Teksti suurus:

Teeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 43, 241

Teeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.04.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. aprilli 2001. a otsusega nr 1053

Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Tee-ehitusmaterjalide ja -toodete loetelu, mille puhul nähakse ette nõuetele vastavuse tõendamine, nendele tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ning nõuetele vastavuse tõendamise korra toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses (RT I 1999, 92, 825) sätestatu alusel kehtestab teede- ja sideminister.»

§ 2. Paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ehitusjärelevalve korra, tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise ning teehoiutööde dokumenteerimise nõuded kehtestab teede- ja sideminister.»

§ 3. Paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teehoidu korraldab tee omanik Euroopa lepingu (RT II 1995, 22–27, 120), riigihangete seaduse (RT I 2000, 84, 534; 2001, 34, 189) ja käesoleva seaduse ning nende alusel antud õigusaktide kohaselt.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-dega 251–256 järgmises sõnastuses:

« § 251. Tegevusluba

(1) Avalikult kasutatavate teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks, nimetatud teehoiutööde ehitusjärelevalveks, teede projekteerimiseks ning projekti ekspertiisi tegemiseks on nõutav tegevusluba. Tegevusluba antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on täitnud nõuded vastava teehoiutöö tegemiseks.

(2) Tegevusluba on vajalik järgmisteks teehoiutöödeks:
1) teede projekteerimine, välja arvatud tunnelid, sillad ja viaduktid (edaspidi sillad);
2) sildade projekteerimine;
3) teeprojektide ekspertiis, välja arvatud sillaprojektid;
4) sillaprojektide ekspertiis;
5) teede ehitamine, remontimine ja hooldamine, välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine;
6) sildade ehitamine ja remontimine;
7) teehoiutööde ehitusjärelevalve.

(3) Juriidiline isik võib taotleda tegevusluba kõikide käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teehoiutööde tegemiseks. Füüsiline isik võib taotleda tegevusluba teede projekteerimiseks, sildade projekteerimiseks, teeprojektide ekspertiisiks ja sillaprojektide ekspertiisiks ning teehoiutööde ehitusjärelevalveks.

§ 252. Tegevusloa taotlejale esitatavad nõuded

(1) Teede projekteerimiseks, sildade projekteerimiseks, teeprojektide ekspertiisiks ja sillaprojektide ekspertiisiks ning teehoiutööde ehitusjärelevalveks tegevusluba taotleva juriidilise isiku teenistuses peab igal tegevusluba nõudval tegevusalal olema vähemalt üks põhikohaga töötav teehoiutöö kvaliteedi eest vastutav töötaja (edaspidi vastutav töötaja), kellel on vastav füüsilise isiku tegevusluba.

(2) Teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks ning sildade ehitamiseks ja remontimiseks tegevusluba taotleva juriidilise isiku teenistuses peab igal tegevusluba nõudval tegevusalal olema vähemalt üks vastutav töötaja, kes vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele.

(3) Tegevusluba taotleval füüsilisel isikul ja juriidilise isiku teenistuses oleval vastutaval töötajal peab olema vastav akadeemiline või rakenduslik erialane kõrgharidus ning erialane töökogemus.

(4) Erialaseks töökogemuseks loetakse:
1) teede või sildade projekteerimisel ning tee- või sillaprojektide ekspertiisi tegemisel vähemalt kolmeaastast töötamist vastavalt teede või sildade projekteerijana või vastava teehoiutöö juhina;
2) teede ehitamisel, remontimisel ja hooldamisel ning sildade ehitamisel ja remontimisel vähemalt kolmeaastast töötamist vastava teehoiutöö juhina;
3) teehoiutööde ehitusjärelevalve teostamisel vähemalt kolmeaastast töötamist teede või sildade projekteerijana, teehoiutööde ehitusjärelevalve insenerina või teehoiutöö juhina.

(5) Teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusluba taotlev füüsiline isik peab lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele olema läbinud teede- ja sideministri tunnustatud asutuses teehoiutööde ehitusjärelevalve koolituskursuse ja sooritanud kursuse kirjaliku lõpueksami. Koolituskursuse peab tegevusloa omanik läbima iga kolme aasta tagant.

(6) Teede- ja sideminister kinnitab koolituskursuse õppekava.

(7) Erandkorras võib teehoiutööde tegevusluba taotleda või olla vastutavaks töötajaks tee-ehitusalase keskeriharidusega isik, kelle senine tööalane tegevus, täiendusõpe ning tööandjate ja ameti- või erialaliitude soovitused tunnistavad tema pädevust vastaval tegevusalal tegutsemiseks.

(8) Välisriigi kodaniku ja ettevõtja suhtes kehtivad teehoiutööde tegevusloa taotlemise korral samad nõuded, mis Eesti Vabariigi kodaniku ja ettevõtja suhtes.

§ 253. Tegevusloa taotlemine

(1) Tegevusloa saamiseks peab füüsiline isik esitama Maanteeametile taotluse koos dokumentide koopiatega, mis tõendavad vastava teehoiutöö tegemise oskusi.

