any period in respect of which he is indemnified for the contingency by a third party, subject to the part of the benefit which is suspended not exceeding the other benefit or the indemnity by a third party;
d. where the person concerned has made a fraudulent claim;
e. where the contingency has been caused by a criminal offence committed by the person concerned;
f. where the contingency has been caused by the wilful misconduct of the person concerned;
g. in appropriate cases, where the person concerned neglects to make use of the medical or rehabilitation services placed at his disposal or fails to comply with rules prescribed for verifying the occurrence or continuance of the contingency or for the conduct of the beneficiaries;
h. in the case of unemployment benefit, where the person concerned has failed to make use of the employment services placed at his disposal;
i. in the case of unemployment benefit, where the person concerned has lost his employment as a direct result of a stoppage of work due to a trade dispute, or has left it voluntarily without just cause; and
j. in the case of survivors’ benefit, as long as the widow is living with a man as his wife.

Article 69

1. Every claimant shall have a right of appeal in case of refusal of the benefit or complaint as to its quality or quantity.

2. Where in the application of this Code a government department responsible to a legislature is entrusted with the administration of medical care, the right of appeal provided for in paragraph 1 of this article may be replaced by a right to have a complaint concerning the refusal of medical care or the quality of the care received investigated by the appropriate authority.

3. Where a claim is settled by a special tribunal established to deal with social security questions and on which the persons protected are represented, no right of appeal shall be required.

Article 70

1. The cost of the benefits provided in compliance with this Code and the cost of the administration of such benefits shall be borne collectively by way of insurance contributions or taxation or both in a manner which avoids hardship to persons of small means and takes into account the economic situation of the Contracting Party concerned and of the classes of persons protected.

2. The total of the insurance contributions borne by the employees protected shall not exceed 50 per cent of the total of the financial resources allocated to the protection of employees and their wives and children. For the purpose of ascertaining whether this condition is fulfilled, all the benefits provided by the Contracting Party concerned in compliance with this Code, except family benefit and, if provided by a special branch, employment injury benefit, may be taken together.

3. The Contracting Party concerned shall accept general responsibility for the due provision of the benefits provided in compliance with this Code, and shall take all measures required for this purpose; it shall ensure, where appropriate, that the necessary actuarial studies and calculations concerning financial equilibrium are made periodically and, in any event, prior to any change in benefits, the rate of insurance contributions, or the taxes allocated to covering the contingencies in question.

Article 71

1. Where the administration is not entrusted to a government department responsible to a legislature, representatives of the persons protected shall participate in the management, or be associated therewith in a consultative capacity, under prescribed conditions; national laws or regulations may likewise decide as to the participation of representatives of employers and of the public authorities.

2. The Contracting Party concerned shall accept general responsibility for the proper administration of the institutions and services concerned in the application of this Code.


Part XIII
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 72

This Code shall not apply to:
a. contingencies which occurred before the coming into force of the relevant part of the Code for the Contracting Party concerned;
b. benefits in contingencies occurring after the coming into force of the relevant part of the Code for the Contracting Party concerned in so far as the rights to such benefits are derived from periods preceding that date.

Article 73

The Contracting Parties shall endeavour to conclude a special instrument governing questions relating to social security for foreigners and migrants, particularly with regard to equality of treatment with their own nationals and to the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition.

Article 74

1. Each Contracting Party shall submit to the Secretary General an annual report concerning the application of this Code. This report shall include:
a. full information concerning the laws and regulations by which effect is given to the provisions of this Code covered by the ratification; and
b. evidence of compliance with the statistical conditions specified in:
i. Articles 9.a, b or c; 15.a or b; 21.a; 27.a or b; 33; 41.a or b; 48.a or b; 55.a or b; 61.a or b, as regards the number of persons protected;
ii. Articles 44, 65, 66 or 67, as regards the rates of benefit;
iii. Article 24, paragraph 2, as regards duration of unemployment benefit; and
iv. Article 70, paragraph 2, as regards the proportion of the financial resources constituted by the insurance contributions of employees protected.
Such evidence shall as far as possible be presented in such general order and manner as may be suggested by the Committee.

