Teksti suurus:

Finantsinspektsiooni seaduse rakendamisega seotud seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 48, 268

Finantsinspektsiooni seaduse rakendamisega seotud seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 09.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. mai 2001. a otsusega nr 1063

I. Kindlustusseaduse muutmine

§ 1. Kindlustusseaduse (RT 1992, 48, 601; RT I 1995, 26–28, 355; 1996, 23, 455; 40, 773; 1998, 61, 979; 1999, 10, 155; 27, 389; 2000, 53, 343; 2001, 43, 238) § 68 tunnistatakse kehtetuks.

II. Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses (RT I 1997, 34, 535; 1998, 61, 979; 2000, 10, 55; 57, 373) tehakse järgmised muudatused:

§ 2. Kogu seaduse tekstis asendatakse sõna «Väärtpaberiinspektsioon» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 3. Paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «Eesti Panga» sõnadega «või Finantsinspektsiooni».

§ 4. Paragrahvi 16:

1) lõike 10 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Tunnistuse taotluste vastuvõtmist ning eksamite ettevalmistamist ja läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.»;

2) lõike 11 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «Rahandusministeeriumis» sõnaga «, Väärtpaberiinspektsioonis».

§ 5. Paragrahvi 19:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «rahandusminister oma käskkirjaga» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatus oma otsusega»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Otsuse tegevusloa väljastamise või selle pikendamise kohta teeb Finantsinspektsiooni juhatus kuue kuu jooksul pärast Finantsinspektsioonile vastava avalduse laekumist, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamist. Tegevusloa väljastamisest või selle pikendamisest keeldumise, samuti tegevusloa tühistamise korral peab otsus sisaldama põhjendust.

(6) Ärakiri Finantsinspektsiooni juhatuse otsusest ja tegevusluba edastatakse väljastamise või kehtivuse pikendamise taotlejale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.»

§ 6. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Finantsinspektsioon võib vajaduse korral nõuda esitamisele kuuluvate andmete kohta täpsustavat teavet ja dokumente.»

§ 7. Paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Finantsinspektsioon võib vajaduse korral nõuda esitamisele kuuluvate andmete kohta täpsustavat teavet ja dokumente.»

§ 8. Paragrahvi 25:

1) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikes 4 asendatakse sõna «rahandusminister» sõnaga «Finantsinspektsioon»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ärakiri Finantsinspektsiooni juhatuse otsusest, millega tühistati fondivalitseja tegevusluba, edastatakse viivitamata otsuses nimetatud isikule, samuti tema poolt valitsetavatele aktsiaseltsina asutatud fondidele ning tema poolt valitsetavate lepinguliste fondide depoopankadele.»

§ 9. Paragrahvi 26 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna «rahandusministri» sõnaga «Finantsinspektsiooni».

§ 10. Paragrahvi 27 lõike 1 punktis 5, § 51 lõikes 4 ning § 129 lõikes 1 asendatakse sõna «peadirektor» sõnaga «juhatus» vastavas käändes.

§ 11. Paragrahvi 133:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 134:

1) lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «selle alusel rahandusministrile ettepaneku» sõnaga «otsuse»;

2) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) otsustab fondivalitseja tegevusloa tühistamise või käesoleva seaduse § 25 lõikes 4 sätestatud tähtaja määramise;»;

3) lõikes 2 asendatakse sõna «peadirektor» sõnaga «juhatus»;

4) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Finantsinspektsioon avalikustab oma veebilehel rahandusministri poolt kehtestatud ulatuses ja korras andmed fondivalitsejate, pensionifondivalitsejate, investeerimisfondide, pensionifondide, depoopankade ning fondijuhtide kohta.»

§ 13. Paragrahvi 139 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «peadirektoril» sõnaga «juhatusel».

§ 14. Paragrahv 141 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 142 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Paragrahvi 144 lõikes 2 asendatakse sõna «peadirektoril» sõnaga «juhatusel».

III. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237; 49, 300; 54, 346 ja 349; 55, 365; 57, 372 ja 373; 59, 379; 60, õiend; 78, 498; 84, 534; 92, 597 ja 598; 95, 607 ja 611; 2001, 2, 2; 3, 4; 16, 69 ja 72; 27, 151; 31, 171; 34, 188 ja 189; 36, 201; 42, 235; 43, 238 ja 239) tehakse järgmised muudatused:

§ 17. Paragrahvi 3 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) krediidiasutuste, kindlustusandjate, kindlustusvahendajate, väärtpaberituru kutseliste osaliste, fondivalitsejate ja investeerimisfondidega seotud toimingud;».

