Teksti suurus:

Kaitstavate loodusobjektide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 50, 286

Kaitstavate loodusobjektide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. mai 2001. a otsusega nr 1068

Kaitstavate loodusobjektide seaduses (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 281 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 281. Kaitseala piiresse ulatuva või kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja vahetamine

(1) Kaitseala loodusreservaadi, sihtkaitse- või piiranguvööndi piiresse ulatuvat kinnisasja või kaitstavat loodusobjekti sisaldavat kinnisasja võib riigi ja kinnisasja omaniku kokkuleppel vahetada riigile kuuluva kinnisasjaga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnisasjad vahetatakse hariliku väärtuse alusel. Arvestades vahetatava kinnisasja erilist ökoloogilist väärtust, võib Vabariigi Valitsuse otsusel eraõiguslikule isikule üleandmisele kuuluva kinnisasja harilik väärtus olla suurem riigile üleantava kinnisasja harilikust väärtusest.

(3) Kinnisasja vahetamist on õigus algatada kinnisasja omanikul, kaitstava loodusobjekti valitsejal või keskkonnaministril. Kinnisasja vahetamise otsustab keskkonnaminister. Kinnisasja vahetamisega seotud kulud kannab riik.

(4) Kinnisasja vahetamise korra ja kinnisasja ning selle oluliste osade väärtuse määramise alused kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 282 järgmises sõnastuses:

« § 282. Kaitseala piiresse ulatuva või kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamine

(1) Kokkuleppel kaitseala piiresse ulatuva või kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omanikuga võib riik Vabariigi Valitsuse otsusel nimetatud kinnisasja omandada kinnisasja harilikule väärtusele vastava tasu eest.

(2) Kinnisasja omandamise menetluse algatab keskkonnaminister või tema volitatud isik.

(3) Riigi poolt kaitseala piiresse ulatuva või kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json