Teksti suurus:

Erastamisseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 48, 265

Erastamisseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 02.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. mai 2001. a otsusega nr 1059

I. Erastamisseaduses (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev seadus määrab kindlaks riigi või kohaliku omavalitsusüksuse omandis oleva vara erastamise tingimused ja korra seoses Eesti Erastamisagentuuri (edaspidi Erastamisagentuur) tegevuse lõpetamisega.»

§ 2. Paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Erastamise korraldajal on õigus esitada erastamise õigustatud subjektile kvalifikatsiooni, tegevusala või -koha, äriregistrisse kandmise või muu kohta lisanõudeid. Riigivara erastamise korral kehtestab lisanõuded Vabariigi Valitsus, munitsipaalvara erastamise korral kohaliku omavalitsuse volikogu.»

§ 4. Paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigivara erastamise korraldaja on käesoleva seaduse alusel määratud valitsusasutus (edaspidi erastamist korraldav valitsusasutus).»

§ 5. II peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«II peatükk
ERASTAMIST KORRALDAV VALITSUSASUTUS»

§ 6. Paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvis 7, § 10 pealkirjas ja lõigetes 1, 3 ja 4 ning §-s 16 asendatakse sõna «Erastamisagentuur» sõnadega «erastamist korraldav valitsusasutus» vastavas käändes.

§ 8. Paragrahvi 7 punkt 1 ja § 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvis 9:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Vabariigi Valitsuse ülesanded riigivara erastamise korraldamisel»;

2) lõige 1 ja lõike 2 punktid 1, 2, 3, 7 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõike 2 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigivara erastamisel kuulub Vabariigi Valitsuse ainupädevusse:»;

4) lõike 2 punkt 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 31) erastamisnimekirja kinnitatud riigivara sealt väljaarvamise otsustamine;»;

5) lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete, samuti riigi äriühingute, kelle aktsiad või osad on kinnitatud erastamisnimekirja, ümberkujundamise, likvideerimise, restruktureerimise ja saneerimise põhimõtete kinnitamine;».

§ 10. Paragrahvis 10:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 5 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Võlad, mis ületavad selle vara erastamisest laekuva raha, võib Vabariigi Valitsus katta eelarvevälise omandireformi reservfondi vahenditest.»

§ 11. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Erastamisagentuuri tegevuse lõpetamine ja riigivara erastamise lõpuleviimine

(1) Riigivara erastamist korraldanud Erastamisagentuuri tegevus lõpetatakse 2001. aasta 1. novembril. Sellest kuupäevast lähevad Erastamisagentuuri Nõukogu ülesanded riigivara erastamise korraldamisel Vabariigi Valitsusele. Erastamisagentuuri vara, õigused ja kohustused lähevad nimetatud tähtpäevast Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras üle alljärgnevalt:
1) riigivara ostu-müügilepingud ja järelmaksuga maa erastamise lepingud, millele seatud hüpoteek ulatub ka käesoleva seaduse alusel järelmaksuga erastatud riigivarale, ning nendest tulenevad õigused ja kohustused – Rahandusministeeriumile;
2) riigimaa erastamise korraldamine ja sellest tulenevad õigused ja kohustused – maavalitsustele;
3) Erastamisagentuuri muud õigused ja kohustused ning Erastamisagentuuri vara – Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutustele.

(2) Alates 2001. aasta 1. juunist ei kuuluta Erastamisagentuur ega muu erastamist korraldav valitsusasutus käesoleva seaduse alusel välja riigivara müüki, välja arvatud erastamislepingutest tulenevate riigi nõuete (edaspidi nõue) müük. Nõuete müüki võib korraldada käesoleva seaduse § 20 1. lõike punktides 1, 2 ja 4 sätestatud viisil, millest laekuv raha jaotatakse erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse §-s 3 sätestatud korras. Nõuete müügi suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 26 sätestatut.

(3) 2001. aasta 1. novembriks väljakuulutatud müügid viib käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 1 ja 3 nimetatud valitsusasutus lõpule alljärgnevalt:
1) käesoleva seaduse § 18 alusel väljakuulutatud vara erastamine – käesoleva seaduse alusel;
2) riigivara müük riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17) alusel;
3) käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud nõuete müük käesoleva seaduse või riigivaraseaduse alusel.