§ 18. Paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigilõivu võtja käesoleva seaduse tähenduses on valitsus- ja kohaliku omavalitsuse asutus, valitsusasutuse hallatav riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutuse hallatav asutus, muu avalik-õiguslikke ülesandeid täitev asutus, kohus, valla- või linnasekretär, kes teostab riigilõivuga maksustatud toimingu.»

§ 19. Paragrahvi 23 täiendatakse pärast sõnu «Eesti riigi, Eesti Panga või Hüvitusfondi poolt emiteeritavate väärtpaberite avalike väljalasete» sõnadega «ja avalike pakkumiste».

§ 20. Seaduse 7. peatüki 3. jagu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. jagu
Krediidiasutuste, kindlustusandjate, kindlustusvahendajate, väärtpaberituru kutseliste osaliste, fondivalitsejate ja investeerimisfondidega seotud toimingud

§ 74. Krediidiasutuse tegevusluba

(1) Krediidiasutuse tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 25 000 krooni.

(2) Välisriigis registreeritud krediidiasutuse filiaali asutamiseks Eestis loa taotlemisel tasutakse riigilõivu 25 000 krooni.

§ 741. Kindlustusandja tegevusluba

(1) Kindlustusandja esmase tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(2) Välisriigis registreeritud kindlustusandja filiaali asutamiseks Eestis loa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(3) Kindlustusandja täiendava tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 4000 krooni iga soovitava kindlustustegevuse põhiliigi kohta.

§ 742. Kindlustusvahendajate registreerimise taotlemine

(1) Kindlustusmaakleri kindlustusvahendajate registrisse kandmise taotlemisel tasutakse riigilõivu 2000 krooni.

(2) Kindlustusagendi kindlustusvahendajate registrisse kandmise taotlemisel tasutakse riigilõivu 1000 krooni.

§ 743. Investeerimisühingu tegevusluba

(1) Investeerimisühingu tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(2) Välisriigis registreeritud investeerimisühingu filiaali asutamiseks Eestis loa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(3) Täiendava tegevusloa taotlemisel investeerimisteenuste osutamiseks tasutakse riigilõivu 4000 krooni.

§ 744. Olulise osaluse omandamise loa taotlemine

Krediidiasutuses, kindlustusandjas või investeerimisühingus olulise osaluse omandamise loa taotlemisel tasutakse riigilõivu 7500 krooni.

§ 75. Reguleeritud väärtpaberituru korraldaja tegevusluba

(1) Reguleeritud väärtpaberituru korraldaja tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(2) Tegevusloa taotlemisel täiendava reguleeritud väärtpaberituru korraldamiseks tasutakse riigilõivu 4000 krooni.

§ 76. Väärtpaberite arveldussüsteemi korraldaja tegevusluba

Väärtpaberite arveldussüsteemi korraldaja tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

§ 77. Fondivalitseja tegevusluba

(1) Fondivalitseja tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(2) Fondivalitseja tegevusloa pikendamise eest tasutakse riigilõivu 5000 krooni.

(3) Vabatahtliku pensionifondi valitseja tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(4) Kohustusliku pensionifondi valitseja tegevusloa taotlemisel tasutakse riigilõivu 15 000 krooni.

§ 78. Väärpaberite avaliku pakkumise prospekti registreerimise taotlemine

(1) Väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti registreerimise taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

(2) Võlakohustuste avaliku pakkumise prospekti registreerimise taotlemisel tasutakse riigilõivu 5000 krooni.

§ 79. Ülevõtmispakkumise kooskõlastamise taotlemine

Ülevõtmispakkumise kooskõlastamise taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

§ 80. Investeerimisfondi tingimuste registreerimise taotlemine

(1) Lepingulise investeerimisfondi tingimuste ja nende muudatuste registreerimise taotlemisel tasutakse riigilõivu 5000 krooni.

(2) Kohustusliku pensionifondi tingimuste ja nende muudatuste registreerimise taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

§ 81. Investeerimisfondi osakute või aktsiate müügi registreerimise taotlemine

(1) Euroopa Liidu liikmesriigis asuva investeerimisfondi osakute või aktsiate müügi registreerimise taotlemisel tasutakse riigilõivu 5000 krooni.

(2) Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki asuva investeerimisfondi osakute või aktsiate müügi registreerimise taotlemisel tasutakse riigilõivu 10 000 krooni.

