Teksti suurus:

Riiklikult tagatud elamumajanduse laenude sihtgrupid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 21, 147

Riiklikult tagatud elamumajanduse laenude sihtgrupid

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid
Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määrus nr 95

Määrus kehtestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» (RT I 2003, 18, 96; 88, 591) § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse riigi poolt ettevõtluse ja elamumajanduse laenude tagamiseks asutatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx (edaspidi sihtasutus) poolt tagatud elamumajanduslaene saavad sihtgrupid.

§ 2. Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid on:
1) noor pere;
2) noor spetsialist;
3) tagastatud eluruumides elavate üürnike sihtgrupp;
4) korteriühistu;
5) elamuühistu;
6) korteriomanike ühisuse sihtgrupp.

§ 3. Noore pere sihtgrupp

Noor pere käesoleva määruse tähenduses on vähemalt üht kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.

§ 4. Noore spetsialisti sihtgrupp

(1) Noor spetsialist käesoleva määruse tähenduses on kõrgharidusega või keskeriharidusega või kutsekeskharidusega kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik:
1) kellega on sõlmitud tööleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud,
2) kellega on sõlmitud teenistusleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud,
3) kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping või
4) kes on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt üks aasta.

(2) Lõike 1 punktides 1–4 nimetatud tingimustele ei pea isik vastama samaaegselt.

§ 5. Tagastatud eluruumides elavate üürnike sihtgrupp

(1) Tagastatud eluruumis elav üürnik käesoleva määruse tähenduses on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik, kusjuures üürileping peab kehtima riiklikult tagatud elamumajanduslaenu taotlemise hetkel:
1) üürnik;
2) üürniku abikaasa või isik, kellega laenusaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata;
3) üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti üürileping seoses üürniku surmaga.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikutele loetakse tagastatud eluruumis elavaks üürnikuks ka sellise üürniku täisealine perekonnaliige.

§ 6. Korteriomanike ühisuse sihtgrupp

Korteriomanike ühisuse sihtgrupp käesoleva määruse tähenduses on «Korteriomandiseaduses» (RT I 2000, 92, 601; 2001, 93, 565; 2002, 47, 297; 99, 579) määratletud korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2003. a määrus nr 161 «Riiklikult tagatud elamumajanduse laenude sihtgrupid» (RT I 2003, 45, 316) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json