Teksti suurus:

Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 47, 262

Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded

Vastu võetud 16.05.2001 nr 172

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234) § 26 lõike 3 alusel ja kooskõlas lõike 4 punktiga 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse naftasaaduste hoidmisehitiste (edaspidi hoidmisehitis) veekaitsenõuded ohtliku seisundi tekke vältimiseks ja vee reostumise ennetamiseks.

(2) Hoidmisehitiste veekaitsenõuded on nende planeerimis-, ehitus- ja ekspluatatsiooninõuded.

§ 2. Hoidmisehitis

(1) Hoidmisehitis on:
1) naftasaaduste mahuti, mille maht on üle 3 m3;
2) üle 3 m3 mahuga naftasaaduste mahuti koos torustike ja seadmetega;
3) üle 3 m3 mahuga naftasaaduste mahuti koos torustike ja seadmetega ning laadimis- või tankimisplatsiga.

(2) Hoidmisehitised jagunevad sõltuvalt mahust:
1) väikesteks hoidmisehitisteks, mille maht on 3 kuni 10 m3;
2) keskmisteks hoidmisehitisteks, mille maht on üle 10 m3 ja kuni 5000 m3;
3) suurteks hoidmisehitisteks, mille maht on üle 5000 m3.

2. peatükk
HOIDMISEHITISE PLANEERIMISNÕUDED

§ 3. Hoidmisehitise asukoha valik

(1) Hoidmisehitise asukoha valikul tuleb eelistada alasid:
1) kus põhjavesi on reostuse eest keskmiselt või hästi kaitstud;
2) kus hoidmisehitis jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
3) mida ei ohusta üleujutused;
4) mida kasutatakse tootmismaana.

(2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega aladeks loetakse:
1) alasid, mille 10–20 m paksune pinnakate koosneb moreenist veejuhtivusega 0,01–0,5 meetrit ööpäevas;
2) alasid, mille pinnakatte moodustab 2–5 m paksune savi- või liivsavikiht veejuhtivusega 0,0001–0,005 meetrit ööpäevas.

(3) Hästi kaitstud põhjaveega aladeks loetakse:
1) alasid, mille pinnakatte moodustab 20 m paksune moreenikiht veejuhtivusega 0,01–0,5 meetrit ööpäevas;
2) alasid, mille pinnakatte moodustab üle 5 m paksune savikiht veejuhtivusega 0,0001–0,0005 meetrit ööpäevas.

§ 4. Hoidmisehitise kujad

(1) Kuja käesoleva määruse tähenduses on naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonetest, suurõnnetuse ohuga ettevõtetest ja joogivee salvkaevudest.

(2) Väikese hoidmisehitise kuja peab olema vähemalt 25 m.

(3) Keskmise hoidmisehitise kuja peab sõltuvalt hoidmisehitise mahuti mahust olema:
1) vähemalt 50 m, kui hoidmisehitise mahuti maht on kuni 1000 m3;
2) vähemalt 100 m, kui hoidmisehitise mahuti maht on üle 1000 m3.

(4) Suure hoidmisehitise kuja peab olema vähemalt 150 m.

§ 5. Hoidmisehitise rajamine veehaarde või suurõnnetuse ohuga ettevõtte tarbeks

Hoidmisehitise tohib rajada veehaarde sanitaarkaitsealasse või suurõnnetuse ohuga ettevõtte territooriumile, kui hoidmisehitis teenindab ainult veehaaret või suurõnnetuse ohuga ettevõtet.

3. peatükk
HOIDMISEHITISE EHITUSNÕUDED

§ 6. Hoidmisehitise lekkekindlus ja nõuded torustikele

(1) Hoidmisehitise mahutid ja seadmed peavad olema lekkekindlad.

(2) Hoidmisehitise torustikud peavad olema kaitstud korrosiooni ning mehaaniliste vigastuste eest.

§ 7. Suurte või keskmiste hoidmisehitiste piirde või reservmahuti olemasolu nõue

(1) Suurte ja keskmiste hoidmisehitiste maapealsed mahutid peavad olema ümbritsetud piirdega, mis takistab piirde sisse jäävatest mahutitest väljavoolavate naftasaaduste laialivalgumist.

(2) Piirde sisse jääv ala peab mahutama naftasaadusi hoidmisehitise 1,1-kordse projektijärgse mahu ulatuses ja see ala peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga.

(3) Juhul kui lõikes 1 nimetatud piirde rajamine pole võimalik, tuleb rajada reservmahuti, mis täitub isevoolu teel ja mille maht on võrdne hoidmisehitise suurima mahuti projektijärgse mahuga.

§ 8. Nõuded hoidmisehitise laadimis- või tankimisplatsile ja maa-alusele mahutile

(1) Suure ja keskmise hoidmisehitise laadimis- või tankimisplats peab olema ümbritsetud aiaga ja peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga.