(2) Tegevusloa saamiseks peab juriidiline isik esitama Maanteeametile taotluse, millele on lisatud:
1) andmed tema kasutuses oleva vastava teehoiutöö tegemiseks vajaliku tehnilise varustuse kohta;
2) notariaalselt tõestatud väljavõte asutamisotsusest, -lepingust, ühingulepingust või põhikirjast tegevusvaldkondade kohta;
3) põhikohaga töötavate vastutavate töötajate nimekiri, kuhu on märgitud nende erialased oskused ja erialased töökogemused;
4) Maksuameti kohaliku asutuse tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta.

§ 254. Tegevusloa väljaandmine, pikendamine ja muutmine

(1) Teehoiutööde tegevuslubasid annab välja Maanteeamet. Tegevusloa väljaandmiseks hindab Maanteeamet tegevusloa taotleja vastavust käesoleva seaduse §-s 252 sätestatud nõuetele.

(2) Tegevusluba antakse kolmeks aastaks. Tegevusloa kehtivusajal on Maanteeametil õigus nõuda tegevusloa omanikult vastutavate töötajate nimekirja.

(3) Tegevusloale märgitakse järgmised andmed:
1) tegevusloa omaniku nimi ja aadress;
2) lubatud tegevusalad;
3) tegevusloa number;
4) tegevusloa väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
5) tegevusloa andja nimetus ja pitser;
6) tegevusloale alla kirjutava isiku ametinimetus, nimi ja allkiri.

(4) Tegevusloa taotleja tasub loa saamise eest riigilõivu vastavalt riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237; 49, 300; 54, 346 ja 349; 55, 365; 57, 372 ja 373; 59, 379; 60, õiend; 78, 498; 84, 534; 92, 597 ja 598; 95, 607 ja 611; 2001, 2, 2; 3, 4; 16, 69 ja 72; 27, 151; 31, 171; 34, 188 ja 189; 36, 201) sätestatule. Maksekorralduse koopia esitatakse tegevusloa kättesaamisel.

(5) Tegevusloa kehtivusaja möödumisel pikendatakse tegevusloa omaniku taotlusel tegevusluba  kolmeks aastaks.

(6) Tegevusloa pikendamise korral kehtivad tegevusloa väljaandmiseks sätestatud nõuded.

(7) Tegevusloale kantud andmete muutumise korral on tegevusloa omanik kohustatud taotlema tegevusloa muutmist. Kui tegevusloa omaniku taotluse alusel muudetakse loale märgitud tegevusala või muid andmeid, ei muutu tegevusloa kehtivusaeg ega võeta riigilõivu.

(8) Otsuse tegevusloa andmise, pikendamise, muutmise või vastava toimingu tegemisest keeldumise kohta teeb Maanteeamet hiljemalt 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist. Tegevusloa taotlejat teavitatakse seitsme päeva jooksul pärast sellekohase otsuse vastuvõtmist.

§ 255. Tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Tegevusloa võib peatada, kui tegevusloa omanik:
1) on rikkunud teehoiutööde suhtes kehtestatud nõudeid;
2) on esitanud tegevusloa taotlemise või pikendamise korral valeandmeid;
3) ei ole ettenähtud ajaks või ulatuses täitnud ehitusjärelevalve ettekirjutusi;
4) on juriidiline isik, kelle teenistuses ei ole nõuetekohase pädevusega vastutavat töötajat;
5) ei ole tegevusloale kantavate andmete muutumisel teinud tegevusloa muutmise taotlust;
6) ei ole tasunud riigilõivu 10 päeva jooksul pärast talle teatavaks tehtud otsust tegevusloa väljastamise kohta.

(2) Maanteeamet võib anda tegevusloa omanikule tähtaja tegevusloa peatamise tinginud puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Tegevusloa kehtivusaeg ei pikene tegevusloa peatamise aja võrra.

(4) Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui tegevusloa omanik ei ole talle teatatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

(5) Teehoiutööde tegevusloa taotluse menetlemise korra, tegevusloa vormi ning taotluste vorminõuded kehtestab teede- ja sideminister.

§ 256. Vaidluste lahendamine

(1) Kui tegevusloa taotleja või omanik ei ole nõus Maanteeameti otsusega tegevusloa väljaandmisest keeldumise, tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta, võib ta esitada kirjaliku kaebuse teede- ja sideministrile.

(2) Kaebus vaadatakse läbi 10 päeva jooksul ja kaebuse esitajale teatatakse läbivaatamise tulemusest tähtkirjaga seitsme päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist. Kui kaebuse lahendamine võtab rohkem aega, võib teede- ja sideminister otsuse vastuvõtmise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, teatades sellest kaebuse esitajale kirjalikult.»

§ 5. Paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Liiklust korraldatakse liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6) ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt.»

§ 6. Paragrahvi 40 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kasutab liiklemiseks normidele mittevastavate mõõtmete, massi või teljekoormusega või teed muul viisil kahjustavat sõidukit – määratakse talle rahatrahv 10 000 kuni 50 000 krooni;».

§ 7. Paragrahvi 45 tekst nimetatakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 17 lõikes 4 sätestatud nõuet tee-ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetele vastavuse tõendamise suhtes rakendatakse 2001. aasta 1. juulist.

(3) Käesoleva seaduse §-s 251 nimetatud teehoiutööde tegevusluba on nõutav alates 2001. aasta 1. juulist.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json