Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 49, 281

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 22.05.2001 nr 184

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436; 2001, 8, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 22 alapunktist 1 jäetakse välja sõna «üldosakonna»;

2) punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

« 24. Kantsleri äraolekul asendab teda halduse asekantsler, kelle äraolekul asendab kantslerit õigusloome asekantsler. Halduse asekantsleri ja õigusloome asekantsleri äraolekul asendab kantslerit kohtute asekantsler, kelle äraolekul asendab kantslerit vanglate asekantsler. Kantsleri ja asekantslerite äraolekul määrab minister kantsleri asendajaks ministeeriumi osakonnajuhataja või nõuniku. Kantsleri asendamine vormistatakse ministri käskkirjaga.»;

3) punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

« 25. Ministeeriumi koosseisus on kohtute asekantsleri, õigusloome asekantsleri, vanglate asekantsleri ja halduse asekantsleri ametikohad.»;

4) punktis 26 asendatakse sõna «justiitshalduse» sõnaga «kohtute» ja alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult kohtute osakonna tööd;»;

5) põhimäärust täiendatakse punktiga 272 järgmises sõnastuses:

« 272. Halduse asekantsler:
1) juhib vahetult üldosakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluva üldosakonna juhataja ja teiste teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
3) teeb ettepanekuid tema juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
4) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires või volitab oma volituste piires ministeeriumi teenistujaid esindama ministeeriumi;
5) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
6) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.»;

6) välja jäetakse punkti 39 alapunktid 4, 5, 9 ja 12;

7) välja jäetakse punktid 43, 44, 48 ja 51;

8) punkti 46 täiendatakse sõnadega «pankrotihaldurite eksamineerimine ja atesteerimine ning advokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamise korraldamine.»;

9) punkti 53 täiendatakse sõnadega «ja ministeeriumi välissuhtlemise korraldamine ning valitsemisala asutuste välissuhtlemise ja välisabi koordineerimine.»;

10) punkt 54 sõnastatakse järgmiselt:

« 54. Üldosakonna põhiülesanne on ministeeriumi eelarve koostamine, ministeeriumi ja tema valitsemisala finants- ning varahalduse korraldamine ja investeeringute teostamine, infosüsteemide arendamine ja käitlemine, ministeeriumi maine kujundamine ning suhtlemine avalikkusega, ministeeriumi arendustegevus, personali- ja koolitustöö ning ministeeriumi töö ja asjaajamise korraldamine.»

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json