(2) Suure ja keskmise hoidmisehitise maa-alused mahutid ja torustikud peavad olema varustatud lekete avastamise kontrollseadmetega.

(3) Hoidmisehitise maa-alune mahuti mahuga alates 1000 m3 peab olema kahekordse seinaga.

§ 9. Hoidmisehitise sademevee juhtimise nõuded

(1) Hoidmisehitise sademevesi tuleb juhtida läbi kohtreoveepuhasti suublasse või kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse.

(2) Kohtreoveepuhasti peab koosnema vähemalt õlipüünisest ja siibrikaevust, mida peab saama suuremate reostuste puhul sulgeda, et reostus lokaliseerida.

(3) Kohtreoveepuhasti reostuskoormuse vähendamiseks tuleb eraldada võimaliku reostuse tekke piirkond, kust reostus kõrvaldatakse kuivpuhastusega.

4. peatükk
HOIDMISEHITISE EKSPLUATATSIOONINÕUDED

§ 10. Väikese hoidmisehitise ekspluatatsiooninõuded

Väikeste hoidmisehitiste mahutite tühjendamis- ja täiteavad peavad olema lukustatud ning hoidmisehitiste ümbrus peab võimaldama tõkestada naftareostuse levikut.

§ 11. Teave keskmise ja suure hoidmisehitise kohta

Keskmise ja suure hoidmisehitise mahutitel peab nähtavas kohas olema teave, millel on vähemalt märgitud:
1) mahuti number, kui mahuteid on rohkem kui üks;
2) mahuti valmistaja ja valmistamise aasta;
3) mahuti maht;
4) tehnilise järelevalve teostamise aeg.

§ 12. Keskmise ja suure hoidmisehitise tehniline dokumentatsioon

Keskmise ja suure hoidmisehitise valdajal peab olema hoidmisehitise tehniline dokumentatsioon, mis peab sisaldama:
1) hoidmisehitise mahutite ja seadmete ehitusprojekti;
2) informatsiooni hoidmisehitise mahutite ja seadmete paigaldamise, kasutamise ja hooldamise nõuete kohta;
3) ülevaadet tehnilise järelevalve tulemustest;
4) informatsiooni tehnilise järelevalve sageduse ja meetodite kohta.

§ 13. Hoidmisehitise lekke tõkestamine ja sellest teatamine

(1) Hoidmisehitise lekke korral peab naftasaaduste hoidmisehitise valdaja või operaator kohe asuma tõkestama reostuse levikut ning keskkonnaohtlikust lekkest teatama päästeasutusele, hoidmisehitise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele ja Keskkonnainspektsioonile.

(2) Juhul kui valdaja ei ole hoidmisehitise omanik, tuleb valdajal teatada hoidmisehitise lekkest ka selle omanikule.

(3) Hoidmisehitise juures peab olema võimaliku reostuse piiramiseks vajalikus koguses absorbenti (näiteks turvas või sünteetilised absorbendid).

§ 14. Hoidmisehitise reostusavarii likvideerimise plaan

(1) Hoidmisehitise mahutite, mille maht on üle 100 m3, valdajal peab olema reostusavarii likvideerimise plaan, mis peab sisaldama:
1) hoidmisehitise asukoha kaarti (M 1:500) ning veekogude ja põhjavee reostuskaitstuse kirjeldust;
2) reostuse leviku võimalikke suundi;
3) reostuse levikut tõkestavate abinõude kirjeldust, sealhulgas ülevaadet reostuse tõkestamise ja selle ohutustamise peamiste tehnikate kohta;
4) informatsiooni reostuse tõkestamise ja selle ohutustamisega tegelevate isikute kohta.

(2) Reostusavarii likvideerimise plaan tuleb enne hoidmisehitise kasutuselevõttu kirjalikult kooskõlastada päästeasutuses ja hoidmisehitise asukohajärgses keskkonnateenistuses.

§ 15. Hoidmisehitise hoolduspäevik

Hoidmisehitise mahutite, mille maht on üle 100 m3, operaator peab pidama hoolduspäevikut, mis peab sisaldama vähemalt:
1) informatsiooni hoidmisehitise tehnilise järelevalve ettekirjutuste ja nende täitmise kohta;
2) teavet hoidmisehitise mahutites oleva naftasaaduste koguse kohta;
3) teavet hoidmisehitise hooldusseadmete ja igapäevaste hooldustööde kohta.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 16. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub ehitatavate hoidmisehitiste suhtes 1. jaanuaril 2002. a ja olemasolevate hoidmisehitiste suhtes 1. jaanuaril 2006. a.

(2) Määruses sätestatud planeerimisnõudeid ei kohaldata olemasolevatele hoidmisehitistele.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json