Teksti suurus:

Politsei poolt Eesti Liikluskindlustuse Fondile teadete edastamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2007
Avaldamismärge:RT I 2001, 51, 301

Politsei poolt Eesti Liikluskindlustuse Fondile teadete edastamise kord

Vastu võetud 05.06.2001 nr 192

Määrus kehtestatakse «Liikluskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 43, 238) § 25 lõike 1 alusel.

§1. Kõik politseiprefektuurid esitavad iga kuu 10. kuupäevaks Eesti Liikluskindlustuse Fondile eelmise kuu andmed juhtude ja/või määratud karistuste kohta, kus:
1) liikluses kasutati sõidukit, mille suhtes ei olnud seadust rikkudes sõlmitud kehtivat liikluskindlustuslepingut;
2) liikluses osaleva sõiduki kohta ei esitatud kehtivat poliisi või «Liikluskindlustuse seaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud tõendit lepingu sõlmimise kohustusest vabastamise kohta;
3) esitati poliis, mis oli väljastatud viitega «Liikluskindlustuse seaduse» §-le 16, ja tuvastati nimetatud paragrahvi nõuete rikkumine.

§2. Määruse §-s 1 nimetatud sõidukite kohta esitatakse järgmised andmed:
–sõiduki mark;
–sõiduki riiklik registreerimismärk;
–juhi nimi;
–juhi isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
–juhi aadress;
–sõiduki omaniku nimi;
–sõiduki omaniku isikukood või äriregistrikood, nende puudumisel aadress või asukoht;
–viide «Haldusõiguserikkumiste seadustiku» (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578; 95, 609 ja 613; 2001, 3, 5; 17, 76; 18, 87; 21, 115 ja 116; 31, 174; 42, 236) asjakohasele paragrahvile ja haldusõiguserikkumise toimumise aeg;
–haldusõiguserikkumise protokolli/ otsuse koostamise aeg ja number;
–määruse § 1 punktis 3 nimetatud juhul sõidukit tegelikult kasutanud isiku nimi ja isikukood, selle puudumisel sünniaeg.

§3. Andmed esitatakse Eesti Liikluskindlustuse Fondile online-süsteemis. Määruse § 1 punktis 3 nimetatud teabe võib esitada kirjalikult.

§4. Määrust rakendatakse 1. juunist 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json