Teksti suurus:

Metsaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 50, 282

Metsaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. mai 2001. a otsusega nr 1064

Metsaseaduses (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Turismialase tegevuse korraldamisel kohaldatakse keskusele turismiseadusega (RT I 2000, 95, 607) ettevõtjale kehtestatud nõudeid.»

§ 2. Paragrahvi 49 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) keskuse eelarve ja aastaeelarve täitmise aruande kinnitamine ning keskkonnaministrile esitamine;».

§ 3. Paragrahvi 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskuse eelarve kinnitab keskuse nõukogu, lähtudes riigieelarves sätestatud metsatulust ja riigimetsa majandamiseks jäetud metsatulu osast.»

§ 4. Paragrahvi 56 lõike 3:

1) lõike sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Keskkonnale tekitatakse käesoleva seaduse tähenduses kahju, kui:»;

2) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) metsa raiutakse hõredamaks, kui seda lubavad rinnaspindala või täiuse alammäärad, metsaraiel ei peeta kinni lubatud raievanusest, liitumisajast või raieajast või raiutakse metsa kohas, kus raie on keelatud;».

§ 5. Paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Keskusel on õigus osutada turismialaseid teenuseid kuni 2003. aasta 1. jaanuarini.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json