§ 82. Kvalifikatsioonitunnistuse taotlemine

Fondijuhi kvalifikatsioonitunnistuse taotlemisel tasutakse riigilõivu 4000 krooni.»

IV. Pensionifondide seaduse muutmine

Pensionifondide seaduses (RT I 1998, 61, 979) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Kogu tekstis asendatakse sõna «Väärtpaberiinspektsioon» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 22. Paragrahvi 5:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pensionifondi valitsemise tegevusloa (edaspidi tegevusluba) annab ja tühistab Finantsinspektsiooni juhatus oma otsusega. Tegevusloa andmisest keeldumise ning tegevusloa tühistamise korral peab otsus sisaldama põhjendust.»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 23. Paragrahvi 8:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «rahandusminister» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatus»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Fondivalitseja ja depoopank on kohustatud esitama Finantsinspektsiooni nõudmisel täiendavaid dokumente ja andmeid.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tegevusluba ja ärakiri Finantsinspektsiooni juhatuse otsusest tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta, samuti ärakiri käesoleva seaduse § 20 lõikes 3 nimetatud otsusest saadetakse taotlejale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.»

§ 24. Paragrahvi 10:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «rahandusminister anda oma käskkirjaga» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatus oma otsusega määrata»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ärakiri Finantsinspektsiooni juhatuse otsusest, millega tegevusluba tühistati või määrati käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaeg, saadetakse viivitamata otsuses nimetatud isikule, samuti tema poolt valitsetava pensionifondi depoopangale.»

§ 25. Paragrahvi 14 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna «peadirektor» sõnaga «juhatus» ning teises lauses sõnad «käskkirja andmist» sõnadega «otsuse tegemist».

§ 26. Paragrahvi 20:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «rahandusministri» sõnaga «Finantsinspektsiooni»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «rahandusminister oma käskkirjaga» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatus».

§ 27. Paragrahvi 32 lõikes 6 ning § 33 lõikes 1 asendatakse sõna «peadirektor» sõnaga «juhatus» vastavas käändes.

V. Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses (RT I 1999, 23, 349; 2000, 35, 222; 40, 250) tehakse järgmised muudatused:

§ 28. Paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Finantsinspektsioonil on õigus emaettevõtjaks lugeda ka äriühingut, kes omab muul viisil tegelikku ja valitsevat mõju teise äriühingu (tütarettevõtja) üle.»

§ 29. Seaduse tekstis asendatakse sõna «Pangainspektsioon» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 30. Paragrahvi 13 lõikes 1, § 14 lõikes 1 ning § 14 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 31. Paragrahvi 14 lõikest 2 jäetakse viimane lause välja.

§ 32. Paragrahvi 15 lõikes 1, § 16 punktides 3 ja 5 ning §-s 17 asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 33. Paragrahvi 18:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Krediidiasutuse tegevusloa tühistab Finantsinspektsiooni juhatus oma motiveeritud otsusega.»

§ 34. Paragrahvi 20 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Eesti krediidiasutuste välisriikides asuvate tütarkrediidiasutuste, filiaalide ja esinduste kohta peab Finantsinspektsioon nimekirja.»

§ 35. Paragrahvi 21:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Pangalt» sõnaga «Finantsinspektsioonilt»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «Eesti Pangalt» sõnaga «Finantsinspektsioonilt» ning lõike teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Finantsinspektsioonile esitatakse loa taotlus ja sellele lisatakse:»;

3) lõike 4 teises lauses ning lõikes 7 asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes;

4) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Loa andmise või sellest keeldumise motiveeritud otsuse teeb Finantsinspektsiooni juhatus kolme kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1, 2 või 3 nimetatud taotluse ja kõigi andmete ning dokumentide saamisest arvates.»

§ 36. Paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Välisriikide krediidiasutuste esinduste kohta peab Finantsinspektsioon nimekirja, millesse kantavate andmete loetelu kehtestab Eesti Pank.»

§ 37. Paragrahvi 31 lõikes 5 ja § 50 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 38. Paragrahvi 71:

1) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) likviidsusnõuded;»

2) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 39. Paragrahvi 73 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «Eesti Panga» sõnaga «Finantsinspektsiooni».

§ 40. Paragrahvi 80 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 41. Paragrahvi 88 lõike 5:

1) esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «Eesti Pangale» sõnadega «ja Finantsinspektsioonile»;

2) punkt 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 42. Paragrahvi 90 lõikes 5 ning § 91 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 43. Paragrahvi 91 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «ning ühekordset».

