Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse, Eesti Vabariigi rendiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 50, 289

Autoriõiguse seaduse, Eesti Vabariigi rendiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. mai 2001. a otsusega nr 1071

§ 1. Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 2000, 16, 109; 78, 497) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 841 järgmises sõnastuses:

« § 841. Teatud kaubaga kauplemise keeld

(1) Kui haldusõiguserikkumise protokoll on koostatud käesoleva seaduse § 83 2. lõikes nimetatud haldusõiguserikkumise kohta ja asja menetlemisel on kindlaks tehtud, et kauplemise objektiks oli piraatkoopia, võib juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asja menetleva ametiisiku asutus esitada kauplemisloa väljastajale põhjendatud taotluse keelata kauplemisluba omaval juriidilisel isikul kuni asjas tehtud otsuse jõustumiseni kauplemine Eesti Kaupade Nomenklatuuri (edaspidi EKN) selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub kauplemise objektiks olnud piraatkoopia. Taotlusele lisatakse haldusõiguserikkumise protokolli ärakiri.

(2) Kauplemisloa väljastaja võib käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud taotluse alusel tunnistada juriidilise isiku kauplemisloa kehtetuks, väljastades samas uue kauplemisloa, millele on märgitud keeld kaubelda EKN-i selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub kauplemise objektiks olnud piraatkoopia.

(3) Kui menetlus juriidilise isiku suhtes käesoleva seaduse § 83 2. lõikes nimetatud haldusõiguserikkumise kohta lõpetatakse, saadab kohus viivitamata kauplemisloa väljastajale määruse või otsuse asjas menetluse lõpetamise kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud juhul tunnistatakse keelumärget kandev kauplemisluba kehtetuks ja juriidilisele isikule väljastatakse ilma keelumärketa kauplemisluba.

(5) Juriidilisel isikul, kelle karistamise kohta käesoleva seaduse § 83 2. lõike järgi on jõustunud kohtuotsus, on keelatud kauplemine EKN-i selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub haldusõiguserikkumise vahetuks objektiks olnud piraatkoopia. Keeld kehtib, sõltumata haldusõiguserikkumise toimepanemise kohast, kolme aasta vältel kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(6) Kohus saadab käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud kohtuotsuse ärakirja viivitamata kauplemisloa väljastajale.

(7) Kauplemisloa väljastaja tunnistab käesoleva paragrahvi 5. lõikes sätestatud alusel juriidilise isiku kauplemisloa kehtetuks, väljastades samas uue kauplemisloa kehtivusega kuni kolm aastat, millele on märgitud keeld kaubelda EKN-i selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub haldusõiguserikkumise vahetuks objektiks olnud piraatkoopia.

(8) Kui juriidilist isikut on teist korda karistatud käesoleva seaduse § 83 2. lõike järgi ja selle kohta on jõustunud kohtuotsus ning karistusandmed eelmise karistuse kohta § 83 2. lõike järgi ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 1998, 111, 1830) kohaselt kustutatud, võib kauplemisloa väljastaja tunnistada kauplemisloa kehtetuks ja keelduda talle uue kauplemisloa väljastamisest kuni kolme aasta jooksul kauplemisloa kehtetuks tunnistamise päevast arvates.

(9) Kauplemise keelamisega tekitatud kahju hüvitatakse seadusega sätestatud alustel ja korras.»;

2) paragrahvi 87 1. lõikes asendatakse sõna «kaheaastaseks» sõnaga «viieaastaseks».

§ 2. Eesti Vabariigi rendiseaduses (RT 1990, 12, 126; RT I 1995, 14, 169; 30, 380) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Rentnik ei tohi kasutada renditud vara ebaseaduslikuks tegevuseks.»;

2) paragrahvi 18 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) kasutab vara ebaseaduslikuks tegevuseks.»

§ 3. Tarbijakaitseseaduses (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450; 102, 907; 2000, 40, 252; 59, 379) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 4. lõike punktis 2 asendatakse sõnad «võltsitud kaubaga» sõnadega «võltsitud kaubaga, samuti võltsitud kauba ladustamise eest müügi eesmärgil»;

2) seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

Ǥ 201. Teatud kaubaga kauplemise keeld

(1) Kui haldusõiguserikkumise protokoll on koostatud käesoleva seaduse § 17 4. lõike punktis 2 nimetatud haldusõiguserikkumise kohta ja asja menetlemisel on kindlaks tehtud, et kauplemise objektiks oli võltsitud kaup, võib juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asja menetleva ametiisiku asutus esitada kauplemisloa väljastajale põhjendatud taotluse keelata kauplemisluba omaval juriidilisel isikul kuni asjas tehtud otsuse jõustumiseni kauplemine Eesti Kaupade Nomenklatuuri (edaspidi EKN) selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub kauplemise objektiks olnud võltsitud kaup. Taotlusele lisatakse haldusõiguserikkumise protokolli ärakiri.

(2) Kauplemisloa väljastaja võib käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud taotluse alusel tunnistada juriidilise isiku kauplemisloa kehtetuks, väljastades samas uue kauplemisloa, millele on märgitud keeld kaubelda EKN-i selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub kauplemise objektiks olnud võltsitud kaup.

(3) Kui menetlus juriidilise isiku suhtes käesoleva seaduse § 17 4. lõike punktis 2 nimetatud haldusõiguserikkumise kohta lõpetatakse, saadab kohus viivitamata kauplemisloa väljastajale määruse või otsuse asjas menetluse lõpetamise kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud juhul tunnistatakse keelumärget kandev kauplemisluba kehtetuks ja juriidilisele isikule väljastatakse ilma keelumärketa kauplemisluba.

(5) Juriidilisel isikul, kelle karistamise kohta käesoleva seaduse § 17 4. lõike punkti 2 järgi on jõustunud kohtuotsus, on keelatud kauplemine EKN-i selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub haldusõiguserikkumise vahetuks objektiks olnud võltsitud kaup. Keeld kehtib, sõltumata haldusõiguserikkumise toimepanemise kohast, kolme aasta vältel kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

(6) Kohus saadab käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud kohtuotsuse ärakirja viivitamata kauplemisloa väljastajale.

(7) Kauplemisloa väljastaja tunnistab käesoleva paragrahvi 5. lõikes sätestatud alusel juriidilise isiku kauplemisloa kehtetuks, väljastades samas uue kauplemisloa kehtivusega kuni kolm aastat, millele on märgitud keeld kaubelda EKN-i selles rubriigis nimetatud kaubaga, mille hulka kuulub haldusõiguserikkumise vahetuks objektiks olnud võltsitud kaup.

(8) Kui juriidilist isikut on teist korda karistatud käesoleva seaduse § 17 4. lõike punkti 2 järgi ja selle kohta on jõustunud kohtuotsus ning karistusandmed eelmise karistuse kohta § 17 4. lõike punkti 2 järgi ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 1998, 111, 1830) kohaselt kustutatud, võib kauplemisloa väljastaja tunnistada kauplemisloa kehtetuks ja keelduda talle uue kauplemisloa väljastamisest kuni kolme aasta jooksul kauplemisloa kehtetuks tunnistamise päevast arvates.

(9) Kauplemise keelamisega tekitatud kahju hüvitatakse seadusega sätestatud alustel ja korras.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json