Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi, apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku ning kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 53, 306

Kriminaalmenetluse koodeksi, apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku ning kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 30.05.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. juuni 2001. a otsusega nr 1076

I. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Kahekümne kuuenda1 peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«LOA ANDMINE ALAEALISE PAIGUTAMISEKS KASVATUSE ERITINGIMUSI VAJAVATE ÕPILASTE KOOLI, SEAL VIIBIMISE TÄHTAJA PIKENDAMISEKS JA SEALT ENNE TÄHTAEGA VABASTAMISEKS».

§ 2. Paragrahvides 2891–2893 asendatakse sõnad «eri-õppekasvatusasutus» sõnadega «kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kool» vastavas käändes.

§ 3. Paragrahvi 2893 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) anda luba alaealise paigutamiseks kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli kuni kaheks aastaks või erandina kauemaks kuni õppeaasta lõpuni;
2) anda luba alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis viibimise tähtaja pikendamiseks kuni kahe aastani või kuni õppeaasta lõpuni;».

II. Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku (RT I 1993, 50, 695; 1994, 3, 15; 86/87, 1487; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943; 1998, 17, 265; 51, 756; 1999, 16, 271; 2000, 35, 222; 40, 249; 58, 376; 86, 542) § 68 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõnad «eri-õppekasvatusasutus» sõnadega «kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kool» vastavas käändes.

III. Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 ja 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376; 84, 533; 92, 597; 104, 685; 2001, 21, 115 ja 116; 31, 174) § 61:

1) lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «eri-õppekasvatusasutusse» sõnadega «kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «eri-õppekasvatus-» sõnadega «kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis».

IV. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json