§ 44. Paragrahvi 94 lõikes 3 asendatakse sõnad «Eesti Panga» sõnaga «Finantsinspektsiooni».

§ 45. Paragrahvi 96:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Krediidiasutuste tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon Finantsinspektsiooni seaduses, käesolevas seaduses ja nende alusel väljaantud õigusaktides sätestatud korras.»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 46. Paragrahv 98 tunnistatakse kehtetuks.

§ 47. Paragrahvi 99:

1) lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalvetegevuse eesmärgil on Finantsinspektsioonil õigus nõuda krediidiasutuselt ja krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluvalt äriühingult täiendavate andmete ja aruannete esitamist.»

§ 48. Paragrahvi 101 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Panga» sõnaga «Finantsinspektsiooni».

§ 49. Paragrahvi 102 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Erakorralise kontrolli või ekspertiisi läbiviimisega seotud kulud kaetakse Finantsinspektsiooni eelarvest.»

§ 50. Paragrahvi 104 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) nõuda käesoleva seadusega või Eesti Panga poolt kehtestatud määrast kõrgema kapitali adekvaatsuse määra või kõrgemate likviidsusnõuete täitmist.»

§ 51. Paragrahvis 106 asendatakse sõnad «Eesti Panga» sõnaga «Finantsinspektsiooni».

§ 52. Paragrahvi 107 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui Finantsinspektsiooni arvamuse kohaselt ei ole krediidiasutuse tervendamiskava realiseeritav või see ei taga klientide ja võlausaldajate huvide kaitset või kui krediidiasutus ei ole võimeline tähtaegselt ellu viima tervendamiskavas esitatud tegevusi ja meetmeid, on Finantsinspektsioonil õigus kehtestada krediidiasutusele moratoorium või tühistada krediidiasutuse tegevusluba või rakendada muid käesolevast seadusest tulenevaid meetmeid.»

§ 53. Paragrahvi 108 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Krediidiasutuste, nende filiaalide, esinduste, samuti tütarettevõtjate ja sidusettevõtjate ning nende audiitorkontrolli tulemuste kohta peab Finantsinspektsioon nimekirja, millesse kantavate andmete loetelu kehtestab Eesti Pank.»

§ 54. Paragrahv 109 tunnistatakse kehtetuks.

§ 55. Paragrahvi 110:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui Finantsinspektsiooni ametnikud või teised Finantsinspektsiooni volitusel järelevalvet teostavad isikud ületavad krediidiasutuse kontrollimisel neile Finantsinspektsiooni seadusega või käesoleva seadusega antud volitusi, on krediidiasutusel õigus lisada kontrollaktile või -õiendile sellekohane arvamus, tehes krediidiasutuse esindaja allkirja juurde vastavasisulise märkuse.»;

2) lõiked 2, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 56. Paragrahvi 112:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõigetes 3, 6 ja 7 asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 57. Paragrahvi 113 lõike 5 teises lauses, § 115 lõigetes 1, 3 ja 5, § 116 lõike 1 punktis 2, § 117 lõike 2 esimeses lauses ja lõikes 3, § 118 lõikes 1, § 119 lõike 2 teises lauses ja lõikes 3, §-s 122, § 123 lõike 1 punktis 3, § 124 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2, § 125 lõike 2 esimeses lauses ja lõike 3 teises lauses, § 126 lõigetes 1, 3, 4 ja 6, § 127 lõikes 4, § 128 lõikes 5, § 129 lõigetes 1 ja 2, § 134 lõikes 1 ning lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «Eesti Pank» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 58. Paragrahvi 135 lõikes 6 asendatakse sõnad «juhatajal ning tema asetäitjal» sõnaga «juhatusel».

§ 59. Paragrahvi 139 lõikes 2 asendatakse sõna «juhatajal» sõnaga «juhatusel».

VI. Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses (RT I 2000, 53, 343; 2001, 43, 238) tehakse järgmised muudatused:

§ 60. Kogu tekstis asendatakse sõna «Kindlustusinspektsioon» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 61. Paragrahvi 11:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «rahandusministri käskkirjaga» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatuse otsusega»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «rahandusministri käskkirjale» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatuse otsusele»;

3) lõikes 3 asendatakse sõna «käskkirja» sõnaga «otsuse».

§ 62. Paragrahvi 13 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «rahandusminister» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatus».

§ 63. Paragrahvis 14 asendatakse sõnad «Rahandusminister võib oma motiveeritud käskkirjaga» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatus võib oma motiveeritud otsusega».