2. Each Contracting Party shall furnish to the Secretary General, if so requested by him, further information of the manner in which it has implemented the provisions of the Code covered by its ratification.

3. The Committee of Ministers may authorise the Secretary General to transmit to the Consultative Assembly copies of the report and further information submitted in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article respectively.

4. The Secretary General shall send to the Director General of the International Labour Office the report and further information submitted in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article respectively, and shall request the latter to consult the appropriate body of the International Labour Organisation with regard to the said report and further information and to transmit to the Secretary General the conclusions reached by such body.

5. Such report and further information and the conclusions of the body of the International Labour Organisation referred to in paragraph 4 of this article shall be examined by the Committee which shall submit to the Committee of Ministers a report containing its conclusions.

Article 75

1. After consulting the Consultative Assembly, if it considers it appropriate, the Committee of Ministers shall, by a two-thirds majority in accordance with Article 20, paragraph d, of the Statute of the Council of Europe, decide whether each Contracting Party has complied with the obligations of this Code which it has accepted.

2. If the Committee of Ministers considers that a Contracting Party is not complying with its obligations under this Code, it shall invite the said Contracting Party to take such measures as the Committee of Ministers considers necessary to ensure such compliance.

Article 76

Each Contracting Party shall report every two years to the Secretary General on the state of its law and practice in regard to any of Parts II to X of the Code which such Contracting Party has not specified in its ratification of the Code pursuant to Article 3 or in a notification made subsequently pursuant to Article 4.


Part XIV
FINAL PROVISIONS

Article 77

1. This Code shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General, provided that the Committee of Ministers in appropriate cases has previously given an affirmative decision as provided for in Article 78, paragraph 4.

2. This Code shall enter into force one year after the date of the deposit of the third instrument of ratification.

3. As regards any Signatory ratifying subsequently, this Code shall enter into force one year after the date of deposit of its instruments of ratification.

Article 78

1. Any Signatory wishing to avail itself of the provisions of Article 2, paragraph 2, shall, before ratification, submit to the Secretary General a report showing to what extent its system of Social Security is in conformity with the provisions of this Code.

Such report shall include a statement of:
a. the relevant laws and regulations; and
b. evidence of compliance with the statistical conditions specified in:
i. Articles 9.a, b or c; 15.a or b; 21.a; 27.a or b; 33; 41.a or b; 48.a or b; 55.a or b; 61.a or b, as regards the number of persons protected;
ii. Articles 44, 65, 66 or 67, as regards the rates of benefits;
iii. Article 24, paragraph 2, as regards duration of unemployment benefit; and
iv. Article 70, paragraph 2, as regards the proportion of the financial resources constituted by the insurance contributions of employees protected; and
c. all elements which the Signatory wishes to be taken into account, in accordance with Article 2, paragraphs 2 and 3.
Such evidence shall, as far as possible, be presented in such general order and manner as may be suggested by the Committee.

2. The Signatory shall furnish to the Secretary General, if so requested by him, further information on the manner in which its system of Social Security is in conformity with the provisions of this Code.

3. Such report and further information shall be examined by the Committee which shall take into account the provisions of Article 2, paragraph 3. The Committee shall submit to the Committee of Ministers a report containing its conclusions.

4. The Committee of Ministers shall, by a two-thirds majority in accordance with Article 20, paragraph d, of the Statute of the Council of Europe, decide whether the system of Social Security of such Signatory is in conformity with the requirements of this Code.

5. If the Committee of Ministers decides that the said Social Security scheme is not in conformity with the provisions of this Code, it shall so inform the Signatory concerned and may make recommendations as to how such conformity may be effected.