(4) Kui riigivara erastamise käigus on erastataval maal asuvad ehitised võõrandanud Erastamisagentuur või need kuuluvad juriidilisele isikule, kelle aktsiad või osad on müünud Erastamisagentuur, esitab kohalik omavalitsus alates 2001. aasta 1. juunist maa erastamise toimikud erastatava maa asukoha järgsele maavanemale, kes viib lõpule maa erastamise menetluse. 2001. aasta 25. oktoobriks lõpetamata maa erastamise toimikud annab Erastamisagentuur 2001. aasta 1. novembriks üle erastatava maa asukoha järgsele maavanemale, kes viib lõpule maa erastamise menetluse.

(5) Alates 2001. aasta 1. juulist toimub Erastamisagentuuri ülalpidamiskulude ja tema lõpetamisega seotud kulude katmine Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse §-s 7 sätestatu alusel.»

§ 12. Paragrahvid 12 ja 131 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahvides 14, 21 ja 27 asendatakse sõnad «Erastamisagentuuri Nõukogu» sõnadega «Vabariigi Valitsus» vastavas käändes.

§ 14. Paragrahvi 17 lõige 1 ja § 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvis 28:

1) lõiget 3 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Pärimise teel võib erastamisväärtpaberi omandada ka Eestis registreerimata juriidiline isik.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui isikule on erastamisväärtpaberid välja antud ebaseaduslikult ja ta ei saa neid tagastada, sest ta on need võõrandanud või käesoleva seaduse § 29 1. lõikes sätestatud viisil ära kasutanud, võib ta need hüvitada rahas, võttes aluseks erastamisväärtpaberite keskmise turuhinna nende võõrandamise või nendega vara eest tasumise päeval. Kui ebaseaduslikult väljaantud erastamisväärtpabereid on võõrandatud mitmel päeval või kasutatud mitmes tehingus, võetakse aluseks tehingupäevade kaalutud keskmine turuhind. Ebaseaduslikult saadud erastamisväärtpaberite eest hüvitatav raha kantakse riigieelarvesse.»

§ 16. Paragrahv 32 tunnistatakse kehtetuks.

II. § 17. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751; 96, 847; 2000, 47, 288; 51, 324) § 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 21 1. lõikes nimetatud vara munitsipaliseerimine lõpetatakse 2001. aasta 1. novembril. Valla- või linnavolikogu munitsipaliseerimistaotluste vastuvõtmine lõpetatakse 2001. aasta 1. juulil.

(3) 2001. aasta 1. novembriks lõpetamata munitsipaliseerimismenetlused viib lõpule käesoleva seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide alusel ning erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149) § 11 1. lõike alusel Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutus.»

III. Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 2000, 70, 441; 88, 576; 2001, 31, 171) tehakse järgmised muudatused:

§ 18. Paragrahvi 20 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Paragrahv 222 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 222. Maa erastamise korraldaja

(1) Maa erastamist korraldab maavanem. Kui riigivara erastamise käigus on erastataval maal asuvad ehitised võõrandanud Eesti Erastamisagentuur või need kuuluvad juriidilisele isikule, kelle aktsiad või osad on müünud Eesti Erastamisagentuur, korraldab kuni 2001. aasta 1. novembrini Eesti Erastamisagentuur selle maa erastamist, mille erastamise toimikud on talle esitatud 2001. aasta 1. juuniks, ülejäänud maade erastamist korraldab maa asukoha järgne maavanem. Kohalik omavalitsus teeb maa erastamisel seaduses ja sellest tulenevates õigusaktides sätestatud erastamise eeltoimingud.

(2) Maavanem võib kokkuleppel kohaliku omavalitsuse volikoguga volitada kohalikku omavalitsust korraldama riigi nimel maa ostueesõigusega ning vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamist.»

IV. § 20. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud erastamisseaduse § 11 lõiked 2 ja 4 ning §-s 15 sätestatud erastamisseaduse § 28 muudatused, samuti §-s 19 sätestatud maareformi seaduse § 222 lõige 1 jõustuvad 2001. aasta 1. juunil.

(2) Käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud erastamisseaduse § 11 lõige 5 ja §-s 17 sätestatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 23 lõige 2 jõustuvad 2001. aasta 1. juulil.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata käesoleva seaduse sätted jõustuvad 2001. aasta 1. novembril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json