§ 64. Paragrahvi 16 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna «rahandusminister» sõnadega «Finantsinspektsiooni juhatus».

§ 65. Paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) kviitung riigilõivu tasumise kohta.»

§ 66. Paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse sõna «peadirektor» sõnaga «juhatus».

§ 67. Paragrahvi 32:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) kviitung riigilõivu tasumise kohta.»;

2) lõikes 6 asendatakse sõna «peadirektor» sõnaga «juhatus»;

3) lõike 7 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Otsus lähetatakse taotlejale tema taotluses märgitud asukohta ja Eesti väärtpaberite keskregistrile otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.»

§ 68. Paragrahvi 51 lõikes 1, § 53 lõikes 3, § 54 lõikes 5, § 57 lõikes 5, § 58 lõikes 1 ja § 60 punktis 1 asendatakse sõna «peadirektor» sõnaga «juhatus» vastavas käändes.

§ 69. Paragrahvi 68 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) kviitung riigilõivu tasumise kohta.»

§ 70. Paragrahvi 70 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) kviitung riigilõivu tasumise kohta.»

§ 71. Paragrahv 77 tunnistatakse kehtetuks.

§ 72. Paragrahvi 78:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 78. Garantiifondi teavitamine»;

2) lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 73. Paragrahv 79 tunnistatakse kehtetuks.

§ 74. Paragrahvi 81 lõikes 4 asendatakse sõna «peadirektori» sõnaga «juhatuse».

§ 75. Paragrahv 85 tunnistatakse kehtetuks.

§ 76. Paragrahv 86 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 86. Finantsinspektsiooni poolt teabe avaldamine

Finantsinspektsioon avalikustab oma veebilehel rahandusministri poolt kehtestatud ulatuses ja korras andmed kindlustusandjate, tema filiaalide, tütarettevõtjate, sidusettevõtjate ning samuti kindlustusvahendajate kohta.»

§ 77. Paragrahvi 87 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Finantsinspektsiooni juhatuse esimees annab teenistusalastes küsimustes käskkirju. Konkreetsete üksikjuhtude kohta teeb otsuseid ja ettekirjutusi Finantsinspektsiooni juhatus.»

§ 78. Paragrahvi 88:

1) lõiked 1–5 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikes 6 asendatakse sõna «peadirektori» sõnaga «juhatuse».

§ 79. Paragrahvi 91 lõikes 1 asendatakse sõnad «peadirektor või tema asetäitja» sõnaga «juhatus».

§ 80. Paragrahvi 92 lõikes 2 asendatakse sõna «peadirektoril» sõnaga «juhatusel».

VII. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmine

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses (RT I 2000, 57, 373) tehakse järgmised muudatused:

§ 81. Paragrahvi 10 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «Väärtpaberiinspektsiooni» sõnaga «Finantsinspektsiooni».

§ 82. Paragrahvi 24:

1) lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «rahandusministri» sõnaga «Finantsinspektsiooni» ning kolmandas lauses asendatakse sõna «Rahandusminister» sõnaga «Finantsinspektsioon»;

2) lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna «rahandusministri» sõnaga «Finantsinspektsiooni» ning kolmandas lauses asendatakse sõna «Rahandusminister» sõnaga «Finantsinspektsioon».

§ 83. Paragrahvi 26 lõikes 3 asendatakse sõna «rahandusministri» sõnaga «Finantsinspektsiooni».

§ 84. Paragrahvi 28:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, kusjuures selle paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud volitused on rahandusministril»;

2) lõigetes 2, 3, 5, 6 ning lõike 7 esimeses ja teises lauses asendatakse sõna «rahandusminister» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes;

3) lõikes 4 asendatakse sõnad «väärtpaberituru kutseline osaline» sõnaga «investeerimisühing».

§ 85. Paragrahvi 38:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «Rahandusministeerium või tema volitusel Väärtpaberiinspektsioon» sõnaga «Finantsinspektsioon»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Panga Pangainspektsioon» sõnaga «Finantsinspektsioon».

§ 86. Paragrahv 45 tunnistatakse kehtetuks.

VIII. Rakendussätted

§ 87. Vabariigi Valitsus tagab ühe kuu jooksul käesoleva seaduse avaldamisest Riigi Teatajas riigilõivuseaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas koos kõigi tehtud muudatuste ja täiendustega.

§ 88. (1) Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 84 punkt 3 ja § 87 jõustuvad seaduse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json