Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 «Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 54, 327

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 «Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 19.06.2001 nr 200

Määrus kehtestatakse «Maareformi seaduse» (RT 1991, 34, 426; RT I 2000, 70, 441; 88, 576; 2001, 31, 171) § 29 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korras» (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367; 1997, 69, 1123; 99, 1605; 1998, 85, 1392; 1999, 98, 873) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 alapunkt 1 sõnastatakse:

« 1) Vabariigi Valitsus, kui taotlejaks on Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontroll, Riigikohus, Riigikantselei, samuti, kui «Raudteeseaduse» (RT I 1999, 29, 405; 2001, 31, 170) paragrahvi 40 lõike 1 alusel otsustatakse raudteeinfrastruktuuri hoonete ja rajatiste aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa (raudteemaa) riigi omandisse jätmine või maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 13 sätestatud otstarbel;»;

2) punkti 5 alapunkti 3 täiendatakse pärast sõnu «nimetatud otstarbel» sõnadega «välja arvatud käesoleva punkti alapunktides 8 ja 10 sätestatud juhtudel;»;

3) punkti 5 alapunkt 7 sõnastatakse:

« 7) riigi omandisse jäetava maa asukoha järgne maavanem, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktides 10 ja 12 nimetatud otstarbel, välja arvatud käesoleva punkti alapunktides 8 ja 10 sätestatud juhtudel;»;

4) punkti 5 alapunkti 8 täiendatakse pärast sõnu «neid teenindav maa» sõnadega «või kui maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 8 nimetatud otstarbel jäetakse riigi omandisse eelnimetatud äriühingute hoonete ja rajatiste püstitamiseks vajalik maa;»;

5) punkti 5 alapunkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkti 5 täiendatakse alapunktiga 10:

« 10) rahandusminister, kui riigi omandisse jäetakse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 10 nimetatud otstarbel Aktsiaseltsi Eesti Telekom ja tema tütarettevõtete omandis olevate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa või kui maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punktis 8 nimetatud otstarbel jäetakse riigi omandisse eelnimetatud äriühingute hoonete ja rajatiste püstitamiseks vajalik maa.»;

7) punkt 9 sõnastatakse:

« 9. Ühe kuu jooksul maa riigi omandisse jätmise toimiku saamise päevale järgnevast päevast arvates valla- või linnavalitsus:
1) määrab maareformi seaduses sätestatust lähtudes teise isiku omandis oleva ehitise, mille juures ostueesõigusega erastatava või tagastatava maa suurust ja piire maa riigi omandisse jätmine võib mõjutada, teenindamiseks vajaliku maa või ehitise juurde ostueesõigusega erastatava või tagastatava maa suuruse ja piirid. Riigi omandisse jäetaval maal asuva riigi omandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid määratakse juhul, kui toimiku esitaja on seda taotlenud;
2) annab arvamuse maa riigi omandisse jätmise kohta, märkides riigi omandisse jäetava maa sihtotstarbe ning näidates eraldi ära maa riigi omandisse jätmise toimikus toodud suuruses ja piirides maa riigi omandisse jätmist takistavad asjaolud. Vajadusel lisatakse arvamust põhjendav või selgitav plaan või kaart.»;

8) punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

9) punkti 18 alapunkti 2 täiendatakse pärast sõnu «nimetatud otstarbel» sõnadega «välja arvatud käesoleva punkti alapunktides 7 ja 9 sätestatud juhtudel»;

10) punkti 18 alapunktis 6 asendatakse arv «11» arvuga «12»;

11) punkti 18 alapunkt 8 sõnastatakse:

« 8) Teede- ja Sideministeerium riigi omandisse jäetud raudteemaa osas;»;

12) punkti 18 täiendatakse alapunktidega 9 ja 10:

« 9) Rahandusministeerium, kui maa jäetakse riigi omandisse korra punkti 5 alapunkti 10 alusel;
10) Välisministeerium, kui maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punkti 13 alusel.»

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json