Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 53, 322

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 12.06.2001 nr 195

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) § 27 lõike 3 ja § 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8; 34, 209; 52, 331; 71, 446; 100, 646) kinnitatud lisades 4, 9 ja 13 tehakse järgmised muudatused:

(1) Lisa 4 «Jõgeva Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse rahvastikutoiminguid, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas ja teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;»;

2) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) majandusarenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, planeerib riiklikke investeeringuid maakonda ja tagab nende elluviimise ning korraldab regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist ja Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas;»;

3) punkti 2 alapunktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Lisa 9 «Pärnu Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) majandusarenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist ning infosüsteemialast tööd maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;»;

2) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

(3) Lisa 13 «Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur»:

1) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) majandusarenguosakond – tegeleb maakonna arengustrateegia ja planeeringuga, korraldab regionaalarenguprogrammide elluviimist maakonnas ning maavalitsuse infrastruktuuri, ettevõtluse ja maamajanduse alaste ülesannete täitmist;»;

2) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Maavanematel viia maavalitsuste struktuur kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga hiljemalt kahe kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json