Article 79

1. After the entry into force of this Code, the Committee of Ministers may invite any non-member State of the Council of Europe to accede to the Code. The accession of such State shall be subject to the same conditions and procedure as laid down in the Code with regard to ratification.

2. A State shall accede to this Code by depositing an instrument of accession with the Secretary General. The Code shall come into force for any State so acceding one year after the date of deposit of its instrument of accession.

3. The obligations and rights of an acceding State shall be the same as those provided for in this Code for a Signatory which has ratified the Code.

Article 80

1. This Code shall apply to the metropolitan territory of each Contracting Party. Each Contracting Party may, at the time of signature or of the deposit of its instrument of ratification or accession, specify, by declaration addressed to the Secretary General, the territory which shall be considered to be its metropolitan territory for this purpose.

2. Each Contracting Party ratifying the Code or each acceding State may, at the time of deposit of its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, notify the Secretary General that this Code shall, in whole or in part and subject to any modifications specified in the notification, extend to any part of its metropolitan territory not specified under paragraph 1 of this article or to any of the other territories for whose international relations it is responsible. Modifications specified in such notification may be cancelled or amended by subsequent notification.

3. Any Contracting Party may, at such time as it can denounce the Code in accordance with Article 81, notify the Secretary General that the Code shall cease to apply to any part of its metropolitan territory or to any of the other territories to which the Code has been extended by it in accordance with paragraph 2 of this article.

Article 81

Each Contracting Party may denounce the Code or any one or more of Parts II to X thereof only at the end of a period of five years from the date on which the Code entered into force for such Contracting Party, or at the end of any successive period of five years, and in each case after giving one year’s notice to the Secretary General. Such denunciation shall not affect the validity of the Code in respect of the other Contracting Parties, provided that at all times there are not less than three such Contracting Parties.

Article 82

The Secretary General shall notify the member States of the Council of Europe, the government of any acceding State and the Director General of the International Labour Office:
i. of the date of entry into force of this Code and the names of any members who ratify it;
ii. of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 79 and of such notifications as are received with it;
iii. of any notification received in accordance with Articles 4 and 80; or
iv. of any notice received in accordance with Article 81.

Article 83

The Annex to this Code shall form an integral part of it.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 16th day of April 1964, in French and English, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe, and of which the Secretary General shall send certified copies to each of the signatory and acceding States and to the Director General of the International Labour Office.

 

  Annex

Article 68.i

It shall be understood that Article 68.i of this Code is to be interpreted in accordance with the national legislation of each Contracting Party.

 

  Addendum 1

INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES
List of divisions and major groups

Division 0 – Agriculture, forestry, hunting and fishing:

01. Agriculture and livestock production

02. Forestry and logging

03. Hunting, trapping and game propagation

04. Fishing

Division 1 – Mining and quarrying:

11. Coal mining

12. Metal mining

13. Crude petroleum and natural gas

14. Sone quarrying, clay and sand pits

19. Non-metallic mining and quarrying not elsewhere classified

Divisions 2–3 – Manufacturing:

20. Food manufacturing industries, except beverage industries

21. Beverage industries

22. Tobacco manufactures

23. Manufacture of textiles

24. Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods

25. Manufacture of wood and cork, except manufacture of furniture

26. Manufacture of furniture and fixtures

27. Manufacture of paper and paper products

28. Printing, publishing and allied industries

29. Manufacture of leather and leather products, except footwear

30. Manufacture of rubber products

31. Manufacture of chemicals and chemical products

32. Manufacture of products of petroleum and coal

33. Manufacture of non-metallic mineral products, except products of petroleum and coal

34. Basic metal industries

35. Manufacture of metal products, except machinery and transport equipment

36. Manufacture of machinery, except electrical machinery

37. Manufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies

38. Manufacture of transport equipment

39. Miscellaneous manufacturing industries

Division 4 – Construction:

40. Construction

Division 5 – Electricity, gas, water and sanitary services:

51. Electricity, gas and steam

52. Water and sanitary services

Division 6 – Commerce:

61. Wholesale and retail trade

62. Banks and other financial institutions

63. Insurance

64. Real estate

Division 7 – Transport, storage and communications:

71. Transport

72. Storage and warehousing

73. Communications

Division 8 – Services:

81. Government services

82. Community and business services

83. Recreation services

84. Personal services

Division 9 – Activities not adequately described:

90. Activities not adequately described

 

  Addendum 2

SUPPLEMENTARY SERVICES OR ADVANTAGES

Part II – Medical care

1. Care outside hospital wards by general practitioners and specialists, including domiciliary visiting, without limit of duration, provided that the beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the care received to the extent of 25 per cent.

2. Essential pharmaceutical supplies, without limit of duration, provided that the beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the care received to the extent of 25 per cent.

3. Hospital care, including maintenance, care by general practitioners or specialists, as required, and all auxiliary services required in respect of prescribed diseases requiring prolonged care, including tuberculosis, for a duration which may not be limited to less than 52 weeks per case.

4. Conservative dental care, provided that the beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the care received to the extent of one-third.

5. Where cost-sharing takes the form of a fixed sum in respect of each case of treatment or each prescription of pharmaceutical supplies, the total of such payments made by all persons protected in respect of any one of the types of care referred to in Items 1, 2 or 4 above shall not exceed the specified percentage of the total cost of that type of care within a given period.

Part III – Sickness benefit

6. Sickness benefit at the rate specified in Article 16 of this Code, for a duration which may not be limited to less than 52 weeks per case.

Part IV – Unemployment benefit

7. Unemployment benefit at the rate specified in Article 22 of this Code, for a duration which may not be limited to less than 21 weeks within a period of 12 months.

Part V – Old age benefit

8. Old age benefit at a rate of at least 50 per cent of the benefit specified in Article 28:
a. under Article 29, paragraph 2, or, where the benefit specified in Article 28 is conditional upon a period of residence and the Contracting Party concerned does not avail itself of Article 29, paragraph 3, after ten years of residence; and
b. under Article 29, paragraph 5, subject to prescribed conditions regarding the previous economic activity of the person protected.

Part VII – Family benefit

9. Family benefit in cash, in the form of periodical payments, until the eligible child continuing its education attains a prescribed age which may not be less than 16 years.

Part VIII – Maternity benefit

10. Provision of maternity benefit without qualifying period.

Part IX – Invalidity benefit

11. Invalidity benefit at a rate of at least 50 per cent of the benefit specified in Article 56:
a. under Article 57, paragraph 2, or, where the benefit specified in Article 56 is conditional upon a period of residence and the Contracting Party concerned does not avail itself of Article 57, paragraph 3, after five years of residence; and
b. for a person protected who, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this part come into force, has not satisfied the conditions prescribed in accordance with Article 57, paragraph 2, subject to prescribed conditions regarding the previous economic activity of the person protected.

Part X – Survivors’ benefit

12. Survivors’ benefit at a rate of at least 50 per cent of the benefit specified in Article 62:
a. under Article 63, paragraph 2, or, where the benefit specified in Article 62 is conditional upon a period of residence, and the Contracting Party concerned does not avail itself of Article 63, paragraph 3, after five years of residence; and
b. for persons protected whose breadwinner had not satisfied the conditions prescribed in accordance with Article 63, paragraph 2, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this part came into force, subject to prescribed conditions regarding the previous economic activity of the breadwinner.

Parts II, III or X

13. Funeral benefit amounting to:
i. twenty times the daily previous earnings of the person protected which serve, or would have served, for the calculation of the survivors’ benefit or sickness benefit, as the case may be, provided that the total benefit need not exceed twenty times the daily wage of the skilled male manual employee, determined in accordance with the provisions of Article 65; or
ii. twenty times the daily wage of the ordinary adult male labourer, determined in accordance with the provisions of Article 66.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu. Lisatud